Katalog

Renata Hornik, 2015-09-04
Andrychów

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


Renaty H


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Z ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ZAGÓRNIKU
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOCzas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2017 r.§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013r. VIII/IX 2014r.


Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego.• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN , portalu Eduseek itp. Okres stażu

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola. IX 2014 r. Plan rozwoju zawodowego.
• Udział w kursie i warsztatach metodycznych o tematyce awansu zawodowego.
Okres stażu Zaświadczenie.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań. Okres stażu Teczka.
Organizowanie własnego warsztatu pracy. • Systematyczne przygotowywanie gazetek w sali oraz szatni.
Okres stażu Materiały, zdjęcia.
• Systematyczna prezentacja prac dzieci. Okres stażu Prace dzieci.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi. Okres stażu Pomoce dydaktyczne.
• Opracowywanie miesięcznych planów pracy, prowadzenie dokumentacji, kart obserwacji dzieci, diagnoz gotowości szkolnej dzieci oraz scenariuszy zajęć. Okres stażu Plany miesięczne, karty obserwacji, scenariusze.
Przygotowanie „biblioteczki nauczyciela wychowawcy”.

• Pozyskiwanie pozycji książkowych, czasopism z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki przydatnych w pracy nauczyciela.
Okres stażu


Zbiór literatury pedagogicznej.


Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z jej podstawową funkcją i z wynikających niej zadań.


• Aktywne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych. Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, protokoły Rad pedagogicznych.
• Udział w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenie Nauczycieli. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora.
• Udział w zespołach samokształceniowych . Okres stażu Potwierdzenie dyrektora.
• Prace w zespole do spraw ewaluacji.
Okres stażu Sprawozdania z ewaluacji.
Organizowanie uroczystości przedszkolnych. • Przygotowywanie uroczystości przedszkolnych:
- Andrzejki
- Jasełka
- Uroczystość okazji Dnia Babci i
Dziadka
- Powitanie wiosny
- Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty
- Dzień Dziecka
- Zakończenie Roku Szkolnego.
Okres stażu Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola(kursy doskonalące, warsztaty , zajęcia koleżeńskie). Okres stażu zgodnie z potrzebami przedszkola oraz zainteresowaniami nauczyciela. Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

• Organizacja warsztatów plastycznych, ruchowych dla nauczycieli z szkoły oraz innych placówek z Gminy Andrychów. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora.
Prowadzenie zebrań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców. • Organizowanie spotkań w formie prelekcji, warsztatów. Zorganizowanie spotkań z logopedą, psychologiem.
Okres stażu
Scenariusze zebrań z rodzicami, listy obecności.
Organizowanie zajęć otwartych oraz warsztatów dla rodziców. • Organizacja zajęć otwartych oraz spotkań integracyjnych dla rodziców i dzieci z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Okres stażu Scenariusze, zdjęcia.
Prowadzenie kącika fotograficznego dla rodziców „Z życia przedszkola” na stronie internetowej szkoły. • Umieszczanie zdjęć oraz relacji z organizowanych imprez w przedszkolu.
Okres stażu Artykuły, zdjęcia na stronie internetowej szkoły.
Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców.

• Redagowanie i umieszczanie informacji dla rodziców.

Okres stażu Zdjęcia .
Pozyskiwanie środków finansowych na wyposażenie sali, oraz sponsorów.• Zbiórka nakrętek, pozyskiwanie darowizn z sklepów oraz osób indywidualnych na wyposażenie sali. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora.
• Zaangażowanie rodziców do włączenia się w prowadzone akcje na rzecz zakupu zabawek oraz inne akcje charytatywne. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora.§ 8 ust . 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Wykorzystywanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.
• Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, list dzieci, ankiet, kart pracy.
Okres stażu

Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.
• Przygotowanie prezentacji multimedialnych. Okres stażu

• Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Okres stażu
Opis wykorzystania, materiały.
• Wykorzystywanie programów komputerowych przeznaczonych dla
dzieci w wieku przedszkolnym. Okres stażu


• Opracowywanie okolicznościowych dyplomów, podziękowań w programie komputerowym.
Okres stażu Dyplomy, Podziękowania.
• Przygotowanie materiałów, obróbka zdjęć, redagowanie artykułów na stronie internetowej szkoły. Okres stażu Materiały zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Współpraca z nauczycielami na terenie własnej placówki. • Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz studentów z wykorzystaniem różnorodnych metod min. Porannego Kręgu oraz metod aktywizujących.

