Katalog

Anna Sienkiewicz, 2015-05-04
Darłowo

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczyciela stażysty.

- n +

PLAN AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


I. DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko: Anna Sienkiewicz
Organ prowadzący: Firma Wielobranżowa, Wacław Wysocki, ul. WOP 9, 76-150 Darłowo
Nazwa placówki – oddział firmy: Niepubliczne przedszkole ze żłobkiem, „Przedszkole przy szkole” w Darłowie, ul.WOP 9
Stanowisko: nauczyciel przedszkola

Posiadane kwalifikacje:
Studia podyplomowe: Akademia Pomorska w Słupsku, kierunek: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2014 rok
Studia wyższe magisterskie: Akademia Pomorska w Słupsku, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca socjalna, 2007 rok

II. STAŻ

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Termin zakończenia stażu:31.05.2015 r.
Dyrektor Przedszkola: Patrycja Walków

III. CELE STAŻU

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w danym półroczu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie).


IV. PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)


V. PLAN DZIAŁANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MENiS z dnia 13-03-2013 r.)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY, SPOSOBY, METODY REALIZACJI
DOKUMENTACJA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
-Postępowanie zgodne z
aktualnie
obowiązującymi
przepisami prawa w
trakcie realizacji awansu
zawodowego

-Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2014

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.

Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu.

-Współpraca z opiekunem stażu.

-Podpisany kontrakt dotyczący wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą, a opiekunem stażu.
Wrzesień 2014

3. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji przedszkolnej.
Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, teczka wychowawcy).

-Dziennik zajęć.
-Scenariusze zajęć.

-Plany miesięczne.

-Arkusze obserwacji dziecka.

Wrzesień 2014
i cały okres stażu.
4. Poznanie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie i organizację przedszkola.
Analiza dokumentów:

Statut Przedszkola, Program wychowawczy przedszkola, Plan rozwoju przedszkola, Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
-Notatki własne.
1.11.2014
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu, a także z zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki.
Poznanie przepisów BHP w przedszkolu.

Udział w szkoleniu „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Udział w szkoleniu BHP.
-Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy własnej- zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki w przedszkolu.

-Potwierdzenie
odbycia i szkolenia- zaświadczenia.

Wrzesień 2014 –czerwiec 2015.


Zależny od harmonogramu szkoleń BHP i innych.
6. Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Udział w posiedzeniach/zebraniach pracowników przedszkola konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach, warsztatach.

-Zaświadczenia.
-Dyplomy potwierdzające udział.
Cały okres stażu.
7. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć, zdjęć.

-Teczka nauczyciela stażysty.
Cały okres stażu.
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Złożenie wniosku oraz dokumentacji.
- Wniosek.
- Dokumentacja z realizacji planu.
1.06.2015
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie Dyrektorowi przedszkola.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
-Sprawozdanie z realizacji stażu.
Do połowy czerwca 2015


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż
(§6 ust.2 pkt. 2)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY, SPOSOBY, METODY REALIZACJI
DOKUMENTACJA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Zapoznanie się z zasadami pisania scenariuszy zajęć.
Pisanie scenariuszy zajęć i konsultowanie ich z opiekunem stażu.
Prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć.
Cały okres stażu.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola.
Opracowanie scenariuszy zajęć.

Konsultacje z opiekunem stażu.

Omówienie przeprowadzonych zajęć z opiekunem lub nauczycielem.
-Scenariusze zajęć.
-Notatki i wnioski z rozmów.
-Pomoce dydaktyczne do zajęć.

Cały okres stażu.
Według potrzeb.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Analiza przewodników metodycznych.

Korzystanie z literatury o tematyce związanej z wychowaniem i rozwojem dziecka.

Korzystanie z Internetu.

Projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych, ilustracji, map tematycznych oraz dekoracji sali.

Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
-Teczka nauczyciela stażysty.

-Notatki własne.

-Zdjęcia, pomoce dydaktyczne itp.

- Płyta Cd z zapisem.
Cały okres stażu.
4. Obserwacje zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Omówienie obserwowanych zajęć z nauczycielem prowadzącym obserwowane zajęcia.
Wzbogacanie wiedzy w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych.
- Notatki własne.
Cały okres stażu.
5. Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz multimedialnej techniki pracy.
Wykorzystywanie programów komputerowych do przygotowywania miesięcznych planów pracy, pisania scenariuszy oraz do przygotowywania zajęć dydaktycznych.

