Katalog

Barbara Dyrek, 2016-01-19
Nowy Sącz

Fizyka, Plany pracy

Program koła fizycznego.

- n +

PLAN PRACY KÓŁKA FIZYCZNEGO
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych
Cele:
• Pogłębianie rozumienia teorii i zjawisk fizycznych i astronomicznych, chemicznych oraz przyrodniczych.
• Umożliwienie wymiany poglądów na tematy związane z naukami przyrodniczymi.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do rozwiązywania problemów, wyjaśniania zjawisk, planowania doświadczeń i przewidywania przebiegu procesów.
• Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu zjawisk.
• Doskonalenie sprawności rachunkowych.
• Nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk i wyciągania wniosków.
• Przygotowanie do wystąpień publicznych.
• Rozwijanie umiejętności racjonalnego myślenia, formułowania i wypowiadania poglądów.
• Nabywanie umiejętności posługiwania się przyrządami
• Przygotowywanie pokazu doświadczeń na dzień otwarty szkoły
• Rozwijanie umiejêtnoœci współdziałania w grupie
• Wzmacnianie poczucia pewności siebie.

Formy pracy:
obserwacja, eksperyment, dyskusja, pogadanka, wykład, konkurs
Metody pracy:
praca w grupie, praca indywidualna, burza mózgów, projekt

Zagadnienia
1 Diagnoza zainteresowań i oczekiwań uczniów.Zapoznanie z czasopismami popularno-naukowymi. Wybór tematki zajęć.Regulamin I zasady bezpieczeństwa na zajęciach kółka 1h
2 Przygotowanie pokazu doświadczeń na Dzień Otwarty Szkoły 1h
3 Przegląd ciekawych, z punktu widzenia fizyki i astronomii stron internetowych i programów komputerowych 1h
4 Mapa nieba – interaktywna i obrotowa 1h
5 Daktyloskopia – zastosowanie w kryminalistyce. Inne techniki w kryminalistyce 2h
6 Podstawy fotografii 2h
7 Badanie ciał niebieskich – spektroskopia 2h
8 Wykorzystanie zjawisk optycznych – refraktometria 1h
9 Mini-konkurs przyrodniczy 1h
10 Podsumowanie rocznej pracy na kółku fizycznym. Przygotowanie wspólnie z uczniami sprawozdania 1h

Dodatkowo:
1 Udział w Małopolskiej Nocy Naukowców.
2 Obejrzenie filmu o podboju kosmosu i dyskusja.
3 Jak zbadać gwiazdy? - dyskusja po projekcji wykładu Garica Israeliana.

Opracowała mgr Barbara Dyrek

Wyświetleń: 114


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.