Katalog

Marta Kropińska-Adamkiewicz, 2015-06-24
Kalisz

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


mgr. Marta Kropińska-Adamkiewicz
Nauczyciel Świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016


Akty prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku:


I. § 7 ust. 1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej Współpraca z gronem pedagogicznym.

Współtworzenie Kroniki Szkolnej

Praca w Zespole Zadaniowym ds. Ewaluacji Zgodnie z harmonogramem posiedzeń
W trakcie trwania stażu

Potwierdzenie obecności na posiedzeniach rady
Potwierdzenie

Dokumentacja
2. Współorganizowanie zabaw i uroczystości szkolnych Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych, zabaw i różnorodnych imprez. W trakcie trwania stażu Kronika szkolna,
Zdjęcia,
Wpisy do dziennika
3. Organizowanie
wyjść pozaszkolnych Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjść, wycieczek i imprez. W trakcie trwania stażu Adnotacja w dzienniku, zdjęcia

II. § 7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności zawodowych Udział w radach szkoleniowych.

Uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach,
konferencjach wewnątrz- szkolnych
i pozaszkolnych.

Udział w pracach zespołu samokształceniowego.

Podjęcie studiów podyplomowych W trakcie trwania stażu Zaświadczenia,
potwierdzenia,
dyplomy

2. Tworzenie własnego warsztatu pracy Budowanie bazy materiałów dydaktycznych
i wychowawczych, czasopism itp.Tworzenie bazy linków stron internetowych
z materiałami dydaktycznymi W trakcie trwania stażu Spis zebranych pozycji książkowych, czasopism, szablony, krzyżówki,

Spis linków do stron internetowychIII. § 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie z procedurami
awansu zawodowego Analiza dokumentacji:

Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Karta Nauczyciela.

Ustawa o systemie oświaty.

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
(publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
W trakcie trwania stażu Notatki


IV. § 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- analiza mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć Wrzesień 2013Dwa razy w roku szkolnym


Dwa razy w roku szkolnym Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego
Notatki,

Arkusz hospitacji,
wnioski z obserwacji

Scenariusze zajęć
sprawozdania
2. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej. Analiza i wybór nowości wydawniczych, oraz stron internetowych o tematyce pedagogicznej.

Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi.

Opracowanie pomocy dydaktycznych.

Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie wychowywania.


W trakcie trwania stażu notatki


Materiały i pomoce dydaktyczne, scenariusze
3. Publikowanie własnych prac.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
scenariuszy zajęć na stronach internetowych.

W trakcie trwania stażu
Potwierdzenia
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Dzienniki zajęć świetlicowych,
Dzienniki pozalekcyjne,
Sprawozdania z:
- koła zainteresowań,
- działalności świetlicy szkolnej.

Opracowanie i napisanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.

Opracowanie dziennego programu zajęć z dziećmi.

Opracowanie planu pracy koła plastycznego.

Opis realizacji planu zawodowego, autorefleksje.

W trakcie trwania stażu


W trakcie trwania stażu

Dzienniki zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych,

zeszyt sprawozdań
z zebrań


V. § 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska uczniów i ich rodziców. Zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne,
obserwacja.

Rozmowy z rodzicami w ramach konsultacji i dni otwartych szkoły.

W trakcie trwania stażu Notatki w dzienniku lekcyjnym,
lista kontaktów rodziców z nauczycielem
2. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami. Kontakty z pedagogiem szkolnym.


Współpraca z GOPS i MOPS


Współpraca z fundacją BREAD OF LIFE W trakcie trwania stażu Notatki, adnotacje
w dziennikach zajęć świetlicowych,
Decyzje o dofinansowaniu posiłków dla dzieci
Zaświadczenia
3. Udział w realizacji programów profilaktycznych. Prowadzenie i organizowanie zajęć.

Współpraca z pedagogiem szkolnym i higienistką W trakcie trwania stażu Szkolny program profilaktyki, scenariusze zajęć, adnotacje w dzienniku lekcyjnym
4. Organizacja i przygotowanie
uroczystości i imprez szkolnych. Opracowanie i realizacja scenariuszy uroczystości
szkolnych.

Przygotowanie materiałów i dekoracji do imprezy.

