Katalog

Ewa Bukowska, 2015-06-15
Grodzisk Mazowiecki

Język polski, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

- n +WSTĘP


Jestem nauczycielem języka polskiego. Uczę w klasach 4-6 szkoły podstawowej oraz w gimnazjum.
Tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym zdobyłam w 2003r. na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale Filologii Polskiej.
W dniu 1 września 2007 roku jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż ubiegając się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Po zapoznaniu się z przepisami oświatowymi oraz po analizie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, stworzyłam plan rozwoju zawodowego. Został on zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły - panią Annę Sawwidis. Wyznaczono mi opiekuna stażu, koleżankę polonistkę – panią Elżbietę Klawe, z którą wkrótce zawarłyśmy kontrakt określający zasady naszej współpracy.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad realizacją wymagań postawionych sobie w planie rozwoju zawodowego. (Chociaż nie sposób tu nie wtrącić małej dygresji, że w zawodzie nauczyciela nie ma okresów mniejszej lub większej ilości nałożonych obowiązków – zarówno przed, w trakcie, jak i po okresie stażu, jest ich dużo). To także czas wielu zmian w moim życiu prywatnym – urodziłam drugie dziecko (stąd przedłużenie stażu o 6 miesięcy).
Wypełniając obowiązki stażysty musiałam postępować zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 Rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Tak więc:
 Brałam udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Gimnazjum nr 15 oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
 Samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe polonisty i wychowawcy klasy.
 Zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
Mam nadzieję, że udało mi się spełnić wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Po pomyślnie ukończonym stażu.
chciałabym przedstawić sprawozdanie z jego przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego.
Porządek sprawozdania stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w § 7 punkt 2 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, czyli:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.§7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach


1. Opracowanie drogi własnego rozwoju zawodowego

W momencie rozpoczęcia stażu zapoznałam się z procedurą dotyczącą awansu zawodowego, a w szczególności z treścią wiążącą się z awansem nauczyciela kontraktowego na mianowanego. Na bieżąco zapoznawałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i dokonywałam ich analizy:
- Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dn. 14.11.2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Znowelizowana ustawa o systemie oświaty po zmianach z dn. 02.07.2004
- Znowelizowana Karta Nauczyciela po zmianach z dn. 15.07.2004
- Karta Nauczyciela z dn. 26.01.1982 (rozdział 3a)
- Często korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych: www.men.waw.pl, www.literka.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.profesor.pl, www.45minut.pl/,
Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów złożyłam wniosek do Dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu, następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który przedstawiłam Dyrektorowi szkoły w określonym przez ustawę terminie.
Następnie dokonałam wstępnej oceny własnych umiejętności, możliwości, efektów pracy i relacji z uczniami. Opracowałam arkusz samooceny, dzięki któremu mogłam przeanalizować swoje mocne i słabe strony jako nauczyciela, wyciągnąć wnioski co do dalszej pracy. Poprosiłam też uczniów, aby anonimowo wypełnili ankietę, w której ocenili moją postawę, sposób nauczania i zaangażowanie. Wydaje mi się, że wnioski z samooceny i oceny uczniów są zadowalające – dzieci najczęściej pozytywnie odbierają moją osobę i to, co sobą reprezentuję jako nauczyciel; ja sama również odpowiedziałam twierdząco na większość pytań postawionych w arkuszu samooceny.


Mój plan rozwoju zawodowego został przez Dyrektora szkoły zatwierdzony, rozpoczęłam więc realizację zadań, które sobie założyłam.

2. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu

Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – mgr Elżbietą Klawe. Spisałyśmy kontrakt, w którym ustaliłyśmy zasady naszej współpracy: terminarz i celowość spotkań, zakres obowiązków nauczyciela stażysty i opiekuna. Prowadziłam lekcje w jej obecności, uczestniczyłam w zajęciach przez nią prowadzonych – wyciągnęłam z tych spotkań bardzo cenne wnioski dotyczące organizacji procesu lekcyjnego. Opiekun stażu dzielił się ze mną własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Uwagi Pani Klawe utwierdzały mnie w dobrych rozwiązaniach oraz dały mi podstawę do krytycznej analizy własnych dokonań.
Nasza współpraca w okresie stażu zakończyła się opracowaniem propozycji oceny mojego dorobku zawodowego i przedstawieniu go Dyrektorowi szkoły. Oczywiście po zakończeniu stażu również chętnie będę korzystała z doświadczenia i pomocy mojego opiekuna.

3. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej

W trakcie stażu jako nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych w ten sposób, że na początku każdego roku szkolnego tworzyłam dokumenty niezbędne do dalszej pracy:
- rozkłady materiału i plany wynikowe z języka polskiego w oparciu o podstawę Programową Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
- rozkłady ścieżek edukacyjnych (do momentu ich zniesienia w roku szkolnym 2009/2010)
Od momentu rozpoczęcia stażu skoncentrowałam się na analizie dokumentacji szkolnej:
- Statutu Szkoły,
- Programu Wychowawczego,
- Szkolnego Programu Profilaktyki,
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Uczniów,
- Przedmiotowego Systemu Oceniania,
- Podstawy Programowej,
- Programu Rozwoju Szkoły,
- Regulaminu Rady Pedagogicznej
- innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej.


Analiza tych dokumentów pozwoliła mi zapoznać się z funkcjonowaniem
oraz organizacją zadań w szkole. Miałem też możliwość poznania przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy.