Okres stażuScenariusze. Potwierdzenie innych nauczycieli.
• Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć. Okres stażu
Scenariusze zajęć.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem. Okres stażu Notatki z obserwacji z zajęć.
• Przeprowadzenie rady szkoleniowej w ramach WDN, zastosowanie wiedzy zdobytej podczas kursów i warsztatów. Okres stażu Referat, potwierdzenie nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Opracowanie i wdrożenie autorskiego Programu Wychowawczego Przedszkola. • Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
I – IV 2015
Program autorski zatwierdzony przez posiedzenie Rady Pedagogicznej i Radę Rodziców do realizacji. Potwierdzenie dyrektora.
• Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji. I – IV 2016

Opracowanie programu współpracy z rodzicami. • Opracowanie harmonogramu i tematyki spotkań. Włączenie rodziców do realizacji zadań programu pracy przedszkola.
Wg potrzeb Harmonogram.
Realizacja programu adaptacyjnego dla 6 latków „Razem do szkoły”. • Realizacja programu, przygotowywanie zajęć oraz spotkań otwartych.

Okres stażu Zdjęcia, scenariusze.
Realizacja programów ogólnopolskich. • Realizacja dostępnych programów ogólnopolskich, programu ekologicznego
„Kubusiowi Przyjaciele Natury’’, oraz programu edukacyjnego Opowieści z Pacynkowa’’. Okres stażu Zdęcia, scenariusze certyfikaty potwierdzające udział.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i innymi instytucjami. • Nawiązanie współpracy z Policją, Nadleśnictwem, Ochotniczą Strażą Pożarną, Wiejskim Domem Kultury, Biblioteką (filią MB Andrychów). Okres stażu Zdjęcia z wizyt.
• Udział w warsztatach szkoleniowych oferowanych przez wydawnictwa, m.in. WSiP, Nowa Era, MAC, JUKA i inne.
Okres stażu Zaświadczenia.
Współpraca z panią Bibliotekarką z WDK w Zagórniku w celu rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych, oraz rozwijaniu działalności plastycznej. • Opracowanie planu spotkań. Okres stażu Zaświadczenie z czytelni potwierdzające współpracę oraz zdjęcia, harmonogram spotkań.

• Przygotowanie wystawki prac dzieci.
Okres stażu
Zorganizowanie recytatorskiego konkursu szkolnego. • Przeprowadzenie oraz przygotowanie konkursu, pozyskanie sponsorów.
Okres stażu Scenariusz, dyplomy dla uczestników i podziękowania dla sponsorów, materiały zamieszczone na stronie internetowej szkoły, zdjęcia.
• Przygotowanie konkursu literackiego celem promowania dzieci i podnoszenia u dzieci poczucia własnej wartości.
Okres stażu
• Promocja placówki- zamieszczenie listy laureatów i przebiegu konkursu na stronie internetowej szkoły.
Okres stażu
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. • Zorganizowanie spotkań z leśniczym, policjantem, strażakiem, listonoszem, górnikiem, pielęgniarką. Okres stażu Zdjęcia z gośćmi.
Organizowanie wycieczek turystycznych, wyjazdów do kina, teatru, itp. • Zorganizowanie wycieczek. Okres stażu Karty wycieczek, scenariusze, zdjęcia.
Podejmowanie działań wychowawczych na rzecz najbliższego środowiska. • Udział w akcji ekologicznej:
„Sprzątanie świata”
„Święto drzewa”
„Światowy dzień wody”

Okres stażu Scenariusze, zdjęcia.
• Wykorzystywanie materiałów odpadowych w działalności plastycznej.
Okres stażu Wytwory dzieci, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
• Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową. Okres stażu Publikacja na stronie internetowej.
Opublikowanie scenariuszy do zajęć wyzwalających u dzieci poczucie własnej wartości, sprawiedliwości, oraz uwrażliwiających na potrzeby drugiego człowieka.
• Opracowanie scenariuszy. 2016r. Publikacja scenariuszy.
Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne.
• Przygotowanie dzieci do konkursów oraz udział w nich.

Okres stażu Scenariusze, zdjęcia, dyplomy.


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.


Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Opisywanie i analiza przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych. • Zdiagnozowanie wybranych przypadków wychowawczych edukacyjnych lub innych.
• Ustalenie metod pracy i oddziaływań
wychowawczych.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

Okres stażu
Opracowany opis i analiza.Przygotowała mgr Renata Hornik

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzam, nie zatwierdzam


…………………………… …………………………………..
data podpis dyrektora


Wyświetleń: 415


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.