Katalog

Agnieszka Rajska-Kołakowska, 2015-10-16
Przasnysz

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

Plan dydaktyczny nauczyciela do zajęć artystycznych.

- n +

Opracowała Agnieszka Rajska - Kołakowska

PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA DO PRZEDMIOTU ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU z 2009 r. nr 54, poz. 442) określa dla gimnazjum 65 godzin dydaktycznych zajęć artystycznych.w trzy letnim cyklu nauczania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.).


TEMAT LEKCJI
LICZBA GODZIN WYMAGANIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
(poziom podstawowy) WYMAGANIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
(poziom ponadpodstawowy)
METODY I FORMY PRACY UCZNIA MATERIAŁ W PODRĘCZNIKU, TEKSTY KULTURY
1. Zaproszenie do zajęć artystycznych.

Zapoznanie z programem,
przedmiotowymi zasadami oceniania. Omówienie tematów zajęć artystycznych na cały rok szkolny oraz zapoznanie uczniów z przyborami niezbędnymi do zajęć.

(1 h)

2,3. Malarstwo

Malarskie wspomnienie wakacji.
Pocztówka z wakacji.

(2 h)
- podaje elementy kompozycji
obrazu
- potrafi odróżnić malarstwo przedstawiające i abstrakcyjne
- nazywa barwy podstawowe i pochodne
- wymienia techniki malarskie
- wykonuje prace malarską na zadany temat (np. Kolor z
wakacji – świat barwnych
plam)
- komponuje elementy
pocztówki z wakacyjnych
wspomnień
- omawia źródła inspiracji malarzy
- wymienia i analizuje elementy budujące kompozycje obrazu
- podaje przykłady malarstwa przedstawiającego i abstrakcyjnego
- analizuje użyte środki plastyczne w obrazie
- zna techniki malarskie i rozpoznaje je na przykładach
- świadomie używa środków malarskich do wykonania własnej pracy malarskiej
- metoda pracy: praca z tekstem
przewodnim, ćwiczenia z
korektą nauczyciela, pokaz,
prezentacja do wyboru
nauczyciela
- Forma pracy: indywidualna - Podręcznik Operon rozdz. 18
4,5.
Portret w fotografii
Autoportret


(2 h)

Plastyka i media/ sztuki plastyczne


- zna podstawowe zasady fotografii portretu
- zna zasady jakimi kieruje się fotografia w portrecie (kompozycja, układ)
- potrafi wykonać prostymi technikami portret koleżanki lub kolegi aparatem fotograficznym lub komórkowym
- posługując się zdjęciem potrafi narysować w technice ołówkowej lub kredką portret osoby z rodziny lub autoportret próbując najwierniej odzwierciedlić podobieństwo - w twórczy sposób wykonuje zdjęcie kolegi lub koleżanki zachowując podstawowe zasady fotografii portretu
- wykorzystując sprzęt fotograficzny potrafi ustawić odpowiednio kadr i dobrą kompozycje portretowanej osoby
- znając techniki rysunkowe w wierny sposób rysuje portret z fotografii w dowolnej technice rysunkowej (ołówek, kredka)
- praca z tekstem przewodnim,
ćwiczenia z korektą
nauczyciela, pokaz
prezentacja do wyboru
nauczyciela.

- Forma pracy: indywidualna

- prezentacja zdjęć portretowych
z albumu rodzinnego
6,7,8.
Technika Iris Holding

Projekt i wykonanie wzorów z użyciem techniki Iris Holding

(3h)


- zna podstawową technikę wykonania wzoru z zastosowaniem techniki Iris holding
- potrafi narysować poprawnie wybrany kształt potrzebny do wykonania wzoru
- stosuje najprostszą technikę
- naklejania i układania kolorowych pasków papieru
- wykonuje dekoracyjny obrazek o dowolnej tematyce (kwiat, liść, zwierze) - na podstawie poznanej techniki potrafi sam stworzyć ciekawą kompozycję oraz wprowadzić własne wzory
- w twórczy sposób realizuje temat obrazka - praca indywidualna z korektą
nauczyciela
- pokaz i prezentacja gotowych
propozycji poznanej techniki
- prezentacja wybranych prac, szablony z Internetu
9,10.
Estetyka i funkcjonalność

