Katalog

Magdalena Banduła-Janowicz, 2015-06-18
Nowa Góra

Zajęcia artystyczne, Plany pracy

Innowacja programowa.

- n +

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA

AUTOR
mgr Magdalena Banduła-Janowicz
Kwalifikacje zawodowe
-studia magisterskie: historia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
-studia podyplomowe: Wychowanie Obywatelskie i Wychowanie do Życia w Rodzinie,
Wiedza o kulturze
SZKOŁA
Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze
RODZAJ INNOWACJI:
Innowacja programowa
POZIOM NAUCZANIA:
Trzeci etap edukacyjny
ZESPÓŁ UCZNIOWSKI OBJĘTY INNOWACJĄ
Młodzież gimnazjalna
CZAS TRWANIA INNOWACJI:
Rok szkolny 2013/2014
PODSTAWY PEDAGOGICZNE I DYDAKTYCZNE INNOWACJI
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506).
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (edukacja filozoficzna)

CELE
1. Wdrażanie do refleksji i logicznego myślenia.
2. Kształtowanie wrażliwości na sztukę.
3. Zachęcanie do bliższego i głębszego rozwijania własnych talentów plastycznych.
4. Pogłębianie rozumienia rzeczywistości.
5. Komputeryzacja i informatyzacja uczniów.
UZASADNIENIE POTRZEBY WPROWADENIA INNOWACJI
Plan zajęć artystycznych „Zajęcia artystyczne: twórczość plastyczna” opracowany został dla uczniów w Gimnazjum przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Nowej Górze. Uwzględnia on opanowanie podstawowej znajomości kluczowych zagadnień z historii sztuki europejskiej z naciskiem sztukę polską. Potrzeba jego wprowadzenia wynika dużej ilości plastycznie zdolnej młodzieży chętnie realizującej swoje pasje twórcze w szkole ale nie mającej obycia ze sztuką na co dzień. Bazą programową dla „Zajęć…” będą treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego (Zajęcia artystyczne). Treści te są wzbogacone o wybrane tematy związane ze sztuką polską. Dodatkowo młodzież objęta projektem innowacji pedagogicznej poddana zostanie intensywnej informatyzacji i komputeryzacji – poza spotkaniami na zajęciach sieć internetowa będzie drogą komunikowania się prowadzącego zajęcia z jej uczestnikami.

SPODZIEWANE EFEKTY
Uczeń:
A: - Zna najważniejsze pytania i pojęcia związane ze sztuką;
- Zna początki sztuki i jej rolę w kształtowaniu cywilizacji.
- Zna pojęcia z podstawowych technik plastycznych.

B: - Przedstawia krótką charakterystykę twórczości wybranych malarzy europejskich.
-Potrafi scharakteryzować sztukę malarską każdej z epok.
- Potrafi wskazać główne motywy kulturowe śródziemnomorskiego kręgu kulturowego i ogólnoludzkie mity.
-Potrafi wskazać przejawy starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej twórczości malarskiej w czasach współczesnych.
C: - Potrafi przedstawić w dowolnej technice malarskiej wybrany temat malarski.
- Potrafi interpretować artefakty kulturowe i wskazywać ich odniesienia w przeszłości.
D: - Dokonuje analizy dzieła sztuki w odniesieniu antropologicznym przeprowadzonej na dowolnym przykładzie.

