Katalog

Danuta Piękoś-Janulis, 2015-06-23
Ostróda

Lekcja wychowawcza, Plany wynikowe

Plan wychowawczy klasa II ZSZ.

- n +


PLAN WYCHOWAWCZY

ROK SZKOLNY 2014/2015


1 h tygodniowo – 32 tygodnie w roku – ok. 32 h lekcyjnych w roku
II Klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej – II ie

Plan ma 16 jednostek. Przewidziane są 2 h na każdy temat.WSTĘP
Edukacja szkolna polega na harmonijnym realizowaniu zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. W cyklu kształcenia i wychowania naczelną zasadą pracy szkoły jest rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za własny rozwój, kształcenie miłości do ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu i kraju.
Nauczyciele realizując swoje obowiązki w zakresie wychowania powinni pełnić funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców. Wychowanie odnosi się do wszystkich uczniów, zmierza do otwarcia ich na dobro, na potrzeby drugiego człowieka. Nauczyciele oddziaływają na młodzież nie tylko poprzez przekazywanie treści, ale także poprzez swoją postawę i osobowość.
Przygotowanie ucznia do pełnienia roli społecznej ( pracownika, członka rodziny ) i odpowiedzialności za kreowanie własnego rozwoju.
Cel wychowania :
• przygotowanie ucznia do odpowiedzialnego i samodzielnego działania we wszystkich dziedzinach życia z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
• integracja zespołu klasowego, środowiska uczniowskiego w szkole poprzez kształtowanie postaw empatycznych, przygotowanie do odpowiedzialnego, samodzielnego działania,
• wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
• kształtowanie umiejętności oceny i samooceny,
• kształtowanie osobowości ucznia, zwłaszcza takich cech, jak: pracowitość, świadomość, odpowiedzialność, koleżeńskość, właściwy stosunek do innych ludzi, poprzez własny przykład, podawanie pozytywnych wzorców osobowych,
• pobudzanie pozytywnej motywacji do pracy nad sobą.
• kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych
i lokalnych,
• wyrabianie postawy życzliwości i wzajemnej pomocy, troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za słowa i czyny oraz kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie,
• rozwijanie umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów w życiu codziennym i szkolnym,
• kształtowanie postaw prozdrowotnych,
• kształtowanie postaw proeuropejskich,
• kształtowanie postaw empatycznych,
• kształtowanie postaw etycznych,
• kształtowanie postaw związanych z kulturą osobistą, poszanowaniem swojego zdrowia i zdrowia innych,
• rozwijanie samodzielności, kreatywności i wrażliwości wychowanków,
• rozwijanie chęci do samodzielnego poznawania otaczającego "świata".
• rozumienie znaczenia dostępności do biblioteki dla własnego rozwoju.
Cele współpracy z rodzicami:
1. Lepsze poznawanie uczniów przez wychowawcę i rodziców.
2. Wzajemne poznawanie i rozumienie się wychowawcy i rodziców.
3. Zrozumienie atmosfery domowej ucznia.
4. Sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływań, które umożliwiłyby pomoc dzieciom w nauce i właściwym zachowaniu
w przypadku niepowodzeń szkolnych.
Efekty działań wychowawczych :
Uczeń zna i respektuje prawa i obowiązki jako człowieka, obywatela, pracownika, członka rodziny. Ma świadomość pełnienia różnych ról społecznych i przestrzega zasad i norm etycznych. Jest odpowiedzialny za kreowanie własnego rozwoju i świadomy wpływu na własne życie. Rozumie, że przygotowanie zawodowe to tylko etap w dalszym samodoskonaleniu siebie.

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:
• opieka nad psychofizycznym rozwojem wychowanków
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za siebie i środowisko, w którym żyje
• koordynowanie działań wychowawczych domu, szkoły i grupy rówieśniczej
Zadania wychowawcy klasowego:
• sprawowanie opieki w czasie wycieczek i imprez szkolnych,
• wspólne czuwanie rodziców i wychowawcy nad frekwencją uczniów,
• inspirowanie do podejmowania różnorodnych zadań i kontrola postępów,
• pomoc wychowawcy w przypadku niepowodzeń szkolnych(nauka, relacje z rówieśnikami),
• kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości i buduje obraz własnej osoby o rzetelną samoocenę,
• kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, uczenie kompromisu i tolerancji,
• uczenie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen, opinii aprobujących lub negujących zachowanie swoje i innych,
• otoczenie szczególną opieką uczniów o obniżonych możliwościach adaptacyjnych.

FORMY PRACY :

• praca w zespołach zadaniowych
• praca w grupach
• praca indywidualna

Plan pracy
Cele operacyjne Treści do realizacji

1. Poznajemy najważniejsze zapisy:
• Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
• Międzynarodowej Konwencji
o Prawach Dziecka
• Konstytucji RP
• Statutu szkoły • Jesteśmy świadomi istnienia Konstytucji i innych aktów prawnych.
• Wiemy jakie są konsekwencje z respektowania i nie respektowania przepisów.
• Znamy prawa i obowiązki.
- ucznia
- obywatela
- pracownika
- członka rodziny

