Katalog

Agnieszka Kruk, 2015-06-23
Piekary Śląskie

Język polski, Sprawozdania

Sprawozdanie z awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - dyrektor szkoły.

- n +

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
mgr Agnieszka .....

data rozpoczęcia stażu : 01 września 2012 roku

data zakończenia stażu : 31 maja 2015 roku


Lp Wymaganie Sposób realizacji
1 § 8 ust. 2. pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. - Realizacja zadań związanych z poznaniem procedury prawnej osiągnięcia awansu zawodowego
- Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym awansem - udział w kursach, warsztatach, konferencjach szkoleniowych, szkoleniach w ramach WDN
-Samodzielne studiowanie literatury
-Przygotowywanie młodzieży do konkursów lub współorganizowanie konkursów
-Prowadzenie kroniki szkolnej
- Współtworzenie lub opracowanie dokumentów szkoły: wzoru indywidualnego planu rewalidacyjnego, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
- Indywidualizacja procesu nauczania np. opracowanie kryteriów oceniania na poszczególne oceny z języka polskiego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- Aktywne włączanie się w przygotowanie imprez promujących szkołę
-Praca w zespole d/s ewaluacji wewnętrznej- funkcja przewodniczącego, badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z języka polskiego i pozostałych przedmiotów ogólnokształcących
-Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
2 § 8 ust. 2. pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. - Prowadzenie dziennika elektronicznego, kontaktowanie się z nauczycielami i rodzicami
- Przygotowanie własnego warsztatu pracy: scenariusze zajęć, testy, pomoce dydaktyczne,
-Komputerowe opracowanie materiałów i dokumentów związanych z pracą szkoły np. dyplomy, podziękowania, sprawozdania, protokoły, analiza ewaluacji
- Zamieszczanie notatek i zdjęć z wydarzeń szkolnych na stronie Facebook'a ZSZ i stronie szkoły
- Korzystanie z zasobu Internetu jako źródła cennych informacji
- Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej do przekazywania i odbierania informacji od dyrektora, innych nauczycieli, uczniów i firm edukacyjnych.
- Udział w kursach internetowych
- Wykorzystanie urządzeń multimedialnych podczas zajęć

3 § 8 ust. 2. pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć - Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty
- Prowadzenie lekcji koleżeńskich dla nauczycieli stażystów
- Współpraca z innymi nauczycielami
a) (opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole materiałów edukacyjnych):
 tworzenie testów na wejściu, testów kompetencji oraz testów na wyjściu dla wszystkich nauczycieli języka polskiego i kluczy odpowiedzi
b) tworzenie scenariuszy akademii z innymi nauczycielami
c) omawianie problemów wychowawczych oraz próba ich rozwiązania
d) publikacje internetowe w ramach dzielenia się wiedzą na stronach: www.profesor.pl i www.literka.pl

4. § 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
-Pełnienie funkcji opiekuna PCK
- Prowadzenie koła teatralnego
- Organizowanie wycieczek szkolnych skierowanych do młodzieży ZSZ
-Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: praca z uczniem słabym
-Przeprowadzanie akcji charytatywnych
- Udział w uroczystościach gminnych

5. § 8 ust 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we wspópracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami - Współpraca z rodzicami
- Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Współpraca z innymi instytucjami:
 Policja,
 TPD,
 Ochronka,
 Sanepid,
 pełnienie zadań jury w konkursach, które odbywały się w innych piekarskich szkołach,
 Bazylika NMP w Piekarach Śląskich
6. § 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej - otrzymanie Nagrody Dyrektora Szkoły w latach 2012 i 2013
- otrzymanie "Medalu pamiątkowego Polskiego Czerwonego Krzyża" za pomoc w realizacji idei czerwonokrzyskich 2013 oraz podziękowanie za wieloletnia współpracę
- Sukces uczniów biorących udział w konkursach: II miejsce w rejonowym konkursie "Gryfnej godki" w kategorii "Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, I miejsce w etepie rejonowym w "XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Trybu Życia"
6. §8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony -Analiza dwóch przypadków uczniów z ZSZ im. St. Ligonia
mgr Agnieszka .......

nauczyciel mianowany


Piekary Śląskie, dn. 05.06.2015 r.
Wyświetleń: 146


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.