Katalog

Agnieszka Nowaczyk, 2015-07-01
Czermin

Zajęcia przedszkolne, Arkusze

Cenzurka gotowości szkolnej.

- n +

INFORMACJE O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko:
Rok szkolny:

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:

Podporządkowuje się normom,regułom i umową

Podporządkowuje się poleceniom dorosłych

Chętnie wchodzi w relacje z dorosłymi

Nie wchodzi w konflikty z dziećmi

Jest agresywne

Chętnie współpracuje z rówieśnikami

Kontroluje emocje

Nie naraża się trudnościami, stara się je pokonać

Stara się być niezależne

Utrzymuje porządek wokół siebie

W sytuacjach zabawowych przewiduje skutki swego działania


2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:
Wycina sprawnie i dokładnie

Potrafi reagować w ustalony sposób na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworów muzycznych,

Odtwarza proste rytmy.

Dokonuje prawidłowej analizy i syntezy sylabowej słów 2-3-sylabowych;

Jest samodzielny podczas wykonywania zadań na kartach pracy,

Odczytuje informacje przekazane za pomocą symboli;

Potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania logiczne (np. zagadki, rebusy, łamigłówki),

Samodzielnie i sprawnie porównuje liczebność zbiorów, stosując określenia „więcej”, „mniej”, „tyle samo”

Bezbłędnie porządkuje obiekty według podanego kryterium (np. od najmniejszego do największego);

Poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym;

Ustala poprawny wynik dodawania, posługując się materiałem konkretnym;

Ustala poprawny wynik odejmowania, posługując się materiałem konkretnym;

Stosuje liczebniki porządkowe;


Klasyfikuje obiekty według przynajmniej dwóch cech (wielkość, kolor, kształt, przeznaczenie);

Rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

Rozróżnia lewą i prawą stronę;

Poprawnie ustala położenie obiektów w przestrzeni.,

Odwzorowuje poprawnie układy przestrzenne;

Prawidłowo trzyma kredkę i ołówek.


3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
Sprawnie rzuca piłkę w określonym kierunku; chwyta rzuconą piłkę;

Samodzielnie i bezbłędnie ustawia się w rzędzie, w parach, w szeregu;

Poprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne;

Odwzorowuje kształty,

Wyszukuje podobieństwa na obrazkach;

Samodzielnie wyszukuje większość różnic na obrazkach;

Składa obrazek z części (przynajmniej 6 elementów) bez wzoru;

Kreśli szlaczki i znaki litero podobne.

Rysuje w wyznaczonej płaszczyźnie.,

Wierne odwzorowuje wg podanego wzoru.

Tempo pracy

Wiąże sznurowadła

Lateralizacja O (oko) R(ręka)


II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:


III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:


Wynik badania gotowości szkolnej:.........pkt -poziom ….................................(wysoki, przeciętny, niski)

A-wysoki., B-przeciętny., C-niski
Wyświetleń: 238


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.