Katalog

Agnieszka Rajska-Kołakowska, 2015-10-16
Przasnysz

Zajęcia artystyczne, Program nauczania

Program nauczania do zajęć artystycznych w gimnazjum.

- n +

Opracowała Agnieszka Rajska – Kołakowska


Program nauczania do
zajęć artystycznych
w gimnazjum

(1h/tyg)

Zajęcia artystyczne
(malarstwo, rysunek, fotografia,
plastyka i media)


Spis treści
1. Założenia programu i sposoby realizacji……............................3-5
2. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania…………………….5-10
3. Ogólne zagadnienia przewidziane w programie.………………10-12
4. Przewidywane osiągnięcia uczniów…………………………....12-14
5. Procedury osiągania celów…………………………………......14-15
6. Metody oceniania osiągnięć uczniów…………………………..15-17
7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.........................18-19


1. Założenia programu i sposoby realizacji

Program zajęć artystycznych – w gimnazjum jest przygotowany zgodnie
z celami i treściami kształcenia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, zał. 4).
Podstawa programowa określa, czego nauczyciel jest zobowiązany nauczyć ucznia na poszczególnych etapach kształcenia oraz podkreśla wkład szkoły i nauczycieli
w kształtowanie właściwych postaw uczniów.
Cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych (percepcja sztuki, ekspresja przez sztukę, recepcja sztuki), a wiadomości i umiejętności, które uczniowie powinni zdobyć, są wyrażone w języku wymagań szczegółowych.
Podstawa programowa zakłada realizację obowiązkowych zajęć artystycznych w gimnazjum.
Niniejszy program jest propozycją tematycznych zajęć artystycznych z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, i innych pokrewnych zajęć manualnych przewidzianych na 34 godziny dydaktyczne..
Propozycja zajęć artystycznych oparta jest również o wiedzę teoretyczną uczniów
dotyczącą wiedzy o sztuce i historii sztuki.
Głównym założeniem programu jest praktyczna realizacja różnorodnych zadań przybliżających uczniom zagadnienia z dziedziny malarstwa, rysunku, fotografii, przede wszystkim w formie ćwiczeń rysunkowych na płaszczyźnie, konstruowania i projektowania modeli przestrzennych oraz działań w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej.
Zgodnie z zaleceniami podstawy programowej, realizacja programu przewiduje wykorzystanie w ćwiczeniach mediów: fotografii i technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Poszczególne zadania są opatrzone wprowadzającymi lub uzupełniającymi wiadomościami z historii i teorii sztuki (malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii, scenografii).
Proponowany układ materiału dydaktycznego został dostosowany do warunków przeciętnej szkoły i ucznia, jednak nauczyciel może go dowolnie modyfikować, w zależności od własnych potrzeb, możliwości i warunków uczniów i szkoły.
Część ćwiczeń uczniowie mogą realizować jako zadania domowe, zwłaszcza gdy
wskazane jest projektowanie za pomocą programów komputerowych, a dostęp do pracowni komputerowej w szkole jest ograniczony.
Niektóre zagadnienia i ćwiczenia można zrealizować w formie interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych we współpracy z nauczycielami języka polskiego, historii, informatyki, techniki.
Projekty edukacyjne jako forma pracy są bardzo efektywne dydaktycznie i atrakcyjne dla uczniów.
Realizacja cyklu zajęć artystycznych powinna być zakończona wystawą prac
uczniów o tematyce malarstwa, fotografii, rysunku. W tym celu wraz z uczniami tworzona będzie na bieżąco tzw. „Nasza Galeria” na korytarzu szkolnym.
Podczas realizacji niniejszego programu wskazane jest korzystanie z podręczników do plastyki w gimnazjum, płyt multimedialnych oraz różnego rodzaju albumów i plansz edukacyjnych z reprodukcjami obrazów i zdjęć.
Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:
• Wprowadzać ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
• Rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia,
• Wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki,• Rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej (podstawa programowa dla trzeciego etapu edukacyjnego).

