Katalog

Katarzyna Lutomska, 2015-06-22
Wronki

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Katarzyny Lutomskiej opracowany na st. nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO KATARZYNY LUTOMSKIEJ OPRACOWANY NA OKRES STAŻU WARUNKUJĄCEGO UBIEGANIE SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Cele odbywania stażu:
1. Podniesienie poziomu pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej poprzez stworzenie nowego planu pracy w świetlicy szkolnej.
2. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez realizację zaplanowanych zadań.
3. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Metryczka:
1. Stanowisko pracy: wychowawca / kierownik świetlicy
2. Staż pracy:27 lat
3. Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015r.
I. § 8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela


Organizacja pracy świetlicy.


Podnoszenie jakości pracy świetlicy szkolnej poprzez wdrożenie nowych pomysłów w pracy opiekuńczo – wychowawczej


Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym

Opracowanie programu koła zajęć plastycznych/ praktycznych
„ Budzimy Talenty”


Organizacja działań w świetlicy szkolnej pod hasłem: „ Leczymy nudę”
Uczestnictwo w pracach zespołów szkolnych:
Zespól d.s. ewaluacji wewnątrzszkolnej
Udział w komisjach konkursowych oraz w komisjach egzaminów poprawkowych.

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych świetlicy


Wspomaganie rozwoju wychowanków świetlicy poprzez udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych.


Prowadzenie zajęć plastycznych dla uczniów.Organizowanie pomocy w nauce, odrabianiu zadań.


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i ocena stopnia realizacji założonych zadań.


Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Analiza dokumentu prawa oświatowego, śledzenie stron MEN, KO, PROFESOR, Literka
Opracowanie planu rozwoju zawodowego, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego do akceptacji dyrektora szkoły.

Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.
Opracowanie regulaminu świetlicy szkolnej.
Opracowanie regulaminu stołówki szkolnej.
Przygotowanie list:
- uczniów dożywianych,
- uczniów dojeżdżających
- uczniów oczekujących w świetlicy szkolnej na odjazd autobusem szkolnymSprawowanie opieki nad pomieszczeniami świetlicy i kuchni
szkolnej,


Gromadzenie materiałów i czasopism przydatnych w pracy świetlicy, przeglądanie stron internetowych, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, gromadzenie pomocy dydaktycznych

Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
oraz innych formach szkolenia zawodowego

Opracowanie programu zajęć plastycznych/ praktycznych w korelacji z innymi przedmiotami i jego akceptacja przez Dyrektora i RP.

Zbieranie ciekawych materiałów do inspirowania działań uczniów, zachęcanie do rozwijania hobby, prezentacja ciekawych zainteresowań uczniów.
Przygotowywanie dekoracji na uroczystości szkolne,
Opracowanie planu i harmonogramu ewaluacji wewnątrzszkolnej, przygotowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji.
Udział w komisjach szkolnych etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz w Komisjach egzaminów poprawkowych.Kontakt z rodzicami uczniów , wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozpoznawania i rozwiązywania trudności dydaktycznych i wychowawczych.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na szczeblu szkoły.
- Konkurs Gwary Myśliwskiej
- Konkurs na najciekawszą pisankę,
- Konkurs na własnoręcznie wykonaną kartkę ( upominek) z okazji Dnia Matki
Śledzenie na bieżąco strony WOK i Muzeum Regionalnego w zakresie organizowanych konkursów.


Prowadzenie zajęć plastycznych wg. Programu: „ Budzimy talenty”, przygotowanie wystawy prac uczniów.

Stworzenie prawidłowych warunków do odrabiania zadań i wyrównywania braków wiedzy.
Praca z uczniami mającymi problemy w nauce sprawowanie funkcji opiekuna wyznaczonych uczniów.
Zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej w świetlicy szkolnej.Gromadzenie dokumentów, scenariuszy zajęć, prac uczniów, własnych notatek, sprawozdań z podjętych działań.


Opis realizacji planu rozwoju zawodowego Wniosek rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowegoPlan pracy świetlicy.
Regulaminy.
Listy uczniów:
- dożywianych przez MGOPS
- korzystających z posiłków odpłatnie
- dojeżdżających ( z podziałem na miejscowości i poszczególne autobusy)
- listy uczniów oczekujących na autobus po lekcjach


Pomoce dydaktyczne, czasopisma, wydruki artykułów

Potwierdzenie udziału


Opracowany i zatwierdzony program.

Sprawozdania z przygotowanych działań, zdjęcia i notatki z prezentacji przygotowanych przez uczniów

Plan, harmonogram, raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej.


Protokoły przebiegu konkursów.
Protokoły z egzaminów.Wnioski z rozmów,
Notatki własne


Prace uczniów, opisy działań, dyplomy


Dziennik zajęć, scenariusze, prace uczniów


Notatki z obserwacji, wnioski z osiągniętych efektów, potwierdzenia o poczynionych postępach od wychowawców tych uczniów oraz od nauczycieli przedmiotowców.

