Katalog

Jolanta Kaftanowicz, 2016-03-17
Kalisz

Zajęcia zintegrowane, Harmonogramy

Plan rozwoju zawodowego - Jolanta Kaftanowicz

- n +

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Jolanty Kaftanowicz
nauczyciela kontraktowego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Podstawy prawne:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego ( Dz.U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. nr 118,poz1112, z późniejszymi zmianami)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)
Główne cele awansu:
• Uczestniczenie w pracach organów ośrodka związanych z realizacją zadań wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb placówki i środowiska lokalnego
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
• Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której odbywa staż
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2018 r
Opiekun stażu: mgr Karola Balcerzyk-Wasilkowska


§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywanie zmian w tych działaniach.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Współpraca z opiekunem stażu (Wrzesień 2015) - Kontrakt
•Zawarcie „kontraktu” i omówienie zasad współpracy - Harmonogram spotkań
•Ustalenie harmonogramu spotkań
•Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
•Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
•Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna, konsultacje, analiza - ( 2 razy w półroczu)
•Omówienie obserwowanych i przeprowadzonych zajęć -Scenariusze zajęć, karty obserwacji

2. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora Ośrodka i opiekuna stażu
•Opracowywanie konspektów zajęć
•Przeprowadzanie i omawianie zajęć
•Dokonywanie oceny skuteczności własnych działań w okresie stażu według harmonogramu
-Konspekty

3. Poszerzanie wiedzy poprzez udział w wewnątrzszkolnymi zewnętrznym doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
•Uczestniczenie w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego w tym w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej
•Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej)
•Udział w zajęciach otwartych, realizowanych przez innych nauczycieli
-Cały okres stażu
-Potwierdzenie obecności i zaświadczenia potwierdzające udział
4. Dokumentowanie własnych działań
•Opracowywanie planów dydaktycznych z przedmiotów SPdP -Plany pracy
•Opracowywanie planu pracy wychowawczej - Program wychowania komunikacyjnego i wiktymologii
•Opracowywanie programów zajęć pozalekcyjnych
W okresie stażu
5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
•Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
•Opracowywanie i wykorzystywanie w szkolnej praktyce pomocy dydaktycznych
•Stosowanie podczas zajęć aktywizujących metod nauczania
•Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i stosowanie w praktyce poznanych rozwiązań
•Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami w ramach prac zespołów nauczycieli
•Dokonywanie analizy skuteczności realizacji zaplanowanych zadań, formułowanie wniosków podnoszących jakość prac
Systematycznie w okresie całego stażu
-Zbiór wykorzystanych, scenariuszy, zadań, kart pracy
-Potwierdzenie opiekuna stażu
-Wykaz przeczytanej literatury
-Wnioski z ewaluacji osiągnięć uczniów


§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
•Diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów.
•Zapoznanie się z dokumentacją każdego ucznia (zaleceniami z PPP, z dokumentacją medyczną itp.)
•Stałe kontakty z rodzicami (spotkania indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, Radą Rodziców)
•Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie realizacji działań wychowawczych wobec całego zespołu klasowego jak również indywidualnie - wobec każdego ucznia
(Cały okres stażu)
Wrzesień każdego roku szkolnego
- Bieżąca dokumentacja
- Lista obecności
- Notatki
- Potwierdzenie pedagoga szkolnego
- Plany wychowawcze

2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego
•Organizowanie i przygotowanie uczniów do udziału w imprezach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
•Organizowanie edukacyjnych i turystyczno – krajoznawczych wycieczek klasowych.
•Upowszechnianie wśród uczniów kultury teatralnej i filmowej poprzez wyjścia do kina i teatru
•Upowszechnianie wśród uczniów kultury muzycznej poprzez udział w koncertach muzycznych i konkursach
•Współorganizowanie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych
•Realizacja zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznych
•Organizowanie we współpracy z pedagogiem szkolnym pomocy materialnej
•Współpraca z poradniami psychologiczno– pedagogicznymi, Policją, Stowarzyszeniem „Będziemy razem”, Domem Kombatanta, lasy powiatowe Gołuchów, Gimnazjum nr 11 na ul. Budowlanych 2
Według kalendarza imprez szkolnych W okresie stażu
-Scenariusze spotkań, uroczystości
-Zdjęcia
-Sprawozdania
-Karty wycieczek
-Adnotacje w dzienniku
-Scenariusze inscenizacji
-Scenariusze zajęć i notatki

