Katalog

Małgorzata Winiarczuk, 2015-06-23
Biała Podlaska

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego na stopień Nauczyciela Dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko: Małgorzata Winiarczuk

Adres: 21-500 Biała podlaska

Miejsce pracy: Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. F. Żwirki i S. Wigury
w Białej Podlaskiej

Stanowisko: nauczyciel wspomagający oraz wychowania
fizycznego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012

Data zakończenia stażu: 31 maja 2015


CEL OGÓLNY ROZWOJU ZAWODOWEGO:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu
i metod pracy.
2.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
3.Wspieranie uczniów w ich rozwoju.
4.Doskonalenie sposobu analizowania swojej pracy i działań.
5.Efektywne działania w zespołach zawodowych i efektywna praca w grupie.
§ 8 ust. 1 pkt. 1 Działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania Formy realizacji Terminrealizacji Sposób udokumentowania
Zapoznanie z proceduramiawansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowegodotyczącego awansu zawodowego, śledzeniestron internetowych MEN. VII/ IX2012 Poprawnie sformułowanywniosek o rozpoczęciestażu, plan rozwojuzawodowego.
Doskonalenie znajomościzasad funkcjonowaniaszkoły i organizacji jejzadań. Zapoznanie się z dokumentami szkoły:- Plan Pracy Szkoły,- Szkolny Program Wychowawczy , -Szkolny Program Profilaktyki ,-Statut Szkoły, -Wewnątrzszkolny System Oceniania itp. Wrzesień2012 Plan rozwoju zawodowegozintegrowany zdokumentacją szkoły.
Pogłębianie wiedzy iumiejętności zawodowych,wymiana doświadczeń Poszukiwanie nowości wydawniczychdotyczących nauczania integracyjnego,pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ,przeglądanie stron internetowych,wykorzystanie zdobytej wiedzy dopracy z uczniami. Systematyczne studiowanie literatury fachowej dotyczącej pracy z osobami niepełnosprawnymi. Analiza prawa dotyczącego ucznia niepełnosprawnego. Na bieżąco Scenariusze, notatki.
Opracowanie materiałówDydaktyczno-wychowawczychdla uczniów. Opracowanie i wdrażanie narzędzi pomiaru dydaktycznego (sprawdziany, testy ) a także narzędzi ewaluacji( np. ankiety ) Na bieżąco Opracowania, opinie innych nauczycieli,zebrana dokumentacja
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz doradcą zawodowym-rozmowy dla uzyskania wskazówek do postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych,-wspólna rozmowa z uczniami mającymi problemy ,-prowadzenie lekcji wychowawczych w obecności psychologa bądź pedagoga szkolnego w celu rozwiązania zaistniałych problemów ,-wspieranie uczniów w decyzjach dotyczących obranymi zawodami Na bieżąco Opinie ,notatki
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Opracowanie różnorodnych pomocy szkolnych do zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem techniki komputerowej (materiały dla uczniów).Pomoc uczniom niepełnosprawnym w opracowywaniu ewentualnych prezentacji multimedialnych bądź przygotowania prac z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Wg potrzeb Potwierdzenia, zaświadczenia
§ 8 ust. 1 pkt.2 Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
Opracowanie dokumentacji pracy nauczyciela wspomagającego Opracowania pisemne Okres stażu Zbiór dokumentów
Udział w pracy zespołu ds. kształcenia integracyjnego. Wygłaszanie referatów w czasie spotkań nauczycieli w ramach pracy Zespołu ds. kształcenia integracyjnego. Tworzenie programów usprawniających pracę zespołu Okres stażu Potwierdzenia
Realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych. Prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w nauce z zastosowaniem dostępnych programów komputerowych Wg potrzeb Potwierdzenia.
Udział w organizowaniu imprez szkolnych Spotkania integracyjne z dziećmi ze świetlic środowiskowych.Dzień otwarty szkoły,Dzień integracji, profilaktyki i rekreacji Okres stażu Potwierdzenia, zdjęcia
Współpraca z rodzicami Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców celem poprawienia wyników w nauce ich dzieci.Pedagogizacja rodziców. Wg potrzeb Potwierdzenia
Działania integrujące uczniów Organizowanie wycieczek i imprez klasowych w celu zintegrowania klasy i lepszej współpracy z rodzicami.Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod terapeutycznych w pracy wychowawczej. Okres stażu Potwierdzenia ,zaświadczenia, zdjęcia
§ 8 ust. 1 pkt 3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Wstępna ocena własnego dorobku zawodowego Analiza zasobów i deficytów. Analiza zainteresowań i preferencji własnych w kontekście potrzeb szkoły. VII/ IX2012 Zaplanowanie działań na okres stażu – plan rozwoju zawodowego
Udział w pracach zespołów przedmiotowych Oraz zespołu ds. kształcenia integracyjnego. Współudział w opracowaniu planu pracy.Udział w pracach zespołów i realizacja przydzielonych zadań. Okres stażu Zaświadczenia
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w ramach ODN, udział w samokształceniowych Radach Pedagogicznych oraz innych konferencjach i seminariach. Okres stażu zaświadczenia
