Katalog

Anna Weronika Jaworska, 2015-07-27
Rogoźno

Zajęcia przedszkolne, Recenzje

Opinia o programie „Od przedszkolaka do pierwszaka".

- n +

Anna Weronika Jaworska Rogoźno 12.04.2014r.
nauczyciel mianowany
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3
im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie


OPINIA O PROGRAMIE „OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA.
PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”
Autorstwa: Iwony Brody

Program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego” Iwony Brody, jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009r.) i stanowi uszczegółowienie ww. podstawy.
Program zawiera cele ogólne adresowane do nauczyciela oraz cele operacyjne zwane też szczegółowymi – ukierunkowane na wielostronny rozwój dziecka uwzględniając jego możliwości rozwojowe. Realizacja programu umożliwia osiągnięcie pełnej gotowości szkolnej dzieci we wszystkich obszarach przewidzianych w podstawie programowej. Program „Od przedszkolaka do Pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego” jest przeznaczony dla placówek wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz w przedszkolach różnego typu.
Program „Od przedszkolaka do Pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego” został przez autorkę skonstruowany przejrzyście, a treści programowe podzielone zostały na piętnaście bloków tematycznych, wynikających z podstawy programowej:
Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi.
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuje nad swoim głosem, rozumiem się z innymi.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne.
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie.
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta.
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej.
Blok 14. Przygotowuję się do czytania i pisania.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj.
Każdy blok, to zbiór celów ogólnych i szczegółowych, dających nauczycielowi poczucie uporządkowania i orientację co do możliwości dziecka w danym okresie rozwoju. Jednocześnie zakres treści programu pozwala nauczycielowi opracowywać plany pracy dydaktyczno-wychowawcze oraz prowadzić działania z wychowankami w taki sposób, aby osiągali oni umiejętności dające możliwość dobrego startu w szkole.
Program napisany został w sposób przejrzysty, konkretny i spójny. Ma prostą konstrukcję dlatego łatwo z niego można korzystać. Oprócz podziału na bloki autorka podzieliłam program na trzy grupy wiekowe (Jestem trzylatkiem – będę czterolatkiem; Jestem czterolatkiem – będę pięciolatkiem; Jestem pięciolatkiem - będę sześciolatkiem). W każdej grupie wiekowej przedstawiono te same bloki tematyczne odnoszące się do podstawy programowej, a w nich cele ułożone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności, których celem jest dostosowywanie trudności do możliwości rozwojowych wychowanków.
Program „Od przedszkolaka do Pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego” zawiera również treści rozszerzone ułatwiające indywidualne podejście do dzieci szybciej rozwijających się, zdolnych, umożliwia dostosowanie działań do ich większych potrzeb i możliwości. Tutaj także autorka dokonała podziału na piętnaście bloków z rozszerzeniem o dodatkowe cele szczegółowe (operacyjne), których celem jest zwiększenie umiejętności dziecka z jednoczesnym indywidualizowaniem jego potrzeb.
Proces dydaktyczno-wychowawczy wymaga od nauczyciela bacznego obserwowania działań dziecka i udzielenia mu pomocy w sytuacjach dla niego trudnych, w takim zakresie jakim jest to konieczne. Pamiętając o indywidualnym podejściu do każdego dziecka, o jego potrzebach, możliwościach, osiągnięciach, szansach. Co jest nieodzowne w przeprowadzeniu diagnozy na początku rozpoczętej nauki i końcu celem sprawdzenia osiągniętych efektów pracy z każdym wychowankiem. Program udziela cennych wskazówek do przeprowadzenia takiej diagnozy, jak również daje możliwość skorzystania z gotowych, przykładowych zadań dla dzieci w sytuacji, kiedy nauczyciel stosować będzie metodę obserwacji wychowanka, a także propozycję tabel, które z łatwością można odczytać i dokonać prawidłowego opisu gotowości szkolnej przedszkolaka.
Należy dodać, że treści programowe zostały ujęte w taki sposób, iż dają wolną rękę co do sposobu ich realizacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb grupy przedszkolnej w której wychowawcą jest nauczyciel. Natomiast dobrze dobrane treści programowe będą sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi dzieci, ich otwartości i gotowości do zdobywania nowych kompetencji, wiadomości oraz umiejętności. A w efekcie uzyskanie dobrego startu w szkole.
Podsumowując:
 Program „Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 Program ten jest poprawny dydaktycznie – daje możliwość stopniowania trudności, umożliwia stosowanie zróżnicowanych metod i form pracy, daje gwarancję indywidualnego podejścia do każdego dziecka, a cele ujęte w programie są możliwe do zrealizowania przez każdego nauczyciela.
 Program umożliwia realizację najważniejszych umiejętności, niezbędnych do osiągnięcia gotowości szkolnej przedszkolaków.
 Program jest na tyle elastyczny, iż można go dopasować do każdego przedszkola, placówki czy oddziału przedszkolnego w szkole.
 Program poprawny merytorycznie i językowo. Autorka zastosowała właściwą terminologię z wychowania przedszkolnego, uwzględnia indywidualny rozwój przedszkolaka.
 Program jest poprawny, rzeczowy oraz zrozumiały. Nauczyciel może go modyfikować według potrzeb grupy przedszkolnej, a to z kolei daje bardzo dobrą podstawę do dalszej nauki na kolejne etapy nauki.
 Program jest dość elastyczny i otwarty w wyznaczaniu ogólnych celów, którymi nauczyciel kieruje się przy ustalaniu szczegółowych (operacyjnych) celów, treści, metod, form i dróg realizacji nauczania, jeśli to za konieczne.
Uważam, że program autorstwa Iwony Brody pt. „Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego” spełnia wymogi podstawy programowej i jest godny polecenia oraz zastosowania go w wielu placówkach wychowania przedszkolnego.

mgr Anna Weronika Jaworska
Wyświetleń: 892


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.