Katalog

MAŁGORZATA KOWALSKA-TUSZYŃSKA, 2015-06-23
LIPNO

BOŻENA STARK
Język polski, Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny "Z Oskarem Kolbergiem po Ziemi Dobrzyńskiej".

- n +

Szkolny projekt edukacyjny
„Z Oskarem Kolbergiem po Ziemi Dobrzyńskiej”
WSTĘP
Szkolny projekt edukacyjny „Z Oskarem Kolbergiem po Ziemi Dobrzyńskiej” – zainicjowany przez uczniów klasy .... , we współpracy z uczniami SU i klas: .... – powstał w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego ogólnopolski program „Kolberg 2014 – Promesa”. Skierowany jest do całej społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr ... w .... i przewiduje działania objęte od .... do ..... roku.
Poprzez przybliżenie postaci i twórczości Oskara Kolberga – folklorysty ciągle za mało znanego w świecie, gdyż wydawał swe prace w języku polskim dokumentując kulturę i sztukę ludową kraju, skazanego na unicestwienie uczniowie .... zaprezentują na forum wyniki swoich działań poprzez wyeksponowanie prac plastycznych swojego autorstwa. Stworzą również szkolną sondę internetową oraz prezentacje multimedialne, portfolia i albumy. Osoba Oskara Kolberga to punkt wyjścia głównego przesłania projektu: piękna swojego regionu, „barw” Ziemi Dobrzyńskiej: rzemiosła, języka baśni i bajek w zestawieniu z podaniami ludowymi, wsi, obrzędów i guseł oraz folkloru.
Realizacja projektu będzie zatem ciekawym doświadczeniem dla uczniów, otworzy ich na kulturę i obyczaje ludowe, w tym regionu, z którego pochodzą.

CEL OGÓLNY
1. Integracja uczniów poprzez wspólną realizację działań projektu.
2. Kreowanie pozytywnych postaw, zachowań na przykładzie działalności Oskara Kolberga.
3. Dostrzeżenie związku sztuki ludowej ze sztuką współczesną.
4. Kształcenie umiejętności pracy metodami aktywizującymi: projektów, dyskusja panelowa, portfolio, webquest, metaplan – prezentacja zdobytej wiedzy na bazie pracy tymi metodami.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
• korzysta z różnych źródeł wiedzy: Internet, encyklopedia,
• poznaje biografię Oskara Kolberga i tworzy na jego temat portfolio,
• tworzy plakat na bazie wskazanego przysłowia polskiego,
• poznaje sztukę ludową Ziemi Dobrzyńskiej: rzemiosło, folklor, język podań ludowych, obrzędy i gusła, taniec i przyśpiewki ludowe,
• bierze udział w sondach internetowych szkolnej strony www – dokonuje oceny prac uczniów.

TREŚĆ I DZIAŁANIA PROJEKTU
Projekt „Z Oskarem Kolbergiem po Ziemi Dobrzyńskiej” zakłada kilka działań, które mają przybliżyć uczniom z klas I-VI sylwetkę i twórczość Oskara Kolberga, a przede wszystkim „odbyć spacer” po Ziemi Dobrzyńskiej – wskazując na przysłowia, folklor, rzemiosło, gusła i obrzędy regionu. Uczniowie, pracując w grupie, jak i indywidualnie, wykonają ilustrację do wybranego polskiego przysłowia, wezmą udział w prezentacji multimedialnej przedstawiającej życie folklorysty, na podstawie której sporządzą portfolia. Skonfrontują język baśni i bajek z językiem ludowym; zapoznają się z folklorem i rzemiosłem regionu. Finałem działań uczniów będzie „Dzień Folkloru”, podczas którego powstanie wystawa prac plastycznych oraz prezentacja dóbr ziemi dobrzyńskiej: haftu, fajansu, mody, potraw, przyśpiewek ludowych i tańca.
Na ocenę prac uczniów wpływ będą mieli sami uczniowie, którzy za pomocą sondy internetowej ocenią prace plastyczne (ilustracja do wybranego przysłowia ludowego, ilustracja folkloru ziemi dobrzyńskiej, plakat przedstawiający wieś w legendach), portfolia i prezentacje multimedialne.
Relacja z każdego etapu działań uczniów będzie na bieżąco przedstawiana na szkolnej stronie internetowej i w formie dokumentacji podsumowującej realizację projektu.

ROLA UCZNIÓW
• wykazanie się umiejętnością pracy w grupie i pracy indywidualnej,
• wykonanie prezentacji nt. twórczości Oskara Kolberga,
• wykonanie portfolio nt. twórczości Oskara Kolberga,
• wykonanie prac plastycznych „Ilustracja do wybranego przysłowia ludowego”, udział w szkolnym konkursie plastycznym,
• poznanie zawodów, rzemiosła popularyzowanego na ziemi dobrzyńskiej,
• wykonanie ilustracji „Folklor Ziemi Dobrzyńskiej”, udział w szkolnym konkursie plastycznym,
• organizacja andrzejek – prezentacja obrzędów i guseł,
• udział w sondach internetowych szkolnej strony www – ocena prac kolegów,
• udział w pokazie muzyki, tańca i przyśpiewek ludowych.

