Katalog

Anna Małyszek - Zaprzał, 2015-04-08
Komorów - Granica

Pedagogika, Projekty edukacyjne

Program zajęć grupowych dla niemówiących uczniów z autyzmem, korzystających z alternatywnych metod komunikacji „My tu sobie gadu - gadu”.

- n +


1. Zajęcia :„My tu sobie gadu – gadu…”
Program „ My tu sobie gadu – gadu” – powstał w odpowiedzi na potrzeby grupy niemówiących uczniów z autyzmem, uczących się w ZSS nr 97 oraz ich rodziców, nauczycieli i terapeutów.
Ponieważ trudności w porozumiewaniu się oraz zaburzenia interakcji społecznych są osiowymi objawami autyzmu, praca nad rozwijaniem umiejętności komunikacji osób dotkniętych autyzmem jest procesem trudnym i wieloaspektowym.
Wymaga wyposażenia osoby z autyzmem w odpowiednie narzędzia do komunikacji, nauki korzystania z nich , ale także odpowiedniej organizacji jej otoczenia i właściwego przygotowania rozmówców do dialogu.
Wszyscy uczniowie niemówiący uczący się w szkole – wyposażani są w indywidualne książki do komunikacji zawierające obrazkowe symbole PCS, równolegle wdrażani są do korzystania z gestów systemu Makaton. Praca nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych odbywa się podczas zajęć lekcyjnych z wychowawcą oraz indywidualnych zajęć terapeutycznych .
Na podstawie badań diagnostycznych (analiza działań własnych, obserwacja uczniów w różnych sytuacjach społecznych, wywiady i badania ankietowe rodziców i nauczycieli), mających na celu
- ocenę możliwości i umiejętności komunikacyjnych samych uczniów,
- ocenę oddziaływań otoczenia na rzecz kształtowania tychże umiejętności,
stwierdzono, że:
Uczniowie:
- mają trudności z rozumieniem mowy – pytań, dłuższych poleceń, instrukcji słownych
( co wynika m.in. z ubogiego zasobu słownika, nieznajomości form fleksyjnych wyrazów
i konstrukcji gramatycznych),
- nie mają nawyku posiadania przy sobie książek komunikacyjnych,
- znają gesty Makatonu oraz znaczenie poszczególnych symboli PCS, potrafią zaprezentować je w sytuacjach gabinetowych ale nie używają do komunikacji,
- mają trudności z udzielaniem odpowiedzi na pytania rozmówcy,
(nie znają rozmieszczenia symboli w książkach, mają trudności z przeglądaniem stron w książkach, kod kolorów nie ułatwia im znalezienia symboli),
- rzadko przejawiają intencję komunikacyjną lub czynią to w bardzo ograniczonym zakresie,
- nie potrafią wyrażać swoich potrzeb, chęci, stanów, emocji i uczuć za pomocą symboli
i gestów.
Osoby z otoczenia dziecka:
- nie zawsze wiedzą jakie komunikaty dziecko rozumie i na jakie pytania potrafi odpowiedzieć, mają trudności z ich formułowaniem,
- zapominają o wsparciu gestem lub obrazkiem kierowanych do dziecka wypowiedzi, pytań;
- nie zapewniają dziecku stałego dostępu do pomocy komunikacyjnej, traktują książkę jako rzecz zbędną , obciążającą,
- nie oczekują komunikatu zwrotnego od dziecka, za wystarczające uznają podporządkowanie się dziecka ich woli,
- kierują się interpretacją ( często niewłaściwą) niewerbalnych sygnałów wysyłanych przez dziecko,
- wprowadzają pojedyncze, wyizolowane symbole bez kontekstu,
- nie używają gestów i symboli systematycznie - podczas zajęć, zapowiadania czynności
i zdarzeń, nie przywołują gestów i symboli w trakcie wykonywania czynności,
- zbyt rzadko podejmują z dzieckiem ćwiczenia w przeglądaniu książki, wyszukiwaniu symboli, utrwalaniu kodu kolorów,
- nie potrafią aranżować sytuacji wyzwalających inicjatywę dziecka,
- nie zapewniają dostatecznej ilości sytuacji komunikacyjnych niezbędnej do utrwalenia zdobytych umiejętności,
- zabezpieczają potrzeby dziecka wyprzedzając je, nie oczekują od niego komunikatu.

