Katalog

Agnieszka Denis, 2016-01-14
Izbica

Pedagogika, Bibliografie

PROBLEMY I ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY.

- n +

PROBLEMY I ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY
Zestawienie bibliograficzne

WYDAWNICTWA ZWARTE
ADAMIEC-ZGRAJA ALICJA : Zmiany w rozumieniu ról rodzicielskich jako zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży / W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / red. B. Grochmat-Bach, A. Knobloch-Gali. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls",2005. - S. 31-45
BADORA Sylwia, CZEREDRECKA Barbara, MARZEC Danuta : Rodzina i formy jej wspomagania. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001. - S. 41-66: Czynniki zagrażające funkcjonowaniu współczesnych rodzin.
BIELAN Zbigniew : Zagrożenia i kryzysy współczesnej rodziny / W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, 2004. - S. 246-250
BRAŃKSA Zofia : Przemoc w rodzinie polskiej u progu XXI wieku / W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, 2004. - S. 218-227
BRĄGIEL Józefina : Długoterminowy wpływ rozwodu rodziców na dzieci / W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, 2004. - S. 193-202
CZŁOWIEK u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T.1 / pod red. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - S. 229-290: Współczesna rodzina z perspektywy zagrożeń i wyzwań.
DĄBROWSKA Justyna : Zrozumieć dziecko. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2005. - S. 50-75: Rodzina na mieliźnie.
Osiem najpoważniejszych problemów, z którymi może zetknąć się rodzina.
EJSMONT Marek, KOSMALSKA Beata : Media : wartości : wychowanie. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - S. 291-294: Wpływ telewizji na (dez)organizację życia rodzinno-domowego.
FORWARD Suzan : Toksyczni rodzice. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 1992
GAWĘCKA Mirosława : Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej. - Toruń : Wydaw. MADO, 2004
GIDDENS Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 214-218: Przemoc i nadużycia w życiu rodzinnym.
GIDDENS Anthony : Przemiany intymności : seksualność, miłość i erotyzm we współczesnym społeczeństwie. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 129-134: Toksyczni rodzice?
GOLDENBERG Herbert, GOLDENBERG Irene : Terapia rodzin. - Kraków : Wydaw. UJ, 2006
GRESZA Elżbieta : Depresja wieku dorastania : zachowania rodziców jako czynnik ochrony lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci. - Warszawa : Wydaw. "Academica", 2006. - S. 89-150: Rola rodziców w rozwoju depresji wczesnej fazy dorastania - badania własne.
HALAWA Mateusz : Komercjalizacja dzieciństwa : kosztorysowanie rodzicielstwa / W: Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydaw. UJ, 2006. - S. 45-56
IZDEBSKA Jadwiga : Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : nadzieje i niepokoje. - Białystok : TRANS-HUMANA, 2000. - S. 29-98: Sytuacja dziecka u progu nowego wieku w kontekście zagrożeń struktury i funkcjonowania współczesnej polskiej rodziny.
IZDEBSKA Jagwiga. : Rodzina, dziecko, telewizja, Białystok 1996.
KAWULA Stanisław : Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - S. 54-81: Rodzina w kryzysie ; s. 82-96: Rodziny ryzyka.
KAWULA Stanisław : Rozdroża i szanse wychowania. - Olsztyn : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedag. w Olsztynie, 1986
KOZŁOWSKA Anna : Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny : jak pomóc rodzinie i dziecku? - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005
ŁOPATKOWA Maria : Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976
MARKOWSKA-GOS Ewa : Władza rodzicielska a przemoc wobec dziecka - wybrane aspekty socjologiczno-prawne / W: Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny / pod red. Urszuli Grucy-Miąsik. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2006. - S. 56-70
OLUBIŃSKI Andrzej : Konflikty rodzicie - dzieci : dramat czy szansa? - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001
ORZECHWOSKA Grażyna : Seniorzy w rodzinie : zaburzenia w relacjach międzypokoleniowych / W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, 2004. - S. 239-245
POSPISZYL Irena : Razem przeciw przemocy. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999
O przemocy w rodzinie.
PROBLEMY współczesnej rodziny w Polsce : materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego / red. Nauk. Henryk Cudak. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb.,1998
RACZKOWSKA Jadwiga : Na tropach rodzicielskich niepowodzeń. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków zawodowych, 1988
RACZKOWSKA Jadwiga : Kiedy rodzina zawiedzie. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków zawodowych, 1983
RODZICE i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / red. Ewa Milewska, Aleksandra Szymanowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000
RODZINA polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2002. - S. 207-339: Dziecko w rodzinie - zagrożenia, patologie.
SAKOWICZ Tadeusz : Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006