2. Praca na rzecz środowiska uczniowskiego
•Współpraca z pedagogiem szkolnym
•Diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych oraz ustalania form dalszej pracy
•Współpraca z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze w celu rozwiązywania i zdiagnozowanych problemów. Dokonywanie ewaluacji podjętych działań
•Rozwijanie samorządności uczniów poprzez organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych
-Okres stażu
-Według potrzeb
-Potwierdzenie pedagoga
-Adnotacje w dzienniku zajęć
-Potwierdzenie opiekuna stażu

5. Realizacja form pomocy uczniom w oparciu o opracowany przez zespół uczących Indywidualny Program Edukacyjno-Terapetyczny
•Praca z uczniem w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, według indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
•Wykorzystanie technologii komputerowej podczas zajęć- nauka poprzez zabawę
•Dostosowywanie procesu edukacji do możliwości uczniów (uwzględniając opinie z poradni psychologiczno- pedagogicznej, orzeczenia o niepełnosprawności)
-Cały okres stażu
-Plany pracy

6. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
•Organizowanie zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata z udziałem reprezentantów Policji, pedagoga szkolnego
•Współprowadzenie zajęć z wychowania komunikacji i wiktymologii
•Przeprowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia, zachowań proekologicznych, zachowań prospołecznych
-Cały okres stażu
-Adnotacje w dzienniku
-Program
-Plan pracy 2016/2017


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej
•Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych dostępnych w Internecie, z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych w celu doskonalenia własnej pracy
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem zasobów pracowni komputerowej, sprzętu komputerowego (komputera)
•Opracowywanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera (ćwiczenia, zadania dodatkowe, krzyżówki, prezentacje multimedialne itp.)
•Przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
•Dokumentowanie przebiegu stażu
Cały okres stażu
-Adresy stron
-Zapisy w dzienniku
-Przygotowane materiały dydaktyczne
-Potwierdzenie opiekuna stażu
-Plany dydaktyczne, scenariusze zajęć


2. Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych
•Śledzenie zmian w przepisach prawa dotyczącego oświaty, korzystanie ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, portali edukacyjnych
-Okres stażu
-Notatki

3. Publikacje swoich materiałów w Internecie
-Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
-Konspekty zajęć
-Strona internetowa ( Luty 2016 r.)
§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki- rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
•Wdrażanie w praktyce szkolnej propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
•Udział w kursach, seminariach lub zajęciach warsztatowych służących pogłębieniu wiedzy z zakresu wymienionych dziedzin
•Dokonywanie oceny przeprowadzonych zajęć jako punktu wyjścia do doskonalenia własnego warsztatu pracy
-Cały okres stażu
-Według harmonogramu
-W okresie stażu
-Wykaz wykorzystanej literatury
-Potwierdzenia udziału, zaświadczenia

2. Aktywna realizacja zadań nauczyciela wychowawcy . Współpraca z uczniem
•Diagnozowanie problemów uczniów, poznanie sytuacji rodzinnej i społecznej wychowanków
•Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
•Motywowanie do pracy uczniów o zaniżonej samoocenie
•Aktywizacja uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia poprzez organizowanie kół zainteresowań, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
•Zapewnienie opieki podczas organizowanych wycieczek szkolnych i wyjść przedmiotowych
Współpraca z rodzicami
•Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie podejmowanych działań edukacyjnych, wychowawczych
•Angażowanie rodziców w przygotowanie imprez i uroczystości klasowych
•Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów dotyczące postępów w nauce i wychowania ich dzieci. Ocenianie dotychczasowych wyników i wspólne planowanie dalszych działań.
•Organizacja zebrań ogólnych – omawianie spraw bieżących, wsparcie rodziców w ich działaniach i ukazanie innych możliwości uzyskiwania pomocy m.in. specjalistycznej, materialnej
•Aktywna realizacja zadań wychowawczych wynikających z planu pracy wychowawczej, szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki
-Cały okres stażu
-Karty wycieczek
-Adnotacje w dzienniku lekcyjnym i notatki§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących systemu oświaty
•Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa dotyczącego oświaty poprzez śledzenie stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, portali edukacyjnych, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
•Umiejętność korzystania z prawa w szkolnej praktyce w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki.
•Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznych, Ochotniczą Strażą Pożarną
-Cały okres stażu
- Potwierdzenia opiekuna stażu


Powyższy plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym, może ulec modyfikacjom, na podstawie kolejno dołączanych aneksów, po uprzednim uzgodnieniu zmian z Dyrektorem Ośrodka.

Nauczyciel stażysta: Zatwierdzam do realizacji:
Wyświetleń: 12


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.