Katalog

Agnieszka Kasprzyk Filas, 2015-06-23
Haczów

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela j.polskiego - stażysty.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

AGNIESZKA KASPRZYK FILAS
Nauczyciel języka polskiego
Wykształcenie: wyższe
- studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku
filologia polska
- studia podyplomowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ WE WZDOWIE

CZAS TRWANIA STAŻU: 9 miesięcy (od 01.09.2014 r. do 31.05.2015r.)
OPIEKUN STAŻU: mgr MAGDALENA KOPCZYK

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 r. Nr 260, poz. 2593) oraz z dnia 14 listopada 2007 roku
(Dz. U. 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

1. Poznanie struktury organizacyjnej, zadań oraz zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków opieki, wychowania i kształcenia.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
a) obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
b) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i ich omawianie.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz szkoły i poza nią;
c) samokształcenia;
d) samodoskonalenia.
6. Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenie sobie z nimi.
7. Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Pogłębianie kontaktów z rodzicami.

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego zakłada kontynuację wcześniej podjętych przeze mnie działań
(kursy, szkolenia, zajęcia ), prowadzących do wzbogacenia warsztatu merytorycznego i metodycznego nauczyciela polonisty poprzez ciągłe dokształcanie się.
Są to plany i zamierzenia sprecyzowane na podstawie nabytych doświadczeń w trakcie dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w kilku placówkach oświatowych.

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

ZADANIA
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego (wrzesień).
Nawiązanie kontraktu z opiekunem stażu (wrzesień).
Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych(wrzesień).
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego (na bieżąco).
Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły (na bieżąco).
Przygotowanie projektu sprawozdania (maj).
Poznanie:
- dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły,
- dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi,
- Prace nad Programem Wychowawczym i Profilaktyki Szkoły,
- Opracowanie programu wychowawczego dla kl. IV oraz programu kółka języka polskiego,
- Prace nad analizą wyników sprawdzianu szóstoklasisty,
- Opracowanie zasad dotyczących dostosowania wymagań dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz szczegółowych kryteriów oceniania(wrzesień).
Zapoznanie z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami (wrzesień).
Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole.
FORMY REALIZACJI
Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Gromadzenie i opis dokumentów, działań programów, scenariuszy wydarzeń itp.
Opis realizacji niniejszego planu.
Udział w Radach Pedagogicznych i zespole przedmiotowym, organizowanie uroczystości szkolnych.
Analiza dokumentacji szkolnej, prace nad dokumentacją szkolną, dokonywanie wpisów do dzienników.
Obserwacja, udział w spotkaniach, zespołowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami.
Literatura obowiązujących aktów prawnych.
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie zasad współpracy, karty kontraktu, hospitacji.
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.
Wspomniane dokumenty, sprawozdania z realizacji zadań.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Lista obecności na Radach Pedagogicznych.
Wpisy w dziennikach.
Organizacja zajęć własnych, udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.
Oświadczenie o znajomości przepisów.
OSOBY WSPIERAJĄCE
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Nauczyciele

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

ZADANIA
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela (raz w miesiącu).
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora (raz w miesiącu).
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności (na bieżąco).
Udział w doskonaleniu zawodowym (w trakcie stażu).
Rozszerzanie społecznej działalności pozaszkolnej.
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych, dbałość o wszechstronny rozwój ucznia, przygotowanie do konkursów
(okres stażu).
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
FORMY REALIZACJI
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy.
Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
Organizacja konkursów z języka polskiego.
Prowadzenie kółka języka polskiego w kl.VI.
Praca z uczniem dyslektycznym.
Publikacja w Internecie planu rozwoju, przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
Wnioski z obserwacji i hospitacji.
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Zaświadczenie, potwierdzenie działalności przez opiekuna stażu.
Pisemna prezentacja przeczytanych książek oraz omówienie tematyki wybranych numerów czasopism.
Autorefleksja, autoanaliza.
Zaświadczenia i dyplomy.
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
OSOBY WSPIERAJĄCE
Dyrektor
Opiekun stażu
Pedagog szkolny
Nauczyciel zajęć komputerowych
Inni nauczyciele
Kierownik Biblioteki Publicznej


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

ZADANIA
Zapoznanie ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów (w trakcie stażu).
Objęcie wychowawstwa w klasie IV (okres stażu).
Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem (na bieżąco).
Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych (w trakcie stażu).
FORMY REALIZACJI
Rozmowa ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.
Działania zgodne z opracowanym Programem Wychowawczym.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji, troska o dobry kontakt z rodzicami.
Rozmowa, wywiad, ankiety.
Kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
Charakterystyka danej grupy uczniowskiej w przygotowanej przez siebie formie.
Opis podejmowanych działań. Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy.
Notatki z przeprowadzonych rozmów.
OSOBY WSPIERAJĄCE
Dyrektor
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Rodzice

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli (w trakcie stażu).
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron (na bieżąco).
Analiza i samoocena swojej pracy (na bieżąco).
FORMY REALIZACJI
Hospitacja, omówienie i zapisanie spostrzeżeń.
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji.
Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych.
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
Wnioski z obserwacji i hospitacji.
Samoocena i wnioski do dalszej pracy.
Wnioski pedagogiczne.
OSOBY WSPIERAJĄCE
Dyrektor
Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Opracowała: mgr Agnieszka Kasprzyk Filas

Wyświetleń: 362


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.