Katalog

Agnieszka Orłowska, 2015-06-22
Kielce

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na st. nauczyciela dyplomowanego.

- n +


PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO

AGNIESZKA ORŁOWSKA


nauczyciel języka polskiego
w Zespole Szkół Społecznych
im. Mikołaja Reja
w Kielcach


UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


OGÓLNE INFORMACJE O NAUCZYCIELU I STAŻU

1. Imię i nazwisko:
Agnieszka Orłowska

2. Posiadane kwalifikacje:
wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
na kierunku filologia polska(Uniwersytet Rzeszowski)
studia podyplomowe na kierunku tyflopedagogika (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

egzaminator okręgowej komisji egzaminu maturalnego z języka
polskiego

3. Nazwa szkoły, w której jest odbywany staż:
Zespół Szkół Społecznych im. M. Reja
w Kielcach

4. Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot:
nauczyciel języka polskiego

5. Posiadany stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany

6. Staż pedagogiczny:
9 lat

7. Okres odbywania stażu:
1. 09. 2012 r. – 31. 05. 2015 r.Lp. DZIAŁANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Wzbogacenie wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach metodycznych.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły.
okres stażu
2. Samokształcenie, samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
Studiowanie ciekawych pozycji wychowawczych i metodycznych oraz wykorzystywanie ich w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Wykorzystanie publikacji internetowych w celu aktualizacji procesu kształcenia.

Poszerzenie wiedzy z zakresu form i metod pracy z uczniem o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
na bieżąco
3. Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną.
Praca w zespole przedmiotowym.

Opracowanie, ewaluacja i weryfikacja dokumentacji przedmiotu oraz dokumentacji szkolnej.

okres stażu
4. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu nr 2 (n-le religii, języka polskiego, historii, WOS-u, przedmiotów artystycznych).

Pełnienie funkcji koordynatora Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej ( kl. IV – VI SP)

Praca w Zespole ds. analizy i opracowywania wniosków z testów kompetencji, próbnych sprawdzianów, egzaminów

okres stażu

rok szk.
2012/2013
5. Diagnozowanie osiągnięć uczniów. Przeprowadzanie:
- sprawdzianów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów rozpoczynających i kończących naukę w klasie IV,
- testów kompetencji,
- próbnego sprawdzianu dla kl.VI.

Analiza, opracowanie wyników sprawdzianów, egzaminów, testów kompetencji i wykorzystanie wniosków w dalszej pracy z uczniem. Ocena skuteczności podjętych działań. wrzesień/ czerwiec każdego roku

4 razy w roku
1 raz w roku

każdego roku

6.


Współpraca z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia
( mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp.)

Uzyskanie lepszego przepływu informacji nauczyciel – rodzic ( np. informacje dla rodziców dotyczące zachowania ucznia w zeszycie do korespondencji, kontakt telefoniczny).

Pedagogizacja rodziców (przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla rodziców).

okres stażu


okres stażu

raz w roku
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie warsztatu pracy
w zakresie posługiwania się technologią informacyjną
i komunikacyjną
Udział w szkoleniach służących efektywnemu wykorzystaniu technologii komputerowej
w nauczaniu i nabywanie dodatkowych umiejętności
w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjnych.
wg harmonogramu proponowa-nego
przez ośrodek doskonalenia nauczycieli
2. Wykorzystanie techniki komputerowej
w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej, rzutnika, platformy e- learningowej.

Wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i racjonalnego korzystania z zasobów Internetu.

okres stażu
3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych Tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji związanych z procesem dydaktyczno-
-wychowawczym.

Opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego.


okres stażu
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzia skutecznej komunikacji Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauczanym przedmiotem i promowanie nowoczesnych technik porozumiewania się.

w miarę potrzeb


5. Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego
i sprawozdania
z jego realizacji Udostępnienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego i sprawozdaniu na portalach edukacyjnych.
V 2015


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć
1. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Uczestniczenie w szkoleniowych radach nauczycieli.
Prowadzenie rady szkoleniowej nt metody projektu okres stażu

rok szkolny 2012/2013
2. Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.
Przekazywanie zebranych na szkoleniach i kursach materiałów i wiedzy nauczycielom.

Przeprowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli.

na bieżąco
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych.

Przygotowanie do konkursów.

Analiza próbnego sprawdzianu zew. po kl. VI i egzaminu gimnazjalnego oraz wypracowywanie wniosków do dalszej pracy.


okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu koła języka polskiego dla szkoły podstawowej (klasy IV- VI). Poznanie procedur tworzenia programów autorskich.
Analiza zatwierdzonego programu nauczania, podstawy programowej, standardów wymagań i podręczników do języka polskiego.

Opracowanie i realizacja programu koła zainteresowań poszerzającego kompetencje humanistyczne uczniów szkoły podstawowej.
okres stażu
2. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych
w związku
z opieką sprawowaną
nad zespołem klasowym Opracowanie i sukcesywna realizacja Planu pracy wychowawczej.

Integracja zespołu klasowego: pogłębianie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej uczniów oraz stosunków interpersonalnych panujących wśród wychowanków.

Aktywna współpraca z rodzicami:
cykliczne zebrania poświęcone analizie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualne kontakty podyktowane konkretnymi potrzebami.

Regularna współpraca
z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
okres pełnienia funkcji wychowawcy
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego
z Centrum Edukacji Artystycznej
1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Praca w zespole egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego – udział w szkoleniach oraz sprawdzanie prac w trakcie sesji.
wg harmonogramu OKE

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
1. Dodatkowa praca z uczniem

Prowadzenie zajęć z uczniem wymagającym pomocy dydaktycznej.

Prowadzenie zajęć koła języka polskiego dla uczniów kl. IV –VI szkoły podstawowej.

Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach.

okres stażu
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły.
Inicjowanie i organizacja szkolnych konkursów humanistycznych. Opracowanie zestawów zadań.

Koordynowanie konkursów miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich na etapie szkolnym.

okres stażu
3. Dodatkowe działania wynikające z potrzeb szkoły
Opracowanie testów kompetencji, testów egzaminacyjnych do gimnazjum i ich sprawdzanie.
Opracowanie zestawów zadań do konkursów szkolnych. wg potrzeb
4. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkoły
Przygotowanie programów artystycznych imprez klasowych i współorganizacja szkolnych akademii. wg kalendarza uroczystości szkolnych
5. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie
lub we współpracy
z zespołem nauczycieli Współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, organizowanych na terenie szkoły (Koncert Wigilijny, Koncert Wakacyjny), spotkań z ludźmi kultury, sztuki i nauki.
Udział w projekcjach filmowych, widowiskach scenicznych, koncertach i lekcjach muzealnych mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów oraz zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.

Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych.
okres stażu
6. Systematyczna współpraca
z instytucjami działającymi na rzecz oświaty Współpraca z kinem „Moskwa”, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Narodowym w Kielcach.

Nawiązanie stałego kontaktu z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.§ 8 ust. 2 pkt.4 d
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.
Podejmowanie działań zwiększających wrażliwość społeczną Włączanie się do akcji charytatywnych prowadzonych na terenie szkoły, miasta, województwa i innych.
wg potrzeb
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Organizowanie dla uczniów zajęć z pedagogiem w celu integracji zespołu, przeciwdziałaniu agresji i przemocy, nałogom i innym szkodliwym zjawiskom.

okres stażu
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów.

Analiza opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię.

Dostosowanie treści nauczania do zaleceń zawartych w opinii/ orzeczeniu.

Opracowanie karty indywidualnych potrzeb ucznia/ indywidualnego programu edukacyjno -terapeutycznego.

Opracowanie i wdrożenie planu/ planów działań wspierających dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

okres stażu
§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Opis i analiza problemu edukacyjnego lub wychowawczego. Zdiagnozowanie dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego.

Ustalenie metod pracy i oddziaływań.

Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu:
obserwacje, współpraca z rodzicami i gronem pedagogicznym.

okres stażu
wg potrzeb

Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym.


Zatwierdzam do realizacji

.......................................................................... .............................................................................
Miejsce i data Podpis i pieczęć
Dyrektora szkoły:
Wyświetleń: 411


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.