Katalog

Lucyna Król, 2015-06-22
Nowy Sącz

Geografia, Referaty

Charakterystyka Japonii.

- n +

JAPONIA

1. POŁOŻENIE:
Archipelag japoński , leżący u wschodnich wybrzeży kontynentu azjatyckiego, rozciąga się wąskim łukiem o długości 3 800 km, od 20o25’ do 45o33’ N.
Archipelag składa się z czterech głównych wysp: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu i Sikoku(w kolejności od największej do najmniejszej), a ponadto z kilku łańcuchów wysp i tysięcy mniejszych wysepek. Honsiu zajmuje ponad 60 % ogólnej powierzchni Japonii.
Powierzchnia kraju ulega zmianom w związku z osuszaniem płycizn przybrzeżnych oraz budową sztucznych wysp, głównie w Zatoce Tokijskiej.

2. BUDOWA GEOLOGICZNA:
Na ukształtowanie powierzchni Japonii miały wpływ liczne orogenezy, głównie alpejskie ruchy górotwórcze oraz procesy wulkaniczne. Japonia leży w strefie subdukcji. Znajduje się tutaj 180 wulkanów, z czego ¼ to wulkany aktywne. Japonia jest najbardziej sejsmicznym obszarem świata. Poważne zagrożenie stanowią fale tsunami, których wysokość dochodzi do 35 m.

3. LĄDY I MORZA:
Góry stanowią bardzo ważną część Japonii, zajmują prawie 70 % powierzchni kraju. Większość najwyższych gór znajduje się na wyspie Honsiu. Jeden bardzo słynny łańcuch górski nosi nazwę Japońskich Alp. Wiele z tych szczytów wznosi się ponad 3000 m n.p.m. Najsłynniejszą jest góra Fudżi. To najwyższy szczyt Japonii – ma 3776 m n.p.m. Bardzo wiele gór w Japonii jest pochodzenia wulkanicznego i dlatego w niektórych rejonach podgórskich bija gorące źródła (są one wynikiem podziemnej aktywności wulkanicznej).
W ubiegłych latach zdarzyło się kilka poważnych wybuchów wulkanów, które zniszczyły wiele domów i spowodowały śmierć pewnej liczby osób. Mimo ryzyka, ludzie chętnie osiedlają się w pobliżu czynnych wulkanów, ponieważ lawa wulkaniczna znakomicie użyźnia ziemię.
W Japonii zdarzają się również trzęsienia ziemi – co roku notuje się ich 7 – 8 tys. wstrząsów. Większość z nich jest tak słaba, że nikt ich nie zauważa, ale od czasu do czasu duże trzęsienie ziemi może spowodować poważne straty. Dlatego budynki projektuje się w specjalnej technologii fundamentów tak, aby były one odporne na wstrząsy.
Japonię od zachodu otacza Morze Japońskie, a od wschodu Ocean Spokojny. Archipelag Japoński leży na szlaku tropikalnych burz, zwanych tajfunami, które najczęściej zdarzają się pod koniec lata lub wczesną jesienią. Tajfuny mogą powodować powodzie, osunięcia gruntu, niszczyć zbiory i domy.
Zbiorniki wodne są bardzo ważną częścią krajobrazu Japonii. Są tu przepiękne górskie jeziora. W sumie jezior jest ponad 600.

4.KLIMAT:
Klimat Japonii jest bardzo zróżnicowany. Mają na niego wpływ monsuny i prądy morskie. Wyróżniamy tu dwie strefy klimatyczne: klimat umiarkowany na północy oraz klimat podzwrotnikowy na południu kraju.
W klimacie prawie całej Japonii możemy wyróżnić cztery odrębne pory roku (klimatyczne i tradycyjne):
 Wiosna (haru) – kwitnące śliwy i wiśnie. W okresie tym wyróżniamy porę deszczową (tsuyu), która ma duże znaczenie dla uprawy ryżu. Od początku czerwca do połowy lipca jest gorąco i często padają deszcze;
 Pełnia lata (natsu) trwa od końca pory deszczowej do połowy września;
 Jesień (aki) – temperatura spada i powietrze staje się chłodne, pogoda słoneczna, drzewa w kolorach żółtych i czerwonych;
 Zima (fuyn) – bardzo dużo śniegu pada zwykle w północnej i zachodniej Japonii – monsun zimowy (od listopada do marca).