Nauka zajęć artystycznych umożliwi gimnazjalistom pełniejszą percepcję – czyli odbiór wypowiedzi artystycznych i wykorzystanie zawartych w nich informacji, ekspresję przez sztukę, a więc aktywne uczestnictwo i tworzenie autorskich wypowiedzi za pomocą technik plastycznych jakim jest rysunek, malarstwo, a także wiedza z zakresu historii sztuki, polegającą na analizie i interpretacji dzieł oraz zjawisk.

2. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania.
Cele edukacyjne programu zostały określone i sformułowane zgodnie z założeniami podstawy programowej z zajęć artystycznych na trzecim etapie edukacyjnym.

Cele edukacyjne kształcenia:


1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji –
percepcja sztuki
2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki

Wiadomości:
• Zapoznanie z rolą sztuki oraz jej miejscem w życiu człowieka i społeczeństwa,• Przyswojenie rozszerzonego zasobu terminów i pojęć plastycznych z dziedziny rysunku oraz prawidłowe i swobodne ich stosowanie w wypowiedzi uczniów,
• Poznanie wiadomości z zakresu historii sztuki europejskiej dotyczącej rysunku, malarstwa, fotografii, scenografii, grafiki
• Zaznajomienie z najważniejszymi dziełami wybitnych twórców w/w
dziedzin, umiejscowienie ich w czasie,
• Przygotowanie do świadomego odbioru wytworów sztuki
• Kształtowanie świadomości dziedzictwa tradycji kultury narodowej oraz dziedzictwa kręgu kultury śródziemnomorskiej

Umiejętności:
• Nauka posługiwania się poznanymi technikami i przyborami rysunkowymi w stopniu uzależnionym od wrodzonych predyspozycji ucznia,
• Budowanie indywidualnego sposobu przekazu poprzez wykorzystanie inwencji oraz wyobraźni plastycznej uczniów
• Swobodne wypowiadanie się na temat sztuki,
• Odkrywanie sztuki w takich dziedzinach jak film, moda, reklama, fotografia itp.,
• Wyszukiwanie, porządkowanie i prezentacja informacji z różnych źródeł,
• Rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
• Obcowanie z zasobami sztuki (wystawy, ale także poprzez przekaz wirtualny),
• Organizacja własnego warsztatu pracy,
• Prezentacja prac uczniów (stworzenie „GALERII TWÓRCZOŚCI” – korytarz szkolny.

Wartości i postawy:
• Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury i zjawiska artystyczne,
• Rozwijanie wrażliwości na piękno, prowadzące do pełniejszego przeżywania otaczającej nas rzeczywistości,
• Zainteresowanie ucznia bezpośrednim kontaktem ze sztuką,
• Rozwijanie potrzeby obserwacji, koncentracji i dociekliwości w pracy oraz odpowiedzialności za efekt końcowy
• Wyrabianie szacunku dla pracy własnej i innych.

Treści nauczania.

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki

Uczeń:
• uczestniczy w percepcji dzieł sztuki poprzez wyszukiwanie w Internecie informacji o sztuce, zwiedzanie wirtualnych galerii sztuki i muzeów na świecie
• ma świadomość różnorodności sztuki i jej związków z nowoczesnymi technologiami
• potrafi formułować opinie, porównywać i wartościować szeroko rozumianą sztukę, a także działalność plastyczną rówieśników i własną
• zna zasady prawa autorskiego dotyczące ochrony własności intelektualnej.


Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę

Uczeń:
• poszukuje różnorodnych możliwości ekspresji we własnych działaniach artystycznych
• świadomie stosuje środki wyrazu plastycznego we własnych działaniach artystycznych
• wykazuje się umiejętnością twórczego myślenia, kreatywnością, realizuje oryginalne projekty
• tworzy różnorodne prace plastyczne, wykorzystując różne technologie, np. fotografię, graficzne programy komputerowe, kamerę
• realizuje i przedstawia własne projekty artystyczne za pomocą różnych nośników, np. prezentacji multimedialnych, fotografii, kamery
• wykazuje się wiedzą na temat szeroko rozumianej sztuki oraz otaczającej współczesnego człowieka rzeczywistości wizualnej
- tworzy za pomocą linii, kreski, konturu, modelunku światłocieniowego, plamy walorowej rysunek jako szkic, rysunek studyjny, formę indywidualnej wypowiedzi plastycznej.
- używa szerokiej palety barw oraz różnych rodzajów farb i technik malarskich do tworzenia barwnych kompozycji realistycznych, interpretacyjnych oraz abstrakcyjnych w sposób celowy w oparciu o wiedzę o kolorze. – malarstwo naścienne, szablonowe, graffiti
- rozwija wyobraźnię przestrzenną konstruując kompozycje i aranżacje przestrzenne z różnorodnych materiałów – np. papier oraz tworzy formy przestrzenne i niekonwencjonalne


- potrafi interpretować i ilustrować pojęcia metaforyczne w formie trójwymiarowej oraz przenosić realizacje plastyczne w przestrzeń publiczną
- wykonuje układy kompozycyjne w oparciu o zasady i rodzaje kompozycji plastycznej z zastosowaniem znaku plastycznego, liternictwa, symbolu – graffiti, vlepka
- projektuje prezentacje multimedialne, formy obrazowe i układy liternicze za pomocą komputerowych programów graficznych.


Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki

Uczeń:
• rozróżnia style i kierunki w malarstwie, grafice, fotografii oraz umieszcza je w odpowiednim porządku chronologicznym
• rozpoznaje najważniejsze dzieła sztuki europejskiej i polskiej; zna związki kultury danej epoki z przemianami społecznymi, polityką
- dostrzega i analizuje różne konteksty dzieł kultury
• odnajduje w stylu lub kierunku danej epoki inspiracje sztuką poprzednich epok
• wykazuje się umiejętnością analizy dzieła sztuki – dostrzega poszczególne elementy dzieła, porównuje, znajduje wzajemne związki i podsumowuje zebrane informacje
• zna podstawowe pojęcia i terminy związane ze sztuką
• wyszukuje potrzebne informacje zawarte w tekstach kultury
- analizuje dzieło sztuki według jego treści, formy i ekspresji wyrazu oraz wykorzystuje je jako inspirację do tworzenia własnej kreacji artystycznej
- projektuje własne działanie twórcze oraz bierze udział w projektowaniu działania lub formy artystycznej w zespole3. Ogólne zagadnienia przewidziane w programie

• Piękno, sztuka, kultura,
• Malarstwo – w świecie barw,
• Grafika i rysunek,
• Technika Iris Holding,
• W świecie przedmiotów, sztuka użytkowa,
• Haft na papierze,
• Estetyka i funkcjonalność,
• Prehistoria – rysunek jaskiniowy,
• Iluminatorstwo; ozdobny inicjał, ozdobna kaligrafia, ilustracja
• Renesans – epoka przełomu postrzegania przestrzeni i proporcji,
• Pejzaż impresjonistyczny – malarstwo wrażeń,
• Sztuka ulicy- graffiti,
• Realizacja makiet i form przestrzennych; estetyka i funkcjonalność – maska karnawałowa, pudełko dekoracyjne, karty świąteczne
• Fotografia w życiu ucznia – rysunkowy portret, autoportret
• Wystawa prac malarskich, rysunkowych, fotograficznych – tworzenie własnej galerii,
• Prezentacja multimedialna na zadany temat,
• Moda – sztuka projektowania ubioru,

Środki wyrazu plastycznego:

• Linia i punkt jako środek wyrazu plastycznego,
• Przestrzeń w obrazie – rodzaje perspektywy,
• Wielkość i proporcje przedmiotów na rysunku,


• Interpretacja własna modeli i motywów z natury,
• Projekty form użytkowych,
• Światłocień w rysunku,
• Ekspresja swobodna,
• Trójwymiarowość przestrzeni,
• Fotografia cyfrowa,
• Fotografia a możliwości komputerowe.