2. Wybory samorządu klasowego. • Wybieramy przedstawicieli do samorządu klasowego; typujemy uczniów z klasy do samorządu uczniowskiego (gospodarz klasy, zastępca, skarbnik, przedstawiciele klasy do Sądu Koleżeńskiego).
• Określamy zadania przedstawicieli samorządu klasowego.
3. Pełnimy różne role społeczne. • Określamy zadania na miarę swoich możliwości, aby stać się:
- wzorowym uczniem kończącym szkołę zawodową,
- wzorowym pracownikiem,
- dobrym mężem (żoną),
- kochającym ojcem (matką),
- przykładnym obywatelem.
4. Znamy swoje potrzeby, wiemy jak je osiągać; znamy swoje możliwości, wiemy jak je wykorzystać. • Znamy instytucje, które pomagają dzieciom i dorosłym.
• Tworzymy listę tych instytucji (nazwy, adresy, telefony ) np.:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Opieka Społeczna
- Biura Pośrednictwa Pracy
- Policja
- Rzecznik Praw Dziecka
- Rzecznik Praw Obywatelskich
- Biuro Ochrony Konsumentów
- Stowarzyszenia, Fundacje
• Znamy osoby, na których możemy polegać:
• członkowie najbliższej rodziny
• szkoła
• zakład pracy
- chcemy korzystać z ich pomocy
• Umiemy mówić o swoich potrzebach; rozumieć potrzeby innych i je wspierać; znamy swoje możliwości.
5. Wiemy, że największy wpływ na jakość swojego rozwoju mamy my sami. • Prezentujemy swoje możliwości w konkursach, uroczystościach, zawodach sportowych, egzaminach końcowych.
• 2. Umiemy cieszyć się z drobnych i dużych osiągnięć własnych i innych.
• 3. Doświadczamy prawdziwości zasady :
„ tyle otrzymuję ile daję innym"
4. Umiem radzić sobie w sytuacjach trudnych.
6. •
7. Zaburzenia w odżywianiu • Uświadomienie ważności prowadzenia zdrowego stylu życia.
• Uświadomienie zagrożeń, jakie niosą za sobą choroby, np. anoreksja, bulimia, ortoreksja, cukrzyca, choroba wieńcowa, choroby nowotworowe.
• Poinformowanie uczniów o zasadach zdrowego odżywiania.
• Poinformowanie o konsekwencjach złego żywienia.
• Poinformowanie o konsekwencjach złego odżywiania w kontekście chorób nowotworowych.
8. Konflikty – sposoby rozwiązywania. • Edukacja uczniów i rodziców w zakresie sposobu rozwiązywania konfliktów.
• Uświadomienie przyczyn konfliktów oraz zapoznanie z rodzajami konfliktów.
• Zapoznanie z terminami konflikt, konflikt konstruktywny, konflikt destruktywny.
• Zapoznanie z regułami i zasadami negocjacji.
9. Przygotowujemy wigilię klasową. • Wdrażanie uczniów do poszanowania tradycji.
• Symbole i obrzędy świąteczne.
• Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania pracy w grupie.
• Kultywowanie obrzędowości społeczności klasowej związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
• Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania uroczystości klasowej.
• Postrzeganie klasy jako wspólnoty.
10. Ustalamy ocenę zachowania za pierwsze półrocze. • Omówienie wyników zachowania za pierwsze półrocze
• Kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do sukcesów i porażek.
• Rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości.
• Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
11. Omówienie wyników nauczania za pierwsze półrocze. • Omówienie wyników nauczania za pierwsze półrocze
• Kształtowanie umiejętności właściwego podejścia do sukcesów i porażek.
• Rozwijanie wiary w siebie i swoje możliwości.
• Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
• 12. Inicjacja seksualna. • Uświadomienie uczniom motywów podejmowania Współżycia seksualnego. Uświadomienie uczniom możliwości dokonania wyboru w przypadku niepożądanej ciąży.
• Poinformowanie o konsekwencjach przedwczesnego współżycia seksualnego.
• Poinformowanie o metodach antykoncepcji i planowania rodziny.
• Zaznajomienie z możliwościami pomocy dziewczynie w ciąży oraz samotnej młodocianej matce.
• Poinformowanie o chorobach przenoszonych drogą płciową oraz o chorobach nowotworowych, takich jak rak szyjki macicy, rak piersi, jąder.
• •

13. Stres. • Kształtowanie postawy pozytywnego myślenia i oceniania siebie. Wyrobienie umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami.
• Edukacja uczniów i rodziców w zakresie radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
• Zapoznanie z terminami: stres, frustracja, poziomy stresu (niski, wysoki, optymalny).
• Uświadomienie objawów stresu.
• Uświadomienie sposobów walki ze stresem.
• Zapoznanie z technikami relaksacyjnymi.
14. Zasady promowania i klasyfikowania. Propozycje ocen z zachowania.
Komu pochwała komu nagana? • Doskonalenie umiejętności obiektywnej samooceny.
• Doskonalenie umiejętności prawidłowego odczytywania własnej wartości.
• Doskonalenie umiejętności prezentacji swego stanowiska i dialogu z innymi.
15. Zasady bezpiecznego wypoczynku • Przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie.
16. Podsumowanie pracy wychowawczej
• • Kształtowanie umiejętności oceny, samooceny i wyciągania wniosków.
• Wdrażanie uczniów do poszukiwania przyczyn niepowodzeń.
• Wyzwolenie autorefleksji w celu podjęcia autentycznej pracy nad sobą.

Opracowała: mgr Danuta Piękoś-Janulis
Wyświetleń: 113


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.