5. ROSLINY I ZWIERZĘTA:
Świat roślinny Japonii jest bardzo zróżnicowany ze względu na wielką różnorodność klimatu i ukształtowanie terenu. Roślinność można podzielić na obszary:
 Tajga – obszary górskie Hokkaido, Honsiu i Sikoku;
 Lasy podzwrotnikowe – południowe Honsiu i Sikoku;
 Wilgotne lasy zwrotnikowe – Riukiu i Archipelag Ogasawara – gunto.
Fauna – niedźwiedź brunatny, jeleń, borsuk, wilk, kuna, gronostaj, makaki japońskie, górskie antylopy kamashika, czapla, dzikie kaczki, bażanty, ryby (tuńczyk, łosoś, makrela, sardynka, wieloryb, delfin), owoce morza (krewetki, ostrygi, kraby).

6. GLEBY:
 bielicowe i torfowe – obszar tajgi – Hokkaido i północno – zachodnia część Honsiu;
 brunatne – środkowa i południowo – wschodnia część Honsiu;
 czerwonoziemy – południowa część Honsiu, wyspy Kiusiu i Sikoku;
 lokalnie występują andosole na tufach wulkanicznych – gleby górskie – żyzne;
 tereny aluwialnych nizin pokrywają szaroziemy i gleby glejowe;
 duży jest udział inicjalnych gleb górskich.

7. LUDNOŚĆ:
Japończycy wywodzą się z mieszaniny różnych grup etnicznych. W dalekiej przeszłości, rdzenni mieszkańcy Archipelagu Japońskiego przemieszali się z przybyszami z kontynentu azjatyckiego i wysp Pacyfiku. Z tego połączenia powstał dzisiejszy język japoński i kultura.
W Japonii mieszka ponad 127 milionów ludzi. To siódmy kraj świata pod względem zaludnienia. Ostatnio zaludnienie utrzymuje się na stałym poziomie. Przewiduje się, że liczba mieszkańców Japonii osiągnie rekordowy poziom 130,4 mln osób w 2010 roku, a następnie będzie stopniowo maleć.
Chociaż Japonia ma wielu mieszkańców, jej powierzchnia jest raczej niewielka, tak więc kraj jest gęsto zaludniony. Na 1 km2 przypada około 338 osób. Trzeba jednak pamiętać, że większa część kraju jest górzysta i nie nadaje się do wykorzystana, w rzeczywistości więc Japończycy zamieszkują na mniej niż 10 % powierzchni swojego kraju. Wielu Japończyków mieszka na nadmorskich nizinach, tam też znajdują się największe miasta.
79 % ludności mieszka w miastach lub miasteczka
Urodzenia – 9 ‰
Zgony – 8 ‰
Przyrost naturalny – 1 ‰
Japonia znajduje się w IV fazie niskostacjonarnej przejścia demograficznego.
W prognozach zauważamy spadek liczby ludności od roku 2005 do roku 2050 o 27 100 000.
14 % ludzi to osoby poniżej 15 roku życia, a 20 % ludności to osoby powyżej 65 roku życia.
Japońskie społeczeństwo gwałtownie się starzeje, co jest efektem powojennego wyżu demograficznego, oraz wzrostu zaludnienia na początku XX wieku, spowodowanego z kolei modernizacją kraju i podniesieniem standardów życia.
Średnia długość życia to 82 lata, z czego kobiety – 85 lat, a mężczyźni – 78 lat.
100 % ludności powyżej 15 roku życia jest wykształcone.

