Katalog

Ilona Skwarnecka, 2015-07-22
Tuszyn

Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny: Do czego potrzebne są nam drzewa?

- n +


TEMAT PROJEKTU: DO CZEGO POTRZEBNE SĄ NAM DRZEWA?


1. Czas realizacji projektu: IV-VI. 2014.
2. Cele ogólne projektu:
• Propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla człowieka i środowiska.
• Rozbudzanie ciekawości poznawczej i zachęcanie do aktywności badawczej.
• Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez kontakt z przyrodą.

3. Adresat projektu: dzieci 5, 6- letnie.
4. Kontrakt
Gdzie? Budynek przedszkola. Zajęcia terenowe w przedszkolnym ogrodzie, lesie, gospodarstwie ogrodniczym. Warsztaty w domu kultury. Wycieczki (zakład stolarski, tartak).
Kto? Dzieci 5, 6-letnie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Tuszyni
Kiedy? IV-VI 2014r.
Co? Poznawanie jakie korzyści dają drzewa, jakie są zagrożenia dla drzew i co możemy zrobić dla ich ochrony.
Jak? Wycieczki, spacery, obserwacje, wystawy, zabawy badawcze i ćwiczenia praktyczne, spotkania z artystami i ekspertami , twórczość plastyczna i literacka, drama, filmy edukacyjne, rozmowy i dyskusje dające dzieciom możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i przeżyciami.
W jakim celu? Rozumienie roli drzew w przyrodzie.


5. Treści z podstawy programowej realizowane w projekcie.
Obszar I. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
a) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
b) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań.
Obszar III. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
a) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi
o ważnych sprawach;
b) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
Obszar IV Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
a) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności
manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i
obserwowanych zmianach);
b) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do
tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
c) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
Obszar V. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
a) dba o swoje zdrowie;
Obszar VII. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
a) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem
i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
Obszar VIII. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
a) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
Obszar IX. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
a) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu
elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych
kompozycji i form konstrukcyjnych;
Obszar X. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych.
a) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów
(np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość
z wykonanej pracy;
b) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
Obszar XII. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
a) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
b) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im.
Obszar XIV. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
a) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i
zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach
b) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

6. Rozpoczęcie projektu.

a) Zapoznanie i wejście na temat.
Obejrzenie filmu przyrodniczego nawiązującego do tematu, rozmowy z dziećmi i zabawy wokół tematu.
b) Oszacowanie poziomu wiedzy dzieci na dany temat.
Spisywanie rozmów dzieci i dyskusji z dziećmi, o tym, co wiedzą na dany temat. Identyfikacja błędnych hipotez. Wspólne z dziećmi zapisanie, czego chciałyby się dowiedzieć o temacie. Postawienie pytań i stworzenie siatki tematycznej projektu z wiedzą wyjściową dzieci.
Przydział zadań do realizacji dla poszczególnych grup.
c) Zapoznanie rodziców z celami projektu, działaniami, które należy podjąć, tematem oraz terminem realizacji projektu. Zachęcenie rodziców do czynnego włączenia się w działania związane a projektem. Uwzględnienie propozycji rodziców związanych z projektem.


7. Zadania dla grup:
A) Grupa I -Przygotowanie z pomocą rodziców informacji na temat pracy leśnika (zwrócenie uwagi zarówno na nadzorowanie przez niego wyrębu drzew w lesie, jak i zakładanie przez niego szkółek leśnych); przygotowanie listy pytań do pana leśnika na temat roli drzew w przyrodzie i zapytań o to, co możemy zrobić dla ich ochrony.
B) Grupa II-Przygotowanie z pomocą rodziców tabliczek informacyjnych dla drzew rosnących w przedszkolnym ogrodzie.
C) Grupa III-Przygotowanie z pomocą rodziców informacji oraz ilustracji, zdjęć ptaków, owadów i innych zwierząt żyjących w konarach drzew.
D) Grupa IV-Pomoc w organizacji wystawy wykonanych zdjęć podczas warsztatów fotograficznych, jak również zgromadzonych książek i albumów dotyczących drzew w holu przedszkolnym.
E) Grupa V-Przygotowanie plakatu informującego i zachęcającego dzieci i ich rodziców do wzięcia udziału w konkursie literackim „ Drzewo- bohaterem bajki lub wiersza”.
F) Grupa VI-Segregowanie odpadów w sali, nadzorowanie akcji zbiórki makulatury, pomoc w jej składowaniu.
G) Grupa VII- Sporządzanie wybranych potraw, przetworów z owoców pochodzących z sadu z pomocą mam. Mamy opiekunami grupy zadaniowej. Spotkanie w gronie grupy poza przedszkolem. Zaprezentowani e przygotowanych potraw, przetworów pozostałym dzieciom. Zaproszenie do ich degustacji. Przygotowanie krótkiej wypowiedzi „Dlaczego warto jeść owoce?”

