Katalog

Alicja Kwaśna, 2015-11-09
Września

Technika, Konspekty

Konspekt zajęć z wychowania komunikacyjnego.

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO


Temat: Znaki i sygnały na drodze
Klasa: IV
Czas: 45 minut

Cele edukacyjne: poszerzenie wiedzy z zakresu ruchu drogowego, kształtowanie umiejętności określania hierarchii znaków i sygnałów na drodze, wdrażanie do przestrzegania zasad ruchu drogowego, podnoszenie świadomości uczniów w zakresie współodpowiedzialności za własne i innych bezpieczeństwo na drodze.

Po lekcji uczeń:
- zna hierarchię znaków i sygnałów na drodze
- potrafi zdobytą wiedzę zastosować w praktyce
- zna podział znaków ze względu na ich funkcje i położenie
- potrafi poprawnie odczytać sygnały świetlne i dźwiękowe spotykane na drodze
- ma świadomość potrzeby przestrzegania przepisów ruchu drogowego

Metody i formy pracy: rozmowa nauczająca, prezentacja, ćwiczenia symulacyjne, praca indywidualna i zespołowa.

Środki dydaktyczne: wzory znaków drogowych z magnesami, zdjęcia ze skrzyżowaniami, plansze ze skrzyżowaniami, płyta z dźwiękami ulicy, tabliczki z napisami, podręcznik „Jak to działa?” W. Łabeckiego, M. Łabeckiej, kalendarz rowerzysty.

Przebieg zajęć
1. Nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę na temat sposobów kierowania ruchem na drodze.
- Co reguluje ruch pojazdów i pieszych na drodze?
- Co decyduje o pierwszeństwie przejazdu przez skrzyżowanie?
- Dzięki czemu można stwierdzić, kto w danym momencie ma pozwolenie na ruch?
2. Uczniowie wypowiadają się na ten temat. Nauczyciel zapisuje na tablicy ich spostrzeżenia. Padają odpowiedzi:
- znaki
- światła
- przepisy (zasady) ruchu drogowego
- osoby kierujące ruchem
3. Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia skrzyżowań ze znakami na słupach i znakami namalowanymi na jezdni. Prosi, aby dzieci przypomniały sobie, jak dzielimy znaki ze względu na ich położenie.
(Znaki pionowe to znaki umieszczone na słupach. Znaki poziome są namalowane na jezdni.)
4. Następnie nauczyciel prezentuje uczniom różne znaki drogowe, zwracając uwagę na ich odmienne kolory i kształty. Prosi, aby przyporządkowali danym znakom nazwy ze względu na funkcje (ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne), które pełnią. Wybrani uczniowie umieszczają pod znakami właściwe tabliczki z nazwami.
5. Nauczyciel pokazuje uczniom plansze ukazujące różne sygnalizatory świetlne. Uczniowie szukają informacji na ich temat w podręczniku „Jak to działa?” L. Łabeckiego, M. Łabeckiej oraz kalendarzu rowerzysty. Następnie przyporządkowują do nich odpowiednie hasła.
(Jedź!, Stój!, Przygotuj się do dalszej jazdy!, sygnalizator kierunkowy, sygnalizator z zieloną strzałką warunkową).
6. Dzieci wsłuchują się w odgłosy ulicy, które nauczyciel odtwarza z płyty CD. Rozpoznają dźwięki nadawane na przejściach dla pieszych, które mają ułatwić przechodzenie na drugą stronę osobom z wadami wzroku. Słyszą sygnał dźwięku nadawanego w postaci dzwonu na przejeździe kolejowym.
7. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela wykonują ćwiczenia symulacyjne, podczas których ustępują pierwszeństwa „pojazdom” nadjeżdżającym z prawej strony. Na podstawie tych ćwiczeń formułują „zasadę prawej ręki”, którą zapisują w zeszycie.
8. Nauczyciel informuje dzieci, że niekiedy ruchem drogowym kieruje policjant lub inna uprawniona do tego osoba. Pokazuje, jaka postawa policjanta zezwala na ruch lub zakazuje wjazdu na skrzyżowanie, a jaka jest odpowiednikiem sygnału żółtego. Uczniowie wykonują ćwiczenia symulacyjne, podczas których utrwalają w pamięci sygnały przekazywane przez nauczyciela za pomocą postawy i ruchu rąk.
9. Nauczyciel uświadamia uczniów, że każdy uczestnik ruchu w trosce o bezpieczeństwo własne i innych zobowiązany jest podporządkować się poleceniom i sygnałom dawanym przez osoby kierujące ruchem, a także sygnałom świetlnym i znakom drogowym.
10. Uczniowie wspólnie ustalają kolejność ważności znaków, sygnałów i poleceń na drodze.
Wykonują notatkę w zeszycie.
11. W celu utrwalenia i zweryfikowania zdobytej wiedzy nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia skrzyżowań i prosi o ustalenie hierarchii znaków, sygnałów i poleceń.
Zadanie domowe
Napisz, jakie znaki, sygnały lub polecenia spotykasz na swojej drodze do szkoły.
Wyświetleń: 282


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.