Katalog

Elżbieta Mendziak, 2015-06-18
Sulików

Zajęcia zintegrowane, Różne

Program edukacji zdrowotno-ekologicznej.

- n +

AUTORSKI PROGRAM

EDUKACJI
ZDROWOTNO - EKOLOGICZNEJ


„TĘCZOWA KONICZYNKA”


OPRACOWANY
PRZEZ: ELŻBIETĘ MENDZIAK
Ogólny zarys programu

Program „Tęczowa koniczynka” skierowany jest do uczniów klas I –III . Jego głównym zadaniem jest przybliżenie dzieciom tematyki zdrowotnej i ekologicznej w codziennych działaniach. Zawiera on wiadomości zachęcające dzieci do zachowań prozdrowotnych, szczególnie w zakresie higieny osobistej, żywienia i umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu oraz stwarzania okazji do właściwych zachowań proekologicznych. Pozwala poznać i uświadomić uczniom jaki wpływ na zdrowie człowieka mają ruch i wypoczynek, zdrowy styl odżywiania , zdrowie psychiczne, zachowanie bezpieczeństwa w życiu codziennym i dbałość o otaczające środowisko przyrodnicze. Dzieci zdobędą też wiadomości i umiejętności , które pozwolą zrozumieć, jak ważne jest zdrowie i jego poszanowanie.

Cel programu:

Nadrzędnym celem programu jest nabycie przez dziecko nawyków prozdrowotnych i proekologicznych. Stwarzanie szans na poprawienie jakości najbliższego otoczenia oraz wprowadzenie zmian korzystnych dla całej społeczności.

Cele szczegółowe:

- propagowanie zasad higieny osobistej , zdrowego odżywiania się, spędzania wolnego czasu, właściwej organizacji dnia;
- uświadomienie uczniom zalet bycia zdrowym i kształtowanie umiejętności rozpoznawania zachowań sprzyjających zdrowiu;
- uwrażliwienie uczniów na innych ludzi i ich potrzeby;
- wyrabianie u uczniów odpowiedzialności za swoje postępowanie;
- kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska;
- uświadomienie uczniom korzyści , jakie dla zdrowia wynikają ze zwiększenia aktywności , sprawności i wydolności;
- nabywanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu i życiu;
- zdobywanie umiejętności przewidywania i unikania zagrożeń w najbliższym otoczeniu;
- dostarczanie wiedzy na temat wpływu pokarmu i jego składników odżywczych na prawidłowe funkcjonowanie organizmu;
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania dobrych i złych przyzwyczajeń;
- wzmacnianie własnej tożsamości i poczucia wartości;
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska;
- wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
- uświadomienie potrzeby ochrony środowiska.

Beneficjentami programu będą dzieci uczące się w tej placówce w klasach I-III oraz pośrednio ich rodziny. W ciągu trwania programu odbywać się będą pogadanki i zajęcia dla dzieci z zakresu: zdrowego żywienia oraz troski o zdrowie i wpływu środowiska na zdrowie człowieka, zasad selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz potrzeby segregacji odpadów i ich ponownego przetwarzania, kształtowania właściwych postaw człowieka wobec środowiska, rozwijania poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, kształtowania świadomości zagrożeń ekologicznych, rozwijania zamiłowania do piękna przyrody i nauczenia odpowiedzialności za nią, troski za otaczający świat flory i fauny, zrozumienia zależności istniejących w przyrodzie i związków człowieka z naturą.

ZAŁOŻENIA

OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW:

Po zakończeniu programu uczeń:
- szanuje przyrodę, co przejawia się w życiu codziennym,
- rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego działalności,
- współpracuje w grupie, skutecznie komunikuje się,
- wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce i nowych sytuacjach,
- poszukuje prostych rozwiązań dla niektórych problemów dnia codziennego,
- całościowo postrzega przyrodę,
- analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym,
- dostrzega potrzebę działania w kierunku poprawy stanu środowiska i podejmuje odpowiednie działania,
- dostrzega, opiniuje i wyjaśnia związki między składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością,
- ma poczucie współodpowiedzialności za los środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza istot żywych,
- ma świadomość wpływu większości rodzajów działalności człowieka a stanem środowiska,
- rozwiązuje zadania problemowe,
- postępuje w sposób przyjazny dla środowiska,
- docenia wartość środowiska przyrodniczego,
- dokonuje wnikliwej obserwacji,
- wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty własnej pracy,
- korzysta z różnych źródeł informacji,
- uważnie słucha cudzej wypowiedzi i współdziała w grupie,
- wykonuje prace plastyczne, przygotowuje napoje i sałatki, projektuje stroje ekologiczne.