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnie do potrzeb. Udział w zajęciach warsztatowych i metodycznych organizowanych przez ODN i inne instytucje. Okres stażu Świadectwa , zaświadczenia
§ 8 ust. 2 pkt. 1Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Współpraca z wychowawcami klas integracyjnych Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów ucznia, konsultacje z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych Okres stażu potwierdzenia
Udział w zebraniach zespołu wychowawczego i rozwiązywanie problemów we współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami. Współudział w opracowaniu planu pracy zespołu wychowawczego, prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców , praca w zespołach dotyczących uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Okres stażu Sprawozdania ,potwierdzenie obecności na zebraniach
Udział w zebraniach zespołu do spraw kształcenia integracyjnego. Współudział w opracowaniu planu pracy nauczycieli wspomagających.Opracowanie indywidualnych programów pracy rewalidacyjnej z młodzieżą niepełnosprawną. Okres stażu Potwierdzenia
Ewaluacja działań własnych Opracowanie pisemne – wnioski z przeprowadzonych Działań Okres stażu Ocena pracy
§ 8 ust.2 pkt.2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w praktyce dydaktycznej,w opracowaniu dokumentacji i pomocy dydaktycznych Opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych i materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej,opracowanie prezentacji multimedialnych,opracowanie dokumentów przydatnych do pracy w szkole. Okres stażu opracowania
Korzystanie z dziennika elektronicznego Gromadzenie danych w formie elektronicznej , raporty. Okres stażu Potwierdzenie
Wykonanie w technice Power Point prezentacji multimedialnej dotyczącej promocji zdrowego stylu zycia wykorzystanie prezentacji multimedialnej w pracy z uczniami na zajęciach rewalidacyjnych, podczas zajęć integracyjnych , klasowych spotkań z rodzicami oraz przedstawienie wybranym klasom na lekcji wychowania fizycznego. Okres stażu Prezentacja multimedialna
Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia integracyjnego i rewalidacji Wzbogacenie warsztatu i metod pracy. Okres stażu Materiały z internetu
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego” Przygotowanie planu, przesłanie na strony internetowe. grudzień2012 Publikacja w internecie
Współpraca z nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym i psychologiem Wymiana doświadczeń w pracy z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie Okres stażu sprawozdania
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli w tym nauczycieli stażystów i kontraktowych Prowadzenie otwartych zajęć. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi Nauczycielami w tym z nauczycielami stażystami i kontraktowymi. Okres stażu Scenariusze zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt. 4aOpracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie programu Opracowanie pisemne i realizacja programu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Okres stażu Programy zatwierdzone RP
§ 8 ust. 2 pkt. 4cPoszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Prowadzenie na zajęciach rewalidacyjnych pogadanek dla młodzieży na temat bhp na terenie szkoły Pogadanki na lekcji Okres stażu Wpisy w dziennikach
Współorganizowanie imprez szkolnych ‘MIKOŁAJKOWA” impreza integracyjna, Dzień integracji , profilaktyki i rekreacji. Okres stażu Potwierdzenie
Propagowanie zdrowego stylu życia. Pogadanki specjalistów, projekcje filmów, plakaty, konkursy, Okres stażu Wpisy w dziennikach, potwierdzenia
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z pielęgniarką szkolną, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz doradcą zawodowym Zajęcia edukacyjne dla uczniów naszej szkoły.-prowadzimy higieniczny tryb życia,-jak radzić sobie ze stresem szkolnym,-w jakim zawodzie sprawdzę się najlepiej. Okres stażu Potwierdzenia
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.
Diagnozowanie problemów wychowawczych i podejmowanie środków zaradczych we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowankami,współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym i nauczycielami ZSZ Okres stażu Zaświadczenia o współpracy.
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela. Reakcja na niewłaściwe zachowania i zwroty uczniów podczas zajęć. Okres stazu Potwierdzenia
Udział w zebraniach informujących rodziców o postępach uczniów w nauce i frekwencji. Przekazywanie informacji o uczniach w czasie wywiadówek. Systematyczne spotkania z rodzicami. Okres stażu Potwierdzenia
Monitorowanie sytuacji szkolnej ucznia Analiza frekwencji ; ocen cząstkowych, semestralnych ;uwag o zachowaniu ucznia. Okres stażu sprawozdania
Zastrzegam sobie możliwość zmian w planie wynikających ze zmian organizacji pracy szkoły.

Wyświetleń: 360


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.