8. Harmonogram działań- Realizacja projektu.
Data Działania szczegółowe Odpowiedzialni Przewidywany efekt
IV Realizacja tematów kompleksowych dotyczących
drzew- zapoznanie dzieci z budową drzew, wybranymi gatunkami drzew, ich rolą w przyrodzie, produktami wytwarzanymi z drewna, ochroną drzew. Wychowawca, dzieci. Dzieci potrafią opowiedzieć jakie funkcje pełnią drzewa, co stanowi zagrożenie dla drzew i co możemy zrobić dla ich ochrony.
IV Zapoznanie dzieci z drzewami znajdującymi się na terenie ogrodu przedszkolnego- przygotowanie dla nich tabliczek informacyjnych. Wychowawca, dzieci, rodzice. Dzieci potrafią rozpoznać i nazwać popularne gatunki drzew.
IV Spotkanie z leśniczym podczas spaceru do lasu- uzyskanie informacji na temat popularnych gatunków drzew tam rosnących, poznawanie znaków zakazu obowiązujących w lesie i zachęcanie do ich przestrzegania, oglądanie drzew-pomników przyrody, oglądanie szkółki leśnej. Wychowawca, dzieci ,rodzice, leśniczy. Dzieci potrafią opowiedzieć, jak należy zachowywać się w lesie. Wiedzą, jak można korzystać z uroków zabawy pośród drzew nie niszcząc ich. Rozumieją potrzebę sadzenia drzew.
IV-V Obserwacje przyrodnicze w terenie i zabawy badawcze związane z drzewami ( odbicie lustrzane, bicie serca drzewa, itp.)
Prowadzenie dokumentacji przyrodniczej: rysunek, zdjęcia. Wychowawca, dzieci. Dzieci zdobywają umiejętności obserwowania i doświadczania przyrody.
IV-V Gromadzenie i eksponowanie w wyznaczonym miejscu w sali okazów przyrodniczych (kora, gałązki, owoce, nasiona, korzenie, liście, wszystkie materiały związane z drzewem, które dzieciom wydają się potrzebne) oraz zdjęć ptaków, owadów
i innych zwierząt żyjących w konarach drzew. Wychowawca, dzieci ,rodzice. Zgromadzenie materiałów do kącika przyrodniczego.
Dzieci potrafią nazwać wybrane zwierzęta dla których drzewo stanowi dom.
IV Warsztaty ekologiczne dotyczące roli drzew dla
środowiska, sposobów zmniejszania emisji dwutlenku węgla, efektu cieplarnianego
. Wychowawca, dzieci, nauczyciel przyrody szkoły podstawowej. Dzieci potrafią opowiedzieć jakie funkcje pełnią drzewa, dlaczego są potrzebne dla człowieka i środowiska oraz poprzez jakie działania możemy o nie dbać.
V Warsztaty fotograficzne – dotyczące sztuki fotografowania drzew prowadzone
przez A. Jakubik. Wychowawca, dzieci, pani fotograf. Dzieci poznają sztukę fotografowania.
V Wystawa wykonanych zdjęć, jak również zgromadzonych książek i albumów dotyczących drzew w holu przedszkolnym. Wychowawca, dzieci, rodzice. Poprzez zorganizowanie wystawy dzieci zainteresują realizowanym projektem innych przedszkolaków.
V Wykonywanie prac plastycznych, których tematem
będą drzewa- różnymi technikami
. Zorganizowanie ich wystawy w przedszkolu oraz domu kultury. Wychowawca, dzieci, pani plastyk dom kultury. Dzieci potrafią korzystać z różnorodnych technik i narzędzi plastycznych.
Poprzez zorganizowanie wystawy prac plastycznych dzieci placówka zaprezentuje się w środowisku przedszkolnym i lokalnym.
V Wizyta w bibliotece- zapoznanie dzieci z utworami
literackimi, w których występują drzewa. Wychowawca, dzieci, pani bibliotekarka dom kultury. Dzieci potrafią wypowiadać się na temat wysłuchanych treści, wzbogacają swój zasób słownictwa.
V-VI Udział dzieci i rodziców w konkursie literackim „Drzewo-bohaterem bajki lub wiersza”. Dzieci, rodzice. Dzieci wspólnie z rodzicami spędzają czas. Pozyskanie ciekawej literatury propagującej treści ekologiczne.
Rozstrzygnięcie konkursu.