ROLA RODZICÓW
• pomoc przy tworzeniu prac plastycznych, portfoliów,
• zachęcenie dzieci do refleksji na temat ich udziału w powstawa¬niu prac,
• kontrolowanie etapów powstawania prac uczniów,
• przygotowanie dzieci do „Dnia Folkloru”.

EFEKTY KOŃCOWE
• prezentacja sztuki ludowej – pokaz tańca,
• wystawy prac uczniów: „Ilustracja do wybranego przysłowia ludowego” (kl. I-III), „Folklor Ziemi Dobrzyńskiej – plakat” (kl. IV-VI),
• prezentacja multimedialna pt. „Twórczość Oskara Kolberga”,
• portfolia „Oskar Kolberg”,
• albumy „Lipno i Ziemia Dobrzyńska”,
• wystawa fajansu,
• wystawa haftu,
• pokaz kiszenia kapusty,
• pokaz pieczenia chleba,
• relacja działań uczniów, wyniki konkursów plastycznych, zdjęcia – szkolna strona internetowa.

RAMOWY KONSPEKT DZIAŁAŃ
I. KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW Z KLAS I-III.
....................................................................................................

II. KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW Z KLAS IV-VI
..................................................

III. REDAGOWANIE KRÓTKICH FORM WYPOWIEDZI.
Nauczyciele języka polskiego na swoich zajęciach przedmiotowych w klasach IV-VI przeprowadzą lekcję dot. analizy wybranych bajek i baśni w kontekście wskazania różnic językowych, słownictwa, a także przypisania archaizmom zwrotów współczesnych. Oprócz ćwiczeń z zakresu pracy z tekstem historycznym uczniowie wypunktują cechy znamienne dla twórczości Oskara Kolberga, wskazując na elementy folkloru we współczesności.

IV. PORTFOLIO nt. TWÓRCZOŚCI OSKARA KOLBERGA
Nauczyciele na g.d.d.w. tworzą ze swoimi wychowankami portfolia (każdy zespół klasowy jedno portfolio), tematycznie związane z twórczością Oskara Kolberga. Uczniowie korzystają z różnych źródeł informacji, pracując metodą burzy mózgów i webquest tworzą – odpowiednio podzieleni na grupy – karty portfolio.

V. UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS I-VI W „FESTIWAL FOLKLORU”
Podsumowanie projektu odbędzie się na przełomie marca i kwietnia. Wówczas uczniowie klasy ........... dokonają podsumowania działań uczniów, wskazując na wykonane przez nich prace plastyczne, albumy i portfolia. Poza tym zaprezentują pokaz tańca ludowego i przyśpiewki ludowe, które wplecione zostaną w prezentację multimedialną obrazującą sylwetkę i twórczość Kolberga oraz rzemiosło, modę i przysmaki ludowe.

EWALUACJA
1. Prace uczniów: ilustracje, plakaty, portfolia i albumy.
2. Wystawy tematyczne.
3. Prezentacje multimedialne.
4. Konkursy plastyczne, dla klas I-III i IV-VI.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1. Przedstawienie programu „Z Oskarem Kolbergiem po Ziemi Dobrzyńskiej” nauczycielom szkoły.
2. Wykonanie prezentacji multimedialnej „Oskar Kolberg”.
3. Zapoznanie uczniów, poprzez zorganizowanie pokazu multimedialnego, z twórczością Oskara Kolberga.
4. Portfolio dot. twórczości Oskara Kolberga (kl. IV-VI).
5. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III pn. „Ilustracja do wybranego przysłowia ludowego”.
6. Wystawa prac uczniów „Ilustracja…”.
7. Sonda internetowa dot. wyboru najlepszych prac plastycznych „Ilustracja…”.
8. Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI pn. „Folklor Ziemi Dobrzyńskiej – plakat”.
9. Wystawa prac uczniów „Folklor…”.
10. Sonda internetowa dot. wyboru najlepszych plakatów „Folklor…”.
11. „Obrzędy i gusła – andrzejki szkolne”.
12. Wykonanie prezentacji multimedialnej „Rzemiosło Ziemi Dobrzyńskiej”.
13. Zapoznanie uczniów, poprzez zorganizowanie pokazu multimedialnego, z rzemiosłem regionu; wręczenie nagród za konkursy plastyczne.
14. Lekcja języka polskiego pn. „Język podań ludowych” – kl. IV-VI.
15. Lekcja techniki pn. „Ściegi ozdobne” – kl. V-te.
16. Lekcja plastyki pn. „Wycinanka ludowa” – kl. IV-te.
17. Albumy „Lipno i Ziemia Dobrzyńska”.
18. „Dzień Folkloru” – podsumowanie projektu:
• prezentacja: portfolia, albumy, prace plastyczne uczniów, plakaty;
• pokaz tańca ludowego i przyśpiewek ludowych;
• wystawy tematyczne: fajans, haft;
• pokazy: pieczenie chleba, kiszenie kapusty.
19. Ewaluacja projektu edukacyjnego „Z Oskarem Kolbergiem po Ziemi Dobrzyńskiej”.
20. Opis realizacji działań projektu – przygotowanie tekstu i zdjęć na szkolną stronę internetową.


Opracowanie: ......................
Wyświetleń: 192


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.