Katalog

Tomasz Kwiecień, 2015-07-01
Dwikozy

Zawodowe, Konspekty

Scenariusz lekcji: Wymiana tulei cylindrowych.

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI

DATA: 04.05.2015r.
OSOBA PROWADZĄCA: inż. Tomasz Kwiecień
PRZEDMIOT: Pracownia samochodowa zajęcia praktyczne
KLASA II ZSZ
ILOŚĆ JEDNOSTEK LEKCYJNYCH: 6 (330 minut)


TEMAT: Wymiana tulei cylindrowych

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP (4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane
z wykonywaniem zadań zawodowych;
BHP (5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
BHP (6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
BHP (7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
BHP (8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
BHP (9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki;
KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
KPS (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS (10) współpracuje w zespole.

Efekty kształcenia wspólne w ramach obszaru:
PKZ(E.a) 11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
PKZ(M.a) (4) rozróżnia części maszyn i urządzeń;
PKZ(M.a) (5) rozróżnia rodzaje połączeń;
PKZ(M.a) (7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
PKZ(M.a) (16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
PKZ(M.a) (17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku
technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
PKZ(M.a) (18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji:
M18.1 (3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych
pojazdów;
M18.1 (4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
M18.1 (5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
M18.1 (6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
M18.1 (7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
M18.2 (4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
M18.2 (12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.CELE LEKCJI:

Ogólny: Montaż tulei cylindrowych.

Poznawczy: Zapoznanie się uczniów z rodzajami tulei cylindrowych i sposobem ich montażu. Poznanie
sposobów naprawy tulei, Przyczyny uszkodzenia tulei cylindrowych. Pomiar tulei
cylindrowych i pomiar mikrometrem oraz średnicówką.

Kształcący: Rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami i kluczami. Zrozumienie
zasad działania silnika spalinowego. Poznanie materiałów montażowych.

Wychowawczy: Rozbudzenie u uczniów zamiłowania do pracy, dobrze zorganizowanej,
solidnej i wydajnej. Zachowanie kultury osobistej i poszanowania cudzej własności.


PO ZAKOŃCZENIU LEKCJI UCZEŃ POTRAFI:

• dobierać i używać odpowiednich narzędzi pracy
• zachowywać zasady bhp i ochrony środowiska
• organizować miejsce i czas pracy
• przygotowywać powierzchnie do montażu.
• określać zużycie tulei cylindrowych
• zamontować tuleją cylindrowa.
• dokonywać pomiarów tulei


W CZASIE LEKCJI UCZEŃ DOSKONALI UMIEJĘTNOŚCI:
• współpracy w grupie
• analizowanie i rozwiązywanie problemów,
• dokonywanie samokontroli i samooceny.
• identyfikacji poszczególnych część silnika.
• sprawnego posługiwania się narzędziami i kluczami.
• Korzystania z instrukcji


METODA PRACY :
• pogadanka.
• praca z instrukcją.
• ćwiczenie praktyczne.


FORMA PRACY:
• praca zbiorowa, praca grupowa.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• modele silników, materiały montażowe, mikrometr, średnicówka, instrukcja.

PRZEBIEG LEKCJI

1. Czynności organizacyjne (ok. 30 min):
• przywitanie
• sprawdzenie obecności
• sprawdzenie samopoczucia i gotowości do zajęć
• przypomnienie poprzednich zajęć (odpytanie)
• podanie tematu lekcji
• określenie celów lekcji
2. Część zasadnicza ok.270min.
• zapoznanie uczniów z tematem i omówienie celów lekcji.
• omówienie: przebiegu, sposobu oraz celowości wykonania ćwiczenia
• omówienie procedur montażu i pomiaru tulei oraz potrzebnych narządzi
• podział na grupy i wykonanie ćwiczenia.
• nadzór, opieka i kontrola uczniów podczas wykonywania ćwiczenia

3. Zakończenie lekcji. (ok 30 min)
• sprzątanie stanowiska pracy i kompletacja narzędzi
• analiza przeprowadzonego ćwiczenia: omówienie trudności i popełnionych błędów.
• ocena pracy uczniów
• sprzątanie hali warsztatowej.

UWAGI, WNIOSKI, SPOSTRZEŻENIA :

Ćwiczenie należy wykonywać indywidualnie dla słabszych uczniów.

Lekcje obserwował: mgr inż. Janusz Bielecki.

Wyświetleń: 283


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.