Katalog

Joanna Rosicka, 2015-06-23
Biaystok

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty-wychowawcy świetlicy ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

- n +

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY-
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Rosicka

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 44
im. Stanisława Moniuszki
w Białymstoku
ul. Rumiankowa 13

Dyrektor: mgr Ewa B. Zaniewska

Stanowisko: nauczyciel- wychowawca świetlicy
Opiekun stażu: mgr Anna Kuptel
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2014 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy


Kwalifikacje:
• Ukończone studia licencjackie w Wyższej Szkole Finansów i zarządzania na kierunku filologia angielska, specjalizacja nauczycielska
• Ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
na kierunku filologia angielska, specjalizacja nauczycielska


Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły i świetlicy
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i przepisów związanych z jej funkcjonowaniem.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej oraz szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia.
7. Przeprowadzanie i planowanie zajęć z uczniami, tak aby przyczynić się do realizacji celów rozwojowych szkoły.
8. Poprawne planowanie czynności opiekuńczo-wychowawczych.
9. Właściwe opracowanie konspektów zajęć i scenariuszy imprez pozalekcyjnych.
10. Nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z rodzicami uczniów i wychowawcami klas.1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole i świetlicy
(§6 ust. 1 pkt. 1, §6 ust. 2 pkt. 1*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Zapoznanie
z procedurą
osiągania awansu
zawodowego.

• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN
z 1.03.2013 r.
• Tworzenie planu rozwoju zawodowego


09. 2014

• Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.
• Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie awansu zawodowego.

2. Zapoznanie się
z oświatowymi aktami prawnymi.

• Analiza dokumentacji:
a) Ustawa o systemie oświaty,
b) Karta Nauczyciela,
c) Rozporządzenia MEN.

09/10. 2014
• Notatki własne.
• Wykaz obowiązujących aktów prawnych

3. Zapoznanie się
z tygodniowym rozkładem zajęć
w świetlicy, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora
z pracownikami.

• Obserwacja.
• Udział w spotkaniach Zespołu Nauczycieli Wychowawców Świetlicy i Rady Pedagogicznej.

09. 2014

• Prawidłowa organizacja zajęć własnych.
• Potwierdzenie lidera.
• Lista obecności.

4. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.

• Zapoznanie się
z rodzajem
oraz sposobem prowadzenia dokumentacji świetlicy (dziennik zajęć), plany pracy.

09. 2014 oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja świetlicy.


5. Poznanie dokumentacji obowiązującej
w szkole.
• Analiza dokumentacji:
a) Statut szkoły,
b) Szkolny Program Wychowawczy,
c) Przedmiotowy System Oceniania.
d) Regulaminy

09. 2014

• Notatki własne
z analizy dokumentacji.

6. Poznanie zasad
funkcjonowania
i organizacji szkoły.

• Udział w Radach Pedagogicznych
i zespołach przedmiotowych.

09. 2014 oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu

• Lista obecności
na zebraniach Rady Pedagogicznej
i zespołach przedmiotowych.


7. Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy
w szkole oraz przepisami przeciwpożarowy-mi.

• Udział w szkoleniu BHP.

09. 2014


• Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.

8. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.

• Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą
a opiekunem stażu,
który określa zakres obowiązków stażysty,
jak i opiekuna stażu.

09. 2014

• Kontrakt .
• Omówienie zasad współpracy.

9.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

• Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy.
• Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Cały okres trwania stażu

• Wspomniane dokumenty umieszczone
w teczce stażysty.


10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela kontraktowego
wraz z dokumentacją.

• Złożenie wniosku
oraz przygotowanie dokumentacji.

31.05.2014


• Wniosek.
• Dokumentacja
z realizacji planu rozwoju zawodowego.

11. Sporządzenie sprawozdania
z przebiegu stażu
i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.


06. 2015

• Sprawozdanie
z realizacji stażu.2.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły:
(§6 ust. 1 pkt. 3, §6 ust. 2 pkt. 4*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności

• Autorefleksja, analiza możliwości rozwoju
09. 2014

• Powstanie planu rozwoju zawodowego


2. Opracowanie
i wdrożenie planu pracy świetlicy szkolnej.

• Prowadzenie działalności zgodnie z opracowanym planem.

09. 2014
oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu
• Plan pracy
świetlicy szkolnej na rok 2014/2015


3. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.

• Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, dostosowanych
do potrzeb i możliwości uczniów.
• Gromadzenie dokumentacji.

Cały okres trwania stażu

• Konspekty z zajęć.
• Testy i karty pracy uczniów.
• Notatki własne.
• Pomoce dydaktyczne.