Współpraca z dziećmi i rodzicami przy organizacji
szkolnego Festynu Rodzinnego W trakcie trwania stażu
Czerwiec 2014 Scenariusze, zdjęcia adnotacje w dziennikach zajęć świetlicowych,5. Praca z uczniem zdolnym Prowadzenie społecznie koła plastycznego.
(przygotowanie uczniów do konkursów )

W trakcie trwania stażu

Notatki, wpisy w dziennikach zajęć świetlicowych, dyplomy podziękowania.
6. Praca z uczniem z uczniem mającym trudności
w uczeniu się. Pomoc w odrabianiu prac domowych W trakcie trwania stażu

Notatki, wpisy w dziennikach zajęć świetlicowych
7. Przygotowanie dzieci
do konkursów szkolnych, międzyszkolnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych Przygotowanie uczniów do:
- konkursów recytatorskich,
- plastycznych,
- muzycznych, W trakcie trwania stażu Notatki, wpisy w dziennikach zajęć świetlicowych, dyplomy podziękowania.
8. Współpraca z innymi nauczycielami. Nawiązanie współpracy z nauczycielami w szkole
jak i z innych placówek W trakcie trwania stażu Notatki

VI. § 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy wykorzystując technikę
komputerową.
Sporządzenie:
- dokumentacji,
- pomocy dydaktycznych (karty pracy),
- dyplomów, podziękowań
- scenariuszy, konspektów.
W trakcie trwania stażu Dokumentacja, karty pracy, dyplomy, podziękowania
2. Wykorzystanie techniki komputerowej na zajęciach świetlicowych. Organizowanie zajęć z wykorzystaniem techniki komputerowej, pomocy multimedialnych
(komputerowe gry edukacyjne, quizy) W trakcie trwania stażu Wpis w dzienniki zajęć świetlicowych
3. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do
doskonalenia pracy własnej.
Śledzenie edukacyjnych stron internetowych
(publikacje, scenariusze)
W trakcie trwania stażu Notatki, spis linków
4. Publikacje materiałów
własnych. Zamieszczenie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

Publikacja scenariuszy, konspektów na stronach
Internetowych. W trakcie trwania stażu Zaświadczenie, wydruk publikacjiVII. § 7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
Studiowanie literatury Przedmiotu.

Udział w kursach i w warsztatach z zakresu
psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
W trakcie trwania stażu Notatki, zaświadczenia
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych


Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwego okresu rozwoju.

Obserwacja uczniów.

Poznanie sytuacji rodzinnej ucznia.

Integrowanie grupy i rozwiązywanie jej konfliktów.

Zapobieganie agresji wśród uczniów.

Pedagogizacja rodziców.

Organizowanie ciepłych posiłków, opieka podczas obiadów

Organizowanie akcjii charytatywnych z fundacją BREAD OF LIFE W trakcie trwania stażu Notatki, wpisy
w dzienniku, sprawozdania
z zebrań z rodzicami


Zaświadczenie


Zaświadczenia


VIII. § 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Działania i zadania
nauczyciela Formy realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego Przeglądanie aktów prawnych MEN, i Karty Nauczyciela.
W trakcie trwania stażu Akty prawne
2. Analiza dokumentacji
wewnątrzszkolnej. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, Planem wychowawczym, programami, regulaminem.

Zapoznanie uczniów i rodziców z wewnątrz- szkolnym systemem oceniania zachowania.
W trakcie trwania stażu Notatki, System Oceniania Zachowania
„Bank sukcesów”, plan wychowawczy,
programy
3. Uczestnictwo w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego.
Udział w:
- radach pedagogicznych,
- zespołach opracowujących
i modyfikujących dokumenty
wewnątrzszkolne.
W trakcie trwania stażu Zapisy w protokołach
4. Udział w pracach różnych komisji konkursowych.
Nadzorowanie szkolnych konkursów recytatorskich, plastycznych.
W trakcie trwania stażu Notatki, podziękowania
5. Udzielanie pomocy rodzicom poprzez kierowanie do MOPS i GOPS Wskazywanie rodzicom możliwości dofinansowania obiadów. W trakcie trwania stażu Deklaracje
Wyświetleń: 215


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.