Katalog

Anna Bradel, 2015-06-24
Gdynia

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Systemy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw – ćwiczenia.

- n +

Temat lekcji: Systemy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw – ćwiczenia.
(2 godziny lekcyjne)


CELE OGÓLNE LEKCJI:

• Zrozumienie znaczenia dostosowania odpowiedniego typu struktury organizacyjnej do specyfiki przedsiębiorstwa.

• Zdefiniowanie zalet i wad poszczególnych systemów struktur organizacyjnych.

CELE OPERACYJNE LEKCJI:

• Uczeń systematyzuje wiedzę na temat podstawowych typów struktur organizacyjnych.
• Wymieni czynniki determinujące wybór odpowiedniego systemu struktury organizacyjnej.

• Wykorzystuje zdobyte wiadomości teoretyczne do sporządzenia projektu reorganizacji struktury organizacyjnej małego przedsiębiorstwa.

 METODY

- Instruktaż słowny nauczyciela
- Praca w grupach, prezentacja wyników
- Dyskusja

 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- Podręcznik
- Zeszyt ćwiczeń
- Duże arkusze papieru
- Markery

 ORGANIZACJA LEKCJI

1. Czynności wstępne 5’

2. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji dotyczących
Poznanych typów struktur organizacyjnych 5’

3. Uzupełnienie wiadomości teoretycznych: system liniowo-sztabowy 10’

4. Zdefiniowanie wad i zalet poszczególnych typów struktur – dyskusja 10’

5. Scharakteryzowanie czynników, od których zależy wybór konkretnego typu struktury organizacyjnej 5’

6. Sporządzanie projektu reorganizacji struktury organizacyjnej małego przedsiębiorstwa - praca w grupach:
Uczniowie sporządzają schemat organizacyjny małego przedsiębiorstwa

7. Prezentacja efektów pracy grup przez ich liderów 15’

8. Podsumowanie efektów pracy i ocena poszczególnych grup przez nauczyciela
[zał. 2] 5’

9. Zadanie domowe: Zeszyt ćwiczeń: S.Dębski – „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, ćw. 54 3’

*Pozostały czas – nauczyciel przeznacza na podsumowanie i utrwalenie zdobytych na lekcji wiadomości

Wyświetleń: 219


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.