Katalog

Marlena Kaźmierska, 2015-09-15
Rysiny

Pedagogika, Projekty edukacyjne

Czynniki społeczno- kulturowe wpływające na osiągnięcia językowe uczniów szkoły podstawowej.

- n +

Przedmiot badań: Osiągnięcia językowe uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej.

Zakres badań: Osiągnięcia językowe uczniów kończących edukację wczesnoszkolną w czerwcu 2015 w klasie III d w Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie.

Cechy stałe:
 Uczniowie klasy III d;
 Czerwiec 2015;
 Szkoła Podstawowa nr 8 w Koninie.

Cecha zmienna: osiągnięcia językowe uczniów

Cecha zmienna zależna Y: osiągnięcia językowe uczniów

Cecha zmienna niezależna X: czynniki społeczno - kulturowe
1. Cechy główne:
a. Miejsce zamieszkania ucznia;
b. Środowisko rówieśnicze w miejscu zamieszkania ucznia;
c. Media;
d. Moda;
e. Tradycje regionalne (gwara);

2. Cechy uboczne:
a. Zainteresowania ucznia;
b. Dostęp do bibliotek, czytelni,
c. Możliwość korzystania z pomocy specjalisty logopedy.

Ogólny temat pracy:
1. Wpływ czynników społeczno - kulturowe na osiągnięcia językowe uczniów.
2. Uwarunkowania społeczno - kulturowe, a osiągnięcia językowe uczniów
3. Czynniki społeczno - kulturowe determinujące osiągnięcia językowe uczniów.

Cele do tematu „Czynniki społeczno - kulturowe determinujące osiągnięcia językowe uczniów”:
1. Poznawcze:
a. Rekonstrukcja zbiorów czynników wpływających na badany czynnik:
Ustalenie istotnych zmiennych różnicujących osiągnięcia językowe uczniów.
b. Hierarchizacja zbioru czynników wpływających na badany czynnik:
Ustalenie hierarchii istotnych czynników różnicujących poziom osiągnięć językowych uczniów.
c. Rekonstrukcja zależności:
Ustalenie zależności między zmiennymi niezależnymi istotnymi dla poziomu osiągnięć językowych uczniów.

2. Praktyczne:
a. Sformułowanie reguł i dyrektyw pedagogicznych :
Ustalenie dyrektyw pedagogicznych adresowanych do osób i instytucji, które mają na celu podnoszenie osiągnięć językowych uczniów.
b. Określenie systemu wartości:
Określenie systemu celów i treści rozwoju zainteresowań językowych akceptowanych społecznie i istotnych dla ucznia.

Zmienne szczegółowe niezależne w:
a) Skali nominalnej:
 Miejsce zamieszkania ucznia;
b) Skali porządkowej:
 Tradycje regionalne (gwara);
c) Skala interwałowa:
 Dostęp do bibliotek, czytelni.

1. Problem główny poznawczy opisujący:
Jakie są osiągnięcia językowe uczniów ?
Problemy szczegółowe:
a. W jakim stopniu opanowały dzieci umiejętności językowe na poziomie fonologicznym?
b. W jakim stopniu opanowały dzieci umiejętności językowe na poziomie morfologicznym?
c. W jakim stopniu opanowały dzieci umiejętności językowe na poziomie składniowym?
2. Jakie są istotne czynniki różnicujące osiągnięcia językowe uczniów?
a. W jakim stopniu miejsce zamieszkania ucznia wpływa na osiągnięcia językowe ucznia?
b. W jakim stopniu środowisko rówieśnicze ucznia wpływa na osiągnięcia językowe ucznia?
c. W jakim stopniu media wpływają na osiągnięcia językowe ucznia?
d. W jakim stopniu moda wpływa na osiągnięcia językowe ucznia?
e. W jakim stopniu tradycje regionalne wpływają na osiągnięcia językowe ucznia?
3.
a. Jaka jest hierarchizacja istotnych czynników różnicujących osiągnięcia językowe uczniów?
b. Które czynniki społeczno - kulturowe zaliczymy do głównych, a które do ubocznych?
 Czy miejsce zamieszkania ucznia zaliczymy do czynnika głównego?
 Czy miejsce środowisko rówieśnicze ucznia zaliczymy do czynnika głównego?
 Czy media zaliczymy do czynnika głównego?
 Czy modę zaliczymy do czynnika głównego?
 Czy tradycje regionalne zaliczymy do czynnika głównego?
 Czy zainteresowania ucznia zaliczymy do czynnika ubocznego?
 Czy dostęp do bibliotek i czytelni zaliczymy do czynnika ubocznego?
 Czy możliwość korzystania z pomocy specjalisty logopedy zaliczymy do czynnika ubocznego?

4.
a. Jaka jest zależność pomiędzy osiągnięciami językowymi uczniów a czynnikami społeczno - kulturowymi?
 Jaka jest zależność pomiędzy osiągnięciami językowymi uczniów a ich miejscem zamieszkania?
 Jaka jest zależność pomiędzy osiągnięciami językowymi uczniów a ich środowiskiem rówieśniczym w miejscu zamieszkania?
 Jaka jest zależność pomiędzy osiągnięciami językowymi uczniów a mediami?
 Jaka jest zależność pomiędzy osiągnięciami językowymi uczniów a modą?
 Jaka jest zależność pomiędzy osiągnięciami językowymi uczniów a tradycjami regionalnymi?
 Jaka jest zależność pomiędzy osiągnięciami językowymi uczniów a zainteresowaniami uczniów?
 Jaka jest zależność pomiędzy osiągnięciami językowymi uczniów a dostępem do bibliotek i czytelni?
 Jaka jest zależność pomiędzy osiągnięciami językowymi uczniów a możliwością korzystania z pomocy specjalisty logopedy?
b. Które ze zmiennych działają na osiągnięcia językowe uczniów działają w interakcji, a które w izolacji?
 Czy miejsce zamieszkania ucznia działa w interakcji, czy w izolacji?
 Czy środowisko rówieśnicze ucznia w jego miejscu zamieszkania działa w interakcji, czy w izolacji?
 Czy media działają w interakcji, czy w izolacji?
 Czy moda działa w interakcji, czy w izolacji?
 Czy tradycje regionalne działają w interakcji, czy w izolacji?
 Czy zainteresowania ucznia działają w interakcji, czy w izolacji?
 Czy dostęp do bibliotek i czytelni działa w interakcji, czy w izolacji?
 Czy możliwości korzystania z pomocy specjalisty logopedy działają w interakcji, czy w izolacji?
Wyświetleń: 272


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.