METODY, FORMY I TECHNIKI PRACY

Zajęcia o tematyce zdrowotno - ekologicznej są częścią zaplanowanej pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły. Różnią się jednak od pozostałych zajęć lekcyjnych celem, formą i doborem treści. Szkolna działalność zdrowotno – ekologiczna od wielu lat stanowi bardzo dobrą formę pracy lekcyjnej jak i pozalekcyjnej . Umożliwia szeroką realizację celów i pełni istotne funkcje edukacyjne
i wychowawcze . W poznawaniu zagadnień ochrony środowiska oraz dbaniu o zdrowie w tym przeciwdziałanie otyłości wskazana jest samodzielna praca ucznia przez realizację ćwiczeń, w których podejmuje on różne działania, np.: przeprowadza obserwacje, eksperymenty , wykonuje prace plastyczne dając upust swojej wyobraźni; potrafi wykonać prace na rzecz szerszego społeczeństwa – nie tylko szkolnego. Realizując treści programu uczeń ma okazję poznać różne metody pracy. Uczestniczenie w zajęciach winno nauczyć go krytycyzmu, dokładności i rzetelności działań a także odpowiedzialności w pracy przez poznawanie problemów ochrony środowiska. Podczas realizacji programu stosujemy przede wszystkim metody aktywizujące, z uwzględnieniem możliwości ucznia oraz warunków organizacyjnych i czasowych. Metody aktywizujące prowadzą do samodzielności w rozwiązywaniu problemów i podejmowania decyzji, korzystnie kształtują współpracę w grupie , rozwijają kreatywność uczniów.

Przebieg zajęć zależny jest od samych dzieci, ich wiadomości, przeżyć, ich zdania na dany temat. Nauczyciel nie jest w stanie sztywno zaplanować zajęcia, to uczniowie na żywo kształtować będą ich przebieg. Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczyciela, uwzględniając potrzeby, możliwości, zaangażowanie i zainteresowanie uczniów danym zagadnieniem. W programie nie ma podziału na klasy, a osiągnięcia uczniów będą poddane analizie po realizacji kolejnych zagadnień. Tematy i sposób realizacji przygotowane są w taki sposób, aby angażowały nie tylko uczniów ale , także ich rówieśników, rodziców, którzy w obecnych czasach mają być współtwórcami procesu edukacyjnego.
Program ma charakter integralny, daje możliwość nauczycielowi tworzenia własnych ośrodków tematycznych. Jest to program otwarty na własną inwencję nauczyciela. Układ treści w programie ma charakter spiralny, tzn., że te same treści będą się powtarzać kilkakrotnie w kolejnych klasach, na różnych poziomach nauczania. Umożliwi to dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności zgodnie z jego wzrastającymi możliwościami intelektualno – percepcyjnymi.
Program powstał dla potrzeb szkoły wiejskiej. Metody pracy odwołują się do przeżyć i doświadczeń dzieci, umożliwiają przeżywanie a następnie podsumowanie zdobytych doświadczeń. W trakcie rozmów z uczniami pojawią się stwierdzenia, co jest dla nich ważne. Dzieci często mają kłopot we wzajemnym słuchaniu się. W trakcie zajęć należy uczyć ich dobrego komunikowania się ze sobą. Praca w małych grupach pomoże w rozwijaniu komunikacji. Zbliży uczniów do siebie, będzie kształcić umiejętność współpracy.


PROCEDURY OSIAGANIA CELÓW:


Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymają dyplomy za aktywną działalność na rzecz ochrony środowiska. W kronice szkolnej wyróżni się uczniów biorących udział w realizacji programu. Za udział w konkursach ekologicznych przewiduje się nagrody (np. ocena z edukacji przyrodniczej, społecznej, fizycznej). Jednak działania nauczyciela powinny zmierzać do tego, aby uczniowie zrozumieli, iż poprzez swoją działalność przyczynią się do zmniejszenia dewastacji środowiska i podnoszenia jakości życia ludzi co jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Uczniom powinno się wpajać, że wszystko co robią dobrego dla przyrody, robią dla swojego dobra i z myślą o swojej przyszłości. Należy im uzmysławiać, że w przyszłości będą żyć w czystym i zdrowym środowisku, jeśli teraz o niego zadbają a ucząc się jak zadbać dziś o własne zdrowie nabędą odpowiednie nawyki i umiejętności. Wszelkie działania powinny zmierzać do tego, aby budzić w nich poczucie odpowiedzialności za otaczającą ich przyrodę, zdrowie własne i innych ludzi. Uczniowie nie powinni dążyć do zdobycia nagrody czy dyplomu lecz , pracować dla swojego przyszłego dobra, jakim jest czyste i zdrowe środowisko. Uczniowie powinni rozumieć cel takiej
bezinteresownej w tym momencie, a jakże dla nich ważnej działalności.


