Katalog

Marta Gabryś, 2015-07-22
Kalisz

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

Nauczyciel kontraktowy

mgr Marta Gabryś
nauczyciel nauczania przedszkolnego
w Publicznym Przedszkolu nr 28 „Bajka” w Kaliszu


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
Opiekun stażu: mgr Jolanta Luboda


Cele:

1. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu placówki.
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji Dokumentacja

1.Poznanie procedury awansu zawodowego:
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004 roku oraz z 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, oraz Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku).
• Śledzenie zmian zachodzących w aktach prawnych dotyczących systemu oświaty i aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

-VIII - IX 2012 r.
-w ciągu trwania stażu

-wniosek o rozpoczęcie stażu
-opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu:
 Zawarcie kontraktu
 Analiza przygotowanego planu rozwojowego
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza
 Zajęcia otwarte dla rodziców

IX 2012 r.
IX 2012 r.

IX 2012 r.

Raz na dwa miesiące

Raz na dwa miesiąceDwa razy w roku


-kontrakt podpisany przez opiekuna i stażystę
- notatki własne

-harmonogram spotkań

- arkusz obserwacji


Scenariusze zajęć


Scenariusz zajęć
4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy:

 Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
 Poszerzanie zbioru samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych.
 Studiowanie literatury
pedagogicznej.
-w czasie trwania stażu


-w czasie trwania stażu


-zbiór kart pracy


- bibliografia


5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
 Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.),
 Sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.-w czasie trwania stażu

-raz w roku


-potwierdzenia


-sprawozdania

7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


1. Rozpoznawanie problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów:
 Obserwacja.
 Współpraca z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną, w celu organizacji tematycznych spotkań z rodzicami, pomoc w diagnozowaniu dzieci z grupy
 Rozmowy indywidualne z opiekunem wychowanka


-w czasie trwania stażu


-arkusze obserwacji
- notatki własne


- notatki własne


2. Współpraca z miejscowymi strukturami samorządowymi:

 Współpraca z Biblioteką Publiczną w celu zachęcenia dzieci do czytania – udział w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”, „ Dzień Pluszowego Misia”
 Współpraca z Nadleśnictwem, spotkanie leśniczego z dziećmi
 Współpraca ze Strażą Miejską
 Współpraca z Okręgowym Muzeum Ziemi Kaliskiej
 Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole m.in. Akcja korek
 Udział w działaniach zmierzających do kształtowania w dzieciach postaw ekologicznych - Recykling – sprzątanie świata- w czasie trwania stażu


2012/2013


-zapisy w dzienniku


- potwierdzenie


- potwierdzenie3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych:
 Wykorzystywanie aktywizujących metod nauczania ( Weronika Sherborne, Pedagogika zabawy Klanza , Piotr Kaja, Dorota Dziamska, Kinezjologia mózgu – Denissona,
 Nauka czytania dla małych dzieci Doman
 Organizowanie konkursu plastycznego dla wszystkich grup wiekowych „Wielkanocna pisanka” oraz „Zaczarowanego drzewko bożonarodzeniowe”
 Udział w przedszkolnych i poza przedszkolnych konkursach plastycznych.
- Cztery Pory Roku
- Kalisz Kaliszanie Wczoraj, Dziś i Jutro
- Świat dziecka
 Współorganizowanie wycieczek oraz imprez przedszkolnych.


-w czasie trwania stażu


-w czasie trwania stażu
-raz w roku


-2012/2013


- w czasie trwania stażu


- zapisy w dzienniku


- zapisy w dziennikach,


- sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu


-potwierdzenia


- notatki4.Przeprowadzenie zajęć związanych z wybranymi problemami środowiska lokalnego, społecznymi i cywilizacyjnymi:
 Przeprowadzenie zajęć ekologii na temat wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska.
- „Wędrówka kropelki wody”
- „ Bajka o kominie, który przestał dymić”
- „Bajka o mądrych dębach”
- „ Skąd się biorą drzewa?”- w czasie trwania stażu-scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej:

 Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, kart pracy,)
 Samodzielne przygotowanie dyplomów na konkursy przedszkolne.
 Dokumentowanie przebiegu stażu.

-w ciągu trwania stażu


-w ciągu trwania stażu


-scenariusze, konspekty,


- wzory dyplomów

- zaświadczenie


2.Publikacje w Internecie:
 Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej (plan rozwoju zawodowego, wybrane konspekty zajęć, pomoce dydaktyczne).

-w ciągu trwania stażu
-potwierdzenie

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych:
wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej,
 Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet.
 Korzystanie ze wskazówek metodycznych oraz materiałów do zajęć zawartych na stronach internetowych
 Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.
-w ciągu trwania stażu
- notatki

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych poprzez:
 Aktywny udział w zewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez ODN z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
 Aktywny udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne WSiP, Mac, Juka, Nowa Era dotyczących nowości, zmian w programach nauczania i postaw programowych w nauczaniu przedszkolnym
 Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 Udział w zajęciach WDN


-w ciągu trwania stażu


-w ciągu trwania stażu


- według harmonogramu
-w ciągu trwania stażu


- zaświadczenia


-potwierdzenia


- potwierdzenia

- potwierdzenia
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
 Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki (np. praca z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych).

 Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej do własnej pracy.

-w ciągu trwania stażu
-notatki
3. Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów:
 Praca z dzieckiem słabym i zdolnym
 Rozwiązywanie problemów dydaktycznych wychowanków – współpraca z innymi wychowawcami.
 Współpraca z rodzicami.


-w ciągu trwania stażu-zapisy w dzienniku

- notatki


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1.Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji przedszkolnej:
 Analiza dokumentacji przedszkolnej, zwłaszcza:
- Statutu przedszkola
- Programów Wychowawczych
- Programów Profilaktycznych-w ciągu trwania stażu


-notatki
2. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań:
 Uczestnictwo w pracach zespołów nauczycielskich.
 Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
 Prowadzenie zebrań z rodzicami.
 Spotkania indywidualne z rodzicami.

-w ciągu trwania stażu


-potwierdzenia


- adnotacja w dzienniku
- potwierdzenia


Zatwierdzam do realizacji

.....................
..........................
podpis nauczyciela podpis dyrektora placówki
Wyświetleń: 924


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.