Katalog

kazimiera kaczkowska, 2015-06-30
żywiec

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: mgr Kazimiera Kaczkowska
Placówka oświatowa: Gimnazjum nr 2 z Oddz. Integr. im. S. Staszica w Żywcu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 – 31.05.2015r.)
Opiekun stażu: 01.09.12 – 31.08.12 mgr Beata Zygmunt – Szpila
01.09.13 - 31.08.14 mgr Katarzyna Zabłocka
01.09.14 – 31.05.14 mgr Beata Zygmunt – Szpila
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Aneta Zagól


Informacje o nauczycielu

I. Imię i nazwisko: Kazimiera Kaczkowska
II.Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
III. Staż pracy ogółem: 6 lat, staż pracy pedagogicznej 5 lat
IV. Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa -
nauczyciel kontraktowy
V. Posiadane kwalifikacje:
magister filologii polskiej; specjalność pedagogiczna, edytorska
VI. Nauczane przedmioty: język polski


Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu obejmują następujące obszary:


I. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

III. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Obszar I

(§ 7 ust.2 pkt 1) Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

FORMA/METODA REALIZACJI TERMIN

1. Współpraca z opiekunem stażu: (zawarcie kontraktu, przygotowanie planu rozwoju zawodowego, obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza, ewaluacja ) wrzesień 2012 okres stażu
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
· Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
okres stażu
· Opracowanie pomocy dydaktycznych –testy, sprawdziany, karty pracy
okres stażu
3. Publikowanie własnych prac:
· Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
okres stażu
· Udostępnienie nauczycielom uczącym scenariuszy lekcji, sprawdzianów okres stażu
4. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach szkolenia zawodowego okres stażu
5. Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach okres stażu
6. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych awansowi zawodowemu okres stażu

7. Oddanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
koniec stażu
8. Złożenie wniosku i zgromadzonej dokumentacji o postępowanie egzaminacyjne maj 2015
9. Przygotowanie autoprezentacji maj 2015
10. Analiza, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności poprzez przeprowadzenie ankiety dotyczącej atrakcyjności lekcji, badanie wyników nauczania okres stażu
11. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne okres stażu

12. Współpraca z rodzicami, doskonalenie przedmiotowego systemu oceniania, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, współpraca z Dyrektorem Szkoły, Gronem Pedagogicznym .
Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
okres stażu

13. Uczestnictwo w monitorowaniu realizacji postanowień WSO oraz innych obszarów ewaluacji.Monitorowanie z polonistami realizacji wymogów nowej podstawy programowej okres stażu
Obszar II

&7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
FORMA/METODA REALIZACJI TERMIN

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno–pedagogiczną (dysleksja, upośledzenie, szczególne wymagania edukacyjne) okres stażu
2. Poznanie codziennych problemów uczniów, poprzez rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami i wychowawcami. okres stażu
3. Organizacja i przeprowadzenie konkursów przynajmniej na poziomie szkolnym okres stażu
4. Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, praca z uczniem zdolnym i słabym okres stażu
●Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych
●Prowadzenie zajęć wyrównawczych
5. Organizowanie wspólnych wyjść,wycieczek,wyjazdów.Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych (kino, teatr)
okres stażu
6. Rozmowy z rodzicami – w ramach „spotkań w drugie czwartki miesiąca” okres stażu
7. Przygotowanie uroczystości szkolnych, audycji okres stażu
8. Opracowanie i wdrożenie materiałów dydaktycznych związanych z doskonaleniem u uczniów umiejetności pisarskich okres stażu
● Zajęcia edukacyjne w formie dodatkowego kółka przedmiotowego "Młody Szekspir"- okres stażu

9. Kształtowanie postaw obywatelskich: okres stażu
● Wpajanie szacunku dla tradycji i historii
● Kultywowanie tradycji narodowych, rodzinnych
● Zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu polskiego
10.Wprowadzenie elementów wychowania regionalnego na lekcjach języka polskiego. okres stażu
11. Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych okres stażu


Obszar III
&7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
FORMA/METODA REALIZACJI TERMIN
1. Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera. okres stażu,
2. Przygotowanie dyplomów i wyróżnień. okres stażu
3. Wypisywanie świadectw na koniec roku szkolnego okres stażu
4. Dokumentowanie efektów własnej pracy, przygotowywanie materiałów i ich archiwizacja w postaci plików komputerowych. Znajdowanie w sieci i rozpropagowanie materiałów dla uczniów oraz dla nauczycieli /np. dotyczących planu rozwoju zawodowego/. Wykorzystanie programów multimedialnych, encyklopedii, programów edukacyjnych w nauczaniu języka polskiego oraz innych przedmiotów, któr okres stażu
5. Posługiwanie się programami edycyjnymi, poznawanie nowych aplikacji, umiejętności korzystania z bazy danych, korzystanie ze szkolnej sieci komputerowej.
okres stażu
6. Przygotowanie materiałów edukacyjnych, zamieszczanie ich na stronach internetowych okres stażu
7. Udział w internetowym forum nauczycieli,obecność na portalach edukacyjnych. okres stażu


Obszar IV

&7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
FORMA/METODA REALIZACJI TERMIN
1.Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki (samokształcenie, lektura czasopism) okres stażu
2.Wdrażanie zdobytej wiedzy: do rozwiązywania problemów, konfliktów, w przeciwdziałaniu agresji.
okres stażu
3.Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami w przypadku pojawienia się problemów takich jak:
nierealizowanie obowiązku szkolnego czy agresja i patologia
okres stażu
4. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego okres stażu
6. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami okres stażu


Obszar V

&7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
FORMA/METODA REALIZACJI TERMIN
1. Analiza dokumentacji: wrzesień 2012
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
· Karta Nauczyciela.
· Ustawa o systemie oświaty
· Ustawa o pomocy społecznej.
· Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.
· Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka - stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej
2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (statut, WSO, plany, regulaminy, programy). okres stażu
● Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.
● Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania
i innych dokumentów nauczania
● Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej na etapie szkolnym, konkursów przedmiotowych, itp.
3. Analiza przepisów prawa oświatowego. okres stażu
4. Prowadzenie zajęć wyrównawczo- kompensacyjnych z uczniami słabymi, posiadającymi opinię z PPP
5. Uczestniczenie w zebraniach zespołów pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci z orzeczeniami z PPP.
6. Współpraca z rodzicami w zakresie kierowania uczniów do PPP.
5. Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa okres stażu
● Pozyskiwanie informacji z Internetu,konsultacje z innymi nauczycielami

podpis nauczyciela

.............................

Zatwierdzam do realizacji

............................

podpis dyrektora szkoły
Wyświetleń: 453


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.