Katalog

Katarzyna Che, 2015-06-22
Trójmiasto

Zajęcia artystyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela muzyki i plastyki na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

Zadania do realizacji w okresie stażu:

& 7 ust. 1 pkt 2
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako
nauczyciela
● Autorefleksja, samoocena (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności),
Wrzesień 2012

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
samodzielnie lub przez udział w różnych formach
kształcenia ustawicznego
● Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego z zakresu źródeł i mechanizmów reakcji stresowej w pracy nauczyciela oraz uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego oraz szkoleń wewnątrzszkolnych,
Okres stażu
● Rozpoczęcie w październiku 2012 r. studiów podyplomowych […]
● Doskonalenie umiejętności muzycznych […], Okres stażu
● Doskonalenie umiejętności plastycznych poprzez tworzenie prac i ich publikacje, Okres stażu
● Studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej
i metodycznej, Okres stażu
● Konsultacje, wymiana doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym, Okres stażu

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

● Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości, Wrzesień 2012
● Stosowanie w procesie nauczania własnych programów nauczania do zajęć artystycznych, Okres stażu
● Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, Okres stażu
● Opracowanie pomocy dydaktycznych, Okres stażu
● Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania, Okres stażu

& 7 ust. 1 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Rozpoznawanie i uwzględnianie w pracy problemów oraz potrzeb rozwojowych uczniów
● Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, Okres stażu
● Podjęcie współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczniów - poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja ucznia, rozmowy z opiekunami, Okres stażu
● Prowadzenie dodatkowych zajęć artystycznych, Okres stażu
● Przygotowywanie uczniów do uroczystości i koncertów szkolnych, Według harmonogramu, okres stażu
● Podjęcie współpracy ze środowiskiem lokalnym uczniów
- przygotowywanie uczniów do konkursów gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
- obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, uroczystości szkolne),Okres stażu

2. Modyfikowanie warsztatu pracy(metod, zakresu materiału),
w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia
● Rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów:
- praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- praca z uczniem szczególnie uzdolnionym, Okres stażu
● Dostosowanie form i metod pracy do zaistniałych problemów
i potrzeb edukacyjnych uczniów, Okres stażu

3. Uwzględnianie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
● Udział w warsztatach i szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej poświęconych m.in. problemom typu agresja, Prawa Dziecka, Okres stażu
● Propagowanie treści form proekologicznych i prozdrowotnych, Okres stażu
● Organizowanie pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach, Okres stażu

4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
● Udział w akademiach szkolnych,Okres stażu
● Wycieczki do miejsc historii, muzeum itp., Okres stażu
● Zorganizowanie wyjazdów do Filharmonii […], Październik 2012, 2013, 2014

& 7 ust. 1 pkt 2
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie techniki komputerowej w codziennej pracy oraz do doskonalenia własnego warsztatu pracy
● Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w celu zgromadzenia materiałów dotyczących awansu zawodowego, Okres stażu
● Konsultacja oraz wymiana informacji z nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych, Okres stażu
● Wykorzystanie komputera do cyfrowej obróbki zdjęć
z koncertów, występów, wystaw, wycieczek, Okres stażu
● Tworzenie projektów dyplomów dla uczniów, Okres stażu
● Wykorzystanie komputera do tworzenia prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych, planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych oraz innych dokumentów i materiałów związanych z awansem zawodowym, Okres stażu
● Przeprowadzenie zajęć muzyczno – plastycznych w szkolnej pracowni komputerowej, Kwiecień 2012

2. Wykorzystanie Internetu do promocji własnej wiedzy
i doświadczenia
● Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych portali edukacyjnych, Kwiecień 2015
● Publikacja własnych prac plastycznych, Listopad 2012

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem w pracy
● Udział w warsztatach informatycznych dla nauczycieli (szkolenie e-dziennik), Wrzesień 2012
● Współpraca z nauczycielami informatyki zatrudnionymi
w szkole (m.in. umieszczanie osiągnięć uczniów na stronie internetowej),Okres stażu
● Śledzenie aktualności na portalach internetowych dotyczących oświaty, Okres stażu

& 7 ust. 1 pkt 2
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
● Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu, Okres stażu
● Posługiwanie się własnym programem do zajęć artystycznych (muzycznych i plastycznych),Okres stażu
● Opracowanie własnego PSO i posługiwanie się w pracy WSO, Okres stażu, PSO wrzesień 2012
● Opracowanie rocznych rozkładów materiału nauczania
z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych (muzycznych
i plastycznych) i technicznych, Wrzesień 2012
● Prowadzenie dokumentacji szkolnej Okres stażu
● Opieka nad projektami edukacyjnymi uczniów Okres stażu

2. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
● Podejmowanie twórczości artystycznej:
♪ Współorganizowanie uroczystości szkolnych (według harmonogramu i przydziału obowiązków), Według harmonogramu
♪ Przygotowanie wystaw prac plastycznych uczniów,
Okres stażu
♪ Zorganizowanie występów instrumentalnych uczniów, zachęcenie rodziców uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły, Okres stażu
♪ Organizowanie samodzielnie oraz przy współpracy z innymi nauczycielami konkursów szkolnych, Okres stażu
♪ Opieka nad salą lekcyjną, dekoracje, Okres stażu
♪ Współpraca z Samorządem Uczniowskim (współorganizacja uroczystości szkolnych), Okres stażu
♪ Współpraca z nauczycielami informatyki
– umieszczanie informacji i zdjęć z konkursów, występów muzycznych, Okres stażu
● Współpraca z nauczycielami podczas wycieczek szkolnych, Okres stażu

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
● Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach Przedmiotowych, Okres stażu
● Praca w komisjach powoływanych w szkole, Okres stażu
● Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych, opieka nad uczniamim Okres stażu

& 7 ust. 1 pkt 2
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poznanie procedury awansu
zawodowego.
● Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1.XII.2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, Wrzesień 2012
● Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego, Wrzesień 2012
● Sprawozdanie i prezentacja dorobku zawodowego, Maj 2015
● Ukończenie szkolenia dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, Październik 2012

2. Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego
● Poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS),Okres stażu
● Analiza Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły
i Szkolnego Programu Profilaktyki, Okres stażu
● Korzystanie ze strony internetowej MENiS i Kuratorium Oświaty, Okres stażu
● Zebranie oraz sporządzenie spisu aktów prawnych dotyczących oświaty w formie pisemnej i elektronicznej, Okres stażu
● Ciągła aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa oświatowego, Okres stażu
● Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktycznej, Okres stażu

3. Ustalenie zasad współpracy
z opiekunem stażu
● Ustalenie zasad współpracy poprzez zawarcie kontraktu
z opiekunem stażu, Wrzesień 2012
● Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, Okres stażu
● Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu, Okres stażu

Zatwierdzam do realizacji:

.......................................
data i podpis dyrektora


Opracowała:

Katarzyna Che[...]
.................................................

podpis nauczycielaWyświetleń: 427


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.