Katalog

Anna Sowa, 2015-06-18
Strzyżów

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - dyplomowanie.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Sowa
nauczyciel mianowany Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół w Gogołowie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.

Plan oparty został na rozporządzeniu MEN z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. Nr.206,poz.2593) i obowiązującą Kartę Nauczyciela (Dz. U. Nr.2118 z 2003r.,poz.1112)
z późniejszymi zmianami.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
Poznanie procedury awansu zawodowego

Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższenie własnych kwalifikacji

Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkolaOpieka nad salą przedszkolną.

Przygotowywanie dzieci do konkursów plastycznych i tanecznych
Organizowanie wycieczek.


Kształtowanie postawy ekologicznej.

Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych

Współpraca z rodzicami, zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji oraz różnorodnych materiałów.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Współpraca z innymi nauczycielami, rodzicami
Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu plastycznego : ,,Mały artysta”
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Aktywne wspieranie dzieci w konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych.
Organizacja wycieczek przedszkolaków
Wprowadzenie nowych działań i uroczystości do Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych.
Współpraca ze stowarzyszeniem ,, Gogołów bez granic”
Utworzenie zespołu tanecznego przedszkolaków
§8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Aktywna i systematyczna wspólpraca z różnymi organizacjami i instytucjami.


Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
§8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Promocja placówki w środowisku.

§8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.
- Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
- Systematyczna praca nad rozwiązanie problemu.

Wyświetleń: 213


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.