Katalog

Anna Wąsek, 2015-06-18
Bytom

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

na stopień nauczyciela dyplomowanegoData rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE ZADANIA METODY REALIZACJI TERMIN

Rozporzadzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego


1.Poznanie procedury awansu zawodowego;
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
- złożenie wniosku do dyrektora szkoły.

2.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego
Wniosek


Plan rozwoju

Świadectwa, zaświadczenia, scenariusze, regulaminy.


IX.2012

W takcie odbywania stażu


§8.ust.2 pkt 1

Wdrażanie działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie
jakości pracy szkoły

1. Wdrożenie rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej

2.Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły,
- studiowanie literatury pedagogiczno.-psychologicznej, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,2. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.3. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w organizowanych konkursach szkolnych
- organizacja różnorodnych konkursów zgodnych z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej


4. Stosowanie nowoczesnych metod w pracy z dziećmi
- poszukiwanie nowych metod aktywizujących, próby wprowadzania ich podczas zajęć świetlicowych
5. Praca wychowawcza i współpraca z rodzicami.
- pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy,
- organizacja imprez, uroczystości

Zaświadczenia

Bibliografia,


Zaświadczenia


Dokumentacja związana z organizacją konkursu, scenariusze, zdjęcia

Scenariusze zajęć


Scenariusze zajęć, dokumentacja wychowawcy świetlicy
W takcie odbywania stażu


W takcie odbywania stażu


W takcie odbywania stażu

W takcie odbywania stażu

W takcie odbywania stażu

§8.ust.2 pkt 2
wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej1. Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystanie jej w pracy własnej i z uczniami.
- korzystanie z komputerowych
programów edukacyjnych,
- wykorzystanie sprzętu do opracowania
pomocy dydaktycznych.
- komputerowe opracowania dokumentów
szkolnych,
- korzystanie z zasobów Internetu.
- wykorzystanie w pracy urządzeń
multimedialnych,
- przygotowywanie prezentacji
multimedialnych w celu uatrakcyjnienia
zajęć świetlicowych,Scenariusze zajęć, karty pracy

W takcie odbywania stażu

§8.ust.2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom
- opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, scenariuszy imprez itp. materiałów zainteresowanym nauczycielom

2. Prowadzenie zajęć otwartych

3. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich
Scenariusze zajęć, imprez


Zaświadczenia


W takcie odbywania stażu


W takcie odbywania stażu
§8.ust.2 pkt 4
a) opracowanie i wdrożenie
działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach
nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć2. Uwzględnienie zadań wychowawczych w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej
Program zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej
świetlicy szkolnej W takcie odbywania stażu


W takcie odbywania stażu


§8.ust.2 pkt 4
c) poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności
dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Prowadzenie zajęć świetlicowych w oparciu o program autorski

2. Organizowanie pomocy i wypoczynku
dla dzieci, współorganizowanie
półkolonii.

3. Przygotowanie i udział uczniów
w konkursach międzyszkolnych


4. Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych

5.Współorganizowanie imprez i uroczystości na rzecz środowiska
- Olimpiada Przedszkolaków

6.Współorganizowanie kiermaszów prac plastycznych dzieci
- przygotowanie wspólnie z dziećmi prac plastycznych w celu pozyskania dodatkowych środków dla świetlicy

7. Współorganizowanie plastycznego konkursu międzyświetlicowego
Program autorski, scenariusze zajęć


Zaświadczenie


Scenariusze imprez, zdjęcia


Scenariusze imprez, zdjęcia

Regulamin konkursu, zdjęcia


Zdjęcia


Regulamin konkursu, zdjęcia W takcie odbywania stażu

II 2013


W takcie odbywania stażu

W takcie odbywania stażu

W takcie odbywania stażu

W takcie odbywania stażu

§8.ust.2 pkt 4
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym, wychowawcami klas, higienistką szkolną

2.Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz dzieci mieszkańców Bytomia ( udział w imprezach,
festynach)

3. Współorganizacja integracji międzyświetlicowej

4.Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym
- współorganizowanie jasełek, wspólne kolędowanie

5. Współorganizacja przedstawień dla klas „0”


Zaświadczenia


Zaświadczenia


Zdjęcia


Scenariusz imprezy, zaświadczenie

Scenariusz imprezy, zaświadczenie

W trakcie odbywania stażu

W trakcie odbywania stażu


W trakcie odbywania stażu
W trakcie odbywania stażu


W trakcie odbywania stażu

§8.ust.2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
Analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych Opis i analiza przypadków W trakcie odbywania stażu


ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

na stopień nauczyciela dyplomowanegoW związku ze zmianą stanowiska pracy z dniem 1 września 2013r. dotychczasowy plan rozwoju zawodowego sporządzony 1 września 2012r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.

§8.ust.2 pkt 1

Wdrażanie działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

• Pkt. 2 został rozbudowany o następujące treści:
- opracowanie testów, kwestionariuszy i innych form sprawdzania wiedzy uczniów.
• Pkt. 3 Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych, organizacja konkursów szkolnych.
• Pkt. 4 Stosowanie nowoczesnych metod w pracy z dziećmi
- poszukiwanie nowych metod aktywizujących, próby wprowadzania ich podczas lekcji;
• Pkt. 6 Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań:
- udział w pracach Rady Pedagogicznej;
-udział w pracach komisji w związku z przystąpieniem do projektu „Klucze do sukcesu-nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu”;
- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym;
- współpraca z rodzicami.

§8.ust.2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

• Pkt. 4 Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Samokształceniowego;
- przygotowanie materiałów szkoleniowych, referatów;
- opracowanie i udostępnienie ciekawych pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć;
• Pkt. 5 Prowadzenie pedagogizacji rodziców.

§8.ust.2 pkt 4
a) opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą ,pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

• Pkt 2. Uwzględnienie zadań wychowawczych w programie działań profilaktyczno-wychowawczych klasy;
§8.ust.2 pkt 4
c) poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

• Pkt. 4 Organizowanie uroczystości i imprez klasowych zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych;
• Pkt. 8 Współpraca z Komisariatem Policji w Miechowicach – prelekcje, rozmowy indywidualne .
• Pkt. 9 Współpraca z organizacjami na rzecz rodziny i pomocy społecznej: PCK, TPD - zbiórka zabawek słodyczy z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Wyświetleń: 277


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.