Karty świąteczne

(2 h)

Plastyka i media/ rzeczywistość wokół nas
 wartości estetyczne jako zgodność formy z przeznaczeniem oraz użytym materiałem,
 sztuka użytkowa i jej rola w życiu codziennym
 wykonuje wzór, szablon karty okolicznościowej z zastosowaniem odpowiednich elementów graficznych

 zna podstawowe zasady projektowania graficznego,
 zna zasady komponowania tekstu
 potrafi dobrać kolory, czcionkę, wielkości do zaprojektowanej karty świątecznej

- praca z pokazem nauczyciela,
- pokaz, ćwiczenie z korektą nauczyciela.
Forma pracy indywidualna.
- „Moje hobby” – Świat książki
- wybrane przykłady

11,12,13.
Haft na papierze

Projekt i wykonanie karty okolicznościowej

(3h)

- zna podstawowe techniki wykonania haftu na papierze (owal, gwiazda)
- potrafi narysować poprawnie wybrany kształt potrzebny do wykonania haftu
- zna najprostszą technikę przeplatania nici przez otwory w kartce
- wykonuje projekt pocztówki o charakterze świątecznym

- na podstawie poznanej techniki potrafi sam stworzyć ciekawą kompozycję z poznanych elementów oraz wprowadzić własne wzory
- w twórczy sposób realizuje temat karty świątecznej

- praca indywidualna z korektą nauczyciela
- pokaz i prezentacja gotowych propozycji haftu na papierze


 prezentacja wybranych prac
 szablony, wzory z Internetu
14,15.
Estetyka i funkcjonalność.

Maska karnawałowa.

(2 h)

Plastyka i media / rzeczywistość wokół nas

- zna pojęcia: funkcjonalność,
estetyka, oryginalność i
potrafi je stosować w życiu
codziennym
- zna funkcję i rolę jaką pełniła i pełni maska
- określa swój stosunek do wartości estetycznych w życiu codziennym
- wykonuje projekt maski karnawałowej stosując wiedzę z zakresu estetyki i funkcjonalności przedmiotu
- umiejętnie łączy różne elementy dekoracyjne z formą zaprojektowanej maski (rysunek, malarstwo, wyklejanka, wydzieranka, stemple) - orientuje się w tendencjach mody w stosowaniu masek dawniej i dziś
- wykonuje zadanie zgodnie z tematem
- stosuje różne środki artystyczne (masa solna, masa papierowa, szablon)
- w sposób twórczy i oryginalny potrafi zaprojektować kształt maski zachowując proporcje dostosowane do własnej twarzy - praca z tekstem przewodnim,
pokaz, praca z korekta
nauczyciela

- praca indywidualna - Podręcznik Operon rozdz. 22
- Człowiek w kulturze – Podręcznik do wiedzy o kulturze – Z. Grębecka, I. Kurz, M. Litwinowicz Droździel, P. Rodek – Wyd. PWN str. 123
16.
Sztuka prehistoryczna

Malarstwo jaskiniowe.

(1 h)

Historia sztuki


- Wymienia epoki prehistoryczne (paleolit, neolit, epokę brązu i żelaza)
- opisuje tematykę malowideł naskalnych
- wymienia przykłady zabytków sztuki prehistorycznej
- przyporządkowuje epokom prehistorycznym przykłady zabytków
- opisuje malarstwo prehistoryczne na przykładach Altamiry i Lascaux analizując ich formę i funkcje
- wymienia środki malarskie i rysunkowe zastosowane w malarstwie naskalnym - praca z tekstem przewodnim
praca z korektą nauczyciela.