W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły w roku szkolnym 2007/2008 opracowałam plan pracy wychowawczej klasy 4B, w roku szkolnym 2008/2009 klasy 5B
Zapoznawałam swoich uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania zgodnym z WSO. Jest to dokument, który zawiera zasady pracy na języku polskim oraz określa aktywności, za które można otrzymać stopień i kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen przedmiotowych, a także ich poprawiania.
Dokonywałam analizy informacji dotyczących uczniów, opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, by jak najlepiej zindywidualizować pracę z nimi. W roku szkolnym 2010/2011 opracowywałam razem ze wszystkimi nauczycielami „Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny” dla dzieci z orzeczeniami z Poradni. Dostosowałam formy pracy i kryteria oceniania dla 12 dzieci z dostosowaniem wymagań edukacyjnych.
We wrześniu 2007r pracowałam przy dokonywaniu zmian w dokumencie szkoły, jakim jest Regulamin Rady Pedagogicznej. Został on dostosowany do zmian zachodzących w życiu szkoły.
Razem z innymi nauczycielami języka polskiego w tej szkole pracowałam w zespole przedmiotowym. Na początku każdego roku szkolnego wspólnie ustalałyśmy plan pracy na najbliższe miesiące nauki, określałyśmy m.in.: jakie konkursy będziemy przeprowadzać, jakie lektury będziemy omawiać, na jakie zagadnienia w codziennej pracy zwracać szczególną uwagę.

4. Tworzenie i aktualizowanie własnego warsztatu pracy nauczyciela polonisty

Przez okres odbywanego stażu systematycznie gromadziłam biblioteczkę przedmiotową, pozyskiwałam podręczniki i obudowę merytoryczną z wydawnictw zawodowych (WsiP i Nowa Era), przygotowywałam pomoce dydaktyczne.
Jestem stałą bywalczynią Biblioteki Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim. Korzystam z jej zbiorów szukając inspiracji do scenariuszy lekcyjnych. Moim ulubionym czasopismem, które podsuwa mi wiele pomysłów jest „Język polski w szkole” – zeszyty kieleckie.
Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam wybrane pozycje z dziedziny polonistyki, dydaktyki, psychologii i pedagogiki. Do ulubionych przeze mnie pozycji należą:
1. J. Bralczyk, Język na sprzedaż.
2. E. Kołodziejek, Językowa corrida.
3. A. Książek – Szczepanikowa, Od obrazka do wideoklipu.
4. E. Kłosinska, Wychowawca w szkole.
5. Faber Adele, Mazlish Elaine, Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły
6. A. Matus, O.Wiśniewska, Drama na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6
7. Ken Ernst, Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić
8. Anna Janus-Sitarz, Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty
9. Język polski w szkole IV-VI – czasopismo dla polonistów.
10. Język polski w gimnazjum - czasopismo dla polonistów.
11. Psychologia w Szkole – kwartalnik dla nauczycieli.
Wiedza z zakresu polonistyki oraz dydaktyki pogłębiła moje kompetencje jako nauczyciela polonisty. Wymienione pozycje były dla mnie źródłem ciekawych pomysłów, scenariuszy lekcji, a także refleksji językowej. W pracy nauczyciela – wychowawcy przydatne były pozycje z zakresu psychologii, dzięki którym mogłam rozwijać swoje umiejętności interpersonalne a także rozwiązywać problemy, jakie pojawiały się w pracy z uczniami.
Często korzystam też z portali internetowych poświęconych pracy nauczyciela i wychowawcy. Na bieżąco śledzę w nich zmiany w prawie oświatowym, szukam pomysłów na ciekawe lekcje, czytam dostępne publikacje z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki. Czasem biorę udział w dyskusjach na różnych forach społecznościowych na temat spraw nurtujących innych nauczycieli.
Oprócz materiałów i pomocy dydaktycznych w formie książkowej gromadzę też wydawnictwa multimedialne. Są to: filmy – ekranizacje lektur szkolnych, nagrania piosenek – poezji śpiewanej jako interpretacji wierszy, wiersze recytowane przez znanych aktorów na płytach CD

5. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności zgodnie z potrzebami własnymi i szkoły

Aby sprostać rosnącym wymogom uczniów wobec nauczycieli, ich warsztatu pracy i wiedzy musimy na bieżąco uaktualniać swoją wiedzę jak również doskonalić swój warsztat pracy. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspomagane jest przez wiele instytucji zewnętrznych organizujących różne formy kształcenia nauczycieli. W trakcie odbytego stażu pracy pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach szkolenia zawodowego.
• Uczniowie z Marsa – nauczyciele z Wenus (dialog czy negocjacje?) ( IX.2007)
Zdobyte wiadomości pozwoliły mi skuteczniej przeprowadzać rozmowy z uczniami. Szkolenie to odświeżyło informacje dotyczące języka ciała. Ponadto uświadomiło mi, na jakie postawy ucznia zwracać uwagę i co one manifestują.
 Metody pracy i sposoby oceniania uczniów z zaburzeniami dyslektycznymi. (24.10.2007).
To szkolenie usprawniło moją pracę z uczniami dyslektycznymi, których jest wielu w naszej szkole. Ponadto było bodźcem do większego rozpoznawania uczniów dyslektycznych i do właściwego ich oceniania.
• Praca z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym. (31.10.2007).
Tu poznałam metody rozpoznawania uczniów zagrożonych samobójstwem. Poznałam sposoby prowadzenia z nimi rozmów.
• Wszystko co musisz wiedzieć o nowoczesnej edukacji (uczeń zdolny). (28–29. 02.2008).
Zapoznałam się ze sposobami motywowania, zachęcania do nauki i dbania o ucznia zdolnego, jak również dowiedziałam się, jak rozwijać jego zdolności.
 Pierwsza pomoc przedmedyczna (14.04. 2008),
Uzyskałam informacje na temat właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczniów ( i nie tylko)
 Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. (7.10.2008).
Uzyskałam cenne wskazówki, jak nie dać się sprowokować nastolatkowi i jak z nim o tym rozmawiać.
 Uchodźcy w polskiej szkole (24.X.2008)
Dowiedziałam się wiele o sytuacji, w jakiej znaleźli się emigranci z Czeczenii, po ucieczce ze swojego kraju ogarniętego wojną. Dzieci czeczeńskie uczęszczają do naszej szkoły i jest im wyjątkowo trudno integrować się z polskimi uczniami. Dowiedziałam się, jak im pomóc w asymilacji.
• Profile konsumpcji środków odurzających przez młodzież oraz
• Współczesne dopalacze i niechemiczne sposoby rozpoznawania zachowań narkotykowych. (10.12.2009 i 16.02.2010)
Szkolenia te dały mi praktyczną wiedzę dotyczącą rozpoznawania ucznia pod wpływem środków odurzających i dopalaczy. Wiem, co należy zrobić przypadku rozpoznania takiego ucznia oraz na jakie substancje zwracać uwagę. Prawa nauczycieli wobec uczniów.
Szkolenie prowadził komendant Policji w Brwinowie. To szkolenie wyposażyło mnie w praktyczną wiedzę dotyczącą reagowania w trudnych sytuacjach (podejrzenie o posiadanie narkotyków, agresywne i wulgarne zachowanie ucznia itp.)