Zebrane wnioski wskazywały na konieczność zapewnienia uczniom dodatkowych możliwości treningu umiejętności komunikacyjnych i społecznych, rozwijania ich w sposób planowy
i systematyczny a także potrzebę edukacji ich otoczenia, ukierunkowywania, wspierania ich oddziaływań.
Realizację zajęć grupowych rozpoczęto w szkole w dniu 11.09.2013 roku.
Uczniowie zaczęli ćwiczenia od wyszukiwania symboli w książkach i ich wymiany ulubione aktywności i przedmioty. Równolegle uczyli się odpowiadania na pytania „co to?”, „kto to?”, „co robi?”, „jaki to kolor?” poprzez wskazanie właściwego symbolu lub wykonanie gestu systemu Makaton. Poznawali także prawidłowe wzorce zachowań w różnych sytuacjach społecznych (przywitanie, pożegnanie, podziękowanie, proszenie), a następnie uczestniczyli w odpowiednio zaaranżowanych sytuacjach, podczas których utrwalali zdobyte umiejętności. Uczniowie wdrażani byli także do samodzielnego przemieszczania się po szkole, korzystając z kart przejścia określających ich cel.
W ramach działań skierowanych do otoczenia uczniów, wspólnie z psychologiem szkolnym Emilią Dziubak – opracowano „Standardy AAC w ZSS Nr 97”. Stanowią one zbiór zasad wprowadzania komunikacji alternatywnej dla niemówiących uczniów z autyzmem oraz sposobów rozwijania ich umiejętności komunikacji za pomocą symboli PCS oraz gestów Makaton. Przedstawione zostały one podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej (26.08 2013)
i zatwierdzone do realizacji.
W ciągu roku szkolnego odbyły się także dwa spotkania szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej poświęcone:
-zasadom konstruowania tablic komunikacyjnych,
oraz
-prezentacji programu zajęć grupowych dla uczniów niemówiących.
Wszelkie działania podjęte w obecnym roku szkolnym ( 2013/2014) zostały poddane ewaluacji (ankieta skierowana do nauczycieli i rodziców, indywidualne wywiady z rodzicami, badania własne uczniów).
Wyniki badań własnych uczniów wskazują na wyraźny przyrost zasobu ich słownika oraz progres w zakresie umiejętności komunikacyjnych.
Rodzice, terapeuci i nauczyciele deklarują coraz większe przekonanie do wartości komunikacji alternatywnej, dostrzegają zmiany w funkcjonowaniu dzieci wyposażonych w narzędzia komunikacyjne, coraz chętniej angażują się w pracę na rzecz rozwijania u nich umiejętności porozumiewania się.
Kontynuacja działań – praca z uczniami w ramach zajęć „My tu sobie gadu gadu”, oraz promowanie AAC na terenie szkoły, z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju kompetencji komunikacyjnych uczniów co znajdzie przełożenie na poprawę jakości ich funkcjonowania społecznego.

