Katalog

Joanna Kupś, 2015-06-22
Wolsztyn

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Urbanizacja a zdrowie.

- n +

Tydzień zdrowia pt:
Urbanizacja a zdrowie
ADRESACI: uczniowie klas 1-3
CEL GŁÓWNY:
-wzbogacanie wiedzy uczniów o zdrowiu człowieka, właściwym odżywianiu , wpływie urbanizacji na zdrowie człowieka,
-formowanie nawyków poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania,
- budzenie zainteresowania własnym zdrowiem,
- kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania ,
-uświadomienie uczniom konieczności różnorodnego i racjonalnego odżywiania się,
-stymulowanie aktywności twórczej uczniów,
- uświadomienie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka,
- wskazanie negatywnych skutków urbanizacji na zdrowie,
- sposoby ograniczania szkodliwych elementów urbanizacji,
-kształtowanie wrażliwości na potrzeby własnego ciała i troski o nie,
-zachęcanie uczniów do zachowań prozdrowotnych w zakresie higieny osobistej, higieny żywienia,
-zainteresowanie uczniów profilaktyką uzależnień,
-poznanie współzależności człowieka i środowiska,
-poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody,
-wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- rozumie potrzebę zachowania higieny osobistej,
- wie, dlaczego należy dbać o czystość otoczenia,
- potrafi promować higieniczny tryb życia,
- rozpoznaje sygnały alarmu pożarowego,
- wie jak zachować się w przypadku pożaru w szkole,
- wymienia numery pogotowia ratunkowego, straż pożarnej i policji,
- potrafi udzielić pierwszej pomocy przed medycznej,
- zna znaczenie właściwego odżywiania się,
- wie, na co należy zwracać uwagę dokonując zakupu żywności,
- rozumie potrzebę higienicznego przygotowania posiłków,
- potrafi, propagować zasady zdrowego stylu życia w swoim środowisku,
- rozumie wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia i samopoczucie,
- zna nazwy polskich owoców i warzyw,
- wie, że musi jeść 5 porcji owoców, warzyw lub soków dziennie,
- rozpoznaje owoce i warzywa,
- rozumie znaczenie witamin dla zdrowia,
- potrafi zrobić surówkę, sałatki, kanapki.
METODY PRACY: metoda projektu, burza mózgów, mapa mentalna, piramida priorytetów, ćwiczenia przedmiotowe, doświadczenia, eksperymenty, praca z tekstem, zabawy i gry dydaktyczne, dyskusja,
pogadanka,
FORMY PRACY: praca indywidualna, zespołowa, zbiorowa
ORGANIZACJA CZASU I PRZESTRZENI:
Na realizację projektu przewidziane są trzy dni w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec. Sformułowano tematy dnia, wokół których zorganizowane są działania uczniów. Projekt kończy się quizem wiedzy.

Ewaluacja projektu:
- wypowiedzi uczniów,
- obserwacja uczestników zajęć,
- ankieta ewaluacyjna,
- wyniki uczniów w ogólnoszkolnym konkursie z udziałem dyrektora szkoły.
Lp. Data spotkania Zagadnienia (tematy) /zadania Uwagi/ pomoce/ sposoby realizacji
1. -Zapoznanie dzieci z hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Zdrowia.
-Wyszukiwanie w encyklopedii pojęć: zdrowie, urbanizacja, odczytanie znalezionych informacji.
-Przedstawienie tych pojęć w postaci mapy mentalnej. Omówienie map.
-Mapa mentalna : zdrowie. Warzywa i owoce i soki – 5 porcji dziennie.
-Zespół klasowy zostaje podzielony na 5 grup. Każda grupa zostaje zaproszona do Krainy 5 Porcji, w której znajduje się 5 wysp. Każda z nich nosi inną nazwę: Wyspa Śniadaniowa, Wyspa Szkolna, Wyspa Obiadowa, Wyspa Popołudniowa, Wyspa Wieczorna. Każda grupa losuje zaproszenie na wyspę. Na wyspach umieszczone są Skrzynie Skarbów w których znajdują się owoce, warzywa i soki odpowiednio przydzielone do ćwiczeń dla uczniów. Afirmacja wykonywanych ćwiczeń przez uczniów przebiega według określonego porządku zgodnie z nazwami wysp. Nauczyciel pilnuje czasu pracy w grupach, prezentacja wyników przez liderów.
-Zadanie do realizacji w trakcie projektu: notujcie w zeszytach swoje zestawy 5 porcji dziennych. Encyklopedie,


arkusze szarego papieru, pisaki, kredki,

Pogadanka

Załącznik nr 1
2. -Dlaczego spożywanie 5 porcji warzyw, owoców lub soków dziennie jest tak ważne?
-5 kolorów dla zdrowia- grupowanie warzyw i owoców.
-Stworzenie całodziennego, zdrowego menu dla dziecka.
-Praca plastyczna lub techniczno-plastyczna : Ulubione warzywo bądź owoc. Pogadanka
załącznik nr2
Karty pracy nr 1,2,
Karty pracy nr 3, 4
Bloki, krepa, bibuła, farby
3. 23.04.2010r. Higiena:- zasady higieny, środki czystości.
Sport: aktywne sposoby spędzania czasu wolnego. Zabawy z rowerami na boisku szkolnym.
Co powinieneś jeść, aby Twoje zęby były zdrowe? Ankieta