Jako że praca nauczyciela – polonisty jest nieodzownie związana z książkami i częstymi wizytami w bibliotece, zaciekawiło mnie to, jakiej „obróbce” podlega książka, zanim trafi w ręce czytelnika. Moje zainteresowania zbiegły się w czasie z poleceniem rozpoczęcia kursu bibliotecznego wydanym mi przez ówczesną Panią Dyrektor szkoły J. Archacką W roku szkolnym 2007/2008 uczestniczyłam więc w kursie kwalifikacyjnym z zakresu bibliotekoznawstwa zorganizowanym przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito”. Otrzymałam świadectwo ukończenia 22 czerwca 2008r. Zyskałam uprawnienia do pracy w bibliotece, również szkolnej.

6. Wprowadzanie modyfikacji i korekt
Okoliczności życiowe zmusiły mnie do wprowadzenie korekty w planach kontynuowania kursu bibliotekarskiego w formie studiów podyplomowych, ponieważ zaszłam w ciążę i musiałam przełożyć te plany na później. Mam nadzieję, że uda mi się dokończyć ten etap nabywania nowych umiejętności w roku szkolnym 2011/2012.
Często również podczas codziennej pracy z uczniami okazywało się, że w napisanych przeze mnie planach wynikowych czy scenariuszach lekcji jestem zmuszona dokonywać modyfikacji. Zazwyczaj okazywało się, że:
- zaplanowany przeze mnie sposób realizacji materiału jest za trudny
- przeznaczyłam zbyt mało czasu na omówienie jakiegoś zagadnienia
- zainteresowanie uczniów tematem postanowiłam wykorzystać i rozszerzyć, kosztem skrócenia innego, mniej ciekawego
- niektóre zagadnienia musiałam modyfikować tak, żeby obniżyć do poziomu uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych lub pochodzących z Czeczenii
- pojawiały się niespodziewane okoliczności powodujące, że lekcja się nie odbyła, co burzyło przebieg jakiegoś cyklu
- musiałam dokonywać zmiany tematu godziny wychowawczej, gdy pojawiał się jakiś problem natury wychowawczej właśnie
Wprowadzałam również takie korekty w planie pracy, które wynikały ze zmian w prawie oświatowym lub z potrzeb placówki, np. poszerzałam tematykę zajęć, zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych, o zagadnienia związanie z profilaktyką uzależnień, prozdrowotną, przeciwdziałania agresji, wolontariatu, itp.

7. Ocenianie skuteczności własnych działań
Obowiązkiem nauczyciela stażysty jest dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań. Zastanawiałam się, w jaki sposób skutecznie i obiektywnie można wypełnić ten obowiązek.
Doszłam do wniosku, że należy wykorzystać obiektywne narzędzia, jakimi są:
wyniki egzaminów, testów, ankiet samooceny oraz ocena pracy dokonana przez uczniów, kolegów, czy dyrektora szkoły.
W ramach określenia skuteczności moich działań stworzyłam ankietę dla uczniów, dotyczącą oceny mojej postawy wobec nich i prowadzonych przeze mnie zajęć. Wynik tej ankiety okazał się dla mnie pozytywny, dzieci uznały, że moje lekcje mają sensowny, logiczny układ, aktywizuję ich do samodzielnej pracy, kiedy chcą porozmawiać, słucham ich uważnie.
Razem z innymi nauczycielami – polonistami podczas spotkań zespołu przedmiotowego dokonywałam analizy wyników sprawdzianów klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. Mogłam wtedy porównać wyniki moich uczniów z wynikami innych klas. Zawsze były to wyniki zadowalające – biorąc pod uwagę poziom, jaki reprezentowała dana klasa. Następnie pracowaliśmy nad wprowadzaniem do nauczania wniosków z analizy wyników tych sprawdzianów.
W codziennej pracy na bieżąco dokonuję oceny skuteczności i ewaluacji własnych działań przygotowując i oceniając sprawdziany wiedzy dla uczniów. W przypadku jakiegoś niepowodzenia dydaktycznego zastanawiam się zawsze, dlaczego tak się stało i dokonuję odpowiedniej korekty w swoim postępowaniu.
W ramach działań wychowawczych oceniam pozytywnie swoje działania widząc, np. jak uczniowie integrują się w pracy i zabawie dzięki mojej z nimi rozmowie – przedtem mieli kłopoty z zaakceptowaniem kolegi. Czasem praca wychowawcy nie przynosi spodziewanych efektów – uczeń jest tak zdemoralizowany lub jego sytuacja rodzinna jest tak skomplikowana, że pomóc mu może jedynie sąd rodzinny.
W wyniku oceny skuteczności własnych działań doszłam do następujących wniosków:
 Praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi satysfakcję;
 Każdy zawód ma swoją specyfikę. W pracy nauczyciela najistotniejszy jest kontakt z uczniem. Metody pracy należy dostosować do indywidualnych cech dziecka.
 Poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania;
 Mam dobry kontakt z uczniami. Nie sprawia mi kłopotu zachęcenie ich do aktywności na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych.
 Harmonijnie współpracuję z rodzicami.
 Potrafię przekazywać wiedzę.
 Powinnam stale pracować, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.