2. Adresaci programu
Uczestnicy programu to uczniowie ZSS Nr 97:
- uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej – Artur, Mateusz, Wojciech, Damian
- uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej – Oskar, Maciej
- wychowawcy, nauczyciele, terapeuci ZSS Nr 97
Osoby prowadzące zajęcia:
Anna Małyszek – Zaprzał – terapeuta AAC, neurologopeda
Emilia Dziubak – psycholog
Karolina Bućko – terapeuta integracji sensorycznej

3. Miejsce realizacji
Zajęcia dotychczas odbywały się w ZSS nr 97, w gabinecie psychologa oraz na terenie całej szkoły. W kolejnych latach oprócz zajęć gabinetowych zaplanowano wycieczki:
- do ZOO
- na dworzec kolejowy/ lotnisko
- na pocztę
- do fryzjera
- do restauracji/ kawiarni
- do sklepu spożywczego
- do sklepu z ubraniami

4. Czas realizacji
Program realizowany będzie w latach szkolnych
2014/2015 – 2015/2016

5.Cele programu
Cele główne:
- wyposażanie uczniów w narzędzia do komunikacji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów,
- wypracowywanie sposobów i schematów działania sprzyjających rozwojowi umiejętności komunikacyjnych uczniów oraz ich propagowanie wśród nauczycieli, terapeutów i rodziców
Cele szczegółowe:
W odniesieniu do uczniów:
kształtowanie nawyku posiadania przy sobie indywidualnych książek komunikacyjnych,
doskonalenie umiejętności wymiany symboli na ulubione aktywności i przedmioty,
wprowadzanie w reguły dialogu - naprzemienność, wzajemność,
rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania różnego typu,
kształtowanie umiejętności inicjowania kontaktu z osobami dorosłymi i dziećmi,
kształtowanie umiejętności wyrażania własnych chęci, potrzeb, stanów emocjonalnych, komentowania rzeczywistości,
poszerzanie zasobu słownika uczniów o nowe kategorie tematyczne,
rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi – wypowiedzeń dwuwyrazowych zdań prostych,
zapewnienie uczniom niemówiącym możliwości zaistnienia na forum szkoły, angażowanie w projekty teatralne, występy, itp.
W odniesieniu do otoczenia dziecka (rodziców, terapeutów i nauczycieli):
opracowanie schematów pytań, instrukcji kierowanych do ucznia niemówiącego,
z trudnościami w rozumieniu mowy, opracowywanie wzorców graficznych pytań i instrukcji słownych i ich rozpowszechnianie w otoczeniu dziecka,
aranżowanie sytuacji oraz organizowanie otoczenia dziecka w sposób wyzwalający jego inicjatywę komunikacyjną,
zachęcanie osób z otoczenia dziecka do powielania wypracowanych wzorów a także ich modyfikowania i opracowywania własnych.

6. Sposoby realizacji
Formy:
grupowa,
w miarę potrzeb – także indywidualna.
Metody:
praktyczne opierające się na ćwiczeniach,
symulacje sytuacji typowych,
pogadanka

