Katalog

Agnieszka Korytkowska, 2015-06-22
Moszczenica

Technika, Różne

Kontrakt nauczyciela stażysty z opiekunem stażu.

- n +

KONTRAKT


Umowa o współpracy zawarta w dniu 01.09.2012 roku pomiędzy opiekunem stażu –, będącą nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Moszczenicy, a nauczycielem kontraktowym – Agnieszką Korytkowską.
Celem kontraktu jest określenie zasad wzajemnej współpracy i obowiązujących norm
w okresie stażu.

Zadania nauczyciela stażysty:
1. Zapoznanie się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
2. Poznawanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Realizowanie wymagania niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r.
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
5. Uczestniczenie w spotkaniach z opiekunem.
6. Uczestniczenie w lekcjach otwartych.
7. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.
8. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
9. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Zadania opiekuna stażu:

1. Wspólne przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres jego stażu, przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
2. Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Wspieranie działań nauczyciela w zakresie wzbogacania jego warsztatu
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
5. Hospitowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.
6.
7. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych
8. Pomoc w opracowaniu projektu sprawozdania.
9. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
10. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.
11. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Formy pracy:

- spotkania informacyjne dotyczące procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, regulaminów i statutu szkoły, programu oddziaływań wychowawczych,
- spotkania poświęcone omawianiu literatury pedagogicznej i różnych form doskonalenia zawodowego,
- spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych podczas pracy w szkole, rozwiązywaniu trudności,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez młodego nauczyciela,
- udział stażysty w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażystę oraz ich omawianie,
- udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.
Kontrakt obowiązuje od dnia jego podpisania przez obie strony do końca stażu.

..................................
opiekun stażu

...................................
nauczyciel stażysta
Wyświetleń: 180


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.