§7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji rodzinnej i środowiskowej

W roku szkolnym 2007/2008 otrzymałam wychowawstwo w klasie 4 B. Podejmując się tego zadania starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym – rozmawiałam z dziećmi, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Skład klasy okazał się o tyle trudny, że spotkały się tu osoby uczęszczające w poprzednich latach do różnych oddziałów (chociaż generalnie znały się), czworo uczniów czeczeńskich i jeden chłopiec o bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i z dużymi problemami w nauce, zachowaniu, kontaktach z kolegami i nauczycielami. Ewentualne problemy zgłaszałam Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej.
Obserwowałam uczniów podczas lekcji, przerw, imprez klasowych i szkolnych, wycieczek. Uzyskiwałam informacje o nich od innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, rodziców, także od samych dzieci – chciałam mieć jak najpełniejszy obraz ich zainteresowań, potrzeb, problemów. Opracowywałam i przeprowadzałam ankiety dla uczniów w celu uzyskania powyższych informacji. W zależności od sytuacji przeprowadzałam także rozmowy indywidualne z dzieckiem i rodzicami oraz odwiedzałam ucznia w domu.
Obserwowałam również uczniów podczas pracy na lekcjach z ukierunkowaniem na rozpoznanie szczególnych trudności typu dysleksja, dysgrafia, czy szczególnych zdolności. Pisałam opinie o uczniach do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Pruszkowie, następnie opracowywałam plan pracy z uczniem, u którego stwierdzono specyficzne problemy w nauce.
Organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w stworzeniu w klasie przyjaznej, budującej atmosfery – Wigilie klasowe, dyskoteki, pikniki, wycieczki, Zieloną Szkołę, itp.
Oczywiście wiele z powyższych działań wykorzystywałam także w pracy z innymi uczniami, nie tylko tymi, których byłam wychowawczynią.

2. Uwzględnianie w planie i działaniach wychowawczych w klasie specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb

Po zdiagnozowaniu sytuacji rodzinnej uczniów, sytuacji w klasie i konkretnych potrzeb, stwierdziłam, że:
- większość dzieci żyje w domach, które zapewniają odpowiednie do rozwoju warunki emocjonalne i materialne
- czworo uczniów to emigranci z Czeczenii mieszkający w Ośrodku dla Uchodźców w Mosznie pod Pruszkowem
- jeden chłopiec, Dominik, znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej: rodzice rozwiedzeni, ojciec mieszka gdzie indziej z inną partnerką, ale interesuje się dzieckiem (nie na tyle jednak, by zapewnić mu wsparcie emocjonalne), matka przebywa w Anglii w celach zarobkowych – dzieckiem zajmuje się 18-letnia siostra.
- występują problemy we wzajemnej integracji z uczniami czeczeńskimi i Dominikiem, który wszystkim dokucza oraz prowokuje zachowania agresywne
Wyniki powyższej diagnozy uwzględniłam w planie wychowawczym klasy i wprowadziłam różnorodne metody integracji uczniów, wzajemnej pomocy, itp. Były to m.in. następujące działania:
- wszyscy opowiadali o swoim hobby – mogli pochwalić się osiągnięciami w różnych uprawianych przez siebie dyscyplinach; w ten sposób odnaleźli wspólne zainteresowania: okazało się np., że Dominika, Ashaba i Dżahara łączy miłość do kapuery
- organizowałam zajęcia, podczas których uczniowie zdolniejsi pomagali w odrabianiu prac domowych tym, którzy nie radzili sobie z danym tematem
- w celu przybliżenia polskim uczniom religii i kultury czeczeńskiej prosiłam Ashaba, Dżahara. Indirę i Magomeda o poprowadzenie wykładu na ten temat
- organizowałam wspólne spotkania – wycieczki, ognisko, klasowe Andrzejki, Mikołajki, Wigilię, dyskotekę
3. Realizowanie zadań programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki

Obowiązkiem nauczyciela oprócz realizacji zadań dydaktycznych jest również spełnianie założeń Programu Wychowawczego Szkoły. Do zadań wychowawczych nauczycieli i wychowawców należy m.in.:
- wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia;
- wdrażanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych
- kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
- kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu
- zaszczepienie postaw pozytywnego i adekwatnego reagowania w sytuacjach trudnych
- dbanie o to, aby uczeń stał się członkiem społeczności lokalnej i miał poczucie przynależności narodowej