- Podręcznik Opero rozdz. 1
- „Historia świata” – Początki dziejów ludzkości – Pierwsze cywilizacje – Larousse Wyd. Hachette (grota Lascaux, Altamira)
- Film edukacyjny - Kraina Sztuki - Prehistoria (pierwsze rysunki naskalne) - Wyd. PWN

17,18,19, 20
Przygoda z książką
Iluminatorstwo – ozdobny inicjał
Ozdobna kaligrafia
Ilustracja do bajki

(4 h)
Lekcja metodą projektu - zna pojęcie iluminatorstwa
- potrafi zaprojektować własny inicjał oraz ozdobić go różnymi środkami artystycznymi
- w sposób dekoracyjny pisze stronę z wybranej przez siebie bajki łącząc fragment tekstu z ozdobnym inicjałem
- wykonuje barwną ilustrację do tekstu z wybranej bajki - projektuje ozdobną stronę tekstu z inicjałem
- potrafi dopasować odpowiednie środki artystyczne (pióro, cienkopis, farba) do wykonania ozdobnego tekstu z ulubionej bajki
- w sposób malarski lub przestrzenny wykonuje ilustrację do tekstu
- łącząc się w grupy dwu lub wieloosobowe prezentuje na forum klasy zilustrowana przez siebie bajkę w formie krótkiego przedstawienia - praca z tekstem przewodnim,
praca z korekta nauczyciela,
prezentacja, pokaz.

- Forma pracy: indywidualna
lub grupowa, podział klasy na
grupy
- ustalenie kontraktu z uczniami

- Iluminatorstwo – ozdobne strony z ksiąg średniowiecznych, przykłady ozdobnych inicjałów,
- Wybrane ilustrowane bajki
21.
Renesans – perspektywa w malarstwie

(1 h)

Historia sztuki - podaje cechy charakterystyczne sztuki renesansowej
- podaje podręcznikowe przykłady dzieł renesansowych oraz ich twórców
- definiuje pojęcia: perspektywa w malarstwie, przestrzeń,
- wymienia najważniejszego twórcę malarstwa renesansowego; Leonarda da Vinci
- określa ramy czasowe i zasięg terytorialny sztuki renesansowej
- charakteryzuje cechy malarstwa renesansowego
- analizuje treść i formę oraz indywidualne cechy twórców malarstwa renesansowego
- rozpoznaje cechy charakterystyczne dla sztuki renesansu
- zna i potrafi opisać twórczość i dzieła Leonarda da Vinci - praca z tekstem przewodnim,
pokaz, prezentacja.

- Forma pracy: w grupie lub indywidualna - Podręcznik Operon rozdz. 7
- „Leonardo da Vinci” – Frank Zollner – Wyd. Taschen
- Podręcznik „Kraina sztuki” – B. Marcinkowska, L. Frydzińska Świątczak – Wyd. PWN 2009, rozdz. 3
- Zestaw reprodukcji dzieł sztuki - Wyd. Mac Edukacja – (Ostatnia Wieczerza Leonardo da Vinci)
22,23.
Impresjonizm – malarstwo wrażeniowe

(2 h)

Historia sztuki - wymienia cechy malarstwa impresjonistycznego
- podaje nazwiska twórców impresjonizmu
- zna inspiracje, osiągnięcia i techniki, które wpłynęły na rozwój malarstwa impresjonistycznego
- wykonuje prace malarską zgodnie z tematem (pejzaż impresjonistyczny lub bukiet kwiatów – wydzieranka lub wyklejanka) - charakteryzuje inspiracje i osiągnięcia naukowe, które miały wpływ na rozwój kierunku
- omawia nowe zasady budowania obrazu, środki wyrazu
- wymienia twórców nowego kierunku oraz ich dzieła
- twórczo interpretuje prace plastyczną na dany temat z uwzględnieniem techniki malarstwa impresjonistycznego
- potrafi dobrać właściwe środki artystyczne do własnego pomysłu pracy plastycznej (plastelina, wydzieranka)
- praca z tekstem przewodnim,
pokaz, prezentacja
multimedialna, film.

