Katalog

Andrzej Bezmian, 2015-11-23
Koszalin

Chemia, Różne

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum.

- n +

PSO- Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum.
podstawa (dop.); - program (bdb.); - kontrakt (cel.)

Ocenianie odpowiedzi: uwzględnia NaCoBezu oraz cele lekcji określane językiem ucznia.
1. Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie odpowiada na pytania w zakresie podstawy programowej – ocena niedostateczna;
2. Uczeń zna w pełni zakres wynikający z podstawy programowej lub spełnił wszystkie warunki kontraktu na ocenę dopuszczającą ;
3. Uczeń zna podstawę programową i niektóre zagadnienia ponad podstawę (przy pomocy nauczyciela) – ocena dostateczna;
4. Uczeń samodzielnie odpowiada na wszystkie pytania lecz nie wyczerpująco – ocena dobra;
5. Uczeń zna wszystkie zagadnienia z całego programu przedmiotu – ocena bardzo dobra;
6. Uczeń wykracza wiadomościami i umiejętnościami ponad program przedmiotu lub spełnił wszystkie warunki kontraktu na ocenę celującą.
Ocenianie prac pisemnych:
Stosując zasady ocenia kształtującego jedna praca klasowa w semestrze jest opisana szczegółowo, pozostałe są podsumowywane ustnie. Podczas tej analizy stosuje się efektywną informację zwrotną, indywidualizację zadań, ocenę sumującą z uwzględnieniem wcześniejszych kryteriów oceniania NaCoBezu.
Prace pisemne oceniane są według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO), np. kartkówki do 3 tematów bez zapowiedzi nie podlegają poprawie.
Sprawdziany to czasowo krótkie prace pisemne zapowiedziane tydzień przed, z działu lub powyżej 3 tematów. Uczeń może poprawić je w ciągu tygodnia od oddania ocenionej pracy.
Prace klasowe trwające godzinę lekcyjną zapowiada się tydzień przed z możliwością poprawy w trakcie tygodnia po oddaniu ocenionej pracy. Zadania pisemne sprawdzające posiadają punktację i skalę ocen. Prace te z wyjątkiem kartkówek, można poprawiać 1 raz.
Ocena ćwiczeń, prac domowych, referatów, prac dodatkowych i innych - jak plakat, rysunek, historyjka, album, itp. - nie podlegają punktowaniu lecz ocenie. Oceny te nie podlegają poprawie. Ocenianie kształtujące stosuje się podczas każdej lekcji – rozróżniając je od oceny sumującej. Samoocenę i ocenę koleżeńską stosuje się do zadań wykonywanych w zespołach.
Uczeń może zdobywać plusy i minusy ważne miesiąc kalendarzowy zamieniając je na ocenę wg schematu:
-3 pkt- niedostateczny (ocena obowiązkowa);
+4 pkt- dopuszczający (ocena dobrowolna);
+9 pkt- dostateczny (ocena dobrowolna);
+16 pkt- dobry (ocena dobrowolna);
+25 pkt i więcej- bardzo dobry (ocena dobrowolna).
Punktacja jest zerowana w nowym miesiącu, jest równoważna odpowiedzi.
Oceną końcową przedmiotu jest średnia ważona. Najwyżej punktowane są diagnozy, prace klasowe, sprawdziany, projekty i kartkówki,
a także zwycięstwa w konkursach przedmiotowych i tematycznych: diagnoza 10; praca klasowa 10; sprawdzian 9; konkurs 1-3 miejsce 9; egzaminacyjne 8; projekt 8; kartkówka 7; odpowiedź 7; praca na lekcji, zaangażowanie, eksperyment i jego opis 6; ćwiczenia 5; zeszyt 5; praca domowa 4; referat 4; plakat 2; wyrównawcze 1; nieprzygotowanie 0. Wartości od 0 do 10 stanowią wagi ocen.

Zapoznałem(am) się.........................................................
data i podpis ucznia
Zapoznałem (am) się.........................................................
data i podpis rodzica/opiekuna
------------------------------------------------------------
Wyświetleń: 137


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.