Powyższe wymagania realizowałam m.in. poprzez następujące działania:
- na lekcjach wychowawczych realizowałam tematy związane założeniami programu wychowawczego
- podczas lekcji języka polskiego, wykorzystując omawiany materiał nawiązywałam do powyższych zagadnień
- prowadziłam Koło Teatralne , dzięki któremu uczniowie kształtowali umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej, kreowaliśmy sceny, w których dziecko mogło nauczyć się odpowiedniego reagowania w sytuacjach trudnych
- zachęcałam uczniów do aktywnego udziału:
o w życiu klasy,
o uroczystościach szkolnych, lokalnych,
o konkursach przedmiotowych
o do uczestniczenia w kołach zainteresowań organizowanych na terenie szkoły
o do korzystania z biblioteki miejskiej
o wstąpienia do harcerstwa
- organizowałam lub współorganizowałam wycieczki, dzięki którym uczniowie mogli lepiej poznać region mazowiecki, jego kulturę i historię; inne regiony Polski lub po prostu poszerzać swoją wiedzę w różnych dziedzinach

Wykaz przedstawień, uroczystości szkolnych oraz wycieczek, które organizowałam lub współorganizowałam przez cały okres stażu:

Przedstawienia:
- nowatorska inscenizacja klasycznej baśni braci Grimm „Śpiąca królewna”. Pokazaliśmy tę sztukę w Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych w Żółwinie.
- adaptacja sceniczna utworu Charlesa Dickensa „ Opowieść wigilijna” .
- w związku z przystąpieniem naszej szkoły do programu „Trzymaj formę”, przygotowaliśmy przedstawienie nawiązujące do tematyki tego programu, czyli zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia, pt. „Trzymaj formę”.
- „Jaś i Małgosia w wersji proekologicznej” - inscenizacja nawiązująca do tematyki ochrony środowiska zorganizowana z okazji Dnia Wiosny
- „Dziwny jest ten świat” – przedstawienie przygotowane z okazji Dnia Tolerancji mówiące o tym, jak trudno ,i jak łatwo jednocześnie, być tolerancyjnym
Uroczystości klasowe, szkolne i gminne:
- organizowanie imprez klasowych : Mikołajki, Andrzejki, dyskoteki szkolne (przy współudziale rodziców), ognisko klasowe
- udział w przygotowaniu festynu szkolnego w 2008r pt. „W Brwinowie jak w Soplicowie" (nawiązałam kontakt z właścicielem Galerii Instrumentów Folkowych w Grodzisku Mazowieckim – niestety ciekawy pokaz nie doszedł do skutku z powodów zdrowotnych Pana Kani; przygotowałam wystawę dotyczącą życia i twórczości Adama Mickiewicza, zachęcałam uczniów i rodziców do wzięcia udziału w tej imprezie)
- pomagałam w organizowaniu Dnia Szwedzkiego w naszej szkole - opracowywałam pytania na quiz wiedzy o życiu i twórczości Astrid Lindgren
- brałam udział w programie „Trzymaj formę” – moi uczniowie opracowali małą „książkę kucharską” zawierającą przepisy i informacje o warzywach w wersji wierszowanej (wierszyki wymyślane przez dzieci) oraz przygotowałam przedstawienie
- organizacja Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego
- udział w organizowanych przez gminę miejskich uroczystościach związanych ze świętem 11 Listopada, czy 3 Maja
Wycieczki:
- Wyjazd do Konstancina - Jeziornej, do Muzeum Papiernictwa – uczniowie dowiedzieli się skąd wywodzi się papier, na jakich materiałach pisano przed wynalezieniem papieru, każdy z uczestników miał też możliwość własnoręcznego czerpania dwóch arkuszy papieru:
- Wyjazd do Cinema Park na lekcję multimedialną „Cztery żywioły”
- Współorganizowanie wyjazdu na Zieloną Szkołę do Karpacza
- Wyjazd do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie na przedstawienie pt.: W krainie czarodziejskiego fletu”
- Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim – film pt.: „Disco Robaczki”
- Dom Kultury „Arsus” – przedstawienie teatralne pt „Pinokio”
- Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie : „Pradzieje Mazowsza”
- Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie :”W dawnym domu”

W swojej pracy nauczyciela i wychowawcy nawiązywałam też do Program Profilaktyki, którego celem jest zapobieganie i niwelowanie zachowań ryzykownych oraz problemowych. Działania, które podejmowałam to np.:
- w ramach przezwyciężania niepowodzeń szkolnych:
- rozpoznawałam wśród uczniów specyficzne trudności w nauce
- organizowałam zajęcia wyrównawcze w celu wyrównywania szans dzieci mających problemy w nauce
- opracowywałam specjalne zestawy ćwiczeń dla uczniów z dysfunkcjami
- stwarzałam sytuacje sprzyjające współpracy na terenie klasy i szkoły
- utrzymywałam kontakt z rodzicami moich wychowanków
- w ramach przeciwdziałania agresji werbalnej i fizycznej oraz przemocy
- starałam się kształcić umiejętności rozwiązywania konfliktów w pokojowy sposób
- uczyłam zasad kulturalnego zachowania i sposobu mówienia
- uczyłam zasad tolerancji i humanitaryzmu
- w ramach profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia
- dostarczałam informacji o szkodliwości używek
- wskazywałam możliwości spędzania czasu wolnego - poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych (nie tylko mojego kółka teatralnego), zestaw ciekawych książek do przeczytania, filmów do obejrzenia, zapisanie się do harcerstwa
- uczyłam zdrowego trybu życia (np. poprzez kształcenie umiejętności organizacji swojego czasu)
- w ramach kształtowania ważnych psychologicznie i społecznie umiejętności
- wskazywałam wartości płynące z bliskich więzi międzyludzkich
- wzmacniałam poczucie wartości w zespole klasowym
- uczyłam ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami oraz specjalistycznymi poradniami

