Katalog

Anna Budzich, 2016-02-12
zakrzewo

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Anna Budzich
Placówka oświatowa: Publiczne Przedszkole w Rogóźnie
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 r. – 31.05.2018 r.)
Opiekun stażu: mgr Barbara Jabłońska

Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć dyrektor
placówki


PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach Publicznego Przedszkola w Rogóźnie związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.
SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
4. Uczestnictwo w pracach Publicznego Przedszkola w Rogóźnie związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
6. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.
SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego – Analiza przepisów prawa oświatowego;- Śledzenie strony internetowej MEN. Cały okres stażu – Kserokopie aktów prawnych;- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu – Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu;- Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2015 – Wniosek o rozpoczęcie stażu;- Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu – Ustalenie zasad współpracy;- Analiza planu rozwoju zawodowego;- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
Cały okres stażu (według harmonogramu) – Kontrakt i harmonogram współpracy;- Plan rozwoju zawodowego;- Harmonogram i arkusze hospitacji;- Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN – Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego; Cały okres stażu – Notatki z form doskonalenia zawodowego;
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego – Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Cały okres stażu – Zaświadczenia, notatki
6. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych – Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą Ukończenie kursu uprawniającego do nauczania języka angielskiego (FCE). Cały okres stażu – Dyplom ukończenia studiów podyplomowych- Certyfikat egzaminu FCE
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy – Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;- Czytanie literatury pedagogicznej;- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Cały okres stażu – Materiały oraz pomoce dydaktyczne;- Scenariusze zajęć;- Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych;- Wykaz przeczytanych lektur
8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej – Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami. Cały okres stażu – Dziennik;- Arkusze obserwacji- Zeszyt współpracy z rodzicami
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Maj 2018 – Teczka zawierająca zebrane dokumenty;- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców – Obserwacja, rozmowy z dziećmi;- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;- Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci Cały okres stażu – Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości;- Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych – Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym. Cały okres stażu – Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;- Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem – Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.
Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku zajęć;- Scenariusze zajęć;- Dokumentacja fotograficzna;- Prace dzieci
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci – Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola. Cały okres stażu – Dokumentacja fotograficzna;- Zaświadczenia o przeprowadzonych imprezach
5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola – Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów). Cały okres stażu – Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
6. Współpraca ze specjalistami – Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów. Cały okres stażu – Notatki;- Arkusze obserwacji dziecka
7. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole – Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką itp. Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku;- Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego – Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego. Cały okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera – Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Cały okres stażu – Zaświadczenia ukończonych kursów
3. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej – Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze. Cały okres stażu – Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami – Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego;- Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Cały okres stażu – Wydruki;- Zaświadczenia o publikacjach
5. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego – Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie Prezi lub PowerPoint). Kwiecień – maj 2018 – Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego – prezentacja na płycie CD

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami – Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Cały okres stażu – Arkusze obserwacji dzieci;-
Wpisy w dzienniku,- Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności
2. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców – Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych;- Opracowanie ankiety dla rodziców. Cały okres stażu – Listy obecności ze spotkań z rodzicami;- Ankieta
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach – Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami. Cały okres stażu – Własne notatki;- Zaświadczenia ukończonych kursów
4. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej – Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;- Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;
– Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury.

Cały okres stażu – Wykaz lektur, notatki
5. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami – Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na stronie internetowej przedszkola i w gazetce przedszkolnej. 3 artykuły w okresie stażu – Wydruk zamieszczonych publikacji

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego – Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka – Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków. Listopad 2015 r. – Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków
3. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej – Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• Programy autorskie.
Cały okres stażu – Wykaz dokumentów;- Notatki
4. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań – Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN. Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku;- Notatki

Wyświetleń: 55


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.