Metody i formy pracy.

1. Podające (pogadanka, opowiadanie, opis, objaśnianie)
2. Eksponujące (pokaz, slajdy, film, lekcje w galerii, w muzeum lub pracowni artysty)
3. Praktyczne (analiza reprodukcji dzieła, samodzielne ćwiczenia z korektą i bez korekty nauczyciela, plastyczne działania w grupie)
4. Problemowe (wykład problemowy, dyskusje, metody aktywizujące)

W nauczaniu historii sztuki:
• Pokaz multimedialny,
• Pogadanki o sztuce,
• Analiza dzieła sztuki,
• Prezentacje materiału ilustracyjnego (reprodukcji, eksponatów, foliogramy),
• Wyszukiwanie i prezentacja dodatkowych źródeł z zakresu wiedzy o sztukach plastycznych,
• Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym (w miarę możliwości wystawy lub lekcje muzealne),
• Możliwość zastosowania metody portfolio (chętni uczniowie),


W działalności plastycznej:

• Ćwiczenia rysunkowe różnymi przyborami (ołówek, węgiel, sepia, kredki, tusz),
• Ćwiczenia rysunkowe z korektą nauczyciela,
• Ćwiczenia rysunkowe bez korekty nauczyciela w celu rozwijania ekspresji swobodnej i odpowiedzialności za efekt końcowy,
• Odnoszenie wiedzy i umiejętności plastycznych do życia codziennego, wskazywanie ich przydatności w praktyce, innych dziedzinach życia (nauce, kulturze),
• Objaśnianie sposobów wykonywania ćwiczeń rysunkowych, dokonywanie korekt prac uczniów,
• Motywowanie do pracy poprzez eksponowanie prac uczniów,
• Inspiracje współczesnymi mediami: fotografią, filmem, teatrem, reklamą
• Udział w konkursach plastycznych oraz organizowanie innych konkursów o charakterze okolicznościowym, artystycznym, reklamowym
• Projektowanie ubioru, wnętrz, przedmiotów, znaków graficznych


4. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

Absolwent gimnazjum powinien wykazywać się umiejętnością praktycznego wykorzystywania wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas zajęć artystycznych oraz chęcią uczestniczenia w działaniach artystycznych różnego rodzaju.


1. Osiągnięcia wynikające ze zdobytej wiedzy o sztuce:

Uczeń potrafi:
• Analizować dzieła sztuki,
• Scharakteryzować dziedzinę sztuki jaką jest malarstwo, fotografia, rysunek,
• Używać terminów i pojęć związanych z malarstwem, rysunkiem, grafiką, fotografią,
• Potrafi wykonać prace plastyczne w różnych technikach stosując różne materiały i narzędzia rysunkowe i malarskie,
• Zna funkcję fotografii, próbuje określić elementy fotografii, które mogą stanowić o jej wyrazie artystycznym,
• Zna funkcję i potrafi wskazać zastosowanie grafiki komputerowej, posługuje się programami komputerowymi do grafiki komputerowej w celu tworzenia własnych projektów,
• Zdobywać samodzielnie informacje i posługiwać się nimi.

2. Osiągnięcia wynikające z aktywności artystycznej:

Uczeń potrafi:
• Prezentować i obronić twórczość własną,
• Zastosować perspektywę w rysunku,
• Zastosować światłocień w rysunku,
• Odnaleźć wielkość i proporcje przedmiotów na rysunku,
• Dobrać technikę rysunkową do zamierzonego zadania,
• Wykorzystać możliwości wynikające z użytej techniki,
• Poszukiwać oryginalnych rozwiązań,
• Mobilizować się w pracy, finalizować ją,


• Stosować podstawowe zasady estetyki,
• Szanować pracę własną i innych,
• Panować nad procesem twórczym, dostosować ekspresję twórczą do zadanego problemu,
• Stosować zasady BHP.