Właściwie rozpoczęłam staż od spotkania z pedagogiem szkolnym, z którym musiałam omówić sytuację rodzinną i szkolną mojego wychowanka – Dominika. Nasza współpraca trwała przez niemal cały rok szkolny – aż do momentu, kiedy w wyniku moich , mam taką nadzieję, starań, rozmów z matką, ojcem i siostrą chłopca, wyjechał on do matki (za którą bardzo tęsknił) do Londynu na stałe. Próbowałam również razem z pedagogiem rozwiązywać problem integracji dzieci z Czeczenii z dziećmi polskimi. W kolejnych latach (pomimo braku wychowawstwa) również współpracowałam ze szkolnymi pedagogami, ponieważ nigdy nie brakuje uczniów, którzy sprawiają problemy wychowawcze i nie mogą sobie poradzić sami ze sobą.
Jako wychowawca i nauczyciel spotykałam się z rodzicami moich uczniów na zebraniach klasowych, indywidualnych konsultacjach czy też odwiedzałam ucznia w domu. Informowałam opiekunów dziecka o jego wynikach w nauce, o relacjach z kolegami, o tym , jak sobie radzi ze stresem szkolnym i różnymi problemami; starałam się pomóc, jeśli rodzic czuł się bezradny w jakiejś kwestii.
Jako nauczyciel polonista często przygotowywałam opinie o uczniach z dysleksją, zagrożeniem dysleksją, dysgrafią oraz innymi specyficznymi problemami w nauce do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na podstawie orzeczenia wydawanego następnie przez poradnię nauczyciele opracowują plan pracy dla danego ucznia wymagającego zmiany sposobu uczenia go i oceniania.
Pisałam również opinię o Dominiku do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.


5. Opieka nad uczniem zdolnym

W codziennej pracy poszukuję takich rozwiązań dydaktycznych, które wyzwalają w uczniach ciekawość, zwiększają zainteresowanie, sprawiają, że nauka przestaje być nudna, a jednocześnie pozwalają na lepsze przyswojenie wiedzy i trwałe jej zapamiętanie. Takie metody pracy skutkują lepszymi efektami pracy zarówno u uczniów z problemami edukacyjnymi jak i tych zdolnych. Często jednak w codziennej pracy większy nacisk kładzie się na tych potrzebujących wsparcia, a tych, którzy sobie dobrze radzą, a nawet wykazują ponadprzeciętną inteligencję pozostawia się samym sobie. Obowiązkiem nauczyciela jest jednak okazywanie pomocy także takim uczniom, którzy szybciej przyswajają materiał. Pomoc ta jednak polega na
- rozwijaniu zdolności i zainteresowań uczniów
- poszerzaniu wiadomości i umiejętności
- przygotowaniu do udziału w konkursach
Zadania, które dostawał ode mnie uczeń zdolny i chętny do pracy:
- przygotowywanie dodatkowych prac krótko- i długoterminowych
- przygotowywanie referatów
- rozwiązywanie trudniejszych problemów w ramach omawianego na zajęciach dydaktycznych zagadnienia.
- dzielenie się spostrzeżeniami i wrażeniami z przeczytanych lektur
- poszerzanie wiadomości o zagadnienia wykraczające poza podstawę programową
- wykonywanie przykładów zadań konkursowych
- udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych
- udział w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań
- pisanie artykułów do gazetki szkolnej
- udział w szkolnym kole teatralnym (przyjmowanie roli reżysera, scenarzysty)
- opieka nad uczniem realizującym swe pasje literackie

Konkursy, które organizowałam lub do których przygotowywałam uczniów:

- Konkurs Recytatorski w Stawiskach – organizowany przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - Urszula Fudecka, uczennica klasy 6 przeszła do II etapu
- Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Bibliotekę w Podkowie Leśnej
- Konkurs Recytatorski Własnego Wiersza zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej - Urszula Fudecka oraz Natalia Majak, uczennice klasy 6 przeszły do II etapu
- Kuratoryjny Konkurs Języka Polskiego
- Szkolny Konkurs na Najlepszą Fraszkę dla uczniów klasy 6
- Powiatowy Przegląd Teatrzyków Szkolnych w Żółwinie.
- Konkurs Recytatorski organizowany przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Temat: „Świat odbity w zwierciadle skamandryckiej poezji” (wyróżnienie dla Pauliny Tarnowskiej – uczennicy klasy 4)
- Konkurs recytatorski "Fascynacje" - Rym błyskawicowy" Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół Nr 2 (wyróżnienie – Małgorzata Cybulska – uczennica kl.6)
- Szkolny Konkurs Recytatorski Twórczość Juliusza Słowackiego ( wyróżniono 7 uczniów)
- Konkurs „Słowami i rymami tęsknię za wakacjami” zorganizowany przez wydawnictwo „Nowa Era”
- Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny
- Konkurs Recytatorski zorganizowany przez bibliotekę szkolną Zespołu Szkół Nr 2 w Brwinowie pt : „Muzyka w poezji”
- Szkolny Konkurs na Najlepszą Bajkę dla uczniów klasy 5

Próbowałam razem z chętnymi uczniami wydawać biuletyn szkolny. Rozpoczęłam nabór do redakcji w 2007 roku. Udało nam się wydać nr1 gazetki, którą nazwaliśmy „Jedyneczka”. Niestety idea nie przyjęła się – nie potrafiłam znaleźć prawdziwych poszukiwaczy sensacji i prawdy i po pierwszym numerze gazetka upadła. Mam jednak nadzieję, że uda się ją reaktywować.


