Katalog

Agnieszka Krawczyk, 2015-09-07
Radom

Technologia, Plany rozwoju zawodowego

Przedmioty zawodowe z grupy gastronomicznej, Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Agnieszka Krawczyk.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Agnieszka Krawczyk
Przedmiot nauczany: przedmioty zawodowe
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016

CEL PODSTAWOWY:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
• wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy nauczyciela
Po zapoznaniu się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 26 marca 2013 poz. 393) oraz po przeanalizowaniu własnych kompetencji w połączeniu z potrzebami szkoły, w której pracuję, zaplanowałam n/w plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.

1). Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt. 1)

Lp. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Wynik potwierdzający zaplanowane zadanie

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Ustawa z dnia 26.01.1982r.- Karta Nauczyciela art.9 roz.3a., Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.3013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zapoznanie się ze stronami internetowymi zawierającymi informacje na temat awansu zawodowego.
08.2013
09.2013Poprawnie sformułowany wniosek o kontynuowanie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego.


Udział w szkoleniach na temat uzyskiwania stopni awansu zawodowego w celu śledzenia aktualnych zmian. Przez cały okres trwania stażu
Zaświadczenie (a)

2.

Ocena własnych umiejętności (analiza, określanie mocnych
i słabych stron własnej działalności, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, wprowadzanie korekt do planu rozwoju, jeśli zaistnieje taka potrzeba).
Zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego po rozpoznaniu własnych i mocnych stron, zainteresowań zawodowych i predyspozycji.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
08-09.2008


W czasie trwania stażu
Projekt planu rozwoju zawodowego, wniosek o rozpoczęcie stażu.


Gromadzenie dokumentacji i systematyczna praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.

3.
Opracowanie planów nauczania
z poszczególnych przedmiotów zgodnie
z przydziałem na dany rok.
Opracowanie i modyfikacja planów nauczania
z poszczególnych przedmiotów

Plany nauczania dla poszczególnych klas zatwierdzone do realizacji.

4.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.Aktywny udział w wewnątrzszkolnym (WDN) i poza szkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz we wszystkich formach adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w szkoleniach Rady pedagogicznej, kursach, warsztatach szkoleniowych dla nauczycieli, wyjazdach szkoleniowych, wycieczkach zawodowych, lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli i innych formach dotyczących rozwijania umiejętności zawodowych, wychowawczych
i opiekuńczych).
W czasie trwania stażuUdokumentowanie poprzez zaświadczenia i sprawozdanie.


Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań poprzez aktywne samokształcenie. W czasie trwania stażu Wykaz lektur
i sprawozdanie.Konsultacje z doradcą metodycznym. W czasie trwania stażu kontakt
z doradcą metodycznym, zaświadczenie

5.
Przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (egzaminu zawodowego).
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
w ramach 19-stej godziny,
w celu podniesienia poziomu zdawalności egzaminu zawodowego.
2013/2014 rok, po wyciągnięciu wniosków możliwość dalszej kontynuacji
w następnych latach
Sprawozdanie

6.
Przeprowadzenie próbnych egzaminów
z przedmiotów zawodowych.
Opracowanie testów dla uczniów.
klasy IV technikum
Analiza wyników testu i sprawozdanie.

7.
Aktywne uczestniczenie
w życiu szkoły związane z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających
z nich działań.
Udział w procesach komisji przedmiotów zawodowych
z grupy hotelarsko- gastronomicznej.
Uczestnictwo w zebraniach zgodnie z harmonogramem spotkań zespołu.
Włączanie się w organizację imprez okolicznościowych
i akcji na terenie szkoły (np. konkursy) i poza szkołą (np. bankiety, akcje organizowane przez Bank Żywności i inne).
W czasie trwania stażu

Kontakt i konsultacje
z liderem komisji przedmiotów zawodowych (potwierdzenie).
Udokumentowanie poprzez zaświadczenie i sprawozdanie.Udział w pracach szkoły: Praca w zespołach nadzorujących egzamin maturalny
i zawodowy. Praca w zespole ds. Rekrutacji, inne prace przydzielone przez Dyrektora szkoły oraz wynikające
z własnej inicjatywy. W czasie trwania stażu Udokumentowanie poprzez zaświadczenie.


8. Praca w zespole ds. Promocji szkoły. Promocja zawodu.
Promocja szkoły na zewnątrz. Przez cały okres trwania stażu Sprawozdanie

9.
Przygotowanie projektu sprawozdania.
Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Pod koniec stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania w oparciu o zgromadzony materiał wynikający
z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. Wprowadzenie ewentualnych korekt
i zmian w sprawozdaniu.
2). Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt. 2)

1.
Uczestnictwo w kursach, warsztatach szkoleniowych dla nauczycieli doskonalących umiejętność wykorzystania technologii komputerowej. Podniesienie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej. W czasie trwania stażu Zaświadczenie(a)

2.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Opracowanie dokumentacji do zajęć (np. scenariusze, testy, sprawdziany) i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnych programów.
W czasie trwania stażu
DokumentacjaProwadzenie kroniki Festiwalu zup. W czasie trwania stażu Notatka, kronika (do wglądu)
Pisanie artykułów
w kąciku żywieniowym
w gazetce szkolnej: „Grafitti”. W czasie trwania stażu
Zaświadczenie, notatka

