Katalog

Marlena Kaźmierska, 2015-09-15
Rysiny

Pedagogika, Projekty edukacyjne

Determinanty osobowe uczniów klasy I, a uzyskanie gotowości szkolnej w zakresie rozwoju myślowego i mowy- projekt badawczy.

- n +

I) Przedmiot badań: Gotowość rozwoju mowy i myślenia uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w szkole podstawowej.

II) Zakres badań: Uczniowie sześcioletni i siedmioletni rozpoczynający naukę szkolną we IX 2015/2016 w klasie I b w Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu.

III) Cechy
1) Cechy stałe:
• Uczniowie klasy I b;
• Wrzesień 2015;
• Szkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu.

2) Cecha zmienna:
• wiek uczniów (sześcio- i siedmiolatki)
• czynniki osobowe uczniów
• stan rozwoju mowy i myślenia uczniów

3) Cecha zmienna zależna Y:
• stan rozwoju mowy i myślenia uczniów

4) Cecha zmienna niezależna X: czynniki osobowe uczniów
a) Cechy główne:
 płeć ucznia;
 wiek ucznia;
 inteligencja ucznia;
 zdolności ucznia;
 stan zdrowia ucznia;
 motywacja wewnętrzna ucznia do uczenia się;
 wrodzony niedorozwój ucznia;
 wady organiczne ucznia;
 umiejętność skupiania uwagi;
 samoocena ucznia;
 zainteresowania ucznia;
 aspiracje ucznia;

b) Cechy uboczne:
 temperament ucznia;
 występowanie u ucznia cech systematyczności i pilności;
 osobiste hierarchie wartości, preferencje i wybory, w których jest lub nie jest ceniona wartość uczenia się

IV) Ogólny temat pracy:
1. Osiągnięcie gotowości rozwoju mowy i myślenia przez uczniów sześcio i siedmioletnich rozpoczynających naukę 1 września 2015 roku w klasie I b w Szkole Podstawowej nr 11 w Kaliszu, a determinujące je wyznaczniki osobowe dzieci.
2. Uwarunkowania osobowe uczniów rozpoczynających naukę szkolną w klasie I b Szkoły Podstawowej nr 11 w Kaliszu we wrześniu 2015 roku wyznaczające osiągnięcie gotowości rozwoju mowy i myślenia.
3. Determinanty osobowe uczniów klasy I b Szkoły Podstawowej nr 11 w Kaliszu we IX 2015, a uzyskanie gotowości szkolnej w zakresie rozwoju myślowego i mowy.


V) Cele do tematu „Determinanty osobowe uczniów klasy I b Szkoły Podstawowej nr 11 w Kaliszu we IX 2015, a uzyskanie gotowości szkolnej w zakresie rozwoju myślowego i mowy”:

1) Poznawcze:

a) Rekonstrukcja zbiorów czynników wpływających na badany czynnik:
Ustalenie istotnych zmiennych różnicujących poziom gotowości szkolnej w obszarze rozwoju mowy i myślenia.
b) Hierarchizacja zbioru czynników wpływających na badany czynnik:
Ustalenie hierarchii czynników głównych i ubocznych różnicujących poziom rozwoju mowy i myślenia w zakresie gotowości szkolnej.
c) Rekonstrukcja zależności:
Ustalenie zależności między zmiennymi niezależnymi istotnymi dla poziomu gotowości rozwoju mowy i myślenia.


2) Praktyczne:

a) Sformułowanie reguł i dyrektyw pedagogicznych :
Ustalenie dyrektyw pedagogicznych kierowanych pod adresem osób i instytucji kształcących gotowość szkolną w zakresie rozwoju mowy i myślenia.
b) Określenie systemu wartości:
Określenie optymalnego stanu gotowości szkolnej w obszarze rozwoju myślowego i mowy oraz wyznaczników osobowych wpływających na warunki osiągnięcia gotowości szkolnej.

VI) Zmienne szczegółowe niezależne w:

1) Skali nominalnej:
 Płeć ucznia;
 stan zdrowia ucznia;
 zainteresowania ucznia
2) Skali porządkowej:
 motywacja wewnętrzna ucznia do uczenia się;
 umiejętność skupiania uwagi
 zdolności ucznia
3) Skala interwałowa:
 wiek ucznia;

VII) Problemy główne i szczegółowe:

1) Problem główny poznawczy opisujący:
Jaki jest poziom gotowości szkolnej wśród uczniów w zakresie rozwoju mowy i myślenia w klasie I Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu?

Problemy szczegółowe:

1.1. Na jakim poziomie jest gotowość szkolna pod względem mowy wiązanej uczniów rozpoczynających klasę I w Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu?
1.2. Na jakim poziomie jest gotowość szkolna pod względem zasobu słów i pojęć uczniów rozpoczynających klasę I w Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu?
1.3. Na jakim poziomie jest gotowość szkolna pod względem poziomu rozumienia mowy uczniów rozpoczynających klasę I w Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu?
1.4. Na jakim poziomie jest gotowość szkolna uczniów pod względem poziomu kategoryzacji rozpoczynających klasę I w Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu?
1.5. Na jakim poziomie jest gotowość szkolna pod względem poziomu myślenia operacyjnego uczniów rozpoczynających klasę I w Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu?
1.6. Na jakim poziomie jest gotowość szkolna pod względem poziomu odwracalności procesów myślowych uczniów rozpoczynających klasę I w Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu?
1.7. Na jakim poziomie jest gotowość szkolna uczniów rozpoczynających klasę I w Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu pod względem poziomu umiejętności klasyfikowania ?
1.8. Na jakim poziomie jest gotowość szkolna uczniów rozpoczynających klasę I w Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu pod względem poziomu umiejętności klasyfikowania ?
1.9. Na jakim poziomie jest gotowość szkolna uczniów rozpoczynających klasę I w Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu pod względem poziomu umiejętności szeregowania przedmiotów według długości, a zbiory według wielkości ?

