Katalog

Agnieszka Łukasiewicz, 2015-09-15
Gdańsk

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - na st. nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego


kwalifikacje zawodowe:
Wyższe studia magisterskie na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Gdańskim
Podyplomowe studia z historii na Uniwersytecie Gdańskim
Kurs kwalifikacyjny Wychowania do życia w rodzinie


Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.Przedstawiony plan rozwoju zawodowego zakłada kontynuację mojej wcześniejszej pracy jako nauczyciela i wychowawcy młodzieży.
Są to plany i zamierzenia związane z działaniami, które stanowią rozwinięcie i doskonalenie dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i poza nią.
Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też sposobu dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.Czynności Organizacyjne


Lp. Zadania do realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
-analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
-wniosek o rozpoczęcie stażu
-plan rozwoju zawodowego

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- gromadzenie dokumentów potwierdzających realizacje planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego

3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

§ 8 ust. 1, pkt. 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym
doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
Warsztaty i konferencje metodyczne
Kursy doskonalące

Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia

2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

Udostępnianie materiałów w wersji papierowej i elektronicznej
Stworzenie bazy materiałów w wersji papierowej i elektronicznej Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wycieczka, wyjście, bal gimnazjalny)

Na bieżąco i w okresie stażu
Opracowane materiały i scenariusze
Scenariusze

Zdjęcia, sprawozdania
3.Praca na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez kontakt z mediami pkt1ust1

Informacje prasowe Okres stażu Relacje w mediach (prasa, telew., radio i Internecie):
audycje, artykuły, wywiady


§ 8 ust. 1, pkt. 2
Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Udział w pracach
Zespołu ds.
Promocji
Szkoły

Współprzygotowanie Dni Otwartych szkoły

Okres stażu
Sprawozdanie, zdjęcia, informacje na stronie internetowej szkoły
2. Udział w pracach Zespołu ds. Organizacji Pracy Szkoły Współtworzenie planu zajęć dydaktycznych, arkusza organizacyjnego szkoły, planu dyżurów nauczycieli Okres stażu Gotowe dokumenty szkolne
3. Udział w pracach wdrażających GPE Wprowadzanie danych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania GPE- moduł Plan lekcji IX 2013 Właściwie działający moduł Plan lekcji
4. Pełnienie funkcji lidera Zespołu ds..ewaluacji Uczestnictwo w zespole zadaniowym ds. ewaluacji wewnętrznej
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły


§ 8 ust. 1, pkt. 3
Pognębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu
jakości pracy placówki, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Uczestnictwo w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

Okres stażu
Lista obecności
Protokoły z posiedzeń rady

2. Samokształcenie
Studiowanie fachowych czasopism metodycznych i pedagogicznych oraz źródeł internetowych w celu poznania nowych metod pracy na lekcjach języka polskiego oraz rozwiązywania problemów wychowawczych

Okres stażu
Scenariusze lekcji

Lista przydatnych źródeł§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (…)


ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych (również jako nauczyciela – wychowawcy klasy)

Kontakt z pedagogiem szkolnym lub innymi specjalistami (w miarę potrzeb)

Organizowanie wycieczek i wyjść kulturalnych z uczniami
Na bieżąco

Okres stażu
Zapis w dzienniku lekcyjnym, zaświadczenia z poradni
Wypełniona dokumentacja wycieczki

2. Udział w programach i akcjach podnoszących jakość pracy szkoły

Współtworzenie uroczystości i imprez szkolnych
Okres stażu
Sprawozdania z imprez. Dokumentacja zdjęciowa

3. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego

Dodatkowe lekcje dla uczniów słabych oraz zaawansowanych


Okres stażu

Opracowany program

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

4.Organizacja konkursów
Konkursy literackie, recytatorskie, czytelnicze

Okres stażu
Sprawozdania, testy

5.Opieka nad pracownią polonistyczną
Dbanie o atrakcyjny wygląd pracowni, gromadzenie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie gazetek ściennych itp.

Okres stażu

Wykaz ulepszeń pracowni

6. Wzbogacanie metod i
form pracy o nowe
metody aktywizujące.

Wykorzystanie metod
aktywizujących w procesie edukacyjnym.
Tworzenie pomocy dydaktycznych.

