Katalog

Justyna Polak, 2015-06-22
Grójec

Język rosyjski, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


I informacje personalne:
1. Imię i nazwisko nauczyciela – Justyna Polak
2. Miejsce pracy: Publiczne Gimnazjum im. ...
3. Wykształcenie: magister filologii rosyjskiej
4. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
5. Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.
6. Opiekun stażu: Dorota …
II Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania / działania nauczyciela Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego o Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
o złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
o sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2012
 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
 wszczęcie postępowania;
 plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2.


3. Współpraca z opiekunem stażu


Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły - Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy;
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i innych nauczycieli;
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć;
- autorefleksja – samoocena pracy i osiągnięć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności);
- opracowanie projektu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego;
- analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego, itp. Wrzesień 2012

Raz
w semestrze
Okres stażu

Okres stażu

Maj 2015

Wrzesień 2012

 Kontrakt;

 scenariusze zajęć, notatki własne, wnioski z obserwacji;


 notatki własne, wnioski;

 sprawozdanie.

 Znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja;
 umiejętność korzystania
z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Analiza własnej pracy;
- doskonalenie warsztatu pracy;
- gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;
- praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na bieżąco


Maj 2015  Gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez;
 ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy


- Przygotowywanie własnych pomocy dydaktycznych: tablic gramatycznych, krzyżówek, testów, sprawdzianów;
- gromadzenie i studiowanie czasopism, literatury fachowej,
poradników metodycznych;
- opracowanie nauczycielskiego systemu oceniania z języka rosyjskiego;
- przygotowanie planów wynikowych. Cały okres stażu  Pomoce dydaktyczne, testy, krzyżówki;
 własna biblioteczka;

 PSO;

 plany wynikowe.
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
oraz dokonywanie ewaluacji własnych działań - Doskonalenie:
• kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów
z języka rosyjskiego (Nauczycielskiego Systemu Oceniania);
• planów wynikowych.
- Analiza i wybór programów nauczania.
- Ewaluacja metod pracy:
• wykorzystanie nowoczesnych pomocy naukowych;
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

- Korzystanie z portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli w celu przygotowania nowatorskich scenariuszy zajęć.
- Modyfikacja stosowanych narzędzi w procesie sprawdzania
i oceniania.
- Kursy doskonalące:

• „Inteligencja pedagogiczna. Jak motywować uczniów wykorzystując technologie XXI wieku"
Cały okres stażu


Cały okres stażu
 PSO z języka rosyjskiego;

 notatki;
 scenariusze;

 adresy stron WWW.


 zaświadczenie o odbyciu szkolenia
7. Wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami
- Uczestnictwo w lekcjach otwartych realizowanych
przez innych nauczycieli;
- uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli języków obcych.

Cały okres stażu


 Scenariusze lekcji;
 protokoły;
 notatki.
8. Publikowanie materiałów w Internecie - Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie;
- publikacja scenariuszy lekcji.

Cały okres stażu  Publikacje na stronach WWW
9. Prowadzenie dokumentacji szkolnej - Prowadzenie dzienników lekcyjnych;
- prowadzenie dzienników pozalekcyjnych.
Cały okres stażu  Zapisy w dzienniku


§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Lp. Zadania / działania nauczyciela Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Zdobywanie informacji
na temat problemów
środowiska uczniów - Rozmowy indywidualne z uczniami, spotkania z rodzicami podczas zebrań;
- współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem.
Według
harmonogramu
szkolnego
i w zależności
od potrzeb  Potwierdzenie
od wychowawców
i pedagoga
2. Organizacja pracy w sferze wychowawczej i opiekuńczej szkoły - Współorganizowanie i udział w uroczystościach szkolnych
i akcjach ogólnoszkolnych, np. „Sprzątanie Świata”, Szkolny Dzień Wiosny, pomoc przy kiermaszu świątecznym;
- przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce;
-współorganizowanie wraz z Samorządem Uczniowskim „Dni Języków Obcych”;
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas pełnionych dyżurów w czasie przerw, imprez i wyjść pozaszkolnych;
- uczestnictwo w realizacji programu wychowawczego
i profilaktyki szkoły. Według harmonogramu

Według potrzeb Potwierdzenia;
 zdjęcia;

 gazetka;

 potwierdzenia;

 harmonogram dyżurów.3. Uwzględnianie
i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych
i uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Praca z uczniem zdolnym:
przygotowanie do konkursów i organizacja szkolnych konkursów z języka rosyjskiego:
• Konkurs przysłów,
• Konkursu piosenki obcojęzycznej,
• Międzyszkolny konkurs poezji rosyjskiej.

- Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej.
- Koordynacja projektów edukacyjnych z języka rosyjskiego.
- Organizacja zajęć wyrównawczych.
Okres stażu


Według planu  Dzienniki zajęć; pozalekcyjnych;

 notatki;
 protokoły z konkursów;


 notatki;
 harmonogramy.
§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Lp. Zadania / działania nauczyciela Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Doskonalenie i
podniesienie umiejętności
korzystania z narzędzi
technologii komputerowej
i informacyjnej - Konsultacje z nauczycielami informatyki;
- monitorowanie aktualizacji przepisów prawa oświatowego, materiałów w zakresie awansu zawodowego oraz wiedzy
z zakresu języka rosyjskiego.
Cały okres stażu  Zaświadczenia;

 wykaz stron WWW.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej - Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej
i wychowawczej:
• wyszukiwanie różnego rodzaju materiałów pomocniczych, informacji;
- wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do
• prowadzenia zajęć,
• pomiaru dydaktycznego,
• wymiany doświadczeń i współpracy z nauczycielami, rodzicami, wydawnictwami;
- wykorzystanie gotowych scenariuszy lekcji oraz innych materiałów zamieszczonych na stronach wydawnictw;
- przygotowanie przy użyciu technik komputerowych materiałów i pomocy dydaktycznych (testów, konkursów, kart pracy);
- dokumentowanie przebiegu stażu;
- zachęcanie uczniów do pogłębiania własnej wiedzy
i powtarzania materiału poprzez korzystanie z portali poświęconych nauce języka rosyjskiego;
- publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego. Cały okres stażu

 Zgromadzone materiały
i pomoce;

 wykaz stron internetowych; adresy internetowe;
 dokumentacja, testy, itp.
 wykaz polecanych stron


 publikacja w Internecie


§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela


Lp. Zadania / działania nauczyciela Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Samokształcenie
w zakresie psychologii,
pedagogiki i dydaktyki
przedmiotu- Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki;
- studiowanie literatury, czasopism fachowych;
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
Cały okres stażu Notatki;
 kopie artykułów;
 wydruki z Internetu.
2. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych uczniów - Rozmowy z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, psychologiem, rodzicami lub prawnymi opiekunami;
- udział w zebraniach zespołów nauczycieli uczących dany oddział,


Okres stażu  Potwierdzenia;
 wpisy do dziennika.
3. Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych wynikających
z programu wychowawczego szkoły - Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez i wyjść pozaszkolnych;
- pomoc uczniom o obniżonych możliwościach poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej lub indywidualną pomoc w ramach zajęć wyrównawczych;
- opieka nad uczniami zdolnymi poprzez motywowanie
do udziału w konkursach, indywidualizacja pracy w czasie zajęć;
- opracowanie kryteriów oceniania dla uczniów z opiniami lub orzeczeniami PPP;
- opracowanie planów działań wspierających dla uczniów
z opiniami lub orzeczeniami PPP.
Okres stażu  Notatki;
 zapisy w dzienniku lekcyjnym;
4. Współpraca z osobami
i instytucjami działającymi na terenie szkoły - Współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym. Czas trwania stażu  potwierdzenia od opiekuna samorządu szkolnego, bibliotekarza, pedagoga szkolnego


§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


Lp. Zadania / działania nauczyciela Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Znajomość zasad
funkcjonowania i
organizacji zadań szkoły - Znajomość dokumentów szkolnych (Statut, Plan pracy gimnazjum, Szkolny Program Wychowawczy, program profilaktyki, regulaminy szkolne);
- znajomość przepisów dotyczących organizacji nauczania;
- znajomość przepisów dotyczących oceniania
i klasyfikowania;
- znajomość przepisów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- udział w Radach Pedagogicznych, zespole nauczania języków obcych, zespołach nauczycieli uczących w danym oddziale;
- udział w pracach komisji egzaminacyjnych, komisjach konkursowych;
- opracowanie planów wynikowych z języka rosyjskiego;
- opracowanie PSO.
Cały okres stażu  Notatki;
 właściwe prowadzenie dokumentów;
 znajomość przepisów;


 potwierdzenia.
2. Poznanie przepisów
prawa oświatowego,
w tym dotyczących awansu na nauczyciela
mianowanego - Analiza przepisów prawa oświatowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia MEN, szczególnie dotyczące
• awansu zawodowego,
• podstawy programowej,
• programów nauczania,
• oceniania i promowania,
• Konwencji Praw Dziecka,
• pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich,
• udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów
do poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- nieustanna aktualizacja wiedzy dot. aktualnie obowiązujących aktów prawa oświatowego;
- uwzględnienie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego. Cały okres stażu  Notatki; Opracowany plan
i sprawozdanie.Nauczyciel Dyrektor Szkoły
Wyświetleń: 221


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.