§7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Nie sposób uniknąć w pracy nauczyciela codziennego kontaktu z komputerem i Internetem. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej wspomaga proces nauczania, pozwala na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych oraz daje większe możliwości archiwizowania materiałów potrzebnych do lekcji. Przygotowanie się do pracy nie jest już tak czasochłonne dzięki szybszemu dostępowi do informacji.
Korzystanie z dobrodziejstwa Internetu nie jest umiejętnością nadzwyczajną, jest koniecznością w pracy każdego nauczyciela. Zawód nasz wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy, szukania nowych metod pracy oraz wzbogacania swojego warsztatu. Internet może nam w tym pomóc. Wielokrotnie przeglądam strony edukacyjne. Systematycznie śledzę serwisy poświęcone edukacji, często zapoznaję się z informacjami publikowanymi na stronie Ministerstwa Edukacji, aby mieć aktualne dane na temat awansu zawodowego, aby poznać ewentualne zmiany w przepisach. Na portalach edukacyjnych natomiast można wymieniać poglądy na interesujące tematy, podzielić się swoimi uwagami, czy wyjaśnić wątpliwości i niejasności na tematycznych grupach dyskusyjnych.
Kontakt z komputerem i Internetem zalecam również moim uczniom – oczywiście w celach edukacyjnych: polecam strony internetowe, na których można ćwiczyć ortografię, sprawdzać swoje wiadomości za pomocą różnych testów, dowiedzieć się czegoś o ulubionych książkach i autorach, poszukać informacji potrzebnych do napisania referatu. Na różnych nośnikach danych typu pendrive czy płyta CD uczniowie przynoszą do oceny swoje prace, zadania.

1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności pracy z komputerem

W programie Word przygotowuję:
- sprawdziany, kartkówki
- dokumentację dotyczącą awansu zawodowego
- dokumentację szkolną
- scenariusze imprez szkolnych, przedstawień
- konspekty lekcji
Pracuję z dziećmi w pracowni komputerowej wykorzystując płytę z materiałami edukacyjnymi dołączoną do podręczników.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania zasobów Internetu

- Korzystałam z Internetu w celu zbierania i aktualizowania przepisów, ustaw dot. prawa oświatowego, aktualnych procedur i przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych Internet posłużył mi również jako cenne źródło materiału do realizacji zajęć, w tym. m.in. scenariusze zajęć
- Internet wykorzystuję również do wyszukiwania ciekawych informacji dotyczących lekcji, a poczta internetowa służy mi do komunikowania się z innymi nauczycielami i przedstawicielami wydawnictw oraz uzyskiwania wiadomości dotyczących szkoleń. Za pomocą poczty elektronicznej dzielę się wiedzą i doświadczeniem zawodowy z innymi nauczycielami.
- Od kilku lat korzystam z dziennika internetowego Librus dzięki któremu mam kontakt z rodzicami. Librus ułatwia przygotowywanie wydruków z ocenami uczniów na zebrania z rodzicami, jak również kart informacyjnych na posiedzenia rady pedagogicznej
- Wykorzystuję pocztę elektroniczną do przesyłania informacji związanych z konkursami, do komunikacji z wydawnictwami edukacyjnymi, innymi nauczycielami.. Taka forma przekazywania informacji jest bardzo wygodna i znacznie skraca czas pracy.
- Korzystam z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
- Często wykorzystuję zasoby Internetu do prezentowania uczniom podczas lekcji : obrazów, dzieł architektury, portretów poetów i pisarzy, itp.
3. Prowadzenie zajęć z użyciem technologii VHS lub DVD/CD

Niemal każdy pozycja beletrystyczna, którą czytamy z uczniami w szkole pod nazwą „lektura” została zekranizowana. Dzięki zastosowaniu technologii nośników cyfrowych możemy te filmy podczas lekcji obejrzeć i porównać literacki oryginał z wizją reżysera filmu. Uczniowie zazwyczaj są bardzo skrupulatni w wyszukiwaniu różnic, co pomaga im lepiej zapamiętać treść książki. Mają też okazję zapoznać się z takimi pojęciami jak: trawestacja, parafraza, tworzenie utworu na motywach innego utworu, itp. Jeśli tylko jest taka możliwość, staram się żeby uczniowie mogli obejrzeć ekranizację filmową oraz teatralną, np. „Zemsta” A. Fredry.
Podczas lekcji literackich na temat analizy wiersza staram się wykorzystywać nagrania z interpretacją danego utworu przez zawodowego aktora – uczniowie mają wtedy szansę usłyszeć profesjonalną recytację.
Czasami wysłuchujemy słuchowiska radiowego – formy parateatralnej nieco już zapomnianej w dzisiejszych czasach, ale ciągle bardzo atrakcyjnej, szczególnie właśnie teraz, kiedy rzadko mamy okazję z niej skorzystać.


§ 7ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań1. Aktualizacja wiedzy z wyróżnionych dziedzin przez aktywne samokształcenie

Praca z uczniami wymaga przygotowania nie tylko dydaktycznego, ale również pedagogicznego i psychologicznego. Oczywiście podczas studiów zapoznałam się z podstawami tych dodatkowych kierunków, nie mniej jednak samokształcenie w tematyce psychologiczno-pedagogicznej obowiązuje nauczyciela nieustannie.