NAJWIĘKSZE MIASTA:
1. Tokyo – 7 980 tys. mieszk.
2. Yokohama – 3 349 tys. mieszk.
3. Osaka – 2 594 tys. mieszk.
4. Nagoya – 2 156 tys. mieszk.
5. Sapporo – 1 757 tys. mieszk.
6. Kioto – 1 464 tys. mieszk.
Megalopolis: Tokio, Jokohama – ponad 31 mln mieszkańców oraz Osaka, Kioto, Kiobe – około 16 mln mieszkańców. Pomiędzy nimi leży wielka aglomeracja Nagoja.

8. PRZEMYSŁ:
Przemysł przetwórczy w Japonii zaliczany jest do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych na świecie. Pod względem potencjału gospodarczego Japonia zajmuje drugą pozycję za Stanami Zjednoczonymi. Oprócz wielkich przedsiębiorstw przemysłowych istnieje tam ogromna liczba małych (rodzinnych) i średnich zakładów, które dostarczają ok. 60% wartości produkcji przemysłowej. Charakterystyczną cechą przemysłu jest koncentracja jego najważniejszych ośrodków wzdłuż wybrzeża i wokół największych ośrodków miejskich. Są to głównie 4 rejony: Tokio – Jokohama, Osaka – Kobe, Nagoja i na północy wyspy Kiusiu. Na tak intensywny rozwój przemysłu decydujący wpływ ma: duża wydajność pracy (wysokie kwalifikacje robotników oraz specyficzne formy organizacji procesu wytwórczego) i niskie koszty robocizny. Wpływy z eksportu są przeznaczane na stałe unowocześnianie przemysłu (automatyzacja), komunikacji i dalszą rozbudowę zaplecza naukowo – technicznego. Przemysł jest prawie całkowicie oparty na surowcach importowanych z innych krajów. Niezwykle silnie rozwinął się przemysł hutniczy stanowiący podstawę rozwoju pozostałych gałęzi przemysłu głównie stoczniowego i samochodowego. Głównymi ośrodkami hutniczymi są miasta: Jawata, Amagasaki, Nagoja, Kobe, Kawasaki. Japonia jest największym na świecie producentem statków, samochodów osobowych i ciężarowych oraz autobusów i ciągników. Najbardziej znane japońskie marki samochodów to: Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki i Mazda. Ponad 7% wartości produkcji przemysłowej dostarcza hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych (2 miejsce na świecie w produkcji stali surowej i miedzi rafinowanej). Bardzo dobrze jest również rozwinięty przemysł elektromaszynowy (pierwsze miejsce na świecie) w dziedzinie produkcji obrabiarek i robotów przemysłowych. Szczególną renomą cieszy się przemysł elektroniczny, optyczny i mechaniki precyzyjne. Ponad połowa komputerów produkowanych na świecie pochodzi z Japonii. Na rynku komputerowym dominują 3 główne koncerny: NEC – Toshiba, Fujitsu – Hitachi i Mitsubishi – OKI. Japonia jest również największym światowym producentem aparatów fotograficznych, wśród których przodują takie firmy jak: Nikon, Canon, Minolta, Yashica. Na masową skalę rozwinięto również produkcję zegarków. Zasłużone uznanie, ze względu na swą wysoką jakość, zdobyły japońskie lornetki, mikroskopy, maszyny do szycia, telewizory, radia, pralki, lodówki. Na uznanie zasługuje również duża produkcja tworzyw sztucznych, włókien chemicznych (celulozowe – 2 miejsce w świecie, po USA), kauczuków chemicznych (3 miejsce), nawozów sztucznych (gł. Azotowych), farb i lakierów oraz leków. Przemysł celulozowo – papierniczy jest oparty na surowcach krajowych i importowanych z Azji Pd. – Wsch.; w produkcji papieru i tektury Japonia zajmuje 2 miejsce w świecie, po USA. Istotną pozycję w strukturze przemysłowej kraju odgrywa przemysł spożywczy, koncentrujący się głównie w regionach zurbanizowanych. Największe znaczenie ma przetwórstwo ryb i owoców morza, mleczarstwo, gorzelnictwo i przemysł mięsny.
Z punktu widzenia wartości produkcji przemysłowej czołowe miejsce wśród głównych okręgów przemysłowych przypada regionowi Keioin (ok.15% produkcji przemysłowej)obejmującemu wybrzeża Zatoki Tokijskiej i zach. część niziny Kanto. Najważniejsze ośrodki przemysłowe to: Tokio, Jokohama, Kawasaki i Chiba. W strukturze gałęziowej dominują: przemysł elektroniczny, elektromaszynowy, chemiczny i petrochemiczny, hutniczy oraz spożywczy. Drugi pod względem wielkości produkcji przemysłowej (13,7%) jest regon Hanshin (Kinki), którego centrum stanowi Osaka – Kioto – Kobe. Jest to największy w kraju ośrodek hutnictwa żelaza. Trzeci co do wielości region przemysłowy to Chukyo, obejmuje obszar niziny Nobi i wybrzeży zatoki Ise. Najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi są: Nagoja, Gifu, Yokkaichi i Toyota. Szczególnie dobrze jest tu rozwinięty przemysł samochodowy oraz włókienniczy, petrochemiczny i hutniczy.
W obszar dużej koncentracji działalności przemysłowej oprócz wymienionych wcześniej regonów wchodzą jeszcze trzy mniejsze (Sanyo, Kitakiusiu i Takai).