Okres stażu
Materiały, spis pomocy i literatury.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Organizacja własnego warsztatu pracy
Opracowywanie testów, scenariuszy zajęć i imprez szkolnych, dokumentacji oraz przedmiotowych prezentacji multimedialnych

Na bieżąco
Opracowane materiały w formie elektronicznej

2. Korzystanie z Internetu na lekcjach języka polskiego

Korzystanie ze stron internetowych i przydzielanie uczniom zadań z wykorzystaniem danej strony

Okres stażu
Adresy stron

Scenariusze lekcji

3. Prowadzenie dziennika elektronicznego

Informowanie rodziców i uczniów o postępach w nauce.

Okres stażu
Strona dziennika internetowego

4. Gdańska Platforma Edukacyjna

Udział w pracach zespołu wdrażającego działanie modułu Arkusz organizacyjny i Plan lekcji

Okres stażu
Poprawnie działające moduły

5. Komunikacja z uczniami i rodzicami poprzez nowoczesne kanały

GPE
portal społecznościowy
Okres stażu
strona, profil

6. Wykorzystanie możliwości ICIM

Tworzenie modułów tematycznych związanych z nauczanym przedmiotem
Okres stażu
Wykaz stworzonych materiałów


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Prowadzenie lekcji pokazowych dla innych nauczycieli

Zajęcia otwarte z języka polskiego

W miarę potrzeb
Scenariusze zajęć

2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego języka polskiego

Prezentowanie swoich propozycji organizacji zajęć oraz opracowanych materiałów
Okres stażu
Protokoły z posiedzeń zespołu

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

Hospitacje lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli

Okres stażu

Potwierdzenie uczestnictwa

4. Opieka nad nauczycielem stażystą lub kontraktowym, starającym się o wyższy stopień awansu zawodowego

Wzajemne hospitowanie swoich lekcji; pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego; sporządzenie oceny nauczyciela

W miarę potrzeb
Zaświadczenie dyrektora szkoły dot. pełnienia funkcji opiekuna stażu

5. Zamieszczenie własnych publikacji na portalach
edukacyjnych i w mediach

Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym Zamieszczenie na portalu edukacyjnym lub w czasopiśmie scenariusza imprezy

Okres stażu
Publikacja w Internecie, kserokopie artykułów

§ 8 ust.2 pkt.4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych (…)

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Uzyskanie uprawnień egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego

Odbycie kursu a następnie wykonywanie zadań egzaminatora OKE z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego
Okres stażu

Według potrzeb
Zaświadczenie z odbytego kursu

Potwierdzenie

§ 8 ust.2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Podniesienie atrakcyjności oferty szkoły

Zorganizowanie ciekawych akcji:
-przygotowanie przedstawień teatralnych,
-włączenie się w międzynarodową akcję bookcrosing
-włączanie się społeczności szkolnej w projekty pod patronatem Miasta Gdańska, kuratorium

W każdym roku szkolnym

Okres stażu
Sprawozdania/scenariusze imprez i uroczystości

2. Organizowanie szkolnych konkursów języka polskiego,
przygotowanie ewentualnych uczniów chętnych do udziału w konkursach lokalnych

Zaangażowanie uczniów do konkursów rozwijających ich zainteresowania, prezentacja ich dokonań na forum szkoły i na stronie internetowej szkoły
Okres stażu
Scenariusze konkursów

Wyróżnienia i nagrody dla uczniów

Podziękowania od organizatorów

3. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych uczniów

Współorganizowanie wyjść do kina lub teatru oraz wycieczek szkolnych.
Okres stażu
Dokumentacja wycieczek

Sprawozdanie z wycieczki

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu

Udział w akcjach charytatywnych .
Okres stażu Zaświadczenia, opis działań zawarty w teczce wychowawcy


2. Współpraca z instytucjami:
MOPS, Policja, Staraż Miejska, PPP
Współdziałanie w ramach pełnienia funkcji wychowawcy i realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego i wychowawczego szkoły.

W miarę potrzeb
Wpisy w dzienniku i dokumentacji wychowawcy


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – pomoc uczniom słabym
Dodatkowe zajęcia z uczniem słabym

Konsultacje
Okres stażu
Opis przypadku

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami w rozwiązywaniu trudnych przypadków wychowawczych
Okres stażu
Dziennik klasowy
Zaświadczenie pedagoga
Opis przypadku


Sporządziła:
......................
Zatwierdzam do realizacji
…………………………… ………………………………..
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Wyświetleń: 660


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.