Pogłębiałam swą wiedzę w tych dziedzinach poprzez:

- korzystanie ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim – czytanie lektur, które pomogły mi w pracy :
1. E. Kłosinska, Wychowawca w szkole.
2. Faber Adele, Mazlish Elaine, Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły
3. Ken Ernst, Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić
4. Psychologia w Szkole – kwartalnik dla nauczycieli.
5. A.Faber, E. Mazlish, Jak mówić żeby dzieci się uczyły, w domu i w szkole
6. T. Gordon, Wychowanie bez porażek
- uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
- zapoznawanie się z publikacjami internetowymi, prasowymi z dziedziny pedagogiki i psychologii.
Zdobytą wiedzę wykorzystywałem w rozwiązywaniu problemów uczniów
2. Wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy
- Współpracowałam z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w celu rozpoznawania trudności szkolnych u uczniów, kierowałam dzieci na badania , realizowałam zalecenia Poradni w codziennej pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
- Starałam się rozpoznawać problemy edukacyjne oraz wychowawcze moich uczniów i na bieżąco je rozwiązywać, a także zapobiegać podobnym na przyszłość - praca z wychowankami podczas lekcji, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych (np. pogorszenie wyników w nauce – pomoc koleżeńska, niezadowalające postępy w przygotowaniach do sprawdzianu po VI klasie – dodatkowe zajęcia)
- Organizowałam i prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów wymagających wsparcia w nauce języka polskiego
- Organizowałam i prowadziłam zajęcia dla uczniów zdolnych – kółko teatralne, próba tworzenia gazetki szkolnej; motywowałam uczniów do poszerzania umiejętności oraz brania udziału w różnego typu konkursach
- starałam się eliminować zjawisko agresji, wpajać pozytywne wzorce zachowań, eliminować wulgaryzmy językowe oraz stosować zasady kultury osobistej i pozytywne formy współżycia społecznego
- Współpracowałam z rodzicami przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
- Diagnozowałam sytuację rodzinną uczniów – oczywiście jeśli zachodziło podejrzenie, że dziecko nie radzi sobie ze szkołą z powodów rodzinnych właśnie
- Współpracowałam z kuratorem sądowym i pisałam opinię do sądu na temat jednego z moich wychowanków
- Konstruowałam rozkłady materiału nauczania, przedmiotowy system oceniania
- Posługiwałam się aktami prawnymi przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego i sprawozdania
§ 7ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż

Założenia powyższego punktu rozporządzenia realizowałam poprzez:
• Analizowanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty oraz dokumentów szkolnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, rozporządzenia w sprawie BHP itp.
• Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych .
• W okresie stażu starałam się wykorzystać swoją znajomość zagadnień z prawa oświatowego pomagając rodzicom i uczniom, na przykład przy kierowaniu do Poradni.
• Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

• Prowadziłam dokumentację szkolną – dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, sprawozdania
• Opracowywałam dokumenty wewnątrzszkolne –
- brałam udział w pracy nad nowelizacją Regulaminu Rady Pedagogicznej
- brałam udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli polonistów
- brałam udział w pracach zespołu opracowującego dyżury nauczycieli na przerwach
• Byłam członkiem komisji egzaminacyjnych podczas Sprawdzianu Szóstoklasisty, Egzaminu Gimnazjalisty, innych egzaminów i konkursów
• Ponadto znajomość przepisów prawa była mi potrzeba przy:
- organizowaniu wycieczek szkolnych
- współpracy z kuratorem sądowym i sądem
PODSUMOWANIE

Realizacja zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego pozwoliła mi spojrzeć na całokształt mojej pracy z pewnego dystansu, skłoniła do wnikliwej analizy i oceny.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w Planie Rozwoju Zawodowego oprócz podjęcia studiów podyplomowych o kierunku – bibliotekoznawstwo. To zamierzenie nie udało się z powodów osobistych. Zamierzam jednak rozpocząć naukę w roku szkolnym 2011/2012.
Przez cały okres stażu podejmowałam szereg działań w celu wzbogacenia warsztatu. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego podwyższając własne kompetencje zawodowe. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną Pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki.
Zastanawiałam się, czy okres stażu był dla mnie czasem zwiększonej aktywności jako nauczyciela i wychowawcy. Niewątpliwie były to trzy lata zdobywania cennych doświadczeń i nabywania wielu umiejętności, które wykorzystałam realizując zadania zapisane w planie rozwoju zawodowego. Doszłam jednak do wniosku, iż każdy rok szkolny przynosi ze sobą tyle zmian i tyle nowych wyzwań, które naturalnie niosą ze sobą ładunek wytężonej pracy, że zarówno w okresie stażu, jak przed nim i po nim – intensywność działań nauczyciela zawsze jest
wysoka i często wykracza poza obowiązki służbowe.
Wracając do podsumowania stażu wydaje mi się, że największą wagę przyłożyłam do pracy z uczniami – czyli meritum zawodu nauczyciela. Starałam się, i staram się nadal, by moje lekcje były inspirujące dla młodych ludzi. Przykładam dużą wagę do wprowadzania metod, które rozwijają wyobraźnię i kreatywność uczniów. Jeżeli dziecko zainteresuje się tematem, to w naturalny sposób zacznie sam poszukiwać nowych informacji, stając się przy tym aktywnym uczestnikiem procesu nauczania. Pracowałam nad tym, żeby relacje między mną a moimi uczniami stawały się jak najbardziej naturalne - trochę dystansu i trochę prywatności, wtedy o wiele lepiej układa się sam proces dydaktyczny.
Mam nadzieję, że efektywna praca podjęta w czasie trwającego stażu już przyniosła i jeszcze przyniesie korzyści, przyczyniając się do wzrostu jakości mojej pracy i jeszcze lepszego funkcjonowania szkoły, w której pracuję.

Ewa Bukowska
Nauczyciel języka polskiego
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Wyświetleń: 151


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.