PRZEBIEG INNOWACJI
Zajęcia odbywać się będą w cyklu tygodniowym, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej. Na spotkaniach omawiane będą najważniejsze problemy twórczości plastycznej. Podstawową formą pracy będzie twórczość plastyczna uczniów oraz samodzielna praca zlecona przez nauczyciela w domu mająca przygotować uczniów na właściwe zajęcia (np. zapoznanie się z twórczością danego artysty). Zadania takie będą przesyłane droga mailową. Taka forma pracy ma wdrożyć młodzież do korzystania z Internetu i jednocześnie kształtować w niej umiejętność poprawnej komunikacji mailowej. Na zajęciach mam zamiar szeroko zastosować możliwości jakie stwarza posiadanie w szkole pracowni multimedialnej – w ciekawy sposób można wykorzystać zawartość sieci, wzbogacić zajęcia o ciekawy środek dydaktyczny - materiały audiowizualne (reprodukcje dzieł sztuki i inny materiał o charakterze ilustracyjnym, filmy, pliki dźwiękowe itp.). Efekty pracy prezentowane będą na gazetkach szkolnych oraz jako prace konkursowe (konkursy o tematyce plastycznej).
Tematyka zajęć w roku szkolnym 2013/2014
1. O barwie – podstawowy podział, właściwości, symbolika i relatywizm barw.
2. Interpretacja tematu: Drzewo ˗ realizm, ekspresja, synteza.
3. Budujemy dzieło plastyczne – środki wyrazu artystycznego. Kompozycja, linia, barwa, faktura, przestrzeń.
4. Architektura – sztuka kształtowania przestrzeni.
5. Architektura na przestrzeni wieków. Funkcje budowli, projektowanie wnętrz, wzornictwo przemysłowe.
6. Bryła i funkcja w architekturze – projekt nowoczesnej szkoły.
7. Lampa- projekt przedmiotu użytku codziennego.
8. Modernizacja architektoniczna budowli z mojego regionu.
9. Karykatura – wprawki rysunkowe.
10. Rysunek komiksowy – forma komunikacji pozawerbalnej.
11. 7 dni, godzin, minut, sekund z życia... komiks.
12. Wybitni Polsce rysownicy i ich twórczość.
13. Anioł czy diabeł –płaskorzeźba plastelinowa, odlew gipsowy.
14. Martwa natura – malarski szkic światłocieniowy z zachowaniem jednego tonu barw.
15. Techniki malarskie a forma dzieła.
16. Dryfujące chmury lub Zastygła lawa – akwarela, tempera, pastel.
17. Najwybitniejsi przedstawiciele malarstwa polskiego XX wieku.
18. Konkursy plastyczne.
19. Lekcje muzealne.
20. Architektura krakowska reprezentująca różne style.
21. Lekcje w galerii – wycieczka do CKiS w Krzeszowicach.
22. Polska szkoła plakatu. Grafika użytkowa – projekt plakatu na szkolną imprezę.
23. Znak zodiaku – projektowanie, rysowanie rylcem oraz odbijanie prostego znaku graficznego.
24. Film jako dzieło sztuki.
25. Inspiracje twórczością wybitnych artystów:
• Stanisława Wyspiańskiego
• Friedy Kahlo
• Andrzeja Wróblewskiego
• Brunona Schulza
• Pabla Picassa
26. Projekt: Okoliczne kapliczki

EWALUACJA
Ewaluacja będzie odbywała się głównie na podstawie narzędzi diagnostycznych opracowanych przez autora w postaci: obserwacji efektów pracy uczniów, kart pracy uczniów (należy je wprowadzać w późniejszym etapie realizacji programu), osiągnięć edukacyjnych, oceny zajęć dokonywanej przez dzieci.

KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Innowacja nie wymaga dodatkowych źródeł finansowania
PROGRAM INNOWACJI
Zadania szkoły i nauczyciela:
Wykształcenie u uczniów umiejętności:
I. Odbioru wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.
II. Tworzenia wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.
III. Analizy i interpretacji tekstów kultury – recepcja sztuki.
Treści

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja
sztuki. Uczeń:
1) uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, mając poczucie związku z tradycją narodową i europejskim dziedzictwem kultury oraz doceniając dorobek innych kręgów kulturowych (zna zasoby wybranych placówek kultury);
2) korzysta z przekazów medialnych dotyczących wiedzy o sztuce i zjawiskach artystycznych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (przestrzegając podstawowych zasad prawa autorskiego dotyczących ochrony własności intelektualnej).

2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. Uczeń:
1) podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego, innych dziedzin sztuki i elementami formy przekazów medialnych, projektując publikacje prasowe albo programy telewizyjne (w zakresie ich redakcji, edycji, przy gotowania do druku i wizualizacji wypowiedzi, reklamy i kształtowania wizerunku w kontakcie z otoczeniem);
2) realizuje projekty w sferze sztuk wizualnych, służące kształtowaniu poczucia estetyki (stylizacji ubioru, aranżacji miejsca zamieszkania i pracy) oraz na rzecz popularyzacji wiedzy (o sztuce i zjawiskach artystycznych) w społecznościach szkolnej i lokalnej.

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki. Uczeń:
1) rozróżnia wybrane style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz osadza je w odpowiednim porządku chronologicznym i miejscu, z którym było związane ich powstanie, na podstawie określonych przykładów (posługując się terminologią z danej dziedziny sztuki);
2) rozpoznaje dzieła w wybranych dyscyplinach architektury i sztuk plastycznych, przyporządkowując je właściwym autorom oraz opisuje ich funkcje i cechy stylistyczne, na podstawie określonych przykładów (posługując się terminologią z za kresu historii sztuki).
Osiągnięcia
1. Znajomość najważniejszych zagadnień z dziedziny historii malarstwa i architektury europejskiej.
2. Rozumienie działa sztuki jako tekstu kulturowego.
3. Lepsze rozumienie siebie i drugiego człowieka.
4. Umiejętność własnej ekspresji artystycznej.
5. Umiejętność analizy działa sztuki na dowolnym przykładzie.
6. Umiejętność określenia piękna i wartości dzieła sztuki.
7. Umiejętność charakteryzowania ponowoczesności dzieła sztuki jako otaczającej rzeczywistości.
8. Rozwijanie własnych zdolności malarskich uczniów.


Wyświetleń: 130


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.