V Plener malarski poświęcony malowaniu drzew pod kierunkiem lokalnej malarki Wandy Białeckiej.
Wychowawca, dzieci, pani malarka. Dzieci obcując z przyrodą odkrywają nowe źródło inspiracji twórczych.
V Wycieczka do tartaku. Wychowawca, dzieci. Dzieci potrafią opowiedzieć o sposobach obróbki drewna i dalszych możliwościach jego wykorzystywania.
V Udział dzieci w konkursie plastycznym na plakat o treści inspirującej do sadzenia drzew. Wychowawca, dzieci. Dzieci potrafią opowiedzieć dlaczego należy sadzić drzewa.
Realizują własne pomysły, wykorzystują wybrane techniki plastyczne. Rozstrzygnięcie konkursu.
V-VI Segregowanie odpadów w sali , włączenie rodziców w akcję zbiórki makulatury z przeznaczeniem na rzecz przedszkolnej gazetki „Sosenkowe wieści”. Wychowawca, dzieci, rodzice. Dzieci rozumieją potrzebę zbierania makulatury jako jeden ze sposobów ochrony drzew. Wspierają przedszkolną gazetkę- zakup papieru wyprodukowanego w sposób przyjazny dla środowiska.
V Warsztaty plastyczne „Czerpanie papieru”. Wychowawca, dzieci, pani plastyk dom kultury. Dzieci poznają nową technikę plastyczną.
V Wycieczka do pobliskiego zakładu stolarskiego- warsztaty plastyczne dla dzieci poświęcone rzeźbie w drewnie prowadzone przez lokalnego artystę rzeźbiarza p. Bergera. Wychowawca, dzieci, artysta rzeźbiarz. Dzieci poznają warsztat pracy oraz wytwory artysty rzeźbiarza.
V Pokaz gry na flecie drewnianym. Wychowawca, dzieci, zaprzyjaźniony muzyk M. Małek. Dzieci poznają budowę, technikę gry, muzykę uzyskiwaną grając na flecie.
VI Zwiedzanie plantacyjnej uprawy drzew i krzewów „ Twój ogród”- spotkanie z właścicielką, która opowie dzieciom o uprawie i pielęgnacji drzew.Wychowawca, dzieci, właściciele gospodarstwa ogrodniczego. Dzieci potrafią opowiedzieć w jaki sposób ogrodnicy dbają o drzewa i krzewy, jakie wykorzystują w swojej pracy maszyny i urządzenia.
VI Prezentowanie sporządzonych wraz z mamami potraw, przetworów przygotowanych z owoców pochodzących z sadu. Wspólna degustacja. Dzieci i ich mamy. Dzieci potrafią opowiedzieć o przygotowanej potrawie, wymienić owoce, które wykorzystały do jej sporządzenia. Potrafią opowiedzieć dlaczego należy jeść owoce, potrafią zachęcić innych do ich spożywania.
VI Wspólne przygotowanie przez dzieci i ich rodziców inscenizacji utworu, który zwyciężył w organizowanym dla dzieci i ich rodziców konkursie literackim „Drzewo bohaterem bajki lub wiersza” z wykorzystaniem wykonanych wcześniej kukiełek z drewnianego sprzętu gospodarstwa domowego: łyżek, chochli, pałek. Wychowawca, dzieci, rodzice. Dzieci z rodzicami wspólnie spędzają czas, tworzą rekwizyty do inscenizacji, wyrażają się plastycznie i poprzez dramę.
VI Rozwiązywanie zagadek z zakresu treści realizowanych podczas realizowania projektu.
Wspólna ewaluacja projektu, wymiana doświadczeń i poczynionych obserwacji.
Przygotowanie kroniki projektu/ prezentacji multimedialnej projektu. Przygotowanie artykułu o projekcie, jego przebiegu do przedszkolnej gazetki „Sosenkowe wieści”. Wychowawca, dzieci, rodzice. Podsumowanie zdobytej wiedzy i jej prezentacja.
VI Oglądanie prezentacji multimedialnej projektu oraz wystawy prac dzieci powstałych podczas realizacji projektu.
Wspólne posadzenie drzewa przez dzieci i rodziców w przedszkolnym ogrodzie. Wręczenie dzieciom dyplomów „Przyjaciel drzew”. Wychowawca, dzieci, rodzice. Prezentacja projektu.


Opracowała Ilona Skwarnecka
Przedszkole Miejskie „ Pod sosnami” nr 2 w Tuszynie
Wyświetleń: 337


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.