4. Pomoc w nauce i wyrównaniu braków szkolnych.
• Pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych
• Praca z dziećmi słabszymi w nauce.
• Współorganizowanie kiermaszy charytatywnych, konkursów, gier i zabaw edukacyjnych
Cały okres trwania stażu
• Potwierdzenie opiekuna stażu
5. Poszerzenie zainteresowań i rozwijanie umiejętności uczniów ( język angielski i zajęcia redakcyjne). • Prowadzenie zajęć z cyklu „zabawy z angielskim”
• Redagowanie gazetki „Świetliczak”
Wg. Planu pracy • Scenariusze
• Zapis w dokumentacji

6. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej
• Korzystanie ze stron internetowych poświęconych edukacji
• Komputerowe opracowanie pomocy dydaktycznych
• Tworzenie dokumentacji
Cały okres trwania stażu
• Spis wykorzystanych stron
• Pomoce
• Dokumentacja

7.Uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.

• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia nauczycieli : warsztaty, kursy doskonalące
oraz kwalifikacyjne,

Cały okres trwania stażu

• Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia.
• Potwierdzenie udziału
w szkoleniowych radach pedagogicznych przez opiekuna stażu.


8.Opieka nad salą zajęć świetlicowych
• Zaprojektowanie wystroju sali świetlicowej.
• Wykonywanie gazetek ściennych
Cały okres trwania stażu
• Potwierdzenie opiekuna stażu.
• Zdjęcia potwierdzające wystrój sali świetlicowej oraz gazetek ściennych.

10. Doskonalenie warsztatu pracy
• Wzbogacanie warsztatu pracy w różne pomoce dydaktyczne.
• Studiowanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej.
Cały okres trwania stażu

• Pomoce dydaktyczne.
• Notatki własne.
• Prezentacja przeczytanych książek
oraz omówienie tematyki wybranych numerów czasopism .

11. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności.

• Dokumentowanie efektów własnej pracy
z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz, ewaluacji
oraz stosowanych metod aktywizujących.

09. 2014
oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu

• Dokumenty pohospitacyjne.
• Arkusze obserwacji zajęć.
• Notatki własne, wnioski i refleksje.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów:
(§6 ust. 2 pkt. 3*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Nawiązanie współpracy
z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

• Rozmowy
z wychowawcami
i nauczycielami.
• Udział w godzinach wychowawczych.

Cały okres trwania stażu

• Stosowne wpisy
w dzienniku.
• Konspekty zajęć.
• Arkusze obserwacji.

2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

• Współpraca
z nauczycielami i pedagogami.

• Dzielenie się doświadczeniami, analiza
i samoocena.

Cały okres trwania stażu

• Kontakty interpersonalne, m.in. z uczniami, rodzicami, nauczycielami
i pedagogami
z innych placówek.


3. Realizowanie zadań wychowawczych
w pracy z uczniami zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym

• Kontakty z pedagogiem
szkolnym.
• Zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
• Realizacja zadań Programu Wychowawczego.
• Współpraca
z nauczycielami będącymi wychowawcami.
• Realizacja zagadnień z zakresu profilaktyki.

09. 2014 oraz cały okres trwania stażu

• Potwierdzenie nauczycieli
i pedagoga szkolnego.
• konspekty

4.Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym
• Pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez
na terenie szkoły.

09. 2014 oraz cały okres trwania stażu

• Notatki własne.
• Świadectwa udziału.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć:
(§6 ust.2 pkt.4*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Ustalenie
z opiekunem terminów i tematyki zajęć
na okres stażu
z uwzględnieniem zajęć prowadzonych
i obserwowanych.

• Stworzenie harmonogramu
z terminami zajęć.

09. 2014 oraz cały okres trwania stażu


• Scenariusze, konspekty zajęć.
• Potwierdzenie opiekuna stażu.


2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innego nauczyciela.

• Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji), omówienie i zapisanie jej wyników.

Cały okres trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów

• Arkusze obserwacji lekcji.


3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

• Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt).
• Konsultacje, analiza.
Cały okres trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów

• Konspekty
z zajęć.
• Wnioski i uwagi do realizacji
na przyszłość.


4. Prowadzenie zajęć
w obecności Dyrekcji.

• Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt).
• Konsultacja, analiza.Cały okres trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów

• Arkusze obserwacji lekcji.
• Własne wnioski
i refleksje.
• Opinia osoby hospitującej.


5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

• Przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej.
• Wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć oraz pomocy dydaktycznych
dla uczniów.

Cały okres trwania stażu

• Teczka stażysty.
• Płyta z zapisem elektronicznym.
• Scenariusze zajęć.

6. Analiza i samoocena swoich działań.

• Analiza własnych zajęć, notatek
i rozmów pohospitacyjnych.


Cały okres trwania stażu

• Wprowadzenie udoskonaleń
w prowadzeniu zajęć.


7. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

• Samoocena.
• Ewaluacja zajęć.
06. 2014

• Teczka stażysty.
• Sprawozdanie
z okresu stażu.

8. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
• Opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym.
• Opublikowanie scenariuszy w Internecie.
• Udostępnienie własnych konspektów
Cały okres stażu.
• Adres strony internetowej

*Podstawa prawna:
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.191, Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz.393).


Opracowała
Joanna Rosicka
Wyświetleń: 866


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.