7. Tematyka zajęć
Praca z uczniem
7.1. Ćwiczenie wymiany symboli na ulubione aktywności i przedmioty
- wymiana pojedynczego symbolu na atrakcyjną aktywność lub przedmiot - zgodnie ze strategią PECS - poprzez podanie/ wskazanie pojedynczego symbolu,
- poszerzanie katalogu atrakcyjnych przedmiotów i czynności – zgodnie preferencjami uczniów,
- dokonywanie wyboru aktywności spośród zaproponowanych - przedstawionych za pomocą symboli PCS, korzystanie z tablic wyboru,
- udzielanie odpowiedzi na pytanie „co chcesz?” - wprowadzenie wzorca graficznego pytania,
- wymiana symboli na atrakcyjne przedmioty i czynności - z terapeutami prowadzącymi zajęcia, innymi nauczycielami , w różnych pomieszczeniach na terenie całej szkoły a także z osobami obcymi - podczas wyjść, wycieczek,
- składanie paska z dwóch symboli „chcę….”, „poproszę…” i ich kolejne wskazanie przed podaniem rozmówcy.
7.2. Udzielanie odpowiedzi na pytanie „co to?”:
- uczeń wskazuje symbol PCS lub wykonuje gest, gdy rozmówca pyta o konkret (zdjęcie, obrazek),
- uczeń wskazuje konkret, gdy rozmówca pyta o symbol.
Wprowadzenie wzorca graficznego pytania „co to? ”, wzmacnianie znakiem pytań kierowanych do ucznia, zwrócenie uwagi na kolor obwódki znaku oraz kolor stron w książce, na których należy szukać odpowiedzi ( żółty).
Słownictwo:
Schemat ciała i twarzy ( głowa, szyja, brzuch, noga, ręka, pupa, plecy, włosy, oko, nos, usta, ucho, zęby, palec, brwi, rzęsy, paznokieć, czoło, broda, policzek, kolano, łokieć, dłoń, stopa),
Otoczenie:
- przedmioty codziennego użytku/ przybory higieniczne:
szczoteczka do zębów, pasta do zębów, kubek, mydło, mydło w płynie, ręcznik, gąbka, grzebień, szczotka do włosów, ręcznik, ręcznik papierowy, papier toaletowy, proszek do prania, chusteczki higieniczne, szampon, dezodorant, maszynka do golenia),
- przybory szkolne :
kredki, farby, plastelina, ołówek, gumka, długopis, pędzel, nożyczki, klej, blok, papier kolorowy, bibuła,
- zabawki/ czas wolny:
klocki, puzzle, auto, lalka, miś, układanka, gra planszowa, piłka, komputer, magnetofon, tablet,
- ubrania:
spodnie, koszulka, koszula, sweter, bluza, skarpetki, majtki, buty – kozaki, sandały, buty sportowe, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki, czapka z daszkiem , spodenki,
- naczynia/ sztućce:
talerz, kubek, szklanka, butelka, , łyżka, widelec, nóż, waza, garnek, miska,
- jedzenie i napoje:
śniadanie, obiad, kanapka, jabłko, banan, gruszka, winogrona, brzoskwinia, mandarynka, pomarańcza, pomidor, ogórek, ziemniak, cebula, rzodkiewka, szczypiorek, ser żółty, ser biały, kiełbasa, szynka, ziemniaki gotowane, mięso, surówka, sałatka, makaron, pizza, lody, frytki, ciasto, czekolada, ciastka, chipsy,
cola, sok, herbata, kawa, mleko,
- pojazdy:
- samochód, pociąg, autobus, tramwaj, statek, rower, hulajnoga, motocykl,
- zwierzęta:
kot, pies, rybka, chomik, królik, biedronka, ślimak, motyl, pająk, mucha, ptak,
lew, słoń, tygrys, żyrafa, małpa, wąż, krokodyl, zebra, papuga, kangur, hipopotam,
- miejsca w szkole – klasa, stołówka, gabinet logopedyczny, sala si, gabinet psychologa, sala gimnastyczna, kuchnia, kuchnia dydaktyczna, toaleta, plac zabaw, szatnia, gabinet, pielęgniarki, sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka, świetlica, ścieżka zdrowia,
- miejsca poza szkołą – przystanek autobusowy ZOO, lotnisko, poczta, fryzjer, restauracja, kawiarnia, sklep spożywczy, sklep z ubraniami, kino, teatr, kościół,
- zajęcia szkolne – logopedia, muzykoterapia, wf, plastyka, technika, muzyka, „gadu - gadu ”, integracja sensoryczna,
7.3. Udzielanie odpowiedzi na pytanie „kto to?”
- wraz z pytaniem, rozmówca wskazuje osobę znajdującą się w zasięgu wzroku ucznia, uczeń wyszukuje jej zdjęcie,
- rozmówca wskazuje zdjęcie osoby, uczeń wskazuje właściwą osobę spośród znajdujących się w jego otoczeniu,
- uczeń dobiera zdjęcie osoby do odpowiedniego symbolu PCS – pytania „Kto jest psychologiem? , „Kto prowadzi zajęcia?”.
Wprowadzenie wzorca graficznego pytania „kto to?”, wzmacnianie znakiem pytań kierowanych do ucznia, zwrócenie uwagi na kolor obwódki znaku oraz kolor stron w książce, na których należy szukać odpowiedzi (pomarańczowy).
Słownictwo:
- rodzina – mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek,
- pracownicy szkoły – psycholog, logopeda, terapeuta Si, wychowawca, asystent, wychowawca świetlicy, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotów, dyrektor, wicedyrektor, sekretarka, panie kucharki, sprzątaczki, pan woźny, pani pielęgniarka,
- koledzy – uczestnicy zajęć „Gadułka”.
7.4. Udzielanie odpowiedzi na pytanie „co robi?”
- uczeń odpowiada gestem lub wskazaniem symbolu – określając czynność wykonywaną przez inne osoby lub też przedstawioną na zdjęciach i filmach.
Wprowadzenie wzorca graficznego pytania „co robi?”, wzmacnianie znakiem pytań kierowanych do ucznia, zwrócenie uwagi na kolor obwódki znaku oraz kolor stron w książce, na których należy szukać odpowiedzi (zielony).
Słownictwo:
czynności dnia codziennego – myje zęby, myje ręce, je, pije, śpi, odpoczywa, idzie, biegnie, bawi się,
aktywności szkolne – czyta, pisze, liczy, rysuje, maluje, lepi, tańczy, słucha muzyki.
7.5. Udzielanie odpowiedzi na pytanie „jaki?”, „jaki to kolor”
- uczeń odpowiada na pytanie wskazując odpowiedni symbol – pytany o cechę przedmiotu.
Wprowadzenie wzorców graficznych pytań „jaki?”, „jaki to kolor?”, wzmacnianie znakiem pytań kierowanych do ucznia, zwrócenie uwagi na kolor obwódki znaku oraz kolor stron w książce, na których należy szukać odpowiedzi (niebieski).
Słownictwo:
kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, brązowy, czarny, biały, fioletowy, szary, różowy,
określenia cech fizycznych: duży, mały, suchy, mokry, gorący, zimny.
7.6 Komunikaty „tak” i „nie” – wprowadzenie i wzmocnienie
