Katalog

Edyta Paruch, 2015-06-16
Jastrzębie-Zdrój

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
REALIZOWANY W OKRESIE
od 1 września 2011 roku do 31 maja 2014 roku

W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko : mgr Edyta Paruch
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu : 1 września 2011 roku

CELE:
1.Podniesienie efektywności moich działań wychowawczych.
2.Podniesienie jakości pracy szkoły.
3.Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2593, z późn. zm.);

§8 ust.2 pkt 1
"uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły"
Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań.
Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy.
VIII/IX 2011 rok
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych.
IX 2011 rok
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, podjęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego.
Analizowanie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz planu imprez i uroczystości szkolnych.
Zapoznanie z dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, szkolny program profilaktyczny.
IX/X 2011 rok
Plan rozwoju zawodowego zintegrowany
z dokumentacją szkoły.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Zbieranie informacji o realizacji zadań.
Czas trwania stażu
Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań.
Stałe uczestniczenie w pracach szkoły.
Analiza dokumentacji rozwoju szkoły. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
Praca w Zespole Promocji Szkoły.
Organizowanie konkursów na terenie szkoły.
Pomoc w organizacji imprez szkolnych. Podejmowanie dodatkowych zadań.
Czas trwania stażu.
Zaświadczenia.
Wzbogacanie warsztatu pracy
Gromadzenie pomocy do zajęć, opracowywanie scenariuszy
do zajęć, kart pracy. Opieka nad świetlicą szkolną. Czas trwania stażu.
Konspekty zajęć.
Praca z uczniem zdolnym.
Praca z uczniem mającym deficyty rozwojowe. Rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez wdrażanie
i aktualizację autorskiego programu wzbogacanie wiedzy dotyczącej polskich poetów – stworzenie szkolnego teatrzyku.
Współpraca z rodzicami wychowanków, współpraca z nauczycielami przedmiotów.
Czas trwania stażu.
Gromadzenie dokumentów.
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja.
V 2014 rok
Sprawozdanie, autorefleksja.

§8 ust. 2 pkt 2
„wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej”
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z wychowankami.
Korzystanie z komputerowych programów multimedialnych.
Promocja placówki.
Opracowywanie dokumentów, przygotowanie prezentacji multimedialnych.
Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji
na temat regionalnych konkursów organizowanych na terenie placówki.
Cały okres stażu.
Przykładowe dokumenty
i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
Wykorzystanie Internetu do pracy własnej oraz do pracy
z wychowankami.
Wykorzystywanie serwerów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów.
Wykonywanie dyplomów, zaproszeń oraz elementów dekoracyjnych, wykonanie kart pracy.
Gromadzenie materiałów z Internetu przydatnych w pracy wychowawczej.
Motywowanie wychowanków do korzystania z programów multimedialnych.
Cały okres stażu.
Zaświadczenie administratora szkolnej pracowni komputerowej.

§8 ust. 2 pkt 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów.
Opracowanie konspektów zajęć.
Cały okres stażu.
Konspekty zajęć.
Studiowanie literatury pedagogicznej.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
Cały okres stażu.
Notatki własne.
Opublikowanie w portalu internetowym i na stronie internetowej szkoły "planu rozwoju zawodowego". Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.
XI 2011 rok.
Publikacja w Internecie.
Pomoc w redagowaniu gazetki szkolnej.
Włączenie się do pracy zespołu redagującego gazetkę szkolną oraz przygotowywanie cyklicznych felietonów związanych z tematyką Promocji Zdrowia.
Cały okres stażu
Gazetka szkolna.

§8 ust. 2 pkt 4 lit. a
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich”
Opracowanie i koordynowanie działań związanych ze Szkolnym Programem Promocji Zdrowia.
Spotkania koordynatorów.
Opracowywanie problemu priorytetowego oraz przygotowywanie działań na rzecz Szkolnego Programu Promocji Zdrowia.
Cały okres stażu.
Sprawozdania, publikacje w szkolnej gazetce
i zamieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej.

§8 ust. 2 pkt 4 lit. c
„poszerzanie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności
w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego.
Coroczne organizowanie Szkolnych Dni Promocji Zdrowia. Przygotowanie imprezy plenerowej.
VI 2012
VI 2013
Zdjęcia, publikacje w szkolnej gazetce i na stronach internetowych szkoły.
Organizowanie Regionalnego Konkursu Plastycznego. Opracowanie regulaminu konkursu oraz przygotowanie kolejnych edycji konkursu plastycznego przy współpracy z placówkami szkolnictwa specjalnego.
XI 2011
XI 2012
XI 2013
Zdjęcia, publikacje w szkolnej gazetce i na stronie internetowej szkoły, podziękowania.
Uczestnictwo w zewnątrzszkolnych konkursach dla dzieci.
Włączanie się do lokalnych i ogólnopolskich akcji.
Przygotowanie prac konkursowych.
Udział w Konkursie Wesołe Strofy, Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, Szkoła Bez Przemocy, Uwaga Fonoholizm, Sprzątanie Świata – Polska.
Cały okres stażu
Dyplomy, podziękowania, publikacje w szkolnej gazetce i na stronie internetowej szkoły.

§8 ust. 2 pkt 4 lit. e
"wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami"
Współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków. Prowadzenie wywiadów z rodzicami i opiekunami wychowanków związanych z trudnościami wychowawczymi, dydaktycznymi oraz problemami zdrowotnymi wychowanków.
Cały okres stażu
Wpisy w dziennikach.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z nauczycielami.
Spotkania z pedagogiem szkolnym zaproszenie go na zajęcia wychowawcze.
Spotkania z nauczycielami - wychowawcami klas, wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, wpisy
w dziennikach.
Współpraca z psychologiem. Zaproszenie psychologa na zajęcia wychowawcze.
Cały okres stażu
Zaświadczenia, wpisy w dziennikach.

§8 ust. 2 pkt 5
„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony"
Zanalizowanie i opisanie przypadków rozpoznania
i rozwiązania problemów wychowawczych.
Zapoznanie się z opinią poradni, zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia, wyznaczenie celu działań, podjęcie działań w celu rozwiązania problemu.
Ewaluacja.
Cały okres stażu
Opis i analiza przypadku.
Wyświetleń: 180


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.