5. Procedury osiągania celów

Najważniejszym kryterium stosowanych metod jest ich skuteczność. Powinny być one dostosowane przede wszystkim do charakteru zajęć, ale także do możliwości szkoły, a zwłaszcza uczniów.
Metody nauczania zajęć artystycznych dzieli się na dwie zasadnicze grupy: dostosowane do percepcji i recepcji dzieła sztuki oraz działalności twórczej uczniów.
Efektywną i atrakcyjną dla uczniów metodą pracy na zajęciach artystycznych, łączącą też zagadnienia z innych przedmiotów, jest metoda projektu edukacyjnego.

Metody stosowane w nauczaniu historii sztuki, percepcji i recepcji dzieł sztuki oraz w kształtowaniu umiejętności tworzenia wypowiedzi przez sztukę:

• miniwykład, pogadanka, dyskusja, zawsze ilustrowane pokazem reprodukcji dzieł
• ćwiczenia plastyczne kształtujące zmysł obserwacji: szkice i studia rysunkowe z natury
• ćwiczenia w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej: formy przestrzenne z
różnorodnych materiałów
• realizowanie ćwiczeń i działań inspirowanych stylami, kierunkami i
poszczególnymi dziełami sztuki
• prace i projekty realizowane za pomocą fotografii


• wystawy prac – wskazana jest aranżacja wystawy przez uczniów- autorów prac
przy pomocy nauczyciela.

W edukacji plastycznej bardzo istotny jest bezpośredni kontakt z dziełem sztuki poprzez oglądanie i kształtowanie umiejętności opisywania dzieł sztuki !

6. Metody oceniania osiągnięć uczniów

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartymi w podstawie programowej kryteria, jakimi należy kierować się, oceniając wiedzę i umiejętności uczniów, powinny uwzględniać potencjalne zdolności plastyczne
uczniów w określonym przedziale wiekowym oraz ich możliwości kreacyjne. Nauczyciel powinien dostosować do nich wymagania edukacyjne.
Na ocenę powinny się składać przede wszystkim dwa elementy: stosunek ucznia do przedmiotu oraz wysiłek wkładany w realizację wymagań. Uzdolnienia plastyczne ucznia nie mogą być podstawowym kryterium oceniania.
Ocenianie powinno być systematyczne, a także poprzedzone przekazaniem uczniom kryteriów oceniania. Kryteria te powinny być zrozumiałe dla wszystkich uczniów.

Ocena powinna uwzględniać:

1. Wysiłek wkładany w realizację wymagań, stopień zaangażowania na lekcjach.
2. Stopień opanowania umiejętności i wiadomości oraz działania plastyczne:
zaangażowanie, niekonwencjonalność rozwiązań zarówno tematu, jak i formy.
3. Stopień wykorzystania posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu.
4. Stosunek ucznia do przedmiotu.


Przedmioty artystyczne stanowią grupę przedmiotów w których system oceniania stanowi problem złożony, trudny i często traktowany niejednoznacznie.
Uwzględniając specyfikę przedmiotu ocena powinna być raczej zachętą niż elementem egzekwowania wiedzy. W ocenie ćwiczeń praktycznych nie można brać jedynie pod uwagę zdolności artystycznych ucznia. Podstawowym kryterium oceny uczniów powinno być zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację zadania a także podejście do tematu. Indywidualne traktowanie każdego ucznia powinno zmotywować go do dalszych poszukiwań twórczych i jest warunkiem rzetelności pozwalającej dostosować metody oceniania do możliwości ucznia.

W ocenie działalności twórczej ucznia powinno wziąć się pod uwagę następujące elementy:


• Kompozycję płaszczyzny i przestrzeni,
• Kontrast walorowy,
• Wyraz ogólny,
• Inwencję i fantazję,
• Staranność wykonania,
• Zgodność z tematem,
• Umiejętność współpracy w grupie,
Poza tym na zajęciach artystycznych bieżącej ocenie podlega:
• Przygotowanie do lekcji,
• Aktywne uczestnictwo w zajęciach,
• Zdolność analizy i syntezy zadań,
• Twórcze i samodzielne rozwiązywanie problemów.Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form pracy ucznia:
• Praktyczne ćwiczenia rysunkowe,
• Różnorodne technicznie prace artystyczne,
• Udział w konkursach artystycznych,
• Wypowiedzi ustne,
• Zadania domowe,
• Rozwijanie zainteresowań i zdolności przedmiotowych,
• Aktywne uczestnictwo w życiu artystycznym szkoły,
• Samodzielne i grupowe wykonywanie dekoracji okolicznościowych.