wprowadzenie wzorca graficznego komunikatów„tak” i „nie”,
- udzielanie odpowiedzi na pytania:
- „czy chcesz?”
- „czy to jest?”
- „czy to pasuje?”
poprzez gest głową, wskazanie symbolu PCS, wciśnięcie przycisku komunikatora.
7.6. Budowanie wypowiedzeń dwuwyrazowych, zdań prostych – opisywanie rzeczywistości
- opisywanie sytuacji, przedmiotów, zdjęć, obrazków, według schematów:
- „kto – co robi”
- „jaki – co”
- „jaki – kto”
- „co robi – co”
- „co robi – czym”
- „kto – co robi – co”
- „kto – co robi – czym”
- układanie symboli na pasku oznaczonym zgodnie z kodem kolorów
7.7. Zwroty grzecznościowe, powitalne, pożegnalne
Wprowadzenie symboli PCS oraz gestów określających:
- zwroty powitalne – „dzień dobry”, „cześć”
- zwroty pożegnalne – „do widzenia”, „pa pa”
- zwroty grzecznościowe - „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”
7.8. Samodzielne poruszanie się po terenie szkoły
- wdrażanie uczniów do samodzielnego przemieszczania się po terenie szkoły, korzystając z kart przejścia określających ich cel,
- okazywanie kart przejścia napotkanym osobom, nawiązującym kontakt z uczniem, zachęcającym do dialogu, udzielanie odpowiedzi na pytanie „Dokąd idziesz?” (popartego graficznym wzorcem) – poprzez wskazanie odpowiedniego symbolu na karcie przejścia.
7.9. Wydarzenia szkolne, zaistniałe sytuacje
- wprowadzanie słownictwa dotyczącego zaistniałych w szkole wydarzeń – uroczystości, wyjść, wycieczek, zawodów sportowych, spotkań,
- dokumentowanie zdarzeń fotografiami, opisywanie ich za pomocą symboli PCS.
7.10. Wycieczki
- wyposażenie uczniów w symbole związane z tematem wycieczki, wprowadzanie symboli w czasie ich trwania,
- dokumentowanie zdarzeń fotografiami, opisywanie ich po powrocie - za pomocą symboli PCS i gestów Makatonu,
- podczas wyjść i wycieczek przywoływanie symboli lub gestów (odpowiednich do sytuacji):
tramwaj/autobus/ pociąg, wycieczka, toaleta, mycie rąk, czekać, cicho, nie wolno, jeść, pić, super, szkoła, tak, nie,
-ćwiczenie umiejętności wymiany symbolu na ulubioną aktywność lub przedmiot poza terenem szkoły
Słownictwo:
- ZOO – nazwy zwierząt, klatka akwarium
- na lotnisko – lotnisko, samolot, pilot, walizka, lecieć , głośno
- na pocztę – znaczek, list, kartka, skrzynka, wysyłać,
- do fryzjera – artykuły higieniczne, obcinać włosy, myć włosy, suszyć włosy, czesać,
- do restauracji/ kawiarni – nazwy potraw i napojów, karta, czekać,
- do sklepu spożywczego – nazwy produktów spożywczych i napojów, wózek, koszyk, kupować, płacić, pieniądze,
- do sklepu z ubraniami – nazwy ubrań, przymierzalnia, mierzyć, lustro
7.11. Autoprezentacja
- opracowanie pierwszej strony książki komunikacyjnej - zamieszczenie podstawowych informacje o uczniu - imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania
- umieszczenie pytań opracowanych w formie obrazkowej , którymi powinien posłużyć się rozmówca zwracając się do ucznia, oraz odpowiedź – jakiej udziela uczeń
Nauka odpowiadania na pytania:
- „Jak się nazywasz?”
- „Ile masz lat?”
- „Gdzie mieszkasz?”
- poprzez wskazanie odpowiedniego symbolu/ etykiety.
7.12. Kształtowanie nawyku posiadania przy sobie książek komunikacyjnych
wprowadzenie gestu Makatonu „książka” – przypominanie uczniom komunikatem „Weź książkę” popartym gestem, o konieczności zabrania ze sobą książki do komunikacji
- wymaganie od uczniów noszenia ze sobą książek komunikacyjnych
7.13. Plany aktywności
- konstruowanie planów aktywności podczas zajęć, wyjść i wycieczek -
przed rozpoczęciem zajęć z pomocą nauczyciela umieszczanie symboli PCS na taśmie – zgodnie z zaplanowaną kolejnością realizacji, odznaczanie czynności wykonanych - odrywanie, przekładanie na listę czynności wykonanych,
- zapowiadanie uczniom kolejnych aktywności poprzez prezentowanie im odpowiedniego symbolu.
7.15. Prezentacja umiejętności uczniów
- promowanie AAC na terenie szkoły poprzez:
- uczniów niemówiących w projekty teatralne, występy itp.
- organizowanie uroczystości w ramach akcji „ Październik – miesiącem AAC” – prezentującej umiejętności uczniów.
7.16. Wykorzystanie programu „Mówik”
Jako urozmaicenie zajęć niektóre ćwiczenia prowadzone będą z wykorzystaniem programu Mówik.
Uczniowie wykazujący zainteresowanie i posiadający predyspozycje do pracy z programem - wdrażani będą do całkowitego lub częściowego zastąpienia książki tabletem z programem mówiącym.
Praca w środowisku ucznia
7.17. Współpraca z nauczycielami i rodzicami
- opracowywanie symboli PCS, tablic wyboru, tematycznych, uczestnictwa – zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli i rodziców,
- organizowanie otoczenia uczniów poprzez etykietowanie pomieszczeń symbolami PCS,
- prezentowanie przykładów dobrej praktyki podczas samokształceniowych spotkań rady pedagogicznej,
- wymiana doświadczeń, konsultowanie, wspieranie nauczycieli i rodziców podczas spotkań indywidualnych i grupowych
- podejmowanie tematów dotyczących w szczególności:
- znaczenia komunikacji alternatywnej w życiu niemówiącej osoby z autyzmem,
- konieczności ciągłej dostępności narzędzi do komunikacji w otoczeniu dziecka,
- sposobu formułowania pytań i komunikatów w sposób dostępny i zrozumiały dla dziecka, wspierania swoich wypowiedzi i zapowiadania nadchodzących wydarzeń symbolami i gestami,
- sposobów umożliwiania uczniom niemówiącym zaistnienia w dialogu, stosowania zasad naprzemienności i wzajemności,
- aranżowania sytuacji wyzwalających inicjatywę komunikacyjną dzieci,
- konieczności bogacenia ich słownika oraz umiejętności komunikacyjnych
oraz dzielenia się praktycznymi umiejętnościami:
- opracowywania znaków w programie Boardmaker,
- konstrukcji książki komunikacyjnej – rozmieszczenia znaków, kodu kolorów
- poznawanie gestów systemu Makaton
- korzystania z komunikatorów głosowych i programu „Mówik”.