9. ROLNICTWO:
W Japonii mało jest terenów nadających się do rolniczego zagospodarowania. Tylko ok. 13% ziemi nadaje się pod uprawę. Gospodarstwa są małe, mają przeciętnie 1,4 ha. Każdy kawałek miejsca jest cenny i wykorzystywany pod uprawę. Farmerzy starają się uzyskać z każdego hektara jak największe zbiory i dzięki stosowaniu nawozów, skomplikowanych maszyn i troskliwej uprawie według najnowocześniejszych metod, produkują aż 2/3 owoców i warzyw spożywczych w Japonii.
Najważniejsze tereny warzywnicze znajdują się w strefach podmiejskich dużych aglomeracji. Dominuje produkcja kapusty, pomidorów, ogórków i arbuzów. Najważniejsze obszary sadownicze koncentrują się w regionach: Tohoku, Chubu, Kiusiu. Pod względem wielkości produkcji najważniejsze znaczenie odgrywają: mandarynki, jabłka, gruszki i brzoskwinie.
Rośliny przemysłowe zajmują tylko 4,3 % areału gruntów uprawnych. Najważniejszy jest burak cukrowy, a głównym regionem cukrowniczym jest Hokkaido. Japonia jest również tradycyjnym producentem herbaty, uprawa znajduje się w regionie środkowego Honsiu. Najpopularniejszym zbożem jest ryż, którego zbiory pokrywają zapotrzebowanie wewnętrzne kraju, rocznie zbieranych jest ok. 11320 tyś. ton ryżu. Jest to 7 miejsce w świecie. Z pozostałych zbóż uprawia się pszenice i jęczmień.

Hodowla.
W gospodarce hodowlanej największe znaczenie mają : bydło, trzoda chlewna, drób. Główne tereny hodowli bydła mięsnego to południowe Kiusiu , Hokkaido oraz pn. Honsiu. Hodowla krów mlecznych koncentruje się na Hokkaido oraz w regionie Kanto. Główny region hodowli trzody chlewnej to południowe Kiusiu i region Tohoku.
Funkcje uzupełniającą w produkcji mięsa spełnia produkcja drobiu, w tym szczególnie brojlerów . 32% hodowli koncentruje się w rejonie Kagoshima, Myzaki, rejon pn. Honsjum.

Rybołówstwo .
W Japonii rocznie wyławianych jest ok. 4989 tyś. ton ryb. Japonia znajduje się na czele światowych potęg w połowach morskich i słodkowodnych i zajmuje 3 miejsce w świecie. Ryby i przetwory rybne są obok ryży podstawą wyżywienia Japończyków. Połowy morskie charakteryzuje duża różnorodność odławianych gatunków, wśród których największy udział mają : dorsze, makrele, tuńczyki i sardynki. Charakterystyczny jest duży udział odłowów pochodzących ze sztucznych hodowli w wodach przybrzeżnych oraz rzekach i jeziorach.Wyświetleń: 200


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.