Katalog

Joanna Majdaniuk, 2015-09-04
Tyniec Mały

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
N A U C Z Y C I E L A M I A N O W A N E G O


1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: JOANNA MAJDANIUK
2. MIEJSCE PRACY: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM
3. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL
4. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2013 R.
5. PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2016 R.
6. OPIEKUN STAŻU: ANNA WALCZAK- MOCZKODAN
7. POSIADANE KWALIFIKACJE:
• STUDIA LICENCJACKIE: NAUCZANIE ZINTEGROWANE Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM
• STUDIA MAGISTERSIE: PEDAGOGIKA OGÓLNA

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy przedszkola.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


I. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA
ICH SKUTECZNOŚCI
I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH*
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
 Karty Nauczyciela.
 Ustawy o systemie oświaty.
 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Okres stażu  Przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego


2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.  Zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy.
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
 Analiza i weryfikacja przygotowanego planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu

Okres stażu
 Kontrakt
 Konsultacje, notatki z rozmów z opiekunem stażu

3.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności poprzez udział
w szkoleniach.
 Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, zwłaszcza dotyczących pracy z dzieckiem przedszkolnym
 Udział w zajęciach warsztatowych – WDN
 Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
Wg oferty przez okres stażu

Okres stażu  Zaświadczenia


4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.  Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych dotyczących zwłaszcza przedszkola
 Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
 Gromadzenie scenariuszy zajęć
 Projektowanie i tworzenie dekoracji, materiałów i pomocy dydaktycznych Na bieżąco  Notatki bibliograficzne


 Zbiór scenariuszy zajęć

 Pomoce dydaktyczne

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej  Opracowywanie miesięcznych planów pracy w grupie zgodnie z programem.
 Systematyczne prowadzenie zapisów w
Dzienniku zajęć grupy
 Sprawozdania z przebiegu pracy w grupie Na bieżąco

Na bieżąco
 Plany pracy w grupie
 Dzienniki zajęć
 Sprawozdania z pracy
w grupie

6. Uczestniczenie
w realizacji zadań edukacyjnych  Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości przedszkolnych, kiermaszów oraz konkursów.
 Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
 Dokumentowanie fotograficzne wydarzeń w przedszkolu
 Gromadzenie materiału fotograficznego w formie płyt CD.
 Włączanie się w przygotowanie uroczystości w przedszkolu takich jak: Dzień Adaptacyjny, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Wiosenny Przegląd Wiersza, Dzień Dni Otwarte, Kiermasz Wielkanocny,
Dzień Rodziny, Festyn Przedszkolny
 Koordynowanie i organizacja oraz dokumentowanie w kronice projektu „ Zdrowie”
 Pomoc w prowadzeniu kroniki przedszkolnej oraz prowadzenie kroniki grupowej

Okres stażu

Okres stażu

 Potwierdzenie dyrektora szkoły

• Płyty CD
 Wpisy w dzienniku zajęć w grupie
 Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola
 Blog internetowy
 Kronika przedszkolna

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.  Gromadzenie dokumentacji
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Okres stażu

VI 2016 r.

VI/VII 2016 r.  Zgromadzona dokumentacja
 Wniosek wraz
z dokumentacją formalną

II. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH*
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).

1 Poznawanie środowiska dzieci uczęszczających do przedszkola  Organizowanie zebrań z rodzicami
 Spotkania indywidualne z rodzicami
 Opracowanie i przeprowadzenie ankiety nt. środowiska rodzinnego dzieci Na bieżąco

Okres stażu
 Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki
• Zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych

2. Działania uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci.  Współpraca z psychologiem przedszkolnym oraz z logopedą.
 Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami..
 Obserwacja dzieci w sytuacjach przedszkolnych
 Uczestnictwo w pracach Zespołu Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej na terenie przedszkola
 Rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych. Na bieżąco  Zapis w dzienniku

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.  Udział w programie „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 Udział w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 Udział w programie „Mamo, Tato wolę wodę”
 Udział w szwajcarskim programie profilaktyki zdrowotnej „Dzieciństwo bez próchnicy”
 Koordynacja i organizacja „Gminnego przeglądu wiersza dla przedszkolaków”
 Współpraca z biblioteką w Św. Katarzynie i Tyńcu Małym
 Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego
 Organizowanie i udział w akcjach na rzecz przedszkola Okres stażu  Zaświadczenie
 Zapis w dzienniku
 Strona internetowa
• Zapis w dzienniku

III. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ*
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).

1. Wykorzystanie Internetu
i komputera do poszukiwania informacji.  Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
 Korzystanie ze stron MENiS
 Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
 Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej) Okres stażu  Strony internetowe (wydruki)

2. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami  Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości Okres stażu  zaświadczenie

3. Wykorzystanie komputera
w pracy.  Publikowanie zdjęć w galerii fotograficznej zamieszczonej na stronie przedszkola
 Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
 Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych –scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
 Dokumentowanie przebiegu stażu
 Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową Na bieżąco  Strona internetowa szkoły

 Zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
 Materiały i pomoce dydaktyczne
 Potwierdzenie dyrektora szkoły

4. Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji (środków audiowizualnych)  E-mail, telefon komórkowy, faks, dvd, video
 korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.blizejprzedszkola.pl Na bieżąco

IV. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ*
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.  Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
 Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
 Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania grupy, Na bieżąco  Potwierdzenie opiekuna
 Notatki
 Zapis w dzienniku

2. Stosowanie aktywnych metod pracy  Realizowanie zajęć dydaktycznych
Metodą Projektów, Metodą Weroniki Scherborne, Metodą Dobrego Startu.
 Poszerzenie oferty przedszkole poprzez realizację własnego projektu „Tańczyć każdy może” Na bieżąco  Zapis w dzienniku
 Scenariusze zajęć
 Sprawozdanie z uroczystości przedszkolnych oraz zdjęcia

V. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ*
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.  Analiza podstawowych przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Okres stażu  Znajomość przepisów
 Stosowanie poznanych przepisów w praktyce

2. Zapoznanie się podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu.  Analiza dokumentacji przedszkolnej, zwłaszcza: Statutu Przedszkola, Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp. Okres stażu  Znajomość przepisów
 Notatki

3. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego • udział w radach pedagogicznych oraz zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzprzedszkolne
• dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa)
• pomoc w organizacji imprez szkolnych. Okres stażu  Listy obecności
 Sprawozdania

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany
Zatwierdzam do realizacji:……………………………………………. ………………………………………….
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora placówkiWyświetleń: 550


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.