Katalog

Magdalena Lach- Zwierz, 2015-06-18
Starachowice

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Starachowice, dn. 01.09.2012r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
mgr Magdalena Lach- Zwierz
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach
okres stażu: 01.09.2012- 31. 05. 2015

Cel stażu: podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych, podniesienie jakości pracy szkoły oraz zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt 1)


Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

OCZEKIWANE EFEKTY
Pogłębienie znajomości prawa oświatowego.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
Gromadzenie zaświadczeń, opisów, analiz oraz sprawozdań
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
Ukończenie kursu z zakresu Metody nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Ukończenie Internetowego Kursu „ Ocenianie kształtujące”


Udział w pracach zespołu samokształceniowego na terenie szkoły
Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego

Samodzielne studiowanie literatury fachowej

Gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno – wychowawczej

OCZEKIWANE EFEKTY
Zaświadczenia, wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności w pracy zawodowej

Pogłębianie wiedzy własnej

Rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów

Organizacja wycieczek dydaktycznych i krajoznawczo – turystycznych
Realizowanie innowacji pedagogicznej „ Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc” w klasach trzecich
Praca przy realizacji programu „ Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty!”
Opracowanie programu adaptacyjnego dla uczniów klasy I
Obserwacja i analiza możliwości uczniów: zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi – karty pracy, opracowanie kart samooceny, rozmowy z rodzicami, pedagogiem szkolnym
Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
Prowadzenie cyklu zajęć tanecznych
Prowadzenie cyklu zajęć Koła Turystycznego
Realizacja zajęć „ Spójrz inaczej”
Realizowanie autorskiego projektu „ Z jedynki dzieciaki kochają zwierzaki”
Realizacja programu pilotażowego „ Etyka, nie tylko dla Smyka”
Realizowanie współautorskiego programu „ Poznajemy zawody”
Opracowanie i realizacja projektu
wychowawczego „Planetarium”

OCZEKIWANE EFEKTY
Rozwijanie wiedzy i zainteresowań dzieci
Troszczenie się o bezpieczeństwo uczniów, rozwijanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo
Wzbogacanie wiedzy o wychowankach w celu dostosowania wymogów i treści zajęć do ich możliwości intelektualnych
Zaprezentowanie umiejętności uczniów w czasie szkolnych i klasowych imprez i uroczystości.

Współpraca w szkolnym zespole do spraw ewaluacji wewnątrzszkolnej
Planowanie prac zespołu, podział zadań między nauczycieli, przeprowadzenie ewaluacji wskazanego obszaru

OCZEKIWANE EFEKTY
Przygotowanie i prezentacja raportu z przeprowadzonej ewaluacji
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( § 8 ust. 2 pkt 2)

Stosowanie technologii komputerowej

Przygotowywanie materiałów do zajęć, konstruowanie kart pracy, dyplomów, scenariuszy , kart oceny opisowej
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla rodziców
Prowadzenie zajęć komputerowych w ramach realizacji podstawy programowej
Korzystanie z programu do pisania oceny opisowej

OCZEKIWANE EFEKTY
Wzbogacenie warsztatu pracy. Estetycznie wyglądające dokumenty. Estetyczne i pomysłowe pomoce dydaktyczne. Nauczenie umiejętności wyszukiwania informacji oraz samodzielnego sporządzania tekstów w oparciu o edytory.
Zapoznanie rodziców z dokumentacją szkolna oraz z treściami kształcenia i przewidywanymi osiągnięciami uczniów
Urozmaicenie metod nauczania
Wzbogacanie wiedzy poprzez umiejętność
korzystania z doświadczeń innych nauczycieli, pobieranie szablonów, testów itp. ze stron internetowych.
Usprawnienie sporządzania ocen opisowych.

Korzystanie z Internetu

Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego na portalu oświatowym

Publikacja autorskich programów na stronach Kuratorium, w ramach dobrych praktyk

Korzystanie z informacji zamieszczonych w oświatowych serwisach internetowych


OCZEKIWANE EFEKTY
Dzielenie się swoją wiedzą

Zdobywanie i wzbogacanie wiadomości

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych. ( § 8 ust. 2 pkt 3)


Współpraca z nauczycielami na terenie własnej placówki

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Współpraca z pedagogiem szkolnym logopedą
Aktywne uczestnictwo oraz przewodnictwo w pracach zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej poprzez przygotowanie referatów, współpracę w przygotowaniu konkursów oraz imprez szkolnych
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów podczas organizacji konkursów oraz imprez
Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć

OCZEKIWANE EFEKTY
Czynne uczestnictwo w życiu szkoły, poszerzenie warsztatu pracy, wzbogacania stosowanych przez nauczycieli metod pracy, zaprezentowanie warsztatu pracy
Możliwość porównania i modyfikacji sposobu nauczania i dyscyplinowania zespołu klasowego oraz zapoznanie z różnymi stylami prowadzenia zajęć.
Udzielanie szybkiej i efektywnej pomocy oraz podnoszenie umiejętności diagnozowania dysfunkcji
Dzielenie się zdobytymi i opracowanymi nowościami z zakresu edukacji, dydaktyki, wychowania

Dzielenie się swoją wiedzą z szerszym gronem nauczycieli

Opublikowanie dobrych praktyk na stronie Kuratorium w Kielcach
Udział w kursie z zakresu Oceniania Kształtującego i branie udziału w rozmowach tematycznych na forum www.nai.pl
Umieszczenie Programu Rozwoju Zawodowego na portalu www.profesor.pl