Korzystanie z Internetu w celu studiowania lektury przedmiotu.

Korzystanie z multimediów podczas zajęć dydaktycznych.
- Scenariusze zajęć.

- Wykaz przeczytanych publikacji zamieszczonych na stronach Internetu (strony internetowe).


Cały okres stażu.


Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
(§6 ust.2 pkt. 3)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY, SPOSOBY, METODY REALIZACJI
DOKUMENTACJA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Zapoznanie się z programem wychowawczym przedszkola.
Analiza programu wychowawczego. Analiza planu pracy wychowawczo – dydaktycznej „Kolekcja Przedszkolaka. Trzylatki”

- Notatki własne.
Wrzesień 2014

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Rozmowy w zespole.

Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne.
-Karta indywidualnych spotkań z rodzicami.

-Notatki własne.

Cały okres stażu.
3. Współpraca z rodzicami.
Współprowadzenie zebrań z rodzicami wraz opiekunem stażu.

Rozmowy indywidualne z rodzicami.

Zaangażowanie rodziców w przygotowywania uroczystości w grupie (spotkania okolicznościowe, pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości).

Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy lub przedszkola.

-Protokoły z zebrań.


-Notatki własne z rozmów indywidualnych.


-Dokumentacja fotograficzna.
Cały okres stażu.
4. Gromadzenie informacji o indywidualnych potrzebach wychowawczych dzieci, w tym również poprzez obserwację oraz pogłębienie i gromadzenie wiedzy w zakresie zaspokajania tychże potrzeb.
Obserwacja dziecka i rozmowa z nim.

Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.

Współpraca z nauczycielami bogatszymi w doświadczenia.
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych przez studiowanie fachowej literatury.
- Arkusze obserwacji dziecka.

- Notatki własne.

- Wykaz literatury i publikacji.
Cały okres stażu.
5. Realizacja planu rocznego oraz innych planów obowiązujących w przedszkolu poprzez realizację powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych.

Uczestnictwo w życiu przedszkola.

Współudział w przygotowaniach do „Pasowania na przedszkolaka”.

Udział w obchodach dnia „Edukacji Narodowej”.

Udział w „Balu Halloween”.

Udział w obchodach dnia „11 listopada”.

Organizacji obchodów dnia „Światowego Misia”.

Organizacja „Zabawy Andrzejkowej dla najmłodszych”.

Współudział w przygotowaniu „Wigilii przedszkolaków.

Organizacja występu z okazji „Dnia Babci i dziadka”.

Współudział w „Balu karnawałowym”.

Współudział w obchodach „Dnia Wiosny”.

Współudział – Święto Polskiej Flagi, „Bieg flagi”

Organizacja występu okolicznościowego z okazji „Dnia Mamy i Taty”.

Współudział w organizacji wycieczki dla dzieci.

Organizacja zabawy z okazji „Dnia dziecka”.

Współudział w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego i pożegnania sześciolatków.

- Zdjęcia.

- Potwierdzenia opiekuna stażu.

- Scenariusze imprez i uroczystości.

Cały okres stażu.
6. Propagowanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowej postawy wobec siebie i innych ludzi oraz kultury osobistej.
Pogadanki z dziećmi.

Wykorzystywanie zabaw edukacyjnych.
- Codzienna praca z dziećmi.
Cały okres stażu.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA
FORMY, SPOSOBY, METODY REALIZACJI
DOKUMENTACJA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
Omówienie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu i / lub dyrektorem.

Notowanie spostrzeżeń.

Wyciąganie wniosków.
- Scenariusze zajęć, teczka nauczyciela stażysty.

- Własne notatki.
Cały okres stażu.
Według potrzeb.
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
-Teczka stażysty.
Cały okres stażu.
3. Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb.
Dekoracja sali i przedszkola.
-Teczka nauczyciela stażysty.

- Zdjęcia, ilustracje.
Cały okres stażu.
4. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce.
- Zdjęcia.

- Zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów.
Cały okres stażu.


..................... ............................
(podpis Dyrektora) (podpis stażysty)
Wyświetleń: 2803


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.