- Forma pracy indywidualna lub
zbiorowa - Podręcznik Operon rozdz. 12
- Film multimedialny Vincent Van Gogh – Biography – Wyd. Przekrój
- Płyta multimedialna 100 najsłynniejszych obrazów – Wyd. Cztery Kąty (Monet, Renoir, Cezanne, Vincent Van Gogh)
- Reprodukce dzieł sztuki - Wyd. Mac Edukacja – Georges Seurat; Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte, Claude Monet; Wschód Slońca, Vincent Van Gogh; Gwieżdzista noc

24,25.
Sztuka ulicy.

Graffiti.

(2 h)

Plastyka i media/ rzeczywistość wokół nas - zna pojęcia: flash mob, performance, graffiti, wlepka, tagi
- wyraża własną opinię na temat sztuki ulicy
- widzi różnice pomiędzy sztuką a wandalizmem
- wykonuje twórczo prace zbiorową na arkuszu papieru na wybrany temat o charakterze graffiti - porównuje działania performance i heppeningu
- zauważa związki przyczynowo – skutkowe w rozwoju sztuki ulicy
- wyjaśnia role i znaczenie sztuki ulicy
- w twórczy sposób realizuje zadany temat
- potrafi w pracy grupowej łączyć zabawę z twórczością wykonując pseudo graffiti - praca z tekstem przewodnim,
pokaz.

- Forma pracy grupowa - Podręcznik Operon rozdz. 23
- Podręcznik „Kraina sztuki” – Sztuka w przestrzeni publicznej - B. Marcinkowska, L. Frydzińska Świątczak – Wyd. PWN, str. 52
26,27.
W świecie przedmiotów – sztuka użytkowa.

Projekt pudełka dekoracyjnego.

(2 h)

Plastyka i media/ media jako narzędzie sztuki - zna pojęcia: rzemiosło artystyczne, sztuka użytkowa, oryginalność i potrafi je stosować w życiu codziennym
- określa swój stosunek do wartości estetycznych w życiu codziennym
- wykonuje model papierowego pudełka i dekoruje go w sposób ozdobny - orientuje się w tendencjach
sztuki użytkowej
- wykonuje zadanie zgodnie z tematem
- stosuje się do zasad estetyki i dekoracyjności
- w twórczy i oryginalny sposób potrafi dobrać środki artystyczne potrzebne do dekoracji pudełka - praca z pokazem nauczyciela,
- pokaz, ćwiczenie z korektą nauczyciela.
Forma pracy indywidualna. - „Moje hobby” – Świat książki
- wybrane przykłady
28,29.
Moda – sztuka projektowania ubioru.


(2 h)

Plastyka i media/ media jako narzędzie sztuki - potrafi wymienić charakterystyczne stroje z różnych epok
- potrafi rozpoznać na ilustracji stroje i przyporządkować je do danej epoki
- projektuje strój w związku z obowiązującymi trendami,
- potrafi odpowiednio dobrać środki rysunkowe i malarskie w celu poprawnego zaprojektowania stroju z wybranej epoki,
- potrafi posługując się różnymi formami przekazu (prezentacja multimedialna, plakaty, gazetki, rysunki) krótko scharakteryzować prezentowane trendy w modzie poszczególnych epok,
- potrafi pracować w grupie dwuosobowej lub większej,
- potrafi myśleć kreatywnie i twórczo, - wypowiada się na temat mody i uzasadnia swe opinie
- wymienia i opisuje trendy w modzie poszczególnych epok,
- potrafi wcielić się w rolę projektanta mody umiejętnie dobierając formę, kolor i odpowiedni fason stroju dla młodzieży
- w twórczy sposób kreuje świat mody posługując się arkuszem papieru, pisakami, i innymi środkami artystycznymi
- potrafi wykorzystać poznaną wiedzę dotycząca funkcjonalności, estetyki, oryginalności w celu zaprojektowania ciekawego stroju dla siebie
- pokaz nauczyciela, prezentacja,
- praca w grupach dwuosobowych lub większych
- praca indywidualna, - Podręcznik „W tym cała sztuka” – Jolanta Gomula – Wyd. Mac Edukacja str. 32
- Katalogi z moda, czasopisma o modzie z poszczególnych epok, źródło internetowe
30,31.
Barwny świat wyobraźni (stwory, potwory).

