Katalog

Karolina Hajda, 2015-10-16
Libiąż

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
na nauczyciela dyplomowanego

Dane osobowe:
Imię i nazwisko: Karolina Hajda
Miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Czas trwania stażu: 01.09.2015r. – 31.05.2018r.

Wymagania

8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poszerzanie i doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnątrzszkolnych (WDN) oraz zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego dotyczących:
•zagrożeń dzieci i młodzieży cyberprzemocą (pomoże mi to w rozpoznawaniu przyczyn przemocy w nowoczesnych technologiach komunikacyjnych, poznaniu procedur reagowania w sytuacji cyberprzemocy oraz działania wobec ofiary cyberprzemocy);
•pracy z uczniami z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością (pomoże mi to w tworzeniu programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz planowaniu zajęć i przygotowywaniu pomocy dydaktycznych dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim);
•tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (pomoże mi to w prawidłowym tworzeniu IPET-ów dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów Ośrodka oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi);
•metod komunikacji alternatywnej uczniów mających trudności z werbalnym porozumiewaniem się (pomoże mi to w pracy z uczniami Ośrodka mającymi trudności w werbalnym komunikowaniu się z otoczeniem);
•przygotowania się do stażu i postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (pomoże mi to w prawidłowy i efektowny sposób odbyć staż oraz pozytywnie zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela dyplomowanego).
Wszelkie podjęte przeze mnie formy doskonalenia zawodowego wpłyną pozytywnie na efektywność mojej pracy, uatrakcyjnią moje zajęcia oraz zwiększą aktywność uczniów na nich co w konsekwencji podniesie jakość pracy Ośrodka.

2. Pogłębianie znajomości zagadnień psychologicznych, pedagogicznych, dydaktycznych poprzez lekturę książek, analizę artykułów zawartych w czasopismach, analizę publikacji w Internecie.

3. Organizowanie lub współorganizowanie akademii, uroczystości, imprez, konkursów.

4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez przygotowywanie pomocy dydaktycznych, które uwzględniają indywidualne potrzeby konkretnych uczniów m.in.:
•piktogramy do zajęć z Godpodarstwa Domowego;
•przedmioty do zadań jedno lub wielopudełkowych, które można segregować wg cech t.j. kształt, kolor, wielkość;
•plany domu, pokoju dziennego, kuchni, łazienki oraz plansze przedstawiające przedmioty codziennego użytku do zajęć z Gospodarstwa Domowego;
•książka z różnymi fakturami do pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

5. Systematyczna analiza przepisów dotyczących systemu oświaty.

6. Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej SOSW.


8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze, konspekty, karty pracy, sprawdziany, prezentacje Power Point).

2. Komputerowe opracowywanie materiałów związanych z pracą szkoły (plany, programy, sprawozdania).

3. Prowadzenie wybranych zajęć w pracowni informatycznej:
•zajęcia rewalidacyjne – praca z programami multimedialnymi (Mądra Głowa, Królik Bystrzak, Porusz Umysł , itp.);
•zajęcia z Gospodarstwa Domowego – wykorzystanie komputera w domu i życiu codziennym, płacenie rachunków przez Internet, tworzenie planów domu w Programie Power Point, szukanie informacji w Internecie dotyczących np. bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych w domu.

4. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i multimedialnych wspomagających proces komunikacji oraz rozwój funkcji poznawczych.

5. Wykorzystanie Internetu poprzez:
•korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli,
•śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego (strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty),
•pogłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego.


8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

2. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

3. Prowadzenie warsztatów w ramach WDN na temat Cyberprzemocy.

4. Opracowanie i udostępnianie do wykorzystywania w szkole materiałów edukacyjnych (scenariuszy zajęć, konspektów, Programu pracy
korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z zaburzeniami motoryki małej i dużej).


8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Próba pozyskiwania sponsorów w celu uzyskania środków materialnych/ rzeczowych na prowadzone w Ośrodku akcje, konkursy.

2. Wykonanie z uczniami kartek świątecznych na kiermasz bożonarodzeniowy w celu promocji szkoły.

3. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Moje Boże Narodzenie” (opracowanie regulaminu konkursu, przegląd prac uczniów, ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród).

4. Zorganizowanie wystawy prac uczniów Ośrodka w Libiąskim Centrum Kultury w celu promocji naszego Ośrodka.

5. Współredagowanie gazetki Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Porozmawiajmy o …” (kącik dot. ekologii).

6. Poznanie i ciągłe zainteresowanie sytuacją środowiskową, rodzinną i zdrowotną uczniów i wychowanków poprzez:
•aktywną współpracę z rodzicami uczniów i wychowanków,
•systematyczne zapoznawanie się z aktualnymi zaleceniami lekarskimi poradni specjalistycznych w celu zapoznania się ze stanem zdrowia uczniów i wychowanków,
•współpraca z kuratorami uczniów i wychowanków.

7. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów i wychowanków poprzez:
•systematyczną lekturę czasopism pedagogicznych, literatury fachowej,
•wykorzystywanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów dydaktycznych,
•wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.


8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Współpraca z Nadleśnictwem Chrzanów (udział w akcji „Sprzątanie Świata” organizowanej przez Nadleśnictwo w celu propagowania wśród uczniów naszego Ośrodka idei dbania o środowisko).

2. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Pomocą Społeczną (w celu przekazania rodzicom informacji dotyczącej korzystania z tych instytucji).

3. Współpraca z Fundacją Otwartego Serca w Libiążu (zbiórka makulatury oraz ciepłej odzieży dla uczennicy Ośrodka pochodzącej z niezamożnej rodziny w celu ułatwienia życia codziennego rodzinie uczennicy).
4. Współpraca z LCK w Libiążu (zorganizowanie wystawy prac uczniów Ośrodka i wystawienie jej w Libiąskim Centrum Kultury w celu promocji naszej placówki).

5. Współpraca z Fundacją im. Brata Alberta w Libiążu (porady rehabilitanta dot. pracy z osobami głęboko upośledzonymi w celu dowiedzenia się jakimi ćwiczeniami mogę ulżyć wychowankom , na co mam uważać , by nie zrobić im krzywdy i co zrobić by ćwiczenia przynosiły im korzyść i usprawniały ich ruchowo).

6. Współpraca z nauczycielami innych placówek (wymiana informacji na temat pracy z uczniami, stosowanych metod pracy i środków dydaktycznych, przeczytanej literatury fachowej w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności).


8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Opracowanie i wdrożenie Programu pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów z zaburzeniami motoryki małej i dużej.


8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych,
z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie sytuacji edukacyjnych, wychowawczych i innych poprzez:
•analizę dokumentów dziecka,
•rozmowy z rodzicami,
•rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, psychologiem, pedagogiem.

2. Rozwiązywanie sytuacji trudnych poprzez:
•poszukiwanie rozwiązania wynikłych problemów,
•współpracę z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda),
•próbę podjęcia konkretnych działań.

3. Dokonanie opisu i analizy indywidualnego przypadku.
Minimum dwa razy w każdym roku szkolnym w okresie stażu.Opracowała: Karolina Hajda

Chrzanów, dnia 1.09.2015r.
Wyświetleń: 187


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.