Karta pracy nr 5, 6
4. - Jakie stwarzam zagrożenia dla środowiska naturalnego? Jak mogę ograniczyć je na co dzień? Sposób zachowania się na łonie przyrody, oszczędność wody, oszczędność energii, mądra i odpowiedzialna konsumpcja" (oszczędność innych zasobów przyrody, zastanowienie się na cyklem życiowym produktów i opakowań), nauka segregacji odpadów. Karta pracy nr 7
5. -Poznanie właściwości powietrza, przyczyn zanieczyszczenia powietrza i jego skutków. Sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Kwaśny deszcz i smog . (doświadczenie, polegające na badaniu nasilenia zanieczyszczeń powietrza w różnych miejscach :w domu, w pobliżu ruchliwej drogi, boiska szkolnego i w ogrodzie. Na posmarowanej kremem powierzchni osadziły się drobinki kurzu, pyłki roślin, itp.).
- Poznanie przyczyn zanieczyszczenia wody i jego skutków. Sposoby ochrony wody przed zanieczyszczeniami. Właściwości wody poznane poprzez doświadczenia.
-Nauka wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. Doświadczenia

6. Negatywne i pozytywne skutki urbanizacji metodą piramidy priorytetów. Nauka dyskutowania i argumentowania swoich racji.
Nałogi XXI wieku – sztuka odmawiania, wpływ używek na zdrowie człowieka.
Ogłoszenie konkursów plastycznych:
-„Zdrowy styl życia”
-„ Dbam o swoje zdrowie” Piramida priorytetów
Załącznik nr 3,4
7. Ochrona przyrody i zdrowia zamknięta w piosenkach. Próby stworzenia krótkiego programu artystycznego poświęconego urbanizacji i zdrowiu. Wymyślanie układów choreograficznych. Różne sposoby recytacji wierszy. Nagrania piosenek,
Teksty z wierszami
8. Przeprowadzenie quizu z nagrodami.

Załącznik nr 4
Negatywne skutki urbanizacji

zanieczyszczenie powietrza i wody powstawanie dzielnic nędzy
brak miejsc parkingowych wzrost liczby bezdomnych
nasilający się brak poczucia bezpieczeństwa izolacja, samotność ludzi
szerzenie się chorób nowotworowych, krążeniowych i sercowych nadmierny hałas
wyższy koszt utrzymania trudności komunikacyjne (korki)
deficyt wody wzrost liczby samobójstw
zwiększenie liczby przestępstw zbyt mała liczba mieszkań
Zwiększenie liczby chorych na depresje trudności ze składowaniem odpadów i ich utylizacją

zanik folkloru wyniszczenie środowiska naturalnego
rozwój nowych bakterii zwiększona umieralność niemowląt
skrócenie przeciętnej długości życia zmniejszona odporność organizmu spowodowana zanieczyszczeniami środowiska
ułatwienie szerzenia się bakterii

Pozytywne skutki urbanizacji

szybkie komunikowanie się mieszkańców rozwój turystyki
wzrost płac urozmaicone oferty pracy
Możliwe podwyższanie lub zmiana zawodu rozwój kanalizacji i oczyszczania ścieków
możliwość uzyskania pracy i miejsca zamieszkania tworzenie parków miejskich
zmniejszenie bezrobocia
dostęp do internetu
rozwój służby zdrowia, instytucji oświatowych, handlowych, finansowych i ubezpieczeniowych
niski koszt dojazdu do pracy i oszczędność czasu (miejsce pracy w pobliżu miejsca zamieszkania)
telefony ,wodociągi ,gazociągi na wsi dostęp do instytucji kulturowych np. teatru, kina, opery


Karta pracy nr 7
Uciążliwe z powodu
Sposoby
przemieszczania się szkodliwych
spalin hałasu wysokiej ceny
przejazdu za dużej
szybkości za małej
szybkości wypadków
samochód
osobowy
autobus
tramwaj
trolejbus
rower
pociąg
samolot
pieszoWyświetleń: 123


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.