8. Harmonogram działań
Zajęcia „Gadu – gadu” odbywać się będą raz w tygodniu, w wymiarze 45 minut tygodniowo w latach szkolnych 2014/2015 – 2015/2016.
Uczniowie objęci programem wezmą udział w następujących uroczystościach szkolnych, podczas których zaprezentują przygotowany program:
- Jubileusz - 10 lecie istnienia ZSS Nr 97 – październik 2014,
- Październik miesiącem AAC – październik 2014, październik 2015
- Wielkanoc Szkolna – kwiecień 2015, kwiecień 2016
Wycieczki odbędą się:
- do restauracji/ kawiarni - wrzesień 2014
- do sklepu spożywczego – listopad 2014
- do sklepu z ubraniami marzec 2015
- na dworzec kolejowy/ lotnisko – maj 2015
- do ZOO – wrzesień 2015
- na pocztę – listopad 2015
- do fryzjera – marzec 2016
Szczegółowe terminy wydarzeń i wycieczek uzależnione są od organizacji i kalendarza uroczystości i imprez szkolnych w poszczególnych latach.
W ramach propagowania AAC w środowisku uczniów, przewidziano:
- indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami – podczas i dni otwartych i zebrań z rodzicami,
- samokształceniowe rady szkoleniowe - polegające na dzieleniu się przykładami dobrych praktyk, związanych z rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych uczniów - co najmniej raz w semestrze,
- indywidualne konsultacje i spotkania z nauczycielami i terapeutami - w miarę potrzeb.
Dokładne terminy konsultacji indywidualnych oraz spotkań szkoleniowych zależne są od szkolnego kalendarza organizacji.
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie uczniów do udziału w uroczystościach
i wycieczkach – Anna Małyszek – Zaprzał
Osoby odpowiedzialne za organizację spotkań samokształceniowych, oraz spotkań indywidualnych z nauczycielami, terapeutami i rodzicami – Anna Małyszek Zaprzał, Karolina Bućko, Emilia Dziubak