2. Problem główny:
Jakie są istotne wyznaczniki osobowe różnicujące poziom gotowości szkolnej wśród uczniów w zakresie rozwoju mowy i myślenia w klasie I Szkoły Podstawowej nr 12 w Kaliszu w zakresie mowy i myślenia?

Problemy szczegółowe:

2.1. W jakim stopniu płeć ucznia wpływa na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?
2.2. W jakim stopniu wiek ucznia wpływa na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?
2.3. W jakim stopniu inteligencja ucznia wpływa na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?
2.4. W jakim stopniu zdolności ucznia wpływają na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?
2.5. W jakim stopniu stan zdrowia ucznia wpływa na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?
2.6. W jakim stopniu motywacja wewnętrzna ucznia do uczenia się wpływa na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?
2.7. W jakim stopniu wady organiczne ucznia wpływają na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?
2.8. W jakim stopniu umiejętność skupiania uwagi ucznia wpływa na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?
2.9. W jakim stopniu samoocena ucznia wpływa na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?
2.10. W jakim stopniu zainteresowania ucznia wpływają na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?
2.11. W jakim stopniu aspiracje ucznia wpływają na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?
2.12. W jakim stopniu temperament ucznia wpływa na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia
2.13. W jakim stopniu występowanie u ucznia cech systematyczności i pilności wpływa na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia
2.14. W jakim stopniu osobiste ucznia hierarchie wartości, preferencje i wybory, w których jest lub nie jest ceniona wartość uczenia się wpływają na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia ucznia?

3. Problemy główne:

3.1. Jaka jest hierarchizacja istotnych wyznaczników osobowych różnicujących gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia?
3.2. Które wyznaczniki osobowe zaliczymy do głównych, a które do ubocznych?

Problemy szczegółowe:
3.2.1. Czy płeć ucznia zaliczymy do czynnika głównego?
3.2.2. Czy wiek ucznia zaliczymy do czynnika głównego?
3.2.3. Czy inteligencję ucznia zaliczymy do czynnika głównego?
3.2.4. Czy zdolności ucznia zaliczymy do czynnika głównego?
3.2.5. Czy stan zdrowia ucznia zaliczymy do czynnika głównego?
3.2.6. Czy motywację wewnętrzną ucznia do uczenia się zaliczymy do głównego?
3.2.7. Czy wrodzony niedorozwój ucznia zaliczymy do czynnika głównego ?
3.2.8. Czy umiejętność skupiania uwagi ucznia zaliczymy do czynnika głównego?
3.2.9. Czy samoocena ucznia zaliczymy do czynnika głównego?
3.2.10. Czy zainteresowania ucznia zaliczymy do czynnika głównego?
3.2.11. Czy aspiracje ucznia zaliczymy do czynnika głównego?
3.2.12. Czy temperament ucznia zaliczymy do czynnika ubocznego?
3.2.13. Czy występowanie u ucznia cech systematyczności i pilności zaliczymy do czynnika ubocznego?
3.2.14. Czy osobiste ucznia hierarchie wartości, preferencje i wybory, w których jest lub nie jest ceniona wartość uczenia się zaliczymy do czynnika ubocznego?4. Problem główny:
Które wyznaczniki osobowe działają na gotowość szkolną w zakresie mowy i myślenia wchodząc z nie w interakcję, a które działają w izolacji?
Problemy szczegółowe:
4.1. Czy płeć ucznia działa w integracji czy korelacji?
4.2. Czy wiek ucznia działa w integracji czy korelacji?
4.3. Czy inteligencja ucznia działa w integracji czy korelacji?
4.4. Czy zdolności ucznia działają w integracji czy korelacji?
4.5. Czy stan zdrowia ucznia działa w integracji czy korelacji?
4.6. Czy motywacja wewnętrzna ucznia działa w integracji czy korelacji?
4.7. Czy wrodzony niedorozwój ucznia działa w integracji czy korelacji?
4.8. Czy umiejętność skupiania uwagi ucznia działa w integracji czy korelacji?
4.9. Czy samoocena ucznia działa w integracji czy korelacji?
4.10. Czy zainteresowania ucznia działają w integracji czy korelacji?
4.11. Czy aspiracje ucznia działają w integracji czy korelacji?
4.12. Czy temperament ucznia działa w integracji czy korelacji?
4.13. Czy występowanie u ucznia cech systematyczności i pilności ucznia działają w integracji czy korelacji?
4.14. Czy osobiste ucznia hierarchie wartości, preferencje i wybory, w których jest lub nie jest ceniona wartość uczenia się płeć ucznia działają w integracji czy korelacji?

Wyświetleń: 237


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.