Katalog

Anna Jaruga, 2016-02-12
Wołów

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Ewaluacja IPET-u ucznia z autyzmem.

- n +

Ewaluacja IPET –u
UCZNIA
w Szkole Podstawowej nr xxx
W xxx

IPET był przeznaczony dla xxx xxx, realizowany w okresie 2014/2015
OGÓLNE INFORMACJE O DZIECKU:
1.xxx xxx ur. Xx.xx.xx,
2. Numer orzeczenia xx/xx z dnia xx.xx.xx o potrzebie kształcenia specjalnego
3. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia: autyzm dziecięcy
4. Zalecenia zawarte w orzeczeniu:
Leczenie specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjne, pomoc nauczyciela wspomagającego, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka, przestrzeganie diety, terapia logopedyczna, rozwijanie kontaktów społecznych, terapia psychologiczna, pedagogiczna, SI, ergoterapia, terapia EEG Biofedback, ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi
5. Wyniki oceny poziomu funkcjonowania dziecka
- zajęcia logopedyczne - nieliczne echolalia, wydłużył się czas uwagi, duży rozwój mowy czynnej, układa proste zdania, posiada bogaty słownik, dużo lepsza komunikacja, potrafi skonstruować prostą informację, odpowiada na zadawane pytania, prowadzi krótką rozmowę, sam inicjuje dialog, opowiada o wcześniejszym zdarzeniu, wskazany dalszy rozwój mowy
- zajęcia korekcyjne - uczeń usprawniał orientację przestrzenną i kierunkową, koncentrację uwagi, pamięć wzrokową i słuchową, motorykę małą i dużą, ćwiczył analizę i syntezę wzrokową na materiale obrazkowym i geometrycznym, wykonywał ćwiczenia kompensacyjne w zakresie w zakresie czytania i pisania, rozwijał i wzbogacał słownictwo, chłopiec wymaga dalszych ćwiczeń usprawniających
- zajęcia dogoterapii - ćwiczenia rozwijające komunikację werbalną, ćwiczenia usprawniające motorykę małą, ćwiczenia usprawniające zdolność koncentracji uwagi. Chłopiec chętnie pracuje, lekko poprawiła się grafomotoryka, stosunki przestrzenne, rozróżnianie kolorów wymaga dalszej pracy.
-terapia pedagogiczna– ćwiczenia, zabawy i zajęcia przeprowadzane były na materiale: obrazkowym, drobnych przedmiotach, geometrycznym, literowym, słownym. Utrwalano podstawowe pojęcia fonetyczne, matematyczne, rozwijano percepcję wzrokową, słuchową, sprawność grafomotoryczną oraz usprawniano myślenie analityczne, logiczne, uogólnianie i klasyfikowanie, uczeń wymaga dalszego rozwijania w/w sprawności.
a) umiejętności społeczne:
Chłopiec jest pogodny, posłuszny, chętnie wykonuje polecenia nauczyciela. Coraz chętniej bierze udział w przedstawieniach szkolnych. Wobec innych uczniów jest ustępliwy, chętnie poddaje się propozycjom zabawy. Jest bardzo lubiany przez dzieci. Na ogół zdyscyplinowany, zdarzają się jednak zachowania stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub nieakceptowane społecznie.
Uczeń znacznie zredukował napięcie emocjonalne podczas zajęć w małej grupie ( z drugim uczniem). Wskazane jest, aby chłopiec kontynuował zajęcia w formie indywidualnej, co sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i stymulowaniu rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia.
UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNE
1. Mówienie i słuchanie:
a) wypowiada się: krótkimi zdaniami
b) słucha: uważnie
2. Czytanie głośne:
a) technika czytania: głoskuje
b) błędy przy czytaniu: zdarza się, że przestawia litery
3.Czytanie ze zrozumieniem tekstów i prostych poleceń: ma trudności w rozumieniu dłuższego czytanego głośno tekstu
4.Pisanie:
a) technika pisania: pisze proste wyraz drukowanymi wielkimi literami
b) przepisywanie tekstów: przepisuje bezbłędnie krótkie drukowane wyrazy , popełnia błędy przy przepisywaniu tekstów pisanych i drukowanych
c) pisanie z pamięci: pisze krótkie wyrazy, czasem popełnia drobne błędy;
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO – PRZYRODNICZE
Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym, sporadycznie ją prezentuje.
UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE
1. Rachunek pamięciowy: liczy na konkretach, przelicza do 30
2.Dodawanie i odejmowanie: słabo rozumie działania, wymaga pomocy i naprowadzenia
3.Zadania tekstowe: ma trudności ze zrozumieniem zadań i z zapisaniem do nich działania.
UMIEJETNOŚCI ARTYSTYCZNE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA
1.Prace plastyczno – techniczne wykonuje: mało starannie, nie dobiera właściwie kolorów.
2.Śpiew: bardzo chętnie, chętnie uczy się tekstów na pamięć.
3.Zajęcia ruchowe: zawsze bierze chętnie udział w zajęciach ruchowych, aktywnie uczestniczy w zajęciach na basenie.
SAMODZIELNOŚĆ:
Uczeń samodzielny w przypadku funkcji higienicznych, choć zdarzają się wypadki. Chłopiec wymaga stałej uwagi i kontroli ze względu na nieprzewidywalność zachowania.
POTRZEBY ROZWOJOWE:
Uczeń podczas pracy indywidualnej osiągnął bardzo duże postępy edukacyjne, znacznie wydłużył się czas koncentracji uwagi, łatwiej można dostosować techniki pracy do możliwości chłopca, indywidualna praca sprzyja pobudzaniu aktywności poznawczej, rozwijaniu pamięci dowolnej, następuje też wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie orientacji czasowej i przestrzennej, rozwijanie umiejętności wyrażania i identyfikowania własnych emocji.
Wnioski na przyszły rok:
- stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia
- ćwiczenia pobudzające do aktywności własnej
- doskonalenie sprawności grafomotorycznej
- ćwiczenia orientacji czasowo - przestrzennej
- rozwijanie umiejętności czytania, pisania, matematycznego myślenia,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowej
- wzmocnienia pozytywne, motywowanie, bazowanie na mocnych stronach
Wyświetleń: 206


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.