OCZEKIWANE EFEKTY
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z szerszym gronem.
Korzystanie z doświadczenia zawodowego innych osób.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich ( § 8 ust. 2 pkt 4a)

Rozwijanie zainteresowań i indywidualnych uzdolnień dzieci

Opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć ukierunkowanych na rozwój zdolności tanecznych
Koło turystyczne

OCZEKIWANE EFEKTY
Prezentacja nabytych umiejętności

Stworzenie autorskiego programu edukacyjnego
Stworzenie i realizacja projektu „ Z jedynki dzieciaki kochają zwierzaki”
Współautorski program edukacyjno- wychowawczy „ Poznajemy zawody” i jego realizacja
Współpraca przy tworzeniu struktur Małego Samorządu Uczniowskiego” oraz realizowanie projektu „ Planetarium”
OCZEKIWANE EFEKTY
Stworzenie wystawy wytworów pracy dziecięcej, zebranie fotografii i scenariuszy dokumentujących pracę uczniów.
Przygotowanie portfolio z programu, zebranie fotografii, umieszczanie sprawozdań na stronie internetowej szkoły.
Prowadzenie statystyk projektu.
Organizowanie akcji, imprez, wystaw i konkursów w ramach MSU.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. ( § 8 ust. 2 pkt 4c)

Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

OCZEKIWANE EFEKTY
Zwiększenie efektywności pracy zawodowej.
Promocja szkoły w środowisku. Budzenie zdrowej rywalizacji.

Pedagogizacja rodziców
Wygłoszenie referatów na tematy: „Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do szkoły”, „Dbajmy o prawidłową postawę u naszych dzieci”, „Jakich błędów należy unikać wychowując dziecko”
Angażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły, w przygotowywanie oraz włączanie w prowadzenie imprez, uroczystości
Angażowanie rodziców w realizację autorskich programów i projektów
Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, podsumowujących realizację programu „ Ratujemy i uczymy ratować”
OCZEKIWANE EFEKTY

Włączanie rodziców do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły.

Organizacja imprez, uroczystości i akcji

Organizowanie imprez klasowych: Dzień Chłopaka, Walentynki, Mikołajki, Dzień Kobiet, , itp.

Organizowanie imprez klasowych i szkolnych z udziałem rodziców: Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Jasełka itp.
Przygotowanie apeli, akademii, uroczystości szkolnych.
Zorganizowanie akcji: „Pomagamy zwierzętom”
OCZEKIWANE EFEKTY

Integracja zespołu klasowego.
Budowanie więzi z rodzina, kształcenie postawy szacunku wobec członków rodziny.
Prezentowanie na forum szkolnym przygotowanych występów, inscenizacji.
Zebranie paczek żywnościowych oraz koców itp., dla zwierząt- podopiecznych ŚTOZ „Zwierzak”

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach
Zorganizowanie konkursu szkolnego wokalno- instrumentalnego „Nasze kolędowanie”
Zorganizowanie konkursu klasowego plastycznego pt. „”Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc”
Zorganizowanie konkursów szkolnych z okazji Dnia Nauczyciela „ Kartka dla Nauczyciela”, „Portret mojej Pani”
Udział uczniów w konkursach szkolnych międzyszkolnych
Współpraca z nauczycielami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej przy przygotowaniu kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu na kartkę okolicznościową

OCZEKIWANE EFEKTY

Aktywizowanie uczniów do brania udziału w różnego rodzaju konkursach, budzenie zdrowej rywalizacji, dążenie do osiągania sukcesów.

Przygotowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
Zorganizowanie spotkania z pracownikami Straży Miejskiej dla klas 0- III
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak”
Zorganizowanie szeregu spotkań z rodzicami w ramach realizacji projektu „ Poznajemy zawody”
Zorganizowanie spotkania ze starachowickim poetą i artystą W. Obarą z okazji 11 listopada

OCZEKIWANE EFEKTY

Zapoznanie dzieci z problem dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
Rozbudzenie wrażliwości na krzywdę zwierząt i poczucia odpowiedzialności za nie.
Kształtowanie postawy pełnej szacunku i zainteresowania pracą, jej wartością i znaczeniem.
Budowanie w uczniach postaw patriotycznych, zapoznanie ich z historią Polski

Działania wychowawcze na rzecz najbliższego środowiska
Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak”
Współpraca przy zbiórce na rzecz ratowania zakopiańskich koni

OCZEKIWANE EFEKTY

Zebranie i przekazanie darów dla zwierząt.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

Współpraca ze Strażą Miejską w Starachowicach

Udział w spotkaniach z pracownikami SM

OCZEKIWANE EFEKTY

Zaświadczenia o współpracy

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Starachowicach

Kierowanie dzieci na badania, realizacja zaleconych ćwiczeń, pisanie opinii o uczniach
Podniesienie efektywności pracy z uczniem mającym trudności w nauce poprzez wdrożenie ćwiczeń usprawniających rozwój ucznia wg wskazań Poradni


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. ( § 8 ust. 2 pkt 5)

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych

Opisy przypadków, analiza przyczyn, pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych


OCZEKIWANE EFEKTY

Opis i analiza przypadków
Wyświetleń: 319


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.