Katalog

Aleksandra Oboda, 2016-01-14
Rokietnica

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Aleksandra Oboda
Nauczyciel mianowany ubiegający się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Rokietnicy


Imię i nazwisko
nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Aleksandra Oboda

Kwalifikacje

Studium Wychowania Przedszkolnego w Poznaniu
Studia Wyższe Pedagogiczne-Kierunek Nauczanie Początkowe UAM w Poznaniu
Miejsce zatrudnienia
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Rokietnicy
Zajmowane stanowisko
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Czas trwania stażu
2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu
1 września 2015 r.
Przewidywana data zakończenia stażu
31 maja 2018 r.
Zadania organizacyjne


Zadania Sposoby, formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentacji

Rozpoczęcie procedury awansu
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Złożenie wniosku


Opracowanie planu rozwoju zawodowego
VIII 2015

IX 2015Wniosek o rozpoczęcie stażu


Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie materiałów
i dokumentów
Okres stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały

Przygotowanie projektu sprawozdania

Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2018
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, teczka’’Awans zawodowy’’-dokumentacja


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji

Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela
Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz artykuły
z prasy oświatowej

Udział w szkoleniach, kursach
i warsztatach metodycznych poza szkołą

Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej

Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu
Notatki, kopie artykułów, wykaz bibliografii


Zaświadczenia


Potwierdzenia dyrektora szkoły

Organizowanie imprez klasowych oraz współorganizowanie imprez szkolnych

Opracowanie scenariuszy i wykonanie dekoracji
Okres stażu- zgodnie z kalendarzem imprez klasowych i szkolnych
Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora szkoły


Dbanie o wystrój sali lekcyjnej oraz korytarza szkolnego
Dekoracje okolicznościowe, wystawy prac dzieci


Okres stażu
Zdjęcia wystroju, gazetek ściennych, sprawozdanie

Praca z uczniem zdolnym

Podejmowanie działań na rzecz uczniów słabych i zdolnych


2015-2017


Notatki z obserwacji. Wnioski z osiągniętych efektów.


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
Opracowanie druków ozdobnych
Opracowanie dyplomów,zaproszeń,listów pochwalnych,medali technologią komputerową
Zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych
Wzory dyplomów, zaproszeń, listów, medali

Wykorzystanie multimediów w procesie dydaktycznym
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej

zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych i wychowawczych
Scenariusze zajęć


Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela poprzez samodzielne studiowanie literatury z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki
Śledzenie nowych wydawnictw oraz witryn www adresowanych do nauczycieli – wychowawców w celu pogłębienia swojej wiedzy

Pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących materiałów metodycznych Okres stażu


Okres stażu
Notatki, zeszyt lektur, sprawozdanie


Uwagi i refleksje zawarte
w sprawozdaniu, przydatne linki

Opracowanie dokumentacji (plany, sprawozdania, scenariusze)
Opracowanie materiałów technologią komputerową
Okres stażu
Dokumenty, scenariusze ,oceny opisowe, karty prac, sprawdziany, testy

Korzystanie ze środków audiowizualnych

Słuchanie bajek , utworów muzycznych z płyt CD, oglądanie bajek i filmów (DVD) podczas zajęć z dziećmi
Okres stażu

Zgodnie z planem dydaktycznym i wychowawczym


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji

Prowadzenie zajęć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z
Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja.
Okres stażu

Scenariusze zajęć
Notatki

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego

Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

XII 2015
publikacja w Internecie
Współpraca i dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do:konkursów,akademii, uroczystości szkolnych i innych imprez szkolnych


Przeprowadzenie warsztatów dla zainteresowanych nauczycieli
Gromadzenie i udostępnienie wzorów, szablonów, materiałów dydaktycznych, prac innym nauczycielom

Okres stażu

Scenariusze lekcji ,imprez szkolnych,potwierdzenia


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
Wdrożenie programu’ ’Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki’’
Realizacja programu
2015/2016 Program i jego analiza

Opracowanie własnych programów

Mały Pitagoras

Młodzi pisarze

Realizacja programu
Ewaluacja programu


Prowadzenie koła zainteresowań


Pisanie utworów przez uczniów-bajek,opowiadań

Przepisywanie prac uczniów na komputerze

Oprawa książek u introligatora

Wręczenie Rodzicom książek-upominków na koniec roku szkolnego
2015/2017

IV-V 2017
Program i jego analiza

Książki z utworami uczniów jako wynik ich pracy twórczej


§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji

Organizowanie wycieczek szkolnych


Opracowanie harmonogramów wycieczek szkolnych

2015/2018

Karty wycieczek
Sprawozdania


Nawiązanie współpracy z:

Gminną Biblioteką


Gminnym Ośrodkiem Kultury

-udział w corocznym konkursie’’Kosze Wielkanocne’’


Organizowanie lekcji bibliotecznych,konkursów czytelnictwa dla uczniów

Wykonanie z uczniami kosza wielkanocnego przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych,wykończeniowych 2015/2016


IV 2016

Potwierdzenia,dyplomy

Potwierdzenia, zaświadczenia


Organizowanie akcji’’Poczytaj mi mamo. Poczytaj mi tato’’- zachęcanie rodziców do działań czytelniczych Przeprowadzenie zajęć czytelniczych wspólnie z rodzicami.
Opracowanie bibliografii i skompletowanie biblioteczki
dla dzieci.
Współpraca z biblioteką szkolną


2015/2016

Sprawozdania, potwierdzenia§8 ust. 2 pkt 4d

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji

Udział w akcjach charytatywnych i społecznych:

a) Aktywny udział w organizacji WOŚP
na terenie szkoł

b) Współpraca z domem dziecka


d) Współpraca z Niepubliczną Szkołą Podstawową i Niepublicznym Gimnazjum ;;Zawsze Razem’’ oraz
Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Lecznczym ‘’Zawsze Razem’’


Nawiązanie współpracy z Przedszkolem ‘’Bajeczka’’


Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów i ich sytuacji rodzinnej


Kiermasz


Przedstawienia

Zbiórki prezentów dla dzieci z domu dziecka

Przedstawienia


Przedstawienia

Pogadanki z rodzicami(opiekunami) uczniów na temat problemów wychowawczych ,zachowania w szkole i poza nią-rozmowy indywidualne

XII 2015/ I 2017


Okres stażu


Okres stażu

Potwierdzenia


Podziękowania, potwierdzenia


Notatki własne


§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
Podsumowanie i wnioski
Okres stażu

Opis i analiza przypadków zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulec modyfikacji

Wyświetleń: 102


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.