EWALUACJA
Aby sprawdzić, czy realizowany program osiągnął zamierzone cele będzie dokonana jego ewaluacja.
Jedną z metod ewaluacji może być diagnoza postaw w oparciu o obserwację zachowań uczniów
w określonej, wywołanej przez sprawdzającego sytuacji (symulowanie sytuacji).

Narzędziem ewaluacji będą anonimowe ankiety dla dzieci i ich rodziców.
ANKIETA DLA DZIECI

Proszę o wypełnienie ankiety. Odpowiedz na pytania:

1.Czy interesuje Cię tematyka ekologiczna i dlaczego?
.....................................................
2. Które z zajęć podobały Ci się najbardziej i dlaczego?
........................................................
3. Czego nauczyłeś /łaś się na tych zajęciach?
...............................................
4. Czy chciał (a)byś w dalszym ciągu uczestniczyć w tego typu zajęciach?
TAK NIE


ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo pragnę poznać Państwa opinię na temat zrealizowanego programu zdrowotno-ekologicznego: czy program ten zmienił postawę Waszego dziecka wobec środowiska i zdrowia?
W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy według Państwa realizowany program wpłynął na postawę Waszego dziecka,
w jaki sposób?
..........................................
2. Czy państwa dzieci wpływają na zmianę Waszych zachowań w domu, w jaki sposób?
.........................................
Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Treści programu zawarte są w czterech działach:
• ZIEMIA (wrzesień/październik)
• POWIETRZE (listopad/styczeń)
• WODA (luty/marzec)
• CZŁOWIEK I PRZYRODA (kwiecień/czerwiec)

I ZIEMIA
1. Co nam daje ziemia? – jakie skarby przynosimy z sadu , ogrodu i lasu - pogadanki w klasach – wrzesień
2. Święto pieczonego ziemniaka – czyli czego w mieście nie mają? – pogadanka na temat żywności ekologicznej i ognisko z pieczeniem ziemniaków: wrzesień
3. Jarmark witamin – wystawa darów jesieni: wrzesień/październik
II POWIETRZE
1. Jak wygląda powietrze? jakie korzyści/ szkody mamy z wiatru? – zniszczenia spowodowane silnym wiatrem/ elektrownie wiatrakowe: pogadanka, oglądanie elektrowni wiatrakowej w okolicach Sulikowa; listopad
2. Jak zapobiegać chorobom – wirusy: pogadanka pielęgniarki szkolnej oraz wystawa prac plastycznych pod tytułem „Czyste ręce mamy bo o zdrowie dbamy” – grudzień
3. Zdrowo i kolorowo: smaczne i zdrowe bomby witaminowe – wykonanie sałatek owocowych, surówek warzywnych i syropów z buraka i cebuli: styczeń
III WODA
1. Dlaczego woda jest ważna?- niedostatek wody pitnej i jej zanieczyszczenia – pogadanka z wykorzystaniem filmu „Bez wody”; jak oszczędzać wodę – kram pomysłów (wystawa haseł podczas obchodów Dnia Ziemi) – luty
2. Woda zdrowia doda – pogadanki i wystawa prac plastycznych techniką mokre w mokrym: marzec
3. Trochę wody dla ochłody czyli smaczna i zdrowa lemoniada domowa – wykonanie lemoniady z wykorzystaniem wody źródlanej i cytryn: marzec
IV CZŁOWIEK I PRZYRODA
1. Obchody Dnia Ziemi połączone z konkursem ekologicznym „Moda według ekologa”
Konkurs „Moda według ekologa”
Uczestnikami konkursu będą dzieci z klas objętych programem. Dopuszcza się udział grup dzieci lub całych klas oraz uczestnictwo dzieci z oddziały przedszkolnego i klasy IV.
Konkurs polega na wykonaniu i zaprezentowaniu strojów ekologicznych z odpadów wtórnych oraz materiałów plastycznych. Młodzi artyści czerpią inspirację z recyklingu. Mogą to być stroje: wieczorowe, sportowe, szkolne i dyskotekowe. Każdą grupę reprezentuje „projektant mody”, który komentuje prezentowane stroje. Reszta grupy to „modele” prezentujący wykonane dzieła.
Komisja konkursowa oceniać będzie: pomysłowość i oryginalność wykonanych strojów oraz jego estetykę. Przeprowadzenie konkursu ma na celu integrację dzieci wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego, wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych z recyklingu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej młodych wykonawców.
2. Wyjazd do Nadleśnictwa Ruszów
3. Zielonym do góry - Sadzenie na terenie szkolnym pozyskanych drzewek.
Wyświetleń: 181


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.