Teczka z dokumentacją
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego IX 2012IX / I
2012, 2013, 2014


Cały okres stażu


Cały okres stażu


Cały okres stażuI 2013 – do końca stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu


Zgodnie z kalendarzem konkursów.
Wg. potrzeb
W czasie całego stażu

W miarę potrzeb


Cały okres stażu

W okresie stażuCały okres stażu


Cały okres stażu

VI 2015


II. § 8 ust. 2 pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako elementy własnej pracy

Przygotowanie miesięcznych planów pracy

Wykorzystanie zasobów internetowych do przygotowania konkursów, do wyszukiwania konkursów oraz do wyszukiwania inspiracji na zajęcia dla uczniów Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, z encyklopedii multimedialnych.

Wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia zajęć w świetlicy.

Śledzenie i analizowanie aktualnych dokumentów prawnych zamieszczanych na stronach MEN, KO.
Planowanie rozwoju zawodowego w oparciu o wskazówki zawarte na stronie http://www.ore.edu.pl

Opracowanie planów, regulaminów przy pomocy komputera


Opracowanie graficzne dyplomów za udział w konkursach.
Opracowanie grafik wykorzystywanych nazajęciach do tworzenia kartek i innych prac plastycznych

Scenariusze zajęć, napisany plan rozwoju zawodowego.


Dokumenty w formie elektronicznej oraz w formie wydruków komputerowych

Dyplomy, dokumentacja fotograficzna zajęć i prac uczniów IX 2012


Cały okres stażuCały okres stażu
III. § 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Organizowanie form wewnątrzszkolnego dokształcania


Własne publikacje

Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi nauczycielami.Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej na temat przeprowadzania ewaluacji wewnątrzszkolnej

Zorganizowanie warsztatów plastycznych dla nauczycieli nt.
Dekoracyjne elementy świąteczne, wykorzystanie techniki decoupage w tworzeniu ozdobnych elementów dekoracyjnych, scrapbooking – wykorzystanie materiałów odpadowych w scrapbookingu,

Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Opracowanie i publikowanie na szkolnej stronie www materiałów dotyczących działalności świetlicy, informacji na temat aktualnych wydarzeń w świetlicy.

Umieszczenie krótkich artykułów na szkolnej stronie www:

„Forma zajęć świetlicowych w aktywności twórczej ucznia gimnazjum”
„Czas wolny dzieci i młodzieży – jak ograniczyć nudę.”
„Rola świetlicowych zajęć plastycznych w rozwijaniu, „budzeniu” talentów.

Współpraca z wychowawcami i nauczycielami w rozpoznawaniu trudności wychowawczych.
Wspólne opracowywanie scenariuszy i scenografii imprez szkolnych.

Udział w szkolnych Radach Pedagogicznych Potwierdzenie Dyrektora


Umieszczenie artykułu na stronie internetowej www. literka.pl


Umieszczenie notatek na szkolnej stronie www


Opisy uroczystości
Notatki z rozmów z wychowawcamiListy obecności, własne notatki W okresie stażu

X2012

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

IV. § 8 ust. 2 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach dla nieletnich.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć plastycznych „ Budzimy talenty” Opracowanie programu, uzyskanie akceptacji dyrektora szkoły.
Zapoznanie Rady Pedagogicznej z programem.
Wdrożenie programu. Program zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Dokumentacja fotograficzna z zajęć oraz gotowych prac uczniów. I 2013 do końca stażu


V. § 8 ust. 2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Udział w projektach szkolnych.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Współpraca w realizacji działań profilaktycznych.Udział w kursach szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli Sprawozdanie z przebiegu działań, gazetki o tematyce profilaktycznej.

Świadectwa ukończenia szkoleń. Cały okres stażu


Cały okres stażu


VI. § 8 ust. 2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


ZADANIA
FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi

Współpraca z Samorządem Uczniowskim Współpraca z :
- MGOPS
- Muzeum Regionalnym
- Restauracją „Ratuszowa”


- wykonanie kartek i upominków świątecznych dla ludzi starszych i samotnych i przekazanie ich do MGOPS
- wykonanie kartek dla szkół i instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą
- wykonanie kartek i upominków dla emerytowanych pracowników szkoły.

Wspólne akcje charytatywne, imprezy szkolne:
- kiermasze
- zbiórka dla schroniska dla zwierząt
- zbiórka dla osób potrzebujących Zaświadczenia o współpracy wydane przez odpowiednie instytucje
Sprawozdanie z przebiegu spotkań. Dokumentacja fotograficzna z prowadzonych warsztatów
Potwierdzenie współpracy

Dokumentacja fotograficzna, sprawozdania z imprez i akcji szkolnych Cały okres stażu


Cały okres stażu


VI. § 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i innych przy współpracy z rodzicami, pedagogiem, psychologiem szkolnym i nauczycielami Opis i analiza Cały okres stażu
Wyświetleń: 214


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.