Tworzenie prezentacji multimedialnych.
Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: Czy wiesz? Umiesz? Potrafisz?- Powtórzenie wiadomości z
Technologii gastronomicznej z towaroznawstwem dla klasy II Kucharz przed egzaminem zawodowym (lekcja otwarta). W czasie trwania stażu
Notatka


3.
Wykorzystanie informacji z Internetu w procesie dydaktycznym, opiekuńczym
i wychowawczym.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, internetu, programów edukacyjnych, pokaz filmów edukacyjnych.
W czasie trwania stażu
Notatka


4.
Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Wykorzystanie programów komputerowych do sporządzenia materiałów.
Na bieżąco

Teczka awansu

5.
Stosownie technologii komunikacyjnej w pracy.
Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i rodzicami (kontakt telefoniczny, e-mail, facebook, inne).
W czasie trwania stażu
Sprawozdanie


3). Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust. 2 pkt. 3)

1.


Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom.Dzielenie się zdobytą wiedzą, uzyskaną na szkoleniach
i kursach.
Prowadzenie otwartych lekcji koleżeńskich. W czasie trwania stażu


Sprawozdanie.
Przekazanie materiałów ze szkoleń koleżankom i kolegom.
Przekazanie materiałów z lekcji,
scenariuszy.
Umieszczanie artykułów
w kąciku żywieniowym
w gazetce szkolnej: „Grafitti”.
W czasie trwania stażu

Potwierdzenie od Lidera Komisji przedmiotów zawodowych.
Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą lub studentem odbywającym praktykę (w miarę potrzeb). W czasie trwania stażu

Opinia o stażyście. Sprawozdanie.


2. Upowszechnianie
i promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy. Opublikowanie w portalu internetowym swojego planu rozwoju zawodowego W czasie trwania stażu Notatka

4). Realizacja co najmniej z trzech następujących zadań (§ 8 ust. 2 pkt. 4)

4a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie i wdrożenie programu opiekuńczo- wychowawczego. 09.2013,09.2014
Program, sprawozdanie
Opracowanie planu pracy
z uczniem zdolnym. W czasie trwania stażu Plany pracy

Opracowanie planu pracy
z uczniem słabszym. W czasie trwania stażu Plany pracy
4c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizowanie wyjść
i wycieczek edukacyjnych
i integracyjnych. Zwiedzanie zakładów pracy. Wycieczki i wyjścia integracyjne. W czasie trwania stażu Zaświadczenia, sprawozdanie
2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. Współpraca z Poradnią dietetyczną (angażowanie uczniów do opracowania materiałów do gabloty Szkolnej Poradni dietetycznej,
stworzenie biblioteczki dietetycznej (prezentacje komputerowe). W czasie trwania stażu Notatka
Współpraca z Samorządem szkolnym (angażowanie uczniów do prac na rzecz szkoły) W czasie trwania stażu Zaświadczenia, notatka
3. Organizowanie
i przeprowadzenie konkursów. Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach.
Przygotowanie uczniów do konkursów.
Pomoc w przygotowaniu Festiwalu zup. W czasie trwania stażu Sprawozdanie
4e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
2. Współpraca
z pielęgniarką szkolną. Konsultacje wychowawcy
z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej, zwolnień uczniów. W trakcie stażu Zaświadczenie
3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami. Korzystanie z wiedzy
i doświadczenia pedagoga, psychologa do rozwiązywania problemów. Na bieżąco Rozmowy indywidualne.
Notatki, adnotacje
w dziennikach zajęć.
4. Współpraca z różnymi instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. Aktywne działania na rzecz szkoły przy współpracy
z instytucjami.
Prelekcja z udziałem Doradcy zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy. W trakcie stażu

Zaświadczenie, notatki
Akcje organizowane przez Bank Żywności. W trakcie stażu
Dyplomy, notatka
5). Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt. 5)

1. Poznawanie uczniów. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
Nawiązywanie dobrych relacji uczeń nauczyciel i nauczyciel- uczeń.
Poznanie potrzeb emocjonalnych uczniów.
Rozpoznanie umiejętności
i zdolności podopiecznych. W czasie trwania stażu Notatka
2. Współpraca
z rodzicami. Spotkania podczas Dni Otwartych, zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami. W czasie trwania stażu Sprawozdanie, adnotacje
w dzienniku zajęć
3. Realizacja zadań wychowawczych. Eliminowanie poziomu agresji wśród uczniów na zajęciach
i podczas przerw. Systematyczna reakcja na niewłaściwe zwroty
i zachowania uczniów. W czasie trwania stażu Notatka
4. Zanalizowanie
i opisanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Znalezienie rozwiązania
problemów. Stosowanie różnych metod
w celu rozwiązania problemów (np. wykorzystanie drzewka decyzyjnego lub ankiety do rozwiązania problemu, pomoc koleżeńska i inne sposoby).
. W czasie trwania stażu Opis problemów
5. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie problemów edukacyjnych
i wychowawczych. Czytanie literatury
i czasopism dotyczących rozwoju i pracy z młodzieżą. W czasie trwania stażu Notatka

Miejscowość, data Podpis nauczyciela
…Radom, dn. 30.08.2013.…… ……Agnieszka Krawczyk………
Wyświetleń: 529


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.