Kolor i kompozycja

(2h) - potrafi w barwny sposób posługując się wyobraźnią stworzyć kompozycję z różnych wymienionych zwierząt
- w ciekawy kompozycyjny sposób potrafi narysować „stwora, potwora” złożonego z kilku wymienionych zwierząt (ważka, motyl, smok, jaszczurka, paw itp.)
- w bogaty i ciekawy sposób potrafi do techniki rysunkowej wkomponować elementy wyklejone posługując się różnymi środkami artystycznymi - omawia nowe zasady budowania (kompozycja, kształt, barwa) obrazu
- twórczo łączy elementy wybranych zwierząt,
- twórczo interpretuje pracę plastyczna na dany temat z uwzględnieniem kompozycji i koloru,
- posługuje się różnymi środkami artystycznymi - pokaz nauczyciela, prezentacja
- praca indywidualna z korektą nauczyciela  prezentacja wybranych przykładów,
 fotografie wybranych zwierząt

32, 33
Rytm, muzyka.

Moja muzyka – interpretacja plastyczna wybranego działa muzycznego.


(2h)


34.
Lekcja do dyspozycji nauczyciela

(1h)

35.
Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanych technik malarskich i rysunkowych.

(1h) - zna pojęcie waloru,
- potrafi odróżnić malarstwo przedstawieniowe od abstrakcyjnego,
- nazywa barwy podstawowe i pochodne,
- w twórczy sposób potrafi zinterpretować usłyszaną muzykę za pomocą plam barwnych


- zna pojęcie: wernisaż, wystawa
- potrafi wymienić muzea w swojej okolicy
- wie czym różni się muzeum od galerii sztuki
- uczestniczy w wystawach okazjonalnych w MDK-u lub muzeum w swoim mieście
- czynnie bierze udział w pracach plastycznych związanych z dekoracjami plastycznymi na terenie szkoły
- tematy wynikające z imprez okolicznościowych (elementy dekoracyjne związane ze świętami i imprezami szkolnymi)- zna najprostsze techniki
rysunkowe i malarskie,
- potrafi odróżnić pracę
walorową od barwnej,
- potrafi wymienić
podstawowe przybory
kreślarskie i malarskie
stosowane w technikach
rysunkowych i malarskich
- wymienia i analizuje elementy budujące kompozycje obrazu,
- zna techniki malarstwa i analizuje je na przykładach
- twórczo interpretuje pracę plastyczną na dany temat z uwzględnieniem kompozycji i koloru
- dopasowuje rodzaj muzyki do własnego nastroju oraz w twórczy sposób posługując się środkami artystycznymi przedstawia ją na papierze


- uczęszcza do muzeum w
swojej okolicy
- potrafi opisać oglądaną wystawę oraz ustosunkować się do prezentowanych prac
- w twórczy sposób wykonuje potrzebne rekwizyty związane z przedstawieniami i imprezami okolicznościowymi w szkole- zna techniki malarskie i
rysunkowe oraz rozpoznaje
je na przykładach,
- potrafi rozróżnić style
malarskie i rysunkowe na
postawie poznanych
kierunków w sztuce
(prehistoria, renesans,
impresjonizm)
- pokaz, prezentacja
nauczyciela,
- forma pracy: indywidualna z
korektą nauczyciela
- uczeń sam wybiera rodzaj
słuchanej przez siebie muzyki


- pokaz, prezentacja,
Wycieczka do muzeum,
MDK-u


- pokaz i prezentacja
wybranych reprodukcji
malarskich i rysunkowych - wybrane przykłady,
- wybrany utwór muzyczny


- Podręcznik Operon rozdz.24
- Podręcznik „Kraina sztuki” – B. Marcinkowska, L. Frydzińska Świątczak – Wyd. PWN - Muzea miejsca ze skarbami, str. 158 (Luwr, Zamek Królewski w Warszawie, Wawel)


- Podręczni „Kraina sztuki” –
B. Marcinkowska, L.
Frydzińska Świątczak – Wyd.
PWN

Wyświetleń: 319


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.