Katalog

Renata Janik, 2015-11-23
Paradyż

Pedagogika, Program nauczania

Indywidualny program edukacyjny dla ucznia z autyzmem w kl. 1-2.

- n +

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA DLA UCZNIA Z AUTYZMEM
Cele edukacyjne:
1. Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu.
2. Zdobywanie umiejętności rozpoznawania liter, pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.
3. Kształtowanie wrażliwości przyrodniczej, plastycznej i muzycznej.
4. Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności.
5. Wdrażanie do uczestniczenia w różnych formach życia społecznego.
Treści nauczania:
1. Edukacja polonistyczna
Kształcenie mowy
- kształcenie rozumienia gestów, znaków słownych i ogólnych umiejętności naśladowczych (metody komunikacji alternatywnej),
- słuchanie poleceń, wypowiedzi nauczyciela i innych osób,
- czytanie globalne - słownictwo związane z najbliższym otoczeniem ( mama, tata, siostra, brat).
Pisanie
- poprawne pisanie znaków literopodobnych,
- pisanie po śladzie i odwzorowywanie liter i wyrazów,
- poprawne zapisywanie imienia i nazwiska,

2. Edukacja matematyczna
- zapisywanie liczb,
- przeliczanie liczb w zakresie 20,
- dodawanie liczb w zakresie 20,
- próby określania kierunków położenia przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie (przed, za, nad, pod, itp.),
- klasyfikowanie przedmiotów według ich cech (koloru, kształtu, wielkości),
- rysowanie i wyróżnianie w otoczeniu figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt),
- układanie wzorów i ornamentów z poznanych figur geometrycznych,

2. Edukacja społeczno - przyrodnicza
- zmiany zachodzące w przyrodzie ( ilustracje tematyczne, obserwacje przyrodnicze),
- wskazywanie owoców i warzyw,
- rozpoznawanie zwierząt domowych,
- rozpoznawanie wybranych artykułów spożywczych,
- zasady bezpiecznego zachowywania się w szkole.

4. Edukacja plastyczna
- dobieranie barw rysowanych przedmiotów zgodnie z rzeczywistością,
- obrysowywanie, kolorowanie, rysowanie, malowanie, stemplowanie,
- malowanie farbami,
- konstruowanie, wycinanie, wydzieranie, odwzorowywanie.
5. Edukacja muzyczna
- próby wyklaskiwania rytmu,
- próby rytmicznego marszu przy muzyce,
- słuchanie różnego rodzaju muzyki instrumentalno –wokalnej.
6. Zajęcia komputerowe
- sprawne posługiwanie się myszką,
- korzystanie z działania wybranych klawiszy z klawiatury – klawisz Enter, klawisze strzałek
i kursorów,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami z Przybornika:
Wypełnianie kolorem, Ołówek, Gumka, Pędzel,
Przewidywane osiągnięcia ucznia:
Umiejętności językowe
- rozumie i wskazuje niektóre czynności i zjawiska,
- rozumie znaczenie gestów i znaków słownych,
- odwzorowuje litery, proste wyrazy.
Umiejętności matematyczne
- przelicza przedmioty przez dotykanie, przesuwanie, wskazywanie,
- porównuje liczebność zbiorów przez łączenie w pary,
- przelicza przedmioty w zakresie 20,
- układa wzory i ornamenty z poznanych figur geometrycznych,
- rysuje figury geometryczne z użyciem przyborów.
Środowisko społeczno- przyrodnicze
- rozpoznaje podstawowe zjawiska atmosferyczne,
- rozpoznaje niektóre zawody,
- dba o higienę osobistą
- respektuje zasady współżycia w grupie.
Umiejętności plastyczne, techniczne i muzyczne
- potrafi posługiwać się przyborami,
- wykonuje prace plastyczne wykorzystując różne techniki i materiały,
- lubi spontanicznie rysować, malować, muzykować,
- naśladuje gesty i ruchy.

Opracowała: Renata Janik


Wyświetleń: 270


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.