Nauczyciel powinien ustalić szczegółowe kryteria oceny działalności twórczej – plastycznej oraz realizacji zadań o charakterze humanistycznym ucznia. Nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom ogólnych wymagań i kryteriów ocen na początku roku szkolnego (PZO) oraz szczegółowych wymagań i kryteriów ocen przed realizacją każdego projektu lub zadania na lekcji zajęć artystycznych. Ponad to nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów z warunkiem i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
Ocena powinna być informacją dla ucznia o jego pracy na zajęciach, umiejętnościach organizacji pracy w zakresie realizacji danego zadania, zaangażowaniu twórczym, postępach w nauce, procesie poznawczym oraz o stopniu jego indywidualnego rozwoju. Ocena jest opisem pracy ucznia zwróceniem uwagi zarówno na jego mocne, jaki i słabe strony, wymagające ćwiczeń i konieczność utrwalenia materiału.


7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

Ocena celująca: Uczeń wykazuje duże zainteresowanie sztuką i w pełni przyswoił wiadomości objęte programem. Zabiera głos w dyskusjach związanych z historią sztuki. Potrafi opisać charakterystyczne cechy wybranych stylów i kierunków w sztuce. Wykazuje ponadprogramową znajomość sylwetek i dzieł wybitnych twórców. Angażuje się w wykonywanie ćwiczeń rysunkowych. Na ćwiczenia przynosi komplet materiałów i przyborów. Dba o estetykę stanowiska pracy, starannie wykonuje każde ćwiczenie rysunkowe. Zna techniki rysunkowe i umie się posługiwać podstawowymi terminami plastycznymi. Uczestniczy w konkursach artystycznych poza szkołą. Bierze udział w życiu kulturalnym szkoły.
Ocena bardzo dobra: Uczeń w pełni przyswoił wiadomości objęte programem, zabiera głos w dyskusjach związanych z historią sztuki. Angażuje się w wykonywanie ćwiczeń rysunkowych, aktywnie uczestniczy w lekcjach. Na ćwiczenia przynosi komplet materiałów i przyborów. Dba o estetykę stanowiska pracy i staranne wykonywanie prac rysunkowych. Zna techniki rysunkowe i umie się posługiwać podstawowymi terminami plastycznymi. Ponadto wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i grupowych.
Ocena dobra: Uczeń przyswoił wiadomości objęte programem. Jest aktywny na lekcjach. Na ćwiczenia przynosi materiały i przybory. Starannie wykonuje zadane ćwiczenia plastyczne. Dba o miejsce pracy.
Ocena dostateczna: Uczeń średnio przyswoił materiał objęty programem. Wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem, nie angażuje się w wykonywanie ćwiczeń rysunkowych. Nie dba o estetykę miejsca pracy i niestarannie wykonuje ćwiczenia. Ponadto uczeń często jest nieprzygotowany do zajęć, większość prac wykonuje z pomocą nauczyciela.


Ocena dopuszczająca: Uczeń nie interesuje się przedmiotem i ma spore luki w wiadomościach objętych programem. Nieestetycznie wykonuje zadane ćwiczenia, nie przynosi materiałów i przyborów niezbędnych do uczestnictwa w lekcji.
Ocena niedostateczna: Uczeń jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje zupełnie postawy twórczej w działaniu na zajęciach, jest stale nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych programem z zakresu wiedzy o sztuce i problemach plastycznych, nie wykonuje poleceń nauczyciela; ćwiczeń i prac plastycznych, nie dokonuje oceny własnej oraz innych uczniów, nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy.
Wyświetleń: 442


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.