Katalog

Katarzyna Skoracka, 2016-03-17
Czaczyk

Język polski, Program nauczania

Program kółka języka polskiego dla uczniów klasy szóstej

- n +


Program kółka języka polskiego
dla uczniów klasy szóstej
Szkoły Podstawowej
im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
w ParzęczewieAutor:
Katarzyna Skoracka
Spis treści

I. Wprowadzenie
1. Wstęp
2. Odbiorca programu
3. Czas realizacji programu
II. Cele nauczania
1. Cele główne
2. Cele szczegółowe
III. Treści nauczania

IV. Procedury osiągania celów
1. Metody i sposób pracy
2. Formy pracy
3. Podstawowe materiały
V. Opis założonych osiągnięć uczniów
VI. Ewaluacja programu

I. Wprowadzenie
1. Wstęp
Podstawowym celem programu jest utrwalenie kluczowych umiejętności, wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie szóstoklasistów do sprawdzianu kompetencji. Na każdych zajęciach uczniowie rozwiązywać będą krótki test, w którym pojawi się kilka zadań zamkniętych i otwartych związanych z omawianym tematem. Innym równie ważnym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu po VI klasie poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach: czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i korzystanie z informacji oraz zapoznanie uczniów z organizacją egzaminu zewnętrznego.2. Odbiorca programu
Program ten przeznaczony jest dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej, którzy w kwietniu będą pisali sprawdzian po szkole podstawowej.
3. Czas realizacji programu
Program został opracowany do realizacji w ciągu jednego roku, raz w tygodniu przez jedną godzinę lekcyjną.II. Cele nauczania

1. Cele główne

• ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego ,
• rozszerzanie wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego,
• przygotowanie uczniów do sprawdzianu kompetencji,
• kształtowanie sprawności cichego czytania ze zrozumieniem,
• wyrabianie nawyków samokształceniowych.
¬
2. Cele szczegółowe
• kształtowanie umiejętności redagowania różnorodnych form wypowiedzi,
• wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego,
• wdrażanie do zachowania wewnętrznego i zewnętrznego porządku wypowiedzi,
• zapobieganie powstawaniu błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, frazeologicznych i słownikowych,
• nauka sprawnego korzystania ze słowników, encyklopedii i różnych tekstów kultury,
• doskonalenie umiejętności dokonywania autokorekty błędów,
• mobilizowanie do pracy samokształceniowej nad poprawą biegłości w czytaniu i rozumieniu tekstów.

III. Procedury osiągania celów

1. Metody i sposób pracy

Wymienione cele zostaną osiągnięte przez przede wszystkim przez stosowanie metod:
• norm i instrukcji,
• praktyki pisarskiej,
• cichego czytania ze zrozumieniem.

2. Formy pracy
• praca indywidualna,
• praca w parach,
• praca w grupach,
• praca z całą grupą.
3. Podstawowe materiały
• słowniki: języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny, poprawnej polszczyzny oraz poradniki językowe,
• przygotowane przez nauczyciela karty pracy z zestawami ćwiczeń,
• wybrane przez nauczyciela teksty kultury z opracowanymi zestawami pytań otwartych i zamkniętych.


IV. Treści nauczania
• ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne:
- przypomnienie i utrwalenie podstawowych reguł ortograficznych i zasad użycia znaków interpunkcyjnych,
• ćwiczenia słownikowo – frazeologiczne:
- samodzielne posługiwanie się słownikami: ortograficznym, języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych, wyrazów obcych, frazeologicznym,
- łączenie wyrazów w związki wyrazowe,
- kształcenie umiejętności posługiwania się wybranymi związkami frazeologicznymi,
- tworzenie grup wyrazów bliskoznacznych,
- świadome stosowanie środków poetyckich,
• ćwiczenia redakcyjne:
- konstruowanie dłuższych form wypowiedzi ( opis, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie, streszczenie, list, wywiad),
- trójdzielna kompozycja pracy,
- redagowanie form użytkowych: instrukcja, ogłoszenie, życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, telegram, druki pocztowe, reklama,
• czytanie ze zrozumieniem.
V. Opis założonych osiągnięć uczniów
Uczeń po zrealizowaniu programu nabędzie umiejętności w zakresie:

• znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
• korzystania z różnorodnych słowników,
• wzbogacenia słownictwa czynnego i biernego,
• swobodnego i poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
• dokonywania samokontroli i samooceny,
• konstruowania dłuższych form wypowiedzi,
• redagowania użytkowych form wypowiedzi,
• korzystania z różnych źródeł wiedzy,
• poprawnego pisania, mówienia,
• samokształcenia nad poprawą techniki czytania i rozumienia tekstów,
• cichego czytania ze zrozumieniem.

VI. Ewaluacja programu
Ocena skuteczności programu odbywa się na bieżąco. Nauczyciel ocenia postępy ucznia poprzez analizę jego prac. Ponadto w trakcie realizacji programu ocenianiu podlegać będą aktywność i zaangażowanie uczniów.

Wyświetleń: 18


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.