Katalog

Justyna Dąbrowska, 2016-03-17
Gryfino

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO
Imię nazwisko: mgr Justyna Dąbrowska
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
Zajmowane stanowisko: Wychowawca świetlicy szkolnej
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


WYKAZ ZAPLANOWANYCH ZADAŃ
zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.L.p.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi


1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju uwzględniającego specyfikę i typ szkoły.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Analiza zmian w przepisach prawa
oświatowego (Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Analiza dokumentów szkolnych.


Początek września 2015 r

L.p.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi


2.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności.

Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach poszerzających zakres działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych.Okres stażu

3.
Organizowanie wystaw plastycznych oraz konkursów.
Przygotowywanie uczniów do wystaw plastycznych oraz konkursów.
Okres stażu

4.Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.


Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, z wychowawcami poszczególnych klas.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych(prezentacji, materiałów dla uczniów).Okres stażu

L.p.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi
5.
Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i świadomości oraz kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań uczniów.
Przygotowanie i prowadzenie apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.
Organizacja i przeprowadzenie akcji: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Włączanie się w akcje Polskiej Akcji Humanitarnej.
Organizowanie spotkań z cyklu „ciekawi goście w świetlicy”.
Opieka nad miejscem pracy – świetlicą- wykonywanie systematycznie gazetek i dekoracji tematycznie powiązanych z porami roku czy świętami okolicznościowymi w „świetlicy na fali”. Prezentacja prac uczniów.
Wrzesień 2015 r.

Styczeń 2016 r.


Okres stażu


Okres stażuOkres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


L.p.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi
1.
Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie.
Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie w celu poszerzenia swojej wiedzy, przygotowania zajęć w świetlicy szkolnej, zasięgania wielu informacji na temat szkoleń, kursów czy warsztatów, a także studiowania publikacji innych nauczycieli.
Korzystanie z Platform Edukacyjnych dla nauczycieli.
Okres stażu
2.

2.
Organizacja warsztatu pracy.

Organizacja warsztatu pracy.
Opracowywanie dokumentacji pracy nauczyciela świetlicy szkolnej – regulamin świetlicy, plan pracy, tematyka zajęć świetlicowych, sprawozdania z pracy świetlicy, harmonogram dnia.
Przygotowywanie scenariuszy zajęć świetlicowych, prezentacji multimedialnych.
Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego na stronach przeznaczonych dla nauczycieli.
Prowadzenie kroniki świetlicowej.
Systematyczne Umieszczanie informacji z wydarzeń kulturalnych szeroko rozumianych na stronach internetowych szkoły.
Okres stażu

Okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć.
L.p.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi

1.


Umieszczenie w zbiorach biblioteki szkolnej materiałów.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, materiałów ze spotkań warsztatowych i szkoleniowych.


Okres stażu

2.
Współpraca z innymi nauczycielami.
Organizowanie konkursów plastycznych.
Przekazywanie nauczycielom uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych kursów w ramach prac zespołu świetlicowego.
Służenie radą i pomocą nauczycielom młodszym stażem.
Okres stażu

3.
Pomoc nauczycielom stażystom.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz praktykantów.
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
L.p.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi1.Opracowanie i wdrożenie programu.
Opracowanie i wdrożenie programu „Bajki naszego dzieciństwa”.
Dopuszczenie programu do użytku przez Dyrektora szkoły.
Włączenie programu do szkolnego zestawu.Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


L.p.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi

1.Organizowanie uroczystości świetlicowych.
Organizowanie i prowadzenie uroczystości w świetlicy. Opieka nad uczniami.

Okres stażu2.


Organizowanie i przeprowadzanie konkursów.
Organizacja konkursu plastyczno-technicznego „Pocztówka z wakacji” na „Stroik bożonarodzeniowy”, oraz na „Najpiękniejsze jajo wielkanocne”.


Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innym osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


L.p.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi
1.

Pełnienie funkcji członka różnych komisji.
Udział w pracach komisji, zespołów powoływanych przez Dyrektora szkoły - zespołu nauczycieli świetlicy, zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III, zespołu nauczycieli uczących klasę.
Okres stażu

2.
Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem, pielęgniarką szkolną.
Organizowanie wraz z zespołem innych nauczycieli imprez dla całej społeczności uczniowskiej.
Okres stażu

3.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim, Polską Akcją Humanitarną, z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Unicef – organizacją humanitarną działającą na rzecz dzieci.
Koordynowanie poszczególnych akcji z obok wymienionymi podmiotami.
Okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


L.p.
Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi
1.
Opis i analiza przypadków.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Okres stażu


Wyświetleń: 27


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.