SOMMER Hubert : Rodzina patologiczna - fikcja i rzeczywistość : (kilka socjologicznych uwag o zjawisku) / W: Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny / pod red. Urszuli Grucy-Miąsik. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2006. - S. 49-55
SZLEDNAK Tomasz : Zaniedbana piaskownica : style wychowywania małych dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003
TYSZKA Zbigniew : Rodzina we współczesnym świecie. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2002. - S. 52-62: Kryzys współczesnej rodziny? : zagrożenia, szanse przetrwania.
WIELGUS Stanisław : Rodzina wobec współczesnych zagrożeń / W: Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo naukowe KUL, 2001. - S. 15-30
WSPÓŁCZESNA rodzina : funkcjonowanie, zagrożenia, terapia / red. Elżbieta Rajwa, Sylwester Marynowicz. - Kraków : Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2002
WSPÓŁCZESNA rodzina polska - jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie / pod red. Henryka Cudaka, Heleny Marzec. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2001. - S. 353-526: Przyczyny kryzysu polskiej rodziny, jego cechy i poziom oraz wskazania obronne.
WSPÓŁCZESNE rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian / pod red. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001. - S. 231-332: Problemy socjalizacji i relacji międzypokoleniowych we współczesnych rodzinach polskich ; s. 333-416: Problemy społeczne związane z egzystencją rodzin w ujęciu socjologicznym.
ZAGROŻENIA w wychowywaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005. - S. 113-222: Zagrożenia w rodzinie.
ZAGROŻENIA życia rodzinnego / red. Grażyna Poraj, Jan Rostowski. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
BARTOSIAK-TOMUSIAK Mariola : Autorytet osobowy - zagrożenia i szanse // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 1, s. 24-25
Kryzys autorytetu rodzinnego.
BIAŁA Jolanta : Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006. - Rec.: Paulina Forma // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 63-64
BIAŁEK Ewa : Rodzina - szkoła - praca : wyzwania i zagrożenia // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 7/8, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 43-45
BULSKA Joanna : Specyficzne potrzeby zdrowotne ucznia w rodzinie. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 20-23
O zagrożeniach związanych ze zbyt długim i niekontrolowanym oglądaniem przez dzieci telewizji.
DONIEC Renata : Rodzicielstwo a wychowanie - zagrożenia rodziny XXI wieku. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, [nr] 3, s. 101-112
DUBIEL Maria : Rodzina - zagrożenia i szanse. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 24-26
DZIEMIANOWICZ Mirosława : Szanse i zagrożenia procesów wychowania w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 21-26
ZIEWIECKI Marek : Dobrobyt i wychowanie // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 15
Dobrobyt materialny rodziny - stwarzanie sprzyjających warunków psychofizycznego rozwoju dziecka - szanse i zagrożenia.
GRANIEWSKA Danuta, BALCERZAK-PARADOWSKA Bożena, GŁOGOSZ Dorota : Współczesne zagrożenia realizacji podstawowych funkcji rodziny. - Warszawa, 1994. - Rec: Zofia Dąbrowska-Caban // Problemy Rodziny. - 1995, nr 1, s. 57-59
JANUKOWICZ Maria : Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 43-47
KOWALCZYK-SZYMAŃSKA Mirosława : Zagrożenia procesu wychowania dzieci we współczesnej rodzinie : (w opinii rodziców) // Życie Szkoły. - 2001, [nr] 5, s. 270-272
Konsumpcyjny tryb życia. Brak czasu, bierność, autorytaryzm i przemoc.
LENARCZYK Maria : Rodzina a zagrożenia rozwojowe dziecka ze środowiskowego ogniska wychowawczego w okresie transformacji ustrojowej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, [nr] 1/2, s. 31-39
MAŚLANKA Wacław : Wpływ transformacji ustrojowej na złe funkcjonowanie rodzin w Polsce // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3/4/5, s. 39-43
MICHALIK M. : Więź rodzinna - wartości i zagrożenia // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 1, s. 3-4, 7
MOŚCICKA L. : Zagrożenia dla trwałości rodzin oraz prawidłowego rozwoju dzieci w małżeństwach zawartych za zgodą sąd // Problemy Rodziny. - 1992, nr 5, s. 10-15
Omówienie wyników badań.
NOWAK-DZIEMIANOWICZ Mirosława : "Święta" rodzina? : problemy współczesności // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, nr specjalny, s. 67-76
PADŁO Katarzyna : Wychować rodzinę // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 8-10
Laicyzacja i relatywizacja życia.
SLANY Krystyna : Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/5/6, s. 3-10
SZPAK Barbara : Kto wychowuje? // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 8
Omówiono problemy współczesnych rodzin i ich wpływ na wychowanie dzieci.
TRYFAN Barbara : Potrzeby i zagrożenia rodzin w Polsce w okresie transformacji // Problemy Rodziny. - 1997, nr 1/2, s. 5-17
ZWOLIŃSKI Andrzej : Siła rodziny // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 10-11
Wychowanie w rodzinie współczesnej - zagrożenia.

Opracowała: Agnieszka Denis
Wyświetleń: 143


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.