9. Oczekiwane efekty:
Uczniowie:
- posiadają nawyk noszenia przy sobie książek komunikacyjnych – reagują na przypomnienie słowne lub za pomocą gestu – szukają swojej książki,
- spontanicznie wyrażają swoje chęci, potrzeby, preferencje poprzez wskazanie lub wymianę symbolu PCS.
- udzielają odpowiedzi na pytania: „Co to?”, „Kto to?”, „Co robi?” „Jaki?”, „Jaki to kolor?”, „Dokąd idziesz?”, „Jak się nazywasz?”, „Ile masz lat?”, „Gdzie mieszkasz?” poprzez wyszukanie i wskazanie odpowiednich symboli PCS oraz użycie gestów Makatonu;
- udzielają odpowiedzi na pytanie „Co chcesz?” poprzez wyszukanie odpowiedniego symbolu, wymieniają symbol PCS na ulubioną aktywność lub przedmiot;
- dla wyrażenia swoich chęci – składają pasek z symboli PCS wg schematu
„chcę…”, podają go rozmówcy, wskazując palcem poszczególne elementy wypowiedzenia,
- budują wypowiedzenia dwu i trójwyrazowe według schematów:
„kto – co robi”, „jaki – co”, „jaki – kto”, „co robi – co”, „co robi – czym”, „kto – co robi – co”, „kto – co robi – czym”,
- rozpoznają terapeutów, kolegów na zdjęciach,
- identyfikują osoby i miejsca na podstawie zdjęć i symboli PCS,
- potrafią sami przemieszczać się po szkole korzystając z kart przejścia,
- stosują zwroty grzecznościowe używając gestów,
- słownik uczniów zawiera symbole i gesty wymienione powyżej
Nauczyciele, terapeuci, rodzice:
- znają katalog pytań zrozumiałych dla dziecka i potrafią je zadawać,
- współuczestniczą w kształtowaniu nawyku posiadania książek komunikacyjnych,
- korzystają z symboli PCS i gestów Makatonu:
– wspierając kierowane do dziecka komunikaty symbolami,
- zapowiadając nadchodzące wydarzenia,
- oczekują od ucznia komunikatów, odpowiedzi na pytania – w postaci wskazania, podania symbolu PCS,
- aranżują sytuacje wyzwalające inicjatywę komunikacyjną uczniów,
- rozwijają słownik oraz umiejętności komunikacyjne dzieci – posiadają symbole PCS oraz stosowny repertuar gestów niezbędny w różnych sytuacjach codziennych, przygotowują - symbole potrzebne w związku ze zbliżającymi się wydarzeniami,
- potrafią w odpowiedni sposób je wprowadzić do słownika dziecka.

10. Środki
program Boardmaker, program Mówik, symbole PCS, tablice komunikacyjne – (wyboru, uczestnictwa, tematyczne), ksiązki komunikacyjne, przedmioty – konkrety oraz zdjęcia i obrazki

11. Sprzymierzeńcy
wychowawcy, terapeuci, nauczyciele, rodzice uczniów

12. Ocena efektów programu
Efekty pracy uczniów monitorowane będą poprzez
- obserwację uczniów w różnych sytuacjach komunikacyjnych i społecznych – podczas zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, wyjść poza teren szkoły,
– opinie rodziców i nauczycieli na temat obserwowanych zmian.

13.Ewaluacja
Celem ewaluacji będzie zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu.
W celu zebrania wniosków:
- uczniowie dwukrotnie zostaną poddani badaniom obejmującym zasób słownika, oraz obserwacji w różnych sytuacjach komunikacyjnych i społecznych.
Badania zaplanowano na maj 2015 r. oraz maj 2016r.
- Dwukrotnie przeprowadzone zostanie badanie ankietowe/wywiad wśród rodziców – dotyczące ich opinii na temat obserwowalnych zmian w obszarze umiejętności komunikacyjnych dziecka – maj 2015r, maj 2016r.
- Na zakończenie każdego roku szkolnego ( czerwiec 2015, maj 2015) przeprowadzona zostanie również ankieta wśród nauczycieli
Narzędzia badawcze opracowane zostaną przez zespół terapeutów uczestniczących w programie.
Sprawozdania z programu oraz wyniki uzyskane w badaniach zaprezentowane zostaną podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej w czerwcu 2015r oraz – wraz z wnioskami i podsumowaniem programu – w